Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» icon

Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»НазваПрограма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
Сторінка1/3
Дата конвертації03.02.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3


ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ПАТ «Укрзалізниця» _____________ 2015 №_______

Антикорупційна програма

Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
1. Визначення термінів.
Антикорупційна програма (далі – АП) – комплекс правил, стандартів і процедур щодо запобігання та виявлення корупції у діяльності Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця»);

Структурні підрозділи ПАТ «Укрзалізниця» – департаменти, головні управління, управління, інспекції, відділи, сектори, регіональні філії (в т.ч. структурні та виробничі підрозділи), філії, тощо;

Керівники структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» – начальники (директори) департаментів, головних управлінь, управлінь, інспекцій, відділів, секторів, регіональних філій (в т.ч. структурних та виробничих підрозділів), філій та їх заступники, тощо;

Посадова особа ПАТ «Укрзалізниця» – особа, яка прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави; особа, яка постійно або тимчасово обіймає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважена на виконання таких обов’язків.

Примітка: для визначення статусу посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця» слід врахувати:

1) головним критерієм віднесення працівників юридичної особи публічного права до переліку посадових осіб, які підлягають перевірці за ознаками причетності до корупційних проявів, є наявність в їх посадових обов’язках організаційно-розпорядчих або адміністративно-управлінських господарських функцій;

2) відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники державних підприємств, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). Водночас під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов’язки щодо управління або розпорядження державним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є в начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, майстернями, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо;

Працівник ПАТ «Укрзалізниця» – будь-який працівник (у тому числі посадова особа), що перебуває у трудових відносинах з ПАТ «Укрзалізниця»;

Уповноважений – особа, відповідальна за реалізацію АП;

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну або цивільно-правову відповідальність;

Корупція – використання посадовою особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

Правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

Пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у посадової особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом посадової особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

Суб’єкти декларування – посадові особи ПАТ «Укрзалізниця», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із посадовою особою (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

Члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
2. Загальні положення та порядок проведення

періодичної оцінки корупційних ризиків.
АП ПАТ «Укрзалізниця» розроблена відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з метою створення в ПАТ «Укрзалізниця» системи прийняття рішень у сфері антикорупційної політики з урахуванням чинників, які призводять до корупції.

Згідно з розділом 3 Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» АП складена на підставі результатів проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності ПАТ «Укрзалізниця».

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця», а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

В основу АП закладені заходи, передбачені Антикорупційною стратегією, наказом Міністерства інфраструктури від 04.02.2015 № 39 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупційним та економічним правопорушенням у системі Міністерства інфраструктури України на 2015 рік», а також наказом Укрзалізниці від 30.01.2015 № 036-Ц/од «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання корупційним та економічним правопорушенням на залізничному транспорті у 2015 році».

Основними напрямками роботи щодо реалізації державної антикорупційної політики є організаційні заходи зі створення механізмів реалізації Антикорупційної стратегії, нормативне забезпечення антикорупційної діяльності, антикорупційна експертиза відомчих нормативно-правових актів, організація антикорупційної пропаганди і просвітництва, формування антикорупційної освіти, організація моніторингу корупції, корупційних факторів та заходів антикорупційної політики.

Під корупційними ризиками слід розуміти правові, організаційні та інші фактори та причини, які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію і корупційні правопорушення у сферах надання послуг та контрольно-наглядової діяльності посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця».

Серед таких ризиків вбачається відсутність ефективно діючих відомчих антикорупційних планів. Існуючі плани з питань запобігання корупції є здебільшого формальними та відтворюють положення відповідних актів вищого рівня. Виявлення фактів корупції фактично зведено нанівець, оскільки відсутні системи виявлення та аналізу корупційних ризиків, а також немає механізмів повідомлення про підозри в корупції та захисту осіб, які про них повідомляють.

Також вбачаються ознаки можливого корупційного ризику у вигляді наділення посадових осіб дискреційними повноваженнями – сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень.

Дискреційні повноваження можуть виявлятися у діяльності посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця» і мають такі ознаки:

1) дозволяють посадовій особі на власний розсуд оцінювати юридичний факт (фактичний склад), внаслідок чого можуть виникати, змінюватись або припинятись правовідносини;

2) дозволяють посадовій особі обрати форму реалізації своїх повноважень – видання нормативного або нормативно-правового акта, вчинення (утримання від вчинення) адміністративної дії;

3) наділяють посадову особу правом повністю або частково визначати порядок здійснення юридично значущих дій, у тому числі строк та послідовність їх здійснення;

4) надають можливість посадовій особі на власний розсуд визначати спосіб виконання управлінського рішення, у тому числі передавати право прийняття рішення щодо строків і процедур виконання підлеглим особам.

Це може спричиняти виникнення конфліктів інтересів (наприклад, укладення контрактів з керівниками структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»), непрозорого кадрового добору, що призводить до роботи на одному підприємстві в прямому підпорядкуванні близьких або некомпетентних осіб, наближених до керівництва, ведення власного бізнесу за рахунок ресурсів підприємства.

Усунення такого ризику, як правило, потребує вдосконалення нормативно-правової бази, яка врегульовує діяльність відповідних посадових осіб.

Ще одним поширеним корупційним ризиком у діяльності посадових осіб є створення неналежних умов організації роботи, які спонукають працівників вдаватися до корупційних дій. У першу чергу, це стосується сфери надання послуг.

Істотним корупційним ризиком є недоброчесність поведінки посадових осіб і неналежне виконання окремих завдань і функцій, визначених установчими документами ПАТ «Укрзалізниця» та посадовими інструкціями працівників. Етично-психологічні аспекти та соціально-правові фактори мають досить великий вплив на сумлінність посадових осіб при виконанні трудових обов’язків, працівник завжди приймає рішення, у першу чергу, на підставі власного досвіду, психологічного відношення до виконуваної роботи, а також ґрунтуючись на особистих переконаннях і персональному соціально-матеріальному становищі.

Керівники повинні демонструвати та заохочувати етичну поведінку, зокрема, шляхом створення адекватних умов роботи, надання дієвої оцінки показників роботи.

Умови роботи також мають заохочувати етичну поведінку (умови прийняття на роботу, перспективи просування по службі, можливості підвищення освіти й кваліфікації, адекватна оплата праці та політика у сфері роботи з кадрами).

Аналізуючи корупційні ризики в діяльності посадових осіб, слід звернути увагу на відсутність дієвого контролю з боку безпосереднього керівництва.

У свою чергу, відсутність контролю (безконтрольність) з боку керівництва є корупційним ризиком. Слід зазначити, що внаслідок безконтрольності з боку керівництва можуть виникнути й інші корупційні ризики.

Надзвичайно серйозною залишається проблема корупційних проявів під час державних закупівель.

АП дозволяє деталізувати окремі напрямки діяльності щодо запобігання та виявлення корупції в ПАТ «Укрзалізниця». Заходи, спрямовані на її виконання, носять системний характер. Реалізація програмних завдань дозволить досягнути максимальної інформаційної відкритості діяльності ПАТ «Укрзалізниця» та вагомого скорочення причин і умов, що можуть породжувати корупцію.

Заходи, що були спрямовані на виконання планових завдань Міністерства інфраструктури щодо запобігання і виявлення корупційних та економічних правопорушень у 2015 році, дозволили деякою мірою стабілізувати криміногенну ситуацію в галузі залізничного транспорту, а також удосконалити структуру щодо запобігання та виявлення корупції.

Частину профілактичних заходів, які є актуальними й сьогодні, збережено в АП, зокрема: антикорупційна експертиза відомчих нормативно-правових актів та їх проектів; здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо закупівельних процедур, орендних відносин, договірної роботи тощо.

Основними причинами невеликої ефективності заходів щодо запобігання корупції в ПАТ «Укрзалізниця» є:

відносна відсутність розуміння окремими працівниками ПАТ «Укрзалізниця» наслідків корупційних дій та їх неприпустимості;

відсутність реальної мотивації для проведення антикорупційних заходів, що пов’язана, в першу чергу, з великим обсягом поточної роботи та відволіканням від виконання обов’язків, передбачених відповідним положенням про підрозділ та посадовими інструкціями.

Для успішної реалізації АП необхідно провести комплекс ефективних заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що породжують корупцію.

У зв’язку з вищевикладеним слід зазначити, що усунення корупційних ризиків у діяльності ПАТ «Укрзалізниця» виключить можливість порушення посадовими особами законодавства України, позитивно вплине на покращення роботи та сприятиме підвищенню їх авторитету.

Мета АП – впровадження дієвих механізмів профілактики корупційних правопорушень в ПАТ «Укрзалізниця» відповідно до положень Антикорупційної стратегії.

Завдання Програми:

окреслення кола причин і умов, що породжують корупцію;

профілактика корупційних правопорушень, мінімізація проявів корупції, формування серед працівників нетерпимого, негативного ставлення до корупції як до суспільно небезпечного явища;

створення ефективної системи запобігання та виявлення корупції в усіх сферах діяльності залізничного транспорту;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

З метою вирішення зазначених завдань передбачена реалізація наступних напрямків АП:

розвиток системи нормативно-правових актів ПАТ «Укрзалізниця» у сфері запобігання корупції, швидке та ефективне усунення пробілів у нормативно-правовому регулюванні;

удосконалення системи проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів у сфері залізничних перевезень, у тому числі незалежної антикорупційної експертизи;

введення в дію системи антикорупційного моніторингу в діяльності структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»;

удосконалення (в межах повноважень, визначених чинними законодавством) системи роботи з декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру;

продовження впровадження прозорої системи проведення державних закупівель;

забезпечення реалізації механізму інформування за фактами схиляння працівників ПАТ «Укрзалізниця» до вчинення корупційних правопорушень;

моніторинг інформації щодо корупційних проявів у діяльності працівників ПАТ «Укрзалізниця», розміщеної в засобах масової інформації, а також викладеної в зверненнях громадян, з розглядом їх результатів на засіданнях Комісії з питань профілактики правопорушень та запобігання корупції на залізничному транспорті;

залучення громадськості до реалізації антикорупційної політики.

3. Сфера застосування та коло осіб, на які поширюються положення АП.
АП застосовується в усіх сферах діяльності ПАТ «Укрзалізниця».

АП поширюються на всіх працівників ПАТ «Укрзалізниці».

Положення АП поширюються на контрагентів та представників ПАТ «Укрзалізниця», а також на інших осіб у випадках, коли відповідні обов’язки закріплені в договорах, в їх внутрішніх документах, або безпосередньо передбачені в законі.

Положення даної АП повинні знати всі працівники ПАТ «Укрзалізниця».

Кожен працівник ПАТ «Укрзалізниці» несе персональну відповідальність за дотримання положень АП.

Текст АП повинен перебувати у постійному відкритому доступі для всіх працівників ПАТ «Укрзалізниця».

Суб’єктами, на яких поширюється дія Закону є особи, які займають наступні посади в ПАТ «Укрзалізниця»:

- правління;

- директори;

- керівники структурних підрозділів апарату та їх заступники (у т.ч. керівники управлінь, відділів, секторів тощо в структурних підрозділах апарату та їх заступники);

- керівники регіональних філій, філій та їх заступники (у т.ч. керівники структурних та виробничих підрозділів в регіональних філіях, філіях та їх заступники)

- у централізованій бухгалтерії: головний бухгалтер, заступники головного бухгалтера, керівники груп (секторів) бухгалтерії, бухгалтер-ревізор;

- інші посади, передбачені штатними розкладами, які мають організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
4. Перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування).

4.1. Антикорупційні заходи, які проводить ПАТ «Укрзалізниця»Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників ПАТ «Укрзалізниця» з питань антикорупційного законодавства України

Уповноважений, Цкп

Постійно

2.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів з урахуванням обмежень та можливості виникнення конфлікту інтересів

ЦКадр, керівники структурних підрозділів ПАТ «Укразалізниця», Уповноважений, Цкп

Постійно

3.

Забезпечення розгляду рішень суду щодо корупційних правопорушень та вжиття заходів, згідно з Законом

Керівники структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», Уповноважений

У триденний строк з дня отримання копії відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом

4.

Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів

Керівники структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»

Постійно

5.

Проведення перевірок кандидатів, що претендують на зайняття посад в ПАТ «Укрзалізниця» згідно зі ст. 3 Закону за допомогою реєстру осіб, які були притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення

Уповноважений

Постійно

6.

Проведення перевірок положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою виявлення корупційних ризиків

Уповноважений, Цкп

Постійно

7.

Надання декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції (у встановлені Законом терміни)

Суб’єкти декларування

Згідно термінів, зазначених у чинному законодавстві

8.

Проведення перевірок матеріалів до здійснення процедур закупівлі товарів (робіт, послуг) та участь у засіданнях комітетів конкурсних торгів з метою виявлення корупційних ризиків й порушень антикорупційного законодавства

Цкп

Постійно

9.

Проведення перевірок проектів витратних й прибуткових договорів філії з метою виявлення корупційних ризиків. Доповнення цих договорів антикорупційними положеннями

Цкп

Постійно

10.

Проведення аналізу і вивчення проектів наказів ПАТ «Укрзалізниця» на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства й наявності корупційних ризиків

Уповноважений, Цкп

Постійно

11.

Надання допомоги суб'єктам декларування ПАТ «Укрзалізниця» перед заповненням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

Уповноважений, Цкп

Постійно

12.

Повідомляти Уповноваженого та безпосереднього керівника про конфлікт інтересів та/або виявлені факти (ознаки) корупційного правопорушення, конфлікту інтересів й порушення спеціальних обмежень з боку інших осіб, а також вжиття заходів щодо припинення таких правопорушень

Працівники ПАТ «Укрзалізниця»

Негайно, але не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися

13.

У порядку, передбаченому розділом 5 Закону, реагування на повідомлення підлеглих про наявність конфлікту інтересів, у тому числі письмове інформування Уповноваженого щодо конкретних заходів, які планується вжити для врегулювання встановленого конфлікту

Керівники структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»

Негайно але не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися

14.

Забезпечення розміщення у мережевому ресурсі та/або на веб-сайті інформації про зміни антикорупційного законодавства й роз'яснень відповідних державних органів влади

Уповноважений

Постійно

15.

Забезпечення інформування правоохоронних органів у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства посадовими особами Укрзалізниці

Уповноважений

У встановленому порядку

16.

Розгляд звернень та інформації щодо фактів чи ознак порушень посадовими особами Укрзалізниці антикорупційного законодавства

Уповноважений, Цкп

У встановленому порядку

17.

Проведення профілактичних та контрольних заходів (у тому числі службових розслідувань, перевірок)

Уповноважений, Цкп

За потребою

18.

Узагальнення результатів превентивних заходів і проведення періодичної оцінки корупційних ризиків в ПАТ «Укрзалізниця» за 2015 рік, розробка щорічної доповіді Уповноваженого

Уповноважений

До 30.01.2016

Надалі постійно

19.

Розгляд на нарадах керівництва ПАТ «Укрзалізниця» стану виконання вимог антикорупційного законодавства в поточному році

Уповноважений

Постійно

20.

Розробка й надання на затвердження змін/доповнень до АП, у тому числі плану заходів із запобігання і виявлення корупції на наступний рік

Уповноважений

За потребою

21.

Забезпечення інформування контрагентів, партнерів та громадськості про прийняті в ПАТ «Укрзалізниця» антикорупційні стандарти ведення господарської діяльності

Уповноважений спільно з Прес-центром

До 01.01.2016

Надалі постійно

22.

Аналіз стану виконання Закону

Уповноважений

До 30.01.2016

Надалі за результатами роботи упродовж півріччя

23.

Систематичне оновлення антикорупційних матеріалів, доведення їх до відома керівників структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»

Уповноважений, Цкп

Постійно

24.

Уведення антикорупційних положень до контрактів з працівниками ПАТ «Укрзалізниця»

Уповноважений, Цкп

Постійно

25.

Внесення у Положення про ведення договірної роботи в ПАТ «Укрзалізниця», пов'язаної з господарською діяльністю ПАТ «Укрзалізниця», стандартного антикорупційного застереження

Уповноважений, Цкп

До 01.01.2016


4.2. Впровадження процедур:

інформування працівниками ПАТ «Укрзалізниця» правління ПАТ «Укрзалізниця» про випадки схиляння/примушення їх до вчинення корупційних правопорушень і порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів передачі зазначеної інформації (механізмів «зворотного зв’язку», телефону довіри тощо);

інформування працівниками ПАТ «Укрзалізниця» правління ПАТ «Укрзалізниця» про відому їм інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками ПАТ «Укрзалізниця», контрагентами або іншими особами та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів передачі позначеної інформації (механізмів «зворотного зв’язку», телефону довіри тощо);

інформування працівниками ПАТ «Укрзалізниця» керівництва ПАТ «Укрзалізниця» про виникнення конфлікту інтересів та порядку його врегулювання;

захисту працівників ПАТ «Укрзалізниця», які повідомили про корупційні правопорушення в діяльності ПАТ «Укрзалізниця», від формальних та неформальних санкцій;

періодичної ротації (у разі необхідності) працівників ПАТ «Укрзалізниця», які обіймають посади, пов’язані з високим корупційним ризиком;

особистого прикладу правління ПАТ «Укрзалізниця» у формуванні серед працівників ПАТ «Укрзалізниця» культури нетерпимого ставлення до корупції.

4.3. Заходи, які вживають працівники ПАТ «Укрзалізниця» у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка у зв’язку з виконанням ними своїх посадових обов’язків:

відмовитися від пропозиції;

за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Укрзалізниці;

письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та/або голову правління ПАТ «Укрзалізниця».

У разі дарування працівнику ПАТ «Укрзалізниця» подарунка, грошей або іншого майна, переваги, пільги, послуги, що пов’язано із виконанням покладених ПАТ «Укрзалізниця» на працівника обов’язків, такий працівник зобов’язаний відмовитися від його отримання, про що не пізніше ніж на наступний робочий день повідомити Уповноваженого.

Повідомлення Уповноваженому надається у вигляді службової (доповідної записки), яку працівник ПАТ «Укрзалізниця» оформлює самостійно та за його бажанням без реєстрації в журналі вхідної кореспонденції підрозділу.

У разі неможливості здійснити повідомлення протягом вказаного терміну, таке повідомлення здійснюється відразу після усунення перешкод чи обставин, які унеможливлювали здійснити повідомлення протягом визначеного терміну.
  1   2   3Схожі:

Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
«Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та інші заходи, пов’язані з утворенням публічного...
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconСтатут публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі – постанова), положень Цивільного кодексу України,...
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconСтатут публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі – постанова), положень Цивільного кодексу України,...
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconПроект колективний договір публічного акціонерного товариства
Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014°р. №°200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconСклад правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconСклад правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconВимоги до кандидатів
Директор з безпеки публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство)
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconВимоги до кандидатів
Директор операційний публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство)
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconВимоги до кандидатів
Директор з інфраструктури публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство)
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconВимоги до кандидатів
Директор з інженерно-технічного забезпечення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи