Державна інспекція навчальних закладів україни icon

Державна інспекція навчальних закладів україниНазваДержавна інспекція навчальних закладів україни
Дата конвертації26.08.2012
Розмір136.51 Kb.
ТипДокументи
джерело


ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ


Затверджено наказом Державної інспекції навчальних закладів України

від « 04 » липня 2012 р. № 28-а


ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Київ – 2012

ПЕРЕДМОВА


Програму комплексної перевірки вищих навчальних закладів розроблено відповідно до постанов КМУ від 03.05.12 №353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів», від 08.08.07 №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», наказу МОН від 24.12.2003 № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи» із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.11р. № 1377, інших нормативних і розпорядчих документів з даного питання.

Комплексна перевірка діяльності вищих навчальних закладів є формою державного інспектування, що може бути плановою або позаплановою, і здійснюється за такими напрямами: виконання Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти; дотримання вищими навчальними закладами вимог державних стандартів освіти; якість підготовки студентів; організація навчально-виховної, навчально-методичної і наукової роботи; ефективність використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу і матеріальних ресурсів; забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери.

Мета перевірки: визначення рівня відповідності освітньої діяльності вищих навчальних закладів Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, установленим законодавством вимогам фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення навчального процесу з окремих напрямів підготовки (спеціальностей) за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, організації навчально-виховної роботи та якості підготовки студентів, забезпечення розвитку та ефективності використання матеріально-технічної бази та об’єктів соціально-побутової сфери, стану фінансово-господарської та управлінської діяльності у ВНЗ.

Зміст програми передбачає перевірку забезпечення вищих навчальних закладів матеріально-технічною, навчально-методичною та інформаційною базою, педагогічними та науково-педагогічними кадрами відповідно до встановлених нормативів і вимог для підготовки фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

До даної програми додаються таблиці, які характеризують види діяльності навчальних закладів.


п/п

Напрям перевірки

Документи і матеріали, які подає навчальний заклад

1.

Загальна характеристика вищого навчального закладу, стан

дотримання положень Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти


- Постанова Кабінету Міністрів України (наказ міністерства за підпорядкуванням, рішення Ради (зборів) засновників про створення ВНЗ та ВСП ВНЗ.

- Останній документ про зміну назви (статусу);

- Свідоцтво про державну реєстрацію навчального закладу;

- Довідка про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- Статут ВНЗ; Положення про ВСП;

- Ліцензії та сертифікати на здійснення освітньої діяльності;

- Концепція діяльності навчального закладу (напрямів та спеціальностей);

- Накази про створення структурних підрозділів;

- Матеріали щодо створення та діяльності наукових навчально-виробничих комплексів, учасником яких є ВНЗ.

- Форма 2-3 НК


2.

Формування контингенту студентів

- Ліцензії на здійснення освітньої діяльності та сертифікати про акредитацію;

 • Форма 2-3 НК;

 • Обсяги державного і регіонального замовлення на підготовку фахівців;

 • Накази про створення приймальної комісії та її підрозділів;

 • План роботи приймальної комісії;

 • Правила прийому до ВНЗ;

 • Положення про приймальну комісію ВНЗ;

 • Положення про структурні підрозділи приймальної комісії;

 • Програми вступних випробувань;

 • Робоча документація приймальної комісії (протоколи засідань, журнали реєстрації заяв і документів вступників, бланкова документація тощо);

 • Накази на зарахування, переведення, відрахування студентів;

 • Особові справи студентів;

 • Заходи щодо формування, адаптації та збереження контингенту студентів;

 • Договори на підготовку фахівців;

 • Журнали обліку навчальних занять.
3.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу (розділ може формуватись як в цілому по ВНЗ так і за окремими напрямами та спеціальностями)

 • Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін:

 • освітньо-кваліфікаційні характеристики (у тому числі варіативна компонента) за напрямами та спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців;

 • освітньо-професійні програми (у тому числі варіативна компонента) за напрямами та спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців;

 • навчальні та робочі навчальні плани (в тому числі за наявності – інтегровані);

 • структурно-логічні схеми з кожної спеціальності;

 • навчальні та робочі навчальні програми дисциплін;

 • наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навченого плану;

 • плани семінарських, практичних завдань, завдань для лабораторних робіт;

 • наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін усіх циклів;

 • забезпеченість програм усіх видів практик;

 • наявність методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів;

 • забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій;

 • критерії оцінювання знань і вмінь студентів.

 • Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними підручниками (посібниками) з дисциплін;

 • Протоколи засідань кафедр (циклових комісій).
4.

Організація навчального процесу.

 • Графік навчального процесу;

 • Розклад занять;

 • Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ (за наявності за кредитно-модульною (кредитно-трансферною) системою;

 • Журнали обліку навчальних занять;

 • Екзаменаційні (залікові) відомості

 • Залікові книжки;

 • Накази з основного виду діяльності.5.

Ефективність використання педагогічного та

науково-педагогічного потенціалу

- Штатний розпис;

- Тарифікаційна відомість (ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);

- Трудові книжки;

- Особові справи адміністративних та науково-педагогічних (педагогічних) працівників;

- Протоколи засідань кафедр (циклових комісій) щодо розподілу навчального навантаження;

- Матеріали (плани, звіти тощо) щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників;

- Матеріали атестації педагогічних працівників (ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та відповідних підрозділів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації);

- Матеріали конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників;

- Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників;

- Журнали обліку навчальних занять;

- Накази з кадрових питань.

6.

Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази

 • Документи, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для
  завершення надання освітньої послуги;

 • Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (приписи Держпожежнагляду і санепідемстанції тощо);

 • Технічний паспорт навчального закладу;

 • Перспективний план розвитку навчально-матеріальної бази;

 • Навчальні плани і програми;

 • Паспорти навчальних кабінетів і лабораторій (за наявності);

 • Інструкції з питань техніки безпеки та протипожежної безпеки в навчальному закладі;

 • Акти санітарно-епідеміологічної служби, органів пожежної охорони щодо готовності навчального закладу до нового навчального року ;

 • Накази з основного виду діяльності;

 • Матеріали щодо орендної діяльності (договори оренди приміщень та обладнання; дозволи органів управління на оренду, внутрішньовідомча переписка щодо оренди тощо)

 • Договори про співпрацю.
7.

Організація навчально-виховної роботи

 • Положення про організацію виховної роботи у ВНЗ;

 • Положення про студентське самоврядування;

 • Плани виховної роботи навчального закладу та його структурних підрозділів;

 • Плани роботи гуртків, об’єднань, спортивних секцій;

 • Плани роботи органів студентського самоврядування;

 • Протоколи засідань вченої (педагогічної) ради, методрад, кафедр (циклових комісій), методоб’єднань кураторів навчальних груп, органів студентського самоврядування;

 • Журнали обліку навчальних занять;

 • Накази щодо заохочення та притягнення до відповідальності студентів.
8.

Науково-дослідна діяльність і міжнародні зв’язки

 • Тематичний план наукових досліджень;

 • Договори на виконання госпрозрахункових НДР;

 • Матеріали про участь колективів кафедр у проведенні НДР;

 • Матеріали про впровадження результатів НДР у виробництво та навчальний процес;

 • Положення про наукове студентське товариство;

 • Матеріали щодо участі студентів у науковій роботі кафедр;

 • Міжнародні угоди про співробітництво;

 • Звіти викладачів про зарубіжні відрядження;

Матеріали роботи аспірантури та докторантури (для ВНЗ ІІІ-ІV р.а.).


9.

Фінансово-господарська діяльність

 • Штатний розпис;

 • Тарифікаційна відомість (для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);

 • Кошторис;

 • Акти перевірки Держфінінспекції і податкової адміністрації;

 • Розрахунок вартості навчання студента;

 • Угоди (договори) з юридичними та фізичними особами на підготовку студентів;

 • Колективний договір;

 • Положення ВНЗ про надання платних послуг;

 • Річний фінансовий звіт;

 • Документи щодо виплати заробітної плати працівникам, у т.ч. сумісникам;

 • Накази з фінансово-господарської діяльності;

 • Протоколи засідань Вченої (педагогічної) ради.

10.

Забезпечення розвитку та ефективність використання об’єктів соціально-побутової сфери

 • Соціальні плани та програми навчального закладу;

 • Паспорти: гуртожитків, їдалень, буфетів, медпункту;

 • Матеріали інвентаризації;

 • Положення про студентський гуртожиток;

 • Картки обліку диспансерних хворих;

 • Матеріали щодо соціальної допомоги ВНЗ дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям з багатодітних сімей;

 • Облікові та звітні матеріали щодо роботи гуртожитку.

11.

Практична підготовка студентів

 • Навчальні та робочі навчальні плани.

 • Наскрізні програми практичної підготовки;

 • Робочі програми практик;

 • Договори з підприємствами та організаціями щодо виробничих практик студентів.

 • Накази щодо практичного навчання.

 • Облікова та звітна документація щодо практичного навчання (Результати проходження студентами виробничих практик);

 • Документи про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази, що забезпечує виконання програм навчальних практик, санітарним нормам, вимогам правил
  пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (приписи Держпожежнагляду і санепідемстанції тощо);

 • Технічний паспорт навчального закладу.

12.

Організація курсового та дипломного проектування

 • Навчальні плани та програми;

 • Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування (державної атестації);

 • Курсові роботи та проекти;

 • Накази щодо організації дипломного проектування, створення ДЕК (ДКК), затвердження тематики дипломних робіт (проектів);

 • Дипломні роботи (проекти) за останні три роки,

 • Протоколи засідань ДКК (ДЕК)

 • Звіти голів ДКК (ДЕК).

 • Графіки захисту дипломних робіт (проектів)

 • Розклад державних екзаменів.

 • Документи та матеріали роботи ДКК (ДЕК);Журнали реєстрації видачі дипломів.

13.

Якість підготовки студентів

 • Навчальні плани за напрямами підготовки, з яких передбачається проведення контрольних робіт;

 • Екзаменаційні відомості з результатами останнього підсумкового семестрового контролю в цілому по ВНЗ, у т. ч. з дисциплін, з яких проводяться контрольні роботи;

 • Науково-методичне (навчально-методичне) забезпечення з дисциплін, з яких проводяться контрольні роботи;

 • Матеріали ректорського (директорського) контролю з визначених дисциплін.
14.

Робота ВНЗ щодо сприяння працевлаштуванню випускників

 • Наказ про створення підрозділу (комісії тощо) сприяння працевлаштуванню випускників;

 • Договори на підготовку, забезпечення місцями призначення випускників;

 • Картки працевлаштування випускників;

 • Довідки про надання можливості самостійного працевлаштування;

 • Статистичні матеріали щодо працевлаштування випускників;

 • Відгуки про якість підготовки фахівців з підприємств, організацій, установ та інформація про їх працевлаштування.

15.

Стан управлінської діяльності у навчальному закладі.

 • Статут ВНЗ;

 • Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом;

 • Звіт навчального закладу про результати роботи;

 • Щорічний звіт керівника перед трудовим колективом;

 • Контракт керівника навчального закладу з органом управління;

 • Функціональні обов’язки заступників керівника навчального закладу та керівників структурних підрозділів;

 • Кадровий резерв на керівні посади ВНЗ та керівників структурних підрозділів;

 • Перспективні та поточні плани роботи навчального закладу;

 • Протоколи засідань Вченої (педагогічної) ради та ректорату;

 • Протоколи засідань кафедр (циклових комісій);

 • Журнал реєстрації звернень громадян;

 • Журнали вхідної та вихідної документації навчального закладу.

 • Накази з основної діяльності.


Примітка:

 • На основі аналізу матеріалів перевірки підготувати акт, в якому викласти аналіз діяльності навчального закладу за напрямами програми та дати оцінку його роботи в динаміці за останні три роки;

 • Відзначити недоліки та невирішені питання.

 • У ході перевірки для оптимізації роботи голова комісії може запроваджувати робочі форми таблиць та статистичних даних, які не є додатком до акта.

Додатки:


Таблиця 1. Витяг з ліцензії та сертифікатів;
Таблиця 11. Показники результативності виховної роботи;

Таблиця 2.Загальні показники розвитку ВНЗ та формування контингенту студентів;
Таблиця 12. Характеристика науково-дослідної роботи;

Таблиця 3 Використання ліцензованого обсягу;
Таблиця 13. Фінансово-господарська діяльність;

Таблиця 4. Контингент студентів;
Таблиця 14. Стан розвитку соціальної сфери;

Таблиця 5. Показники діяльності в умовах реалізації ЄКТС;
Таблиця 15. Результати випуску, використання і адаптації спеціалістів;

Таблиця 6. Характеристика науково-педагогічного складу;
Таблиця 16. Міжнародні зв’язки;

Таблиця 7. Якісний і кількісний склад кафедр;
Таблиця 17. Графік проведення інспекторських контрольних робіт;

Таблиця 8. Кадрове забезпечення навчального процесу;
Таблиця 18. Відомість результатів виконання контрольних робіт;

Таблиця 9. Ефективність діяльності аспірантури (докторантури);
Таблиця 19 .Зведена відомість результатів виконання студентами інспекторських контрольних робіт;

Таблиця 10. Матеріально-технічна база та соціально-побутова сфера;
Таблиця 20. Управлінські заходи щодо забезпечення якості підготовки студентів.


Начальник управління контролю

за діяльністю вищих навчальних закладів В. М. Шиманський
Схожі:

Державна інспекція навчальних закладів україни iconОголошення державна інспекція навчальних закладів України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: завідувача сектору юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції
Державна інспекція навчальних закладів України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
Державна інспекція навчальних закладів україни iconДержавна інспекція навчальних закладів україни
Нормативно-правові підстави для здійснення державного контролю в освітній системі області (району, міста)
Державна інспекція навчальних закладів україни iconПостанова Кабінету Міністрів України від 03. 05. 2012 №353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів». Виконавець заходів з відстеження Державна інспекція навчальних закладів України. Цілі прийняття акта
...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconЛуганська обласна державна адміністрація
Директорам професійно-технічних навчальних закладів, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів при установах...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconЛуганська обласна державна адміністрація
Директорам професійно-технічних навчальних закладів, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів при установах...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconМіністерство освіти І науки України Державна інспекція навчальних закладів Акт атестаційної експертизи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Українського державного центру туризму І краєзнавства учнівської молоді" та наказу Державної інспекції навчальних закладів від 12....
Державна інспекція навчальних закладів україни iconМіністерство освіти і науки України Державна інспекція навчальних закладів Акт атестаційної експертизи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді" та наказу Державної інспекції навчальних закладів від 12....
Державна інспекція навчальних закладів україни iconСумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації 10. 08. 2011 м. Суми №541
Про організацію стимулювання вчи-телів фізичної культури загально-освітніх навчальних закладів, виклада-чів фізичного виховання професійно-технічних...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconДержавна інспекція навчальних закладів україни
Організаційна робота управління освіти І науки облдержадміністрації, районних, міських відділів (управлінь) освіти щодо створення...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconДержавна інспекція навчальних закладів україни
Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов