Проект колективний договір публічного акціонерного товариства icon

Проект колективний договір публічного акціонерного товаристваНазваПроект колективний договір публічного акціонерного товариства
Дата конвертації03.02.2016
Розмір386.58 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


ПРОЕКТ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

на 2016 рік

ЗМІСТ
Основні поняття ____________________________________________________3

Розділ 1. Загальні положення_________________________________________5

Розділ 2. Робочий час та час відпочинку_______________________________6

Робочий час_________________________________________________________6

Відпустки__________________________________________________________7

Розділ 3. Оплата та нормування праці_________________________________8

Розділ 4. Охорона праці_____________________________________________11

Спецодяг__________________________________________________________12

Розділ 5. Соціально-трудові гарантії__________________________________13

Квитки____________________________________________________________13

Організація навчання________________________________________________13

Матеріальна допомога______________________________________________14

Нагороди та заохочення_____________________________________________15

Охорона здоров’я___________________________________________________15

Житло____________________________________________________________16

Соціальна підтримка пенсіонерів та пільгових

категорій працівників Товариства_____________________________________16

Індивідуальний соціальний пакет залізничника___________________________18

Розділ 6.Гарантії профспілкової діяльності ___________________________19

Розділ 7. Заключні положення_______________________________________20

Перелік положень __________________________________________________22

Основні поняття:
Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі - Товариство) – юридична особа, що утворена відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” на базі підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014°р. №°200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Спільний представницький орган первинних профспілкових організацій (далі – СПО профспілок) – представник працівників та пенсіонерів Товариства при укладанні цього колективного договору у складі Профспілки залізничників і транспортних будівельників України, Вільної профспілки машиністів України та Вільної профспілки залізничників України.

Спільний представницький орган Товариства (далі – СПО Товариства) – представники Товариства та Федерації залізничників України при укладанні цього колективного договору.

Сторони – учасники підписання цього колективного договору в особі СПО Товариства та СПО профспілок.

Колективний договір (далі - Договір) – угода, яка встановлює права та обов’язки Сторін, регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини в Товаристві (за виключенням господарських товариств, зазначених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200).

Роботодавець – Правління Товариства, керівники філій та структурних підрозділів.

Професійні спілки (далі – Профспілки) – профспілкові організації, які діють в Товаристві.

Філія – підрозділ Товариства без статусу юридичної особи, який здійснює свою діяльність на підставі положення.

Мінімальна заробітна плата (далі – мзп) встановлений розмір заробітної плати відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці». Матеріальна допомога, що визначена у Договорі, надається у тому розмірі мзп, що склався у державі на момент настання події.

Працівники Товариства – фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством.

Члени сім’ї працівника Товариства – батьки, діти, чоловік або дружина, особи, які мають спільний побут, але не перебувають у шлюбі.

Система соціальної підтримки працівників Товариства – комплекс гарантій, компенсацій та можливостей, які Товариство надає працівникам з метою збереження та/або підвищення рівня їх трудових, професійних, соціально-економічних прав та інтересів.

Система соціальної підтримки персоналу Товариства включає в себе гарантії та компенсації:

- передбачені законодавством України;

- пов’язані з особливостями праці на залізничному транспорті;

- допомогу (матеріального та нематеріального характеру) від Товариства працівникам та пенсіонерам;

- індивідуальний соціальний пакет залізничника.

Індивідуальний соціальний пакет залізничника – елемент системи соціальної підтримки працівників Товариства, представлений переліком благ, визначених Товариством.

В основу покладено принцип «кафетерію», що передбачає встановлення ліміту коштів та кількості благ, на які ці кошти можуть бути витрачені. Працівник має право сформувати власний набір благ на період календарного року в межах встановлених коштів.

На період 2016 року ліміт встановлених коштів становить 1000 грн.

Пенсіонери Товариства – особи, які пропрацювали на залізничному транспорті не менше 5 років та звільнилися на пенсію з Товариства, у тому числі з Державної адміністрації залізничного транспорту, залізниць, підприємств, організацій, установ (медичних закладів), правонаступником яких відповідно до чинного законодавства є Товариство, та з виборних (після закінчення терміну повноважень) і штатних посад профспілкових організацій:

 1. вперше на пенсію за власним бажанням:

 • за віком,

 • за віком на пільгових умовах,

 • за вислугу років,

 • по інвалідності,

 1. за рік до досягнення пенсійного віку (за умови відсутності будь-яких трудових відносин протягом цього року) у зв’язку:

 • зі змінами в організації виробництва і праці (пункт 1 статті 40 КЗпП України)

 • з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я (пункт 2 статті 40 КЗпП України)

Система гарантій та прав, передбачена цим Договором, розповсюджується лише на пенсіонерів Товариства, які на дату отримання відповідних гарантій та компенсацій не мають трудових відносин з Товариством.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Договір укладений на 2016 рік між Сторонами на добровільній та рівноправній основі.

 2. Договір укладений відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та інших нормативно-правових актів.

 3. Договір є обов'язковим для застосування та основою при укладанні колективних договорів філій Товариства з метою урахування територіальності, специфіки роботи.

 4. Положення Договору поширюються на:Обсяг поширення

Пункти Договору

працівників Товариства

у повному обсязі
пенсіонерів Товариства

частково

4.14

5.12

5.20

5.24

5.28 – 5.34

членів сім’ї працівника або пенсіонера Товариства

частково

5.13

5.16

5.24-25

5.28

виборних та штатних членів Профспілок

у повному обсязі 1. Роботодавець повинен ознайомити працівників з Договором, у тому числі при прийнятті на роботу.

 2. Сторони визнають спільний обов’язок щодо безумовного додержання вимог та умов цього Договору та визнання пріоритетів законів та інших нормативно-правових актів України.

 3. Сторони визнають соціальне партнерство, як необхідну форму співпраці та елемент формування умов, за яких надається можливість регулювання, попередження та вирішення соціальних конфліктів, формування соціальної злагоди в колективі, затвердження цивілізованих форм соціально-трудових відносин між працівником та Товариством.

 4. Сторони не можуть без взаємної згоди в односторонньому порядку припинити виконання положень Договору. Зміни і доповнення до Договору протягом строку його дії провадяться за взаємною згодою Сторін відповідно до вимог чинного законодавства.

 5. Витрати, пов’язані з наданням гарантій та компенсацій, передбачених Договором, здійснюються за рахунок Товариства в межах фінансової можливості.

 6. В разі прийняття нормативно-правового акта, що забезпечує більш високі гарантії, ніж передбачені Договором, Сторонами за згодою вносяться відповідні зміни до Договору.

 7. Товариство вживає заходів щодо запобігання корупційним та економічним правопорушенням.

 8. Товариство створює для працівників гідні умови праці, необхідні для виконання ними виробничих завдань, реалізації своїх здібностей до продуктивної і творчої праці.

 9. Відповідальність за організацію виробничого процесу покладається на керівників філій та структурних підрозділів Товариства.

 10. Забезпечення виконання заходів соціально-економічного розвитку, спрямованих на продуктивну зайнятість працівників.

 11. Звільнення працівників проводити лише після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості.

 12. Заняття вакантних посад при скороченні штату (чисельності) здійснювати відповідно до Кодексу законів про працю України.

 13. Скорочення чисельності працівників у випадку зменшення обсягів робіт проводити відповідно до Кодексу законів про працю.

 14. Сприяти працевлаштуванню вивільнюваних у разі скорочення штату працівників, вживати необхідних заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників на інші філії та підрозділи Товариства.

 15. Працевлаштовувати працівників згідно з чинним законодавством у випадку реорганізації, яка тягне за собою скорочення чисельності або штату працівників.

 16. Звільнення за скороченням чисельності або штату допускається, якщо неможливо перевести працівника за його письмової згоди на іншу наявну в Товаристві роботу (як на вакантну посаду або роботу, відповідну кваліфікації працівника, так і на вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу), яку працівник може виконувати з урахуванням стану її здоров'я. Товариство зобов'язане пропонувати працівникові всі вакансії, що відповідають зазначеним вимогам, наявні у нього в адміністративно-територіальних межах населеного пункту, де розташоване робоче місце працівника, у тому числі в підрозділах філій та інших структурних підрозділах Товариства, розташованих там же.


РОЗДІЛ 2. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

Робочий час

 1. Режими роботи, тривалість робочих змін, час початку та закінчення роботи і обідньої перерви працівників Товариства встановлювати Правилами внутрішнього трудового розпорядку[16] відповідно до Кодексу законів про працю України.

 2. Графіки роботи та чергувань погоджувати з профспілками та доводити до відома працівників не пізніше, як за три дні до початку їх введення в дію.

 3. При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому Правилами внутрішнього трудового розпорядку. [16]

 4. Для працівників, у яких за технологічним процесом не може бути додержана щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, запроваджується підсумований облік робочого часу з обліковим періодом місяць, квартал, півріччя, рік відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною до цього Договору. [8]

 5. У разі проведення довготривалих робіт поза місцем постійного проживання працівників застосовувати вахтовий метод роботи відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною до Договору. [14]

 6. Для працівників, зайнятих на роботах з обслуговування устаткування залізниць, які залучаються до чергування для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту та безпеки руху поїздів на об’єкті і вдома, здійснювати за графіками чергування згідно з Положенням, яке є невід’ємною частиною до цього Договору[7]:

- години чергування на об’єкті в денний та нічний час зараховувати до робочого часу з розрахунку – 1 година чергування за 0,75 годин робочого часу;

- години чергування вдома (без права відлучатися з дому) на випадок виклику для виконання аварійних і невідкладних робіт зараховувати до робочого часу з розрахунку – 1 година чергування за 0,25 годин робочого часу.

 1. Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні проводити з дотриманням вимог законодавства.

 2. Регулювання робочого часу і часу відпочинку, умов праці окремих категорій працівників залізничного транспорту, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів і обслуговуванням пасажирів, проводити з урахуванням Положення, яке є невід’ємною частиною до цього Договору [9].

 3. Зберегти 38-годинний робочий тиждень для жінок: оглядачів вагонів, слюсарів з ремонту рухомого складу, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів.

 4. У разі проживання на відстані більше 2 кілометрів доставку працівників локомотивних бригад з 23.00 до 7.00 годин до місця роботи, а після її закінчення – до місця проживання здійснювати службовим автотранспортом.

Відпустки

 1. Встановити тривалість основної відпустки для працівників Товариства 28 календарних днів.

 2. Надавати працівникам з ненормованим робочим днем оплачувану додаткову відпустку до 7 календарних днів з врахуванням фактичного навантаження і кола покладених на них обов’язків, відповідно до Переліків посад з ненормованим робочим днем. [6]

 3. Надавати додаткову відпустку працівникам за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці відповідно до чинного законодавства України.


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК:

 1. Взаємодіяти з Товариством, керуючись принципами соціального партнерства, поваги, взаємних інтересів Сторін.

 2. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства, галузевих нормативних документів та Договору щодо режиму праці та відпочинку залізничників і вживати заходів для усунення недоліків.

 3. Сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 4. Сприяти Товариству в реалізації норм Договору, не допускати соціального напруження в трудових колективах.

 5. Не допускати проведення страйків, трудових конфліктів в період дії цього Договору за умови виконання Товариством норм та положень, встановлених законодавством про працю та Договором.

 6. Брати участь в розгляді колективних трудових спорів, пов’язаних з порушенням чинного законодавства про працю, цього Договору та інших нормативних актів.

 7. Надавати консультації працівникам щодо їх трудових прав та соціальних гарантій.

 8. Сприяти підвищенню культури обслуговування пасажирів на вокзалах та поїздах.


РОЗДІЛ 3. ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

 1. Здійснювати оплату праці працівників, а також виплачувати доплати, надбавки, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати відповідно до Положення про корпоративну систему оплати праці працівників філій Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», яке є невід’ємною частиною цього Договору [1], та інших законодавчих нормативно-правових актів України, які регулюють питання оплати праці.

 2. Оплату праці працівників, які залучаються до робіт з очищення і прибирання стрілочних переводів та колії від снігу, здійснювати згідно з Положенням, яке є невід’ємною частиною цього Договору.[10]

 3. Оплату праці працівників, зайнятих на роботах з поточного утримання колії, штучних споруд та земляного полотна, проводити відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною цього Договору.[11]

 4. Установити, що основними професіями на залізничному транспорті у вантажному русі є машиніст електровоза та машиніст тепловоза.

 5. З метою забезпечення конкурентоспроможності заробітної плати працівників Товариства на ринку праці підвищувати її реальний розмір по мірі зростання продуктивності праці та ефективності діяльності Товариства.

 6. Годинна тарифна ставка першого розряду першого рівня Єдиної тарифної сітки для оплати праці робітників встановлюється нормативними документами ПАТ «Укрзалізниця», є мінімальним розміром оплати праці в ПАТ «Укрзалізниця» і не може бути нижче 120 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

 7. При підвищенні тарифних ставок і посадових окладів працівників коригування середнього заробітку (в усіх випадках його збереження) проводити за рішенням керівництва ПАТ «Укрзалізниця» з урахуванням фінансової можливості.

 8. Щомісячно здійснювати виплату надбавки за вислугу років працівникам в залежності від їх стажу роботи:
роки

% від місячної тарифної ставки (посадового окладу)

від 1 до 3 років

7

від 3 до 5 років

10

від 5 до 10 років

15

від 10 до 15 років

20

від 15 до 20 років

25

від 20 до 25 років

30

більше 25 років

40


Умови виплати надбавки за вислугу років регулюються Положенням, що є невід’ємною частиною цього Договору. [4]

 1. Відшкодування витрат працівникам, робота яких постійно проходить в дорозі або має роз’їзний характер, а також при службових поїздках в межах обслуговуваних дільниць, у тому числі при роз’їздах за межі України, проводити відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною цього Договору.[12]

 2. Для працівників з пересувним характером робіт (робота яких пов’язана з частими передислокаціями або з відривом від постійного місця проживання) проводити виплату надбавки відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною цього Договору.[13]

 3. Час простою не з вини працівника оплачувати з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу).

За час простою, що був спричинений небезпечною для життя виробничою ситуацією, не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.

 1. За роботу в нічний час (з 22 до 06 годин) встановлюється доплата у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

 2. Доплата за роботу у нічний час не нараховується на години простою, час слідування пасажиром, а також за час чергування вдома.

 3. Заробітну плату виплачувати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

 4. Заробітну плату за першу половину місяця (аванс) виплачувати не пізніше 21 числа поточного місяця, остаточний розрахунок – не пізніше 7 числа наступного місяця.

 5. Заробітна плата за першу половину місяця виплачується у розмірі, не меншому оплати за фактично відпрацьований час, з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

 6. Виплату індексації грошових доходів проводити згідно з діючим законодавством України.

 7. У випадку порушення строків виплати заробітної плати виплачувати працівникам компенсацію в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством і нормативно-правовими актами України.

 8. Здійснювати виплату винагороди за підсумками роботи за рік згідно із Положенням, яке є невід’ємною частиною Договору.[2]

 9. При направленні працівника у відрядження керуватись порядком встановленим у Товаристві.

 10. Проводити тарифікацію робіт і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам та категорій професіоналам, фахівцям та технічним службовцям, які відображають складність виконуваних робіт з дотриманням вимог «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» за результатами рішення атестаційної комісії.

 11. Проводити розробку нових та перегляд застарілих норм виробітку, часу обслуговування, чисельності при їх технічному обґрунтуванні та прогресивності у разі зміни технологічного процесу, впровадження автоматизованих робочих місць, автоматизованих систем управління, зміни умов праці за погодженням з профспілками та запроваджувати їх, попередивши при цьому працівників не менше, ніж за два місяці до їх введення, згідно з Положенням про організацію нормування праці на залізничному транспорті, яке є невід’ємною частиною Договору.[15]

У зв’язку з виробничою необхідністю експлуатації морально і фізично застарілого рухомого складу переглядати трудомісткість на ремонтах локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вантажних вагонів.

 1. Зберігати за працівниками, робота яких пов'язана з безпекою руху поїздів, що не пройшли медичну комісію, середню заробітну плату за період підготовки (перепідготовки) новим професіям, але не більше 6 місяців.

 2. Оплачувати технічне та дистанційне навчання працівників, яке проводиться у неробочий час, з розрахунку годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину навчання.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК:

 1. Надавати консультації з питань оплати праці працівникам Товариства.

 2. Вживати необхідних заходів, виступати з пропозиціями щодо удосконалення організації праці і заробітної плати.

 3. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства та нормативних документів, що діють у Товаристві, у сфері оплати та нормування праці.

 4. Направляти до державних органів, до компетенції яких відносяться питання оплати праці та соціального захисту населення, пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері економічного та соціального захисту працівників залізничного транспорту.


РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

 1. Розробляти та виконувати Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

 2. Забезпечувати виділення коштів для фінансування заходів з охорони праці у встановленому законодавством розмірі.

 3. Щорічно аналізувати стан професійної захворюваності в Товаристві та вживати профілактичних заходів щодо усунення причин.

 4. Компенсувати працівникам протягом двох місяців з дати прийняття на посаду витрати, пов’язані із обов’язковим медичним оглядом під час прийняття на роботу, на підставі наданих документів, які підтверджують їх оплату.

 5. Кількість робочих днів проходження обов’язкових медичних оглядів встановлюється колективними договорами філій, але не більше 3-х робочих днів.

 6. Забезпечувати видачу працівникам, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно молока або інших рівноцінних продуктів лікувально-профілактичного харчування, а у разі пересувного або роз’їзного характеру праці виплачувати грошову компенсацію на їх придбання.

 7. Вживати заходів щодо розслідування нещасних випадків та медичної допомоги працівникам при роботі за межами України відповідно до Угоди держав-учасниць Співдружності.

 8. Проводити в Товаристві не рідше одного разу на 5 років атестацію робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-правових актів.

 9. За результатами проведеної атестації робочих місць надавати пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці.Спецодяг

 1. Забезпечувати працівників безоплатно спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними і знешкоджуючими засобами відповідно до нормативів.

 2. Видавати додатково понад встановлені нормативи спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби, якщо фактичні умови праці, у тому числі при виконанні разових робіт, вимагають їх застосування.

 3. У випадку невидачі працівникові спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів у встановлені нормами строки компенсувати йому всі витрати на їх придбання за власні кошти.

 4. У випадку передчасного зносу спецодягу, взуття, інших засобів індивідуального захисту не з вини працівника проводити їх заміну за рахунок коштів Товариства.

 5. Зберігати за працівниками, яких звільнено з Товариства на пенсію чи за скороченням штату, спецодяг та спецвзуття без виплати їх залишкової вартості.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК:

 1. Приймати участь у комісіях з розслідування нещасних випадків на виробництві.

 2. Сприяти виконанню заходів з охорони праці, створенню безпечних і здорових умов праці, належного стану виробничих і санітарно-побутових приміщень.

 3. Здійснювати постійний контроль за дотриманням працівниками Товариства вимог охорони праці.

 4. Здійснювати заходи впливу, які направлені на виконання працівниками вимог законодавства з питань обов’язку проходження попередніх та періодичних медичних оглядів.

 5. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу щодо виконання обов’язків з питань охорони праці.

 6. Надавати практичне сприяння керівникам філій та інших структурних підрозділів Товариства, службам і фахівцям з охорони праці у вирішенні питань охорони праці.

 7. Проводити навчання громадських інспекторів і членів комісії з охорони праці.

 8. Брати участь у розробці комплексних заходів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

 9. Брати участь в комісіях по атестації робочих місць.

 10. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці.РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНO-ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

 1. Товариство визнає, що гарантована зайнятість – важлива умова добробуту працівників і зобов’язується здійснювати все необхідне для того, щоб не припиняти трудові відносини з працівниками без наявності обґрунтованої необхідності.

 2. Надавати переважне право на працевлаштування на вакантні посади працівникам, які вивільняються за скороченням штату, протягом року.

 3. Надавати працівникам додаткові, понад встановлені законодавством, відпустки у разі:

а) шлюбу працівника – до 3 календарних днів (на час моменту події);

б) смерті близьких та рідних (чоловік/дружина, батьки, діти, брати, сестри) – 3 дні (на час події).

Один день додаткової відпустки надається з оплатою в розмірі тарифної ставки (посадового окладу), а інші – без збереження заробітної плати.

 1. Забезпечення працівників Товариства форменим одягом та знаками розрізнення здійснювати згідно із законодавством та нормативно-правовими актами Товариства.

 2. Надання безпроцентної позики на навчання працівників Товариства або їх дітей у навчальних закладах І-IV рівня акредитації, безпроцентної позики або компенсації по відсоткам іпотечного кредитування для індивідуального, кооперативного житлового будівництва працівникам Товариства згідно до Положення, яке є невід’ємною частиною Договору.[19]


Квитки

 1. Видавати транспортні вимоги та квитки за особистими потребами працівника, виборним і штатним працівникам профспілкових організацій підрозділів відповідно до порядку видачі, встановленому у Товаристві.


Організація навчання

 1. Не рідше, як один раз на 5 років організовувати підвищення кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців Товариства та його підрозділів у закладах підвищення кваліфікації з відривом чи без відриву від виробництва.

 2. З метою задоволення потреб Товариства у працівниках відповідної професійної кваліфікації проводити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників на базі вищих навчальних закладів, галузевих технічних шкіл та учбових центрів Товариства.

 3. Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки здійснювати згідно з Положенням, що є невід’ємною частиною Договору.

 4. Організацію підготовки у рамках програми Євросоюзу TEMPUS-IV фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для роботи на залізничному транспорті України здійснювати згідно з Положенням, яке є невід’ємною частиною Договору .[21]

 5. Проводити атестацію працівників Товариства не частіше ніж один раз на три роки згідно з Положенням, що є невід’ємною частиною Договору.

 6. Здійснювати оплату навчання працівників Товариства або їх дітей у навчальних закладах І-ІV рівня акредитації згідно до Положення, яке є невід’ємною частиною Договору.[20]


Матеріальна допомога

 1. Надавати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 2-х мзп у наступних випадках:

 1. працівникам:

- при вступі до шлюбу (одному з подружжя),

- при народженні (усиновленні) дитини,

- в разі смерті його чоловіка (дружини) та близьких родичів (батьків, дітей, рідних братів і сестер),

- при мобілізації на військову службу,

- мобілізованим при поверненні на роботу;

 1. сім’ям померлих працівників у випадку смерті працівників.

У разі смерті працівників, які не мають родичів та близьких, брати на себе витрати з організації їх поховання.

 1. Надавати матеріальну допомогу працівникам та пенсіонерам Товариства на медичні та інші цілі відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною Договору.

 2. Надавати працівникам Товариства матеріальну допомогу на оздоровлення при виході у щорічну відпустку не менше 14 календарних днів у розмірі 3-х мзп.

 3. Надавати одному з членів сім'ї працівників, загиблих у ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції (під час виконання службових обов’язків, мобілізованих на військову службу, а також за обставин, не пов’язаних з виробництвом) одноразову матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн. на підставі заяви та відповідних підтверджуючих документів, а поховання загиблих працівників, які не мають родичів та близьких, здійснювати за рахунок коштів підрозділів.

(в окремих випадках зазначена допомога може надаватися особам, які не є членами сім’ї)

 1. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам, пораненим у ході бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (під час виконання службових обов’язків, мобілізованих на військову службу, а також за обставин, не пов’язаних з виробництвом) у розмірі 3-х мзп.


Нагороди та заохочення

 1. За сумлінну працю та досягнення в роботі представляти працівників Товариства до нагородження державними, урядовими, іншими видами нагород та нагородами відповідно до діючих у Товаристві Положень.

 2. Встановлювати доплату працівникам, яким під час роботи на залізничному транспорті присвоєні наступні почесні звання:

Нагорода

Розмір доплати, % посадового окладу (тарифної ставки)

«Заслужений працівник транспорту України» та інші почесні державні звання відповідно до спеціальності

15 %

Почесна Грамота Кабінету Міністрів України

знак «Почесний(ому) залізничник(у)»

10 %

знак «Залізнична слава» трьох ступенів


При наявності права на встановлення доплати з двох чи більше підстав, встановити одну, більшу за розміром, доплату.
Охорона здоров’я

 1. Сприяти розвитку системи добровільного медичного страхування у Товаристві.

Відшкодовувати працівникам 50% страхових внесків на добровільне медичне страхування за базовими програмами.

Забезпечувати обслуговування пенсіонерів Товариства в медичних закладах Товариства відповідно до діючих у Товаристві та філіях програм добровільного медичного страхування пенсіонерів.

 1. Щорічно аналізувати рівень захворюваності в Товаристві, причин, що призвели до тимчасової втрати працездатності, та вживати профілактичних заходів щодо їх усунення.

 2. Сприяти збереженню здоров’я працівників Товариства за рахунок реалізації медичних програм.

 3. З метою популяризації спорту та здорового способу життя серед працівників Товариства проводити за спільним рішенням із СПО Профспілок Спартакіаду з різних видів спорту.

 4. Видачу путівок на оздоровлення пенсіонерів, працівників Товариства та членів їх сімей здійснювати відповідно до Порядку затвердженого на рівні Товариства та погодженого із СПО профспілок.

 5. Забезпечувати в межах фінансової можливості виділення коштів на:

  • придбання та здешевлення вартості путівок на оздоровлення і відпочинок залізничників, членів їх сімей в санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку тощо,

  • дитяче оздоровлення,

  • утримання об'єктів відпочинку та оздоровлення Товариства,

  • придбання новорічних подарунків для дітей працівників.


Житло

 1. Розподіл, надання службових жилих приміщень працівникам Товариства, виключення жилих приміщень із числа службового житла здійснювати відповідно до Положення, діючого в Товаристві.[17]

 2. Відшкодовувати витрати з найму житла працівникам відповідно до Порядку надання компенсації для вирішення житлових питань працівників залізничного транспорту України, який є невід’ємною частиною Договору.[18]


Соціальна підтримка пенсіонерів та пільгових категорій працівників Товариства

 1. Надавати допомогу в розмірі 2-х мзп пенсіонеру Товариства в разі смерті його дружини або чоловіка, а також одному з членів сім'ї померлого пенсіонера у разі його смерті. Для померлих пенсіонерів Товариства, які не мають родичів та близьких, брати на себе витрати з організації поховання.

Допомагати працівникам, пенсіонерам та їх сім’ям в організації поховання.

 1. Забезпечити пенсіонерів пільговими квитками відповідно до порядку, встановленому у Товаристві.

 2. Надавати в опалювальний сезон компенсацію на опалення житла з урахуванням фінансової можливості за рішенням Правління наступним категоріям:

   1. пенсіонерам Товариства;

   2. працівникам Товариства, які стали інвалідами І та ІІ групи внаслідок:

  • нещасного випадку на виробництві,

  • професійного захворювання;

 1. сім’ям працівників Товариства, які загинули на виробництві.

 1. Здійснювати недержавне пенсійне забезпечення працівників Товариства через Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль» та інші недержавні пенсійні фонди в межах фінансових можливостей.

 2. Працівники з безперервним стажем роботи на залізничному транспорті більше 5 років мають право на одержання одноразової матеріальної допомоги при звільненні з роботи у зв’язку з виходом на пенсію вперше.

Розмір вказаної одноразової допомоги розраховується наступним чином:
р×0,2 = Сз, де:
р – кількість відпрацьованих повних років на залізничному транспорті на момент звільнення з роботи у зв’язку з виходом на пенсію;

0,2 – коефіцієнт коригування середньомісячного заробітку за кожний повний рік стажу;

Сз – середньомісячний заробіток, який розраховується шляхом множення середньогодинного (середньоденного) заробітку, визначеного згідно з чинним законодавством, на середньомісячну норму тривалості робочого часу на поточний рік (округлену за правилами математики до цілого числа) для відповідної категорії працівників.

Наприклад:

Для працівника, який пропрацював на залізничному транспорті на момент оформлення пенсії повних п’ять років:

5х0,2 = 1 середньомісячний заробіток.

Для працівника, який пропрацював у на залізничному транспорті на момент оформлення пенсії повних 35 років:

35х0,2 = 7 середньомісячних заробітків.
Працівникам, відзначеним за час роботи на залізничному транспорті державними нагородами, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, знаком «Почесний(ому) залізничник(у)», знаком «Залізнична слава» трьох ступенів додатково виплачувати 1 середньомісячний заробіток.

Право на отримання вказаної допомоги також мають працівники:

 • які звільнені згідно з пунктами 1 та 2 статті 40 КЗпП України за рік до досягнення пенсійного віку;

 • які стали інвалідами І та ІІ групи внаслідок нещасного випадку, професійного або загального захворювання під час роботи на залізничному транспорті.

Виплату матеріальної допомоги працівникам, які звільнені за пунктом 1 статті 40 КЗпП України, провадити незалежно від вихідної допомоги.

За згодою сторін матеріальну допомогу нараховувати і виплачувати частинами, але не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати виходу на пенсію.

 1. Сприяти діяльності ветеранських організацій у Товаристві та забезпечувати допомогою у межах фінансової можливості.

 2. Пенсіонерів Товариства, у тому числі які вийшли на пенсію з профспілкових органів структурних підрозділів, брати на облік за новим фактичним місцем проживання за рішенням структурних підрозділів, що є спорідненими до тих, з яких вони звільнились на пенсію, або ж тих, що є найближчими до території, на якій вони проживають.


Індивідуальний соціальний пакет залізничника

 1. Перелік додаткових благ, що надаються на вибір працівникам Товариства:

 1. додаткові дні оплачуваної відпустки, але не більше 3-х днів, в залежності від стажу роботи на залізничному транспорті;

 2. компенсація другому члену сім'ї працівника частини затрат на проїзд залізничним транспортом у внутрішньому сполученні;

 3. часткова оплата навчальних курсів (вивчення іноземної мови, курси водіїв тощо);

 4. програма медичного страхування з розширеним набором послуг;

 5. часткова оплата спортивно-оздоровчих занять (басейн, футбол, тренажерний зал тощо);

 6. часткова оплата внесків до недержавного пенсійного фонду;

 7. часткова оплата проїзду громадським транспортом;

 8. часткова оплата обідів у закладах харчування у Товаристві;

 1. Порядок, умови надання та використання індивідуального соціального пакету залізничника здійснюється відповідно до Положення, яке є невід’ємною частиною Договору.[16]


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛОК:

 1. Надавати працівникам залізниці консультації з питань трудового законодавства, зайнятості, соціального захисту.

 2. Вживати заходів щодо оздоровлення та відпочинку працівників, їх сімей та пенсіонерів Товариства.

 3. Забезпечувати придбання та здешевлення путівок для працівників Товариства з метою їх оздоровлення та відпочинку. Звітувати перед Товариством щодо проведеної роботи.

 4. Залучати молодь до профспілкової діяльності через покращення інформаційної та просвітницької роботи щодо діяльності Товариства.

 5. Сприяти Товариству в організації та проведенні культурно-масових та спортивних заходів, підвищенні ефективної функціонування об’єктів соціальної сфери Товариства.

 6. Сприяти розвитку спорту серед працівників, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури і спорту працівників та членів їх сімей.

 7. Сприяти залученню до занять народною та самодіяльною творчістю працівників Товариства і членів їх сімей.

 8. Забезпечувати пенсіонерів Товариства пільговими путівками на оздоровлення та відпочинок до оздоровчих закладів Товариства.

 9. Спрямовувати трудові колективи на досягнення стратегічних цілей Товариства, виконання виробничих завдань з використанням сучасних (нових) форм і методів управління та організації виробничого процесу, впровадження високоефективних технічних і технологічних рішень, а також створення сприятливого соціального клімату в трудових колективах.

 10. Співпрацювати з Товариством у розробці заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості в умовах спаду обсягів перевезень.

 11. Надавати правову допомогу і захищати трудові та соціально-економічні інтереси працівників відповідно до встановленого законодавством порядку.

 12. Всіляко підтримувати раціоналізаторські пропозиції, ініціативність, підвищення продуктивності праці за рахунок інноваційних ідей в трудових колективах, спрямовуючи їх на підвищення ефективності виробництва, зміцнення економічного та фінансового стану.

 13. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників, пенсіонерів Товариства з питань недержавного пенсійного страхування та добровільного медичного страхування.

 14. Сприяти Товариству при взаємодії з органами державної та місцевої влади з питань відшкодування коштів з бюджетів Фонду соціального страхування та місцевих бюджетів.


РОЗДІЛ 6. ГАРАНТІЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Правління Товариства визнає СПО профспілок повноважним представником всіх працівників та пенсіонерів Товариства щодо захисту їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

 2. Забезпечувати Профспілкам надання гарантій, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», профспілковим організаціям, які створені та діють відповідно до законодавства України.

 3. Сприяти створенню належних умов для діяльності Профспілок.

 4. Визнавати право працівників Товариства на членство в Профспілках і рівність Профспілок щодо захисту прав та інтересів їх членів.

 5. Сприяти Профспілкам в отриманні інформації з питань умов та оплати праці працівників, щодо соціально-економічного розвитку Товариства, виконання Договору та колективних договорів філій.

 6. Забезпечити представникам Профспілок вільного доступу до робочих місць членів Профспілок для виконання статутних завдань, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

 7. Визнавати правову і технічну інспекцію праці Профспілок, що здійснюють громадський контроль за дотриманням трудового законодавства в Товаристві. Сприяти відповідним інспекціям в отриманні матеріалів для здійснення своїх функцій.

 8. Сприяти діяльності представників профспілки з охорони праці у виконання їх громадських обов’язків.

 9. Сприяти Профспілкам у розгляді стану охорони праці, виробничого травматизму та у подальших заходах щодо поліпшення цієї роботи.

 10. Перераховувати на рахунок виборних органів первинних профспілкових організацій кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу не менше 0,3% від фонду оплати праці.

Зазначені кошти використовуються згідно з кошторисами, затвердженими Профспілкою та погодженими з Товариством.

 1. Утримувати за заявою членів Профспілок членські внески і забезпечувати їх перерахування через бухгалтерію Товариства та його підрозділів на рахунок відповідних Профспілок.

 2. Сприяти у наданні, на договірних засадах, Профспілкам будинків, приміщень та споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників Товариства.

 3. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від основної роботи, час для виконання ними своїх громадських обов’язків – 3 години на тиждень із збереженням середньої заробітної плати.

 4. Документи з соціально-економічних та трудових питань, що стосуються інтересів працівників Товариства, приймати за погодженням чи за участю відповідних профспілкових органів.

 5. На оперативні наради, на яких розглядаються випадки браку в роботі персоналу, запрошувати представника профспілки, членом якої є цей працівник.

 6. Пропозиції щодо зміни форми власності, реструктуризації, реорганізації суб'єктів господарювання та передачі об'єктів Товариства готувати за участю відповідних профспілкових органів.

 7. Інформувати представників СПО профспілок про розроблення фінансового плану Товариства.


РОЗДІЛ 7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Контроль за виконанням Договору здійснюється сторонами, що уклали Договір.

 2. Сторони в першому кварталі календарного року звітують про виконання зобов’язань по Договору на конференції трудового колективу Товариства.

 3. У випадку невиконання окремих положень Договору Сторони інформують одна одну з метою вжиття необхідних заходів для реалізації Договору в повному обсязі.

 4. Тлумачення та роз’яснення окремих положень Договору здійснюється спільно Товариством та СПО профспілок.

 5. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до прийняття нового.

 6. Продовження дії цього Договору, внесення змін та доповнень до нього можливе при взаємній згоді Сторін.

 7. Після закінчення строку дії цей Договір продовжує діяти до підписання нового або перегляду цього Договору.

 8. Договір укладений в 2-х примірниках, які зберігаються в кожної із Сторін, та мають рівну юридичну силу.Перелік положень

Положення про корпоративну систему оплату праці. [1]

Положення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік. [2]

Положення про встановлення та виплату надбавок за професійну майстерність, за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи на певний строк. [3]

Положення про порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам залізничного транспорту. [4]

Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів персоналу ПАТ «Укрзалізниця». [5]

Перелік посад працівників апарату Укрзалізниці з ненормованим робочим днем, яким згідно з Законом України «Про відпустки» надається додаткова відпустка тривалістю 4 або 7 календарних днів. [6]

Положення про порядок та умови організації чергування працівників залізничного транспорту на об’єкті та вдома. [7]

Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу працівників залізничного транспорту. [8]

Положення про особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів. [9]

Положення про умови оплати праці працівників, які залучаються до роботи з очищення і прибирання стрілочних переводів та колії від снігу на залізницях України. [10]

Положення про порядок застосування системи організації оплати праці працівників, зайнятих на роботах з поточного утримання колії, штучних споруд та земляного полотна на залізницях України. [11]

Положення про порядок і умови відшкодування витрат працівникам залізничного транспорту, робота яких постійно проходить в дорозі або має роз’їзний характер, а також при службових поїздках в межах обслуговуваних дільниці, в тому числі при роз’їздах за межами України. [12]

Положення про порядок і розміри виплати надбавки працівникам з пересувним характером робіт. [13]

Положення про умови і порядок застосування вахтового методу організації робіт. [14]

Положення про організацію нормування праці на залізничному транспорті. [15]

Правила внутрішнього трудового розпорядку. [16]

Положення про службові жилі приміщення [17]

Порядок надання компенсації для вирішення житлових питань[18]

Положення про надання безпроцентної позики на навчання працівників або їх дітей у навчальних закладах І-ІV рівня акредитації, безпроцентної позики або компенсації по відсоткам іпотечного кредитування для індивідуального, кооперативного житлового будівництва працівникам Товариства[19]

Положення про оплату навчання працівників або їх дітей у навчальних закладах І-ІV рівня акредитації[20]Схожі:

Проект колективний договір публічного акціонерного товариства iconПро застосування заходу впливу до Публічного акціонерного товариства
Акт), (місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Оранта-Січ» (код за єдрпоу 02307292) (далі – Товариство)...
Проект колективний договір публічного акціонерного товариства iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
«Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та інші заходи, пов’язані з утворенням публічного...
Проект колективний договір публічного акціонерного товариства iconПро застосування заходу впливу до Публічного акціонерного товариства
Акт), (місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна страхова компанія «оранта» (код за єдрпоу 00034186)...
Проект колективний договір публічного акціонерного товариства icon28 травня 2012 року м. Київ окрема думка
Особа 1 до публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» про стягнення заборгованості із заробітної плати та за зустрічним...
Проект колективний договір публічного акціонерного товариства iconПрограма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
Антикорупційна програма (далі – ап) – комплекс правил, стандартів І процедур щодо запобігання та виявлення корупції у діяльності...
Проект колективний договір публічного акціонерного товариства iconПостанова іменем україни 28 травня 2012 року м. Київ
Особа 1 до публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» про стягнення заборгованості із заробітної плати та за зустрічним...
Проект колективний договір публічного акціонерного товариства iconПостанова іменем україни 28 травня 2012 року м. Київ
Особа 1 до публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» про стягнення заборгованості із заробітної плати та за зустрічним...
Проект колективний договір публічного акціонерного товариства iconПостанова іменем україни 28 травня 2012 року м. Київ
Особа 1 до публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» про стягнення заборгованості із заробітної плати та за зустрічним...
Проект колективний договір публічного акціонерного товариства iconРозгляд питання порядку денного: 11324 Проект Постанови про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк"
Проект Постанови про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк"
Проект колективний договір публічного акціонерного товариства iconСтатут публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі – постанова), положень Цивільного кодексу України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи