Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада icon

Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка " " 20 р. Софіївська районна радаНазваРішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка " " 20 р. Софіївська районна рада
Дата конвертації27.04.2013
Розмір183.42 Kb.
ТипРішення
джерело
  Додаток 9

до рішення районної ради

від 08.06.2012 р. №189-19/VI ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
смт. Софіївка


"___" ____________ 20_ р.
Софіївська районна рада (далі – Орган управління майном), в особі ______________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) діє згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі рішення Софіївської районної ради від «__»__________ 20__р. № ______________

_______________________________________________________________________________


з однієї сторони, та громадянин (ка) _______________________________________________

______________________________________________________________________________,

(далі – Керівник) з другої сторони, уклали цей контракт про таке:


______________________________________________________________________________,

( прізвище, ім'я, по батькові)

призначено на посаду Керівника _________________________________________________

(найменування підприємства)

______________________________________________________________________________,


(далі - Підприємство) на термін з ___________________ по _______________________ згідно з рішенням Софіївської районної ради від __________ року № _______________ і з ним (нею) укладається контракт.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. 1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію Підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його діяльність, визначену статутом Підприємства, виконання фінансового плану, показників ефективності використання і збереження закріпленого за Підприємством комунального майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

  2. 1.2. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Керівником підприємства та Органом управління майном.

  3. 1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків Підприємства, передбачених актами законодавства, статутом Підприємства, іншими нормативними документами.

  4. 1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

  5. 1.5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених чинним законодавством, статутом Підприємства та цим контрактом.


ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


  1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених чинним законодавством, статутом Підприємства та цим контрактом.

  2. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік і подає його для затвердження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

  3. Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

  4. Керівник забезпечує виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства.

  5. Керівник зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку згідно з додатком до контракту.

  6. Керівник щоквартально подає Органу управління майном звіт про результати виконання показників, передбачених цим контрактом за встановленою формою.

  7. У разі виникнення непередбачених обставин, через які Підприємство не може виконати власними засобами фінансовий план та/або показники ефективності використання комунального майна і прибутку, Керівник не пізніше ніж у двотижневий строк від дати виникнення згаданих обставин подає Органу управління майном на погодження пропозиції щодо заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію негативних наслідків дії зазначених обставин. Одночасно, за необхідності, Керівник подає Органу управління майном на затвердження проект змін до фінансового плану Підприємства або щодо розмірів показників ефективності використання комунального майна і прибутку.

У разі невиконання передбачених контрактом показників Керівник подає Органу управління майном разом зі звітом пояснення стосовно причин їх невиконання.

  1. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроково звіт про його дії, якщо останній не виконує чи неналежно виконує своїх обов’язки щодо управління Підприємством та розпорядження його майном.

  2. Обов’язки Керівника Підприємства.

2.9.1. Керівник Підприємства зобов’язаний:

погоджувати з Органом управління майном продаж і списання майна, здачу його в оренду та під заставу, отримання кредитів;

надавати у встановленому порядку своєчасну і достовірну звітність Підприємства;

підвищувати свою кваліфікацію, проходити перепідготовку протягом терміну дії контракту;

створити в кожному структурному підрозділі та на робочому місці Підприємства умови праці, що відповідають вимогам нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

укладати господарські та інші угоди на найбільш вигідних для Підприємства умовах.

2.9.2. Керівник Підприємства зобов’язаний забезпечити:

високоефективну та стабільну роботу Підприємства та зміцнення його фінансового стану, отримання та зростання прибутку, рентабельність виробництва, динамічний соціально-економічний розвиток;

високий технічний рівень та якість продукції, що виготовляється, її конкурентоспроможність на ринку;

повну та своєчасну сплату обов’язкових платежів та податків до державного та районного бюджетів, позабюджетних та інших фондів, поточної заробітної плати, а при наявності заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, їх погашення;

дотримання режиму економії ресурсів;

збереження та своєчасний ремонт основних фондів, майна, створення безпечних та сприятливих умов для працівників Підприємства, виконання вимог із захисту навколишнього природного середовища та раціонального використання землі;

зростання продуктивності праці, зниження собівартості та трудомісткості продукції, що виробляється;

своєчасне технічне переозброєння, реконструкцію Підприємства та введення нових потужностей;

захист від розголошення інформації, що становить державну, службову та комерційну таємницю;

збереження комунального майна та інших матеріальних цінностей, що закріплені за Підприємством, відповідно до чинного законодавства України;

виконання програм соціального розвитку колективу Підприємства;

виконання встановлених Правил внутрішнього трудового розпорядку;

дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм та вимог щодо захисту здоров’я працівників, населення та споживачів продукції;

дотримання правил та норм протипожежної безпеки.

  1. Орган управління майном:

інформує про галузеву наукову-технічну політику;

інформує про державні та регіональні потреби в продукції Підприємства;

надає інформацію на запит Керівника;

звільняє Керівника у разі закінчення строку контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень чинного законодавства та умов контракту;

організує фінансовий контроль за діяльністю Підприємства та затверджує його річний з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік;

здійснює контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану підприємства, виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства та показників, передбачених цим контрактом;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Підприємством майна;

своєчасно вживає заходи щодо запобігання банкрутства Підприємства у разі його неплатоспроможності.

  1. Керівникові належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом Підприємства та цим контрактом.

  2. Керівник має право:

діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його в усіх підприємствах, установах та організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштами Підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства України;

у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

вирішувати інші питання, віднесені чинним законодавством України, Органом управління майном, статутом Підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

  1. Керівник здійснює повноваження щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору.

Керівник повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору в порядку, передбаченому Законом України «Про колективні договори і угоди».

  1. Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства України.

  2. Під час укладення трудових договорів із працівниками Підприємства, визначення та забезпечення умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями Підприємства.


ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА


3.1 За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з встановлених Керівникові:

посадового окладу в розмірі _________________________________________________

(цифрами та прописом)

_____________________________________________________________________________ гривень і фактично відпрацьованого часу;

премії в розмірі _________ відсотків нарахованої заробітної плати за посадовим окладом, згідно з Положенням про преміювання, чинним на Підприємстві.

У разі допущення на Підприємстві нещасного випадку з вини підприємства, премія Керівникові не нараховується.

Премія також не нараховується у разі:

відсутності прибутку до оподаткування за звітній період;

наявності заборгованості із заробітної плати працівникам;

невиконання (неналежне виконання) умов контракту;

невиконання рішень та розпоряджень Органу управління майном.

надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі ________ відсотків від посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується.

  1. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на Підприємстві положення;

винагорода за вислугу років відповідно до діючого на Підприємстві положення;

Розмір оплати праці, розмір надбавок, премій, винагороди за підсумками роботи можуть бути підвищені у разі досягнення високих показників у роботі, змін у чинному законодавстві України, а також – зменшені або не нараховуватися, у разі невиконання Керівником зобов’язань за контрактом.

  1. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _________ календарних днів, а також додаткова відпустка тривалістю ______ днів, згідно з чинним законодавством або колективним договором.

Оплата відпустки проводиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.

  1. У разі виходу Керівника на пенсію, йому виплачується грошова допомога у розмірі встановленому колективним договором Підприємства але не більше п’яти посадових окладів, виходячи з фінансових можливостей Підприємства.

  2. На Керівника розповсюджуються пільги, гарантії та компенсації, передбачені колективним договором Підприємства.


^ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


4.1 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

4.2 Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.


^ V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ


  1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

  2. Цей контракт припиняється:

після закінчення терміну дії контракту;

за згодою сторін;

до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 5.3 і 5.4 цього контракту;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим контрактом..

  1. Керівник може бути достроково звільнений з посади, а цей контракт розірваний до закінчення терміну його дії, з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за обґрунтованими про позиціями Софіївської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування:

у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства України чи обов’язків, передбачених контрактом, результатом чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи тощо);

у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також – невиконання Підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам;

у разі неподання в установленому порядку на затвердження або погодження Органу управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства;

за умови недосягнення згоди між Органом управління та Керівником стосовно показників фінансового плану або показників ефективності використання комунального майна і прибутку Підприємства;

у разі неспроможності Керівника виконати контракт у зв’язку із систематичним невиконанням Підприємством фінансового плану, показників, установлених відповідно до пункту 2.5. контракту; узгоджених заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію дії обставин, зазначених у пункті 2.7.;

у разі незадовільних результатів атестації Керівника;

у разі непогодження з Органом управління майном кошторисів доходів і видатків Підприємства;

у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців за наявності вини Керівника;

за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці, у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства України з питань охорони праці;

у разі порушення порядку укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Підприємством, та за невжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати;

у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

у разі неподання на затвердження Органу управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства;

у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

у разі, якщо протягом трьох звітних кварталів календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості Підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

Визнання Підприємства таким, що має податковий борг є обов’язковою підставою для розірвання контракту з Керівником.

  1. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії :

у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, здійснюють втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності Підприємства;

у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

  1. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника причин йому надаються гарантії та компенсації, що передбачені чинним законодавством України.

  2. Закінчення терміну дії цього контракту є підставою для його припинення (трудові відносини з Керівником розриваються на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України).

Продовження трудових відносин із Керівником після закінчення терміну дії цього контракту можливе на підставі відповідного рішення Органу управління майном шляхом укладення контракту на новий термін.

  1. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається в трудовій книжці керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.^ VІ. ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ


 1. Сторони зобов’язуються додержуватись конфіденційності умов цього контракту, крім випадків коли:

сторони з одностайної згоди роблять винятки з цього правила;

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються працівники Підприємства та інші особи у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються нарахуванням заробітної плати, визначенням розміру винагороди Керівника тощо). Сторони вживають заходи з дотримання конфіденційності умов контракту цими працівниками та особами (шляхом попередження інформованих осіб про необхідність дотримуватися конфіденційності стосовно отриманих ними відомостей про умови контракту тощо);

сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

6.2. При зміні місця проживання Керівник повинен письмово повідомити Орган управління майном.


^ VІІ. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ


7.1 Відомості про підприємство:

Повна назва _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ Адреса: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ Тел. ________________________________________

Розрахунковий рахунок №______________________ в _________________________________________________________________________

МФО ____________________________, ЄДРПО _______________________________


7.2 Відомості про Орган управління майном:

Повна назва Софіївська районна рада Дніпропетровської області

Адреса: 53100 вул. Жовтнева, 58, смт. Софіївка, Дніпропетровської обл.

Телефон 2-87-34

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника Органу управління майном:

Голова Софіївської районної ради _______________________________________

______________________________________


7.3 Відомості про Керівника:

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________

_______________________________________________________________________

Домашня адреса ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Домашній телефон ___________________________

Службовий телефон __________________________

Ідентифікаційний код ________________________

Паспорт: серія _____ № ____________ виданий «______» ______________ року

________________________________________________________________________

(яким органом)


7.4 Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.^ Від Органу управління майном


Голова Софіївської районної ради


_______________(___________)

Керівник


__________________________________________________________________________________________


_______________ (_____________)

«___»______________ 20__р

М.П.

«___»_______________ 20__р.

М.П.


Додаток 1 до контракту


ПОКАЗНИКИ

що враховуються при укладанні контракту

 1. _________________________________________, якого (яку) призначено на посаду ____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (назва посади, підприємства) ________________________________________________, зобов’язується організувати роботу підприємства метою досягнення таких основних показників ефективності використання комунального майна підприємства і використання прибутку:

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

Рік

Рік, у т ому числі по кварталах

План

Рік, у тому числі по кварталах

План

факт

І

ІІ

ІІІ

VI

І

ІІ

ІІІ

VI

1

Чистий прибуток

Тис. грн


2

Обсяг надання послуг

Тис. грн


3

Зростання обсягу надання послуг, у порівнянні з минулим періодом

%


4

Рентабельність

%
 1. Цей додаток є невід’ємною частиною контракту від «_____»_________________ 20___ року № ______________________

ПРИМІТКА: Орган управління майном може встановлювати інші показники.


^ ПІДПИСИ СТОРІН:

Від Органу управління майном

____________________________

____________________________

«___» _________________ 20__ р.

М.П.
Керівник підприємства

____________________________

____________________________

«___» _________________ 20__ р.

М.П.
Додаток 2 до контракту
^

ЗВІТ
керівника підприємства про виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку,

а також майнового стану підприємства


Керівник підприємства _________________________________________________________________________________________

                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Підприємство _________________________________________________________________________________________________

                                                                     (назва, юридична адреса)

Орган, що уповноважений управляти відповідним майном спільної власності територіальних громад району і уклав контракт з керівником підприємства __________________________________________________________________________________________________

                                                                                    (назва)

Термін дії контракту ______________________________________________

Звітний період (квартал, рік) _______________________________________

Показники 

Одиниця виміру 

Передбачено контрактом* 

Фактичне виконання 

за кварталами 

усього на рік 

за кварталами 

усього з початку року II 

III 

IV II 

III 

IV 
Керівник підприємства ___________
                                                           (підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) Заступник голови по виконавчій роботі –керуюча справами Т.О.МоренкоСхожі:

Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення районної ради від 20 р. № Типова форма контракту смт. Софіївка " " 20 р. Софіївська районна рада
Софіївська районна рада (далі – Орган управління майном), в особі
Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма строкового трудового договору смт. Софіївка " " 20 р
Софіївська районна рада (далі – Орган управління майном), в особі голови районної ради
Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення районної ради від 20 р. № Типова форма строкового трудового договору смт. Софіївка " " 20 р
Софіївська районна рада (далі – Орган управління майном), в особі голови районної ради
Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення смт Софіївка №15/уі від 2012 року Про надання дозволу громадянам селищної ради на виготовлення проекту
Червона та Мостова, що проживає за адресою: смт. Софіївка, вул. Кам’янка, 133Б та керуючись ст. 140,142,144 Конституції України,...
Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення смт. Софіївка №1213-17/уі від 01. 08. 2012 р. Про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
Земельного кодексу України, ст. 2, 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням №518-7/уі від 24. 05. 2011р сесії...
Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення смт. Софіївка №1212-17/уі від 01. 08. 2012 р. Про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
Земельного кодексу України, ст. 2, 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням №518-7/уі від 24. 05. 2011р сесії...
Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення смт. Софіївка №1207-17/уі від 01. 08. 2012 р. Про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
Земельного кодексу України, ст. 2, 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням №518-7/уі від 24. 05. 2011р сесії...
Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення смт. Софіївка №1130 -16/уі від «27» червня 2012 р. Про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
Земельного кодексу України, ст. 2, 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням сесії селищної ради та розглянувши...
Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення смт. Софіївка №1138 -16/уі від «27» червня 2012 р. Про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
Земельного кодексу України, ст. 2, 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням сесії селищної ради та розглянувши...
Рішення районної ради від 08. 06. 2012 р. №189-19/vi типова форма контракту смт. Софіївка \" \" 20 р. Софіївська районна рада iconРішення смт. Софіївка №1137 -16/уі від «27» червня 2012 р. Про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
Земельного кодексу України, ст. 2, 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішенням сесії селищної ради та розглянувши...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов