Закон україни про тваринний світ (нова редакція) icon

Закон україни про тваринний світ (нова редакція)НазваЗакон україни про тваринний світ (нова редакція)
Сторінка1/2
Дата конвертації04.12.2012
Розмір447.29 Kb.
ТипЗакон
джерело
  1   2

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИПРО ТВАРИННИЙ СВІТ

(нова редакція)


Тваринний світ є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.

В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, відтворення і науково обгрунтованого, невиснажливого використання тваринного світу.

^

Р о з д і л IЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу


Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, регулюються Конституцією України, цим Законом, Законами України “Про мисливське господарство та полювання”, "Про охорону навколишнього природного середовища" та іншими прийнятими відповідно до них актами законодавства України і Автономної Республіки Крим.

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення сільськогосподарських, свійських тварин, а також діяльність, пов’язана з охороною і використанням залишків викопних тварин, регулюються відповідним законодавством України.


Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення

тваринного світу


Завданням законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища існування диких тварин, забезпечення умов постійного існування всього видового і популяційного різноманіття тварин.


Стаття 3. Об'єкти тваринного світу


Об'єктами тваринного світу є:

дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;

частини диких тварин (роги, шкіра тощо);

продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).

Об'єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні.


Стаття 4. Дикі тварини як природний ресурс загальнодержавного значення

Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.


Стаття 5. Право власності на об’єкти тваринного світу


Право власності на об’єкти тваринного світу – це право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами тваринного світу.

Право власності на об’єкти тваринного світу набувається та реалізується на підставі Конституції України, цього Закону, а також інших законів, що видаються відповідно до них.

Об’єкти тваринного світу, які знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу.

Від імені Українського народу права власника об’єктів тваринного світу здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.

Кожний громадянин має право користуватися об’єктами тваринного світу права власності народу відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів.

Об’єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

Стаття 6. Право державної власності на об'єкти тваринного світу


Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі, а також дикі тварини та інші об’єкти тваринного світу, що утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, є об’єктом права державної власності.

Стаття 7. Право комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу


Об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі або природного середовища, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі, або набуті іншим не забороненим законодавством шляхом, можуть перебувати у комунальній, а також приватній власності юридичних та фізичних осіб.

Законність набуття у комунальну або приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих в порядку загального використання) повинна бути підтверджена відповідними документами (дозволи на вилучення з природного середовища, на ввезення в Україну з інших країн, документи, що засвідчують факт купівлі, міни, отримання у спадок тощо), які видаються в установленому законодавством порядку.

У передбаченому законодавчими актами порядку права власників об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів.

Стаття 8. Припинення права комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного

світу


Право комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі:

жорстокого поводження з дикими тваринами;

встановлення законодавчими актами України заборони щодо перебування у комунальній або приватній власності окремих об'єктів тваринного світу.

Право комунальної та приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється і в інших випадках, передбачених законами України.

Припинення права власності на об'єкти тваринного світу у випадках, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті, провадиться в судовому порядку за позовами органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу або прокурора.


Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення

тваринного світу


Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище існування тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких основних вимог і принципів:

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

додержання науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого їх використання та відтворення;

раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин;

платність за спеціальне використання об'єктів тваринного світу;

регулювання чисельності диких тварин з метою охорони здоров'я населення і запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності;

урахування висновків екологічної експертизи щодо об'єктів господарської та іншої діяльності, які можуть впливати на стан тваринного світу.


Стаття 10. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і

відтворення тваринного світу


Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарств та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Органам місцевого самоврядування законами України можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.


Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і

відтворення тваринного світу


До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належать:

забезпечення реалізації визначеної Верховною Радою України державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

забезпечення державного регулювання і контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

здійснення управління об’єктами тваринного світу державної власності відповідно до Закону;

розроблення та здійснення загальнодержавних програм у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

затвердження порядку встановлення екологічних нормативів, лімітів та видачі дозволів на використання об’єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодержавного значення;

організація зовнішньоекономічних зв’язків і міжнародного співробітництва у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

здійснення інших функцій, передбачених законами України та актами Президента України.


Стаття 12. Повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої

влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, належать:

здійснення державного регулювання і контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

здійснення відповідного нормативного регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

організація робіт з охорони, використання і відтворення об’єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища їх існування, умов розмноження і шляхів міграції;

вирішення питань користування об’єктами тваринного світу;

координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій та громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

видача дозволів на використання об’єктів тваринного світу, які перебувають у державній власності;

прийняття рішення про припинення використання об’єктів тваринного світу у випадках, передбачених цим Законом, іншими актами законодавства;

встановлення лімітів, норм використання об’єктів тваринного світу, порядку здійснення полювання, рибальства та інших видів використання об’єктів тваринного світу;

визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань фінансів вартості ліцензій на добування об’єктів тваринного світу;

подання документів щодо надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об’єктів;

видача відповідних дозволів на переселення об’єктів тваринного світу, організація роботи з їх штучного відтворення;

забезпечення ведення державного обліку чисельності та добування об’єктів тваринного світу;

встановлення порядку видачі і видача посвідчень та інших документів на право добування об’єктів тваринного світу;

організація роботи щодо укладення з користувачами мисливських угідь та рибогосподарських водних об’єктів договорів про умови здійснення діяльності щодо охорони, використання і відтворення тваринного світу, здійснення контролю за виконанням цих договорів;

ведення моніторингу та державного кадастру тваринного світу;

вирішення інших питань у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.


Стаття 13. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони,

використання і відтворення тваринного світу


До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законів України, а також функцій, визначених актами Президента України та Кабінету Міністрів України, належать:

реалізація державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

здійснення контролю за додержанням вимог законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

погодження питань, що стосуються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об’єктів;

організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об’єктів тваринного світу, які перебувають на території Автономної Республіки Крим;

розроблення та здійснення республіканських програм, пов’язаних з вивченням, охороною, використанням і відтворенням тваринного світу;

погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об’єктів, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу;

вирішення інших питань у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.


Стаття 14. Повноваження обласних, районних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення

тваринного світу


До повноважень обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу відповідно до законів України, а також функцій, визначених актами Президента України та Кабінету Міністрів України, належать:

забезпечення виконання державних та регіональних програм у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

погодження питань надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об’єктів;

встановлення обмежень щодо використання об’єктів тваринного світу;

забезпечення додержання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;

здійснення інших повноважень у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.


Стаття 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,

районних, Київської та Севастопольської міських й інших рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських й інших рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належать:

затвердження відповідних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу;

вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об’єктів;

організація та здійснення заходів щодо охорони тваринного світу та поліпшення середовища його існування;

реалізація інших питань у межах своїх повноважень.


Стаття 16. Права та обов’язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення

тваринного світу

Кожний громадянин відповідно до законодавства України має право:

на загальне і спеціальне використання тваринного світу;

мати у власності окремі об’єкти тваринного світу;

на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами.

Громадяни України зобов’язані:

охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин;

сприяти відтворенню відновлювальних об’єктів тваринного світу;

використовувати об’єкти тваринного світу відповідно до вимог цього Закону.

Громадяни України мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством.

Р о з д і л II


^ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ


Стаття 17. Форми використання об'єктів тваринного світу


Використання об'єктів тваринного світу здійснюється на праві власності і праві користування.


Стаття 18. Загальне використання тваринного світу


Громадянам гарантується право безоплатного загального використання тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо).

Загальне використання здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об’єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову).

У порядку загального використання тваринного світу здійснюється користування корисними властивостями життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо, використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілях, передбачених законодавством.

Під час здійснення загального використання тваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їх житла та інших споруд (нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), порушення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмноження.


Стаття 19. Спеціальне використання тваринного світу


До спеціального використання належать усі види використання тваринного світу (за винятком любительського і спортивного рибальства у водних об’єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища.

Спеціальне використання тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється з наданням підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водними об’єктами.

Спеціальне використання тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами, що видаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу.

Стаття 20. Збір за спеціальне використання об’єктів тваринного світу


За спеціальне використання об’єктів тваринного світу справляється збір.

Розмір збору встановлюється залежно від виду, групи видів об’єктів тваринного світу, мети та обсягів їх використання, поширення та цінності, з урахуванням місцезнаходження, якості, біотичної продуктивності території та інших екологічних і економічних факторів.

Спеціальне використання об’єктів тваринного світу в наукових цілях, з метою порятунку диких тварин, які зазнають лиха, та регулювання чисельності диких тварин з метою охорони здоров’я населення і відвернення заподіяння шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності, а також чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства може здійснюватися безкоштовно.

Порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання об’єктів тваринного світу встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 21. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів

тваринного світу


Право спеціального використання об'єктів тваринного світу припиняється в разі:

закінчення строку, на який було надано дозвіл на їх використання;

відпадання потреби у використанні або добровільної відмови від нього;

припинення діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, які використовували об'єкти тваринного світу;

порушення порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу.

Право використання об'єктів тваринного світу може бути також припинено в разі систематичного невиконання підприємствами, установами, організаціями та громадянами встановлених правил, норм та інших вимог або договірних обов'язків щодо охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про охорону навколишнього природного середовища, шляхом анулювання відповідного дозволу.

Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу не звільняє від зобов'язань щодо відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.

Стаття 22. Види використання об'єктів тваринного світу


За умови додержання вимог цього Закону, інших актів законодавства України можуть здійснюватися такі види використання об'єктів тваринного світу:

мисливство;

рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;

використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях;

використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо;
  1   2Схожі:

Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconЗакон україни про тваринний світ (нова редакція)
України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для...
Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» (щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством)
Внести до Закону України «Про тваринний світ» ( Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2009 р, n 30, ст. 428; 2010...
Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 06. 11 №258 Про погодження користування мисливськими угіддями (нова редакція)
Попільнянського району, враховуючи погодження відповідних сільських рад, Корнинської селищної ради, дп «Попільнянське лісництво апк»...
Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Про тваринний світ" Верховна Рада Українипостановля є внести до Закону України "Про тваринний світ" такі зміни
Верховна Рада Українипостановля є внести до Закону України "Про тваринний світ" такі зміни
Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconЗакон України «Про тваринний світ»
Видача дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу
Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconЗакон україни про Червону книгу України, 3055-14, 07. 02. 2002 I. Загальні положення стаття Законодавство про Червону книгу України
Червоної книги України, регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12), "Про тваринний...
Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconПовідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння І розмірів збору за спеціальне використання об`єктів тваринного світу»
Тів тваринного світу» розроблено відповідно до частини п`ятої статті 18 Закону України «Про тваринний світ» з метою приведення плати...
Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconПовідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння І розмірів збору за спеціальне використання об`єктів тваринного світу»
Тів тваринного світу» розроблено відповідно до частини п`ятої статті 18 Закону України «Про тваринний світ» з метою приведення плати...
Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconПовідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання об`єктів тваринного світу та його розміру»
Віту та його розміру» розроблено відповідно до частини п`ятої статті 18 Закону України «Про тваринний світ» з метою приведення плати...
Закон україни про тваринний світ (нова редакція) iconЗмін до тексту інструкції за скороченою формою таблиця «Попередня редакція/Нова редакція»
«Попередня редакція/Нова редакція») при поверненні після узгодження примірника змін до інструкції, рекомендованих до затвердження,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов