Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» icon

Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»НазваПрограма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
Сторінка3/3
Дата конвертації03.02.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
1   2   3

10. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками ПАТ «Укрзалізниця» про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень або про вчинення іншими працівниками ПАТ «Укрзалізниця» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Уповноважений забезпечує умови для повідомлення працівниками ПАТ «Укрзалізниця» про порушення антикорупційного законодавства іншою особою, зокрема через телефонні лінії, офіційні веб-сайти та засоби електронного зв’язку.

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснене працівником без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про виявлені порушення підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення підлягає перевірці у строк не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, правління ПАТ «Укрзалізниця» продовжує строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Для перевірки викладеної в повідомленні інформації Уповноважений вправі ініціювати в установленому порядку застосування передбачених цією АП заходів контролю.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства Уповноважений забезпечує подання голові правління ПАТ «Укрзалізниця» пропозицій щодо вжиття заходів для:

припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.

Уповноважений не вправі розголошувати інформацію, отриману від працівників ПАТ «Укрзалізниця» відповідно до цього розділу АП, крім випадків, визначених законодавством.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення корупційного законодавства голова правління ПАТ «Укрзалізниця» вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Працівники ПАТ «Укрзалізниця» у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення Уповноваженого та/або голову правління ПАТ «Укрзалізниця».

Будь-який працівник ПАТ «Укрзалізниця», у тому числі Уповноважений, за протиправне розголошення конфіденційної інформації може бути притягнутий до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.
11. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Впровадження в ПАТ «Укрзалізниця» процедур захисту працівників, які надають допомогу в запобіганні і виявленні корупції (викривачі), здійснювати шляхом:

1) забезпечення безумовного дотримання положень ст. 53 Закону, згідно з якою особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону іншою особою;

2) створення можливості анонімного користування внутрішніми каналами подання інформації Уповноваженому про факти чи ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (у т.ч «телефон довіри», електронне листування тощо);

3) впровадження Уповноваженим спеціального діловодства з метою обмеження кола осіб, яким відомі персональні дані викривача та матеріали службового розслідування чи перевірки.

В ПАТ «Укрзалізниця» запроваджується персональна відповідальність Уповноваженого за збереження конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Працівник ПАТ «Укрзалізниця», що надає допомогу в запобіганні та виявленні корупції, не може бути звільнений чи примушений до звільнення (тільки за його згодою), притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою.

Працівник ПАТ «Укрзалізниця», що надає допомогу в запобіганні та виявленні корупції, перебуває під захистом держави. При наявності загрози життю, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні та виявленні корупції або їхніх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші, спрямовані на захист від протиправних посягань, заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Працівники ПАТ «Укрзалізниця» несуть персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, що їм стало відомо під час виконання покладених на них посадових обов’язків.
12. Процедура інформування працівниками ПАТ «Укрзалізниця» про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.
Працівники ПАТ «Укрзалізниця» зобов'язані протягом 2 робочих днів, але до прийняття рішення чи вчинення діяння в стані конфлікту інтересів повідомити Уповноваженого про реальний чи потенційний конфлікт інтересів.

Повідомлення надається письмово у вигляді службової (доповідної) записки та за бажанням працівника може не реєструватись у журналі вихідної кореспонденції підрозділу, в якому він працює.

Повідомлення може надаватись особисто Уповноваженому, направлятися йому факсом чи на його електронну скриньку.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи (в тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без подання нею відповідного повідомлення).

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Про направлення звернення до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції посадова особа ПАТ «Укрзалізниця» не пізніше наступного робочого дня зобов’язана письмово повідомити Уповноваженого та підпорядкованого йому працівника.

У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі V Закону.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Посадова особа ПАТ «Укрзалізниця», у якої наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, може самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється правлінням ПАТ «Укрзалізниця» чи керівником структурного підрозділу ПАТ «Укрзалізниця» в межах їх повноважень шляхом:

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу особи до певної інформації;

- перегляду обсягу службових повноважень особи;

- переведення особи на іншу посаду;

- звільнення особи.

Процедура застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів визначена статтями 30 – 34 Закону.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у посадової особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо) вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

У разі якщо неучасть посадової особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, що має конфлікт інтересів, вносить голові правління ПАТ «Укрзалізниця» пропозицію про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання службової записки, у якій зазначає обґрунтування необхідності застосування обраного заходу.

Така службова записка обов’язково візується Уповноваженим.

Керівник структурного підрозділу вправі звернутися до Уповноваженого для отримання попередніх консультацій з питання вибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

Посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» протягом 30 днів після призначення на посаду зобов’язані передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права шляхом укладання договору у порядку, встановленому статтею 36 Закону.

У такому випадку посадовим особам ПАТ «Укрзалізниця» забороняється:

передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї;

укладати договори, відповідно до яких здійснюється передача в управління іншій особі належних їм підприємств та корпоративних прав, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб.

Посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це:

Національне агентство з питань запобігання корупції із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору;

Уповноваженого (керівника уповноваженого підрозділу) з наданням копій листа про направлення інформації до Національного агентства Національного агентства з питань запобігання корупції та копії укладеного договору.

13. Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.
Уповноважений може надавати усні та письмові консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, що пов’язані з діяльністю ПАТ «Укрзалізниця».

Уповноважений не може відмовити в наданні консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, якщо вони пов’язані з діяльністю ПАТ «Укрзалізниця».

Порядок отримання усної консультації від Уповноваженого.

Усна консультація надається під час особистої зустрічі працівника ПАТ «Укрзалізниця» з Уповноваженим.

Допускається надання усної консультації по телефону.

Усна консультація надається у строк, необхідний для детального вивчення та обговорення питання чи проблеми, опису наслідків, пошуку шляхів їх вирішення, але до настання події, з якою пов’язана необхідність застосування працівником ПАТ «Укрзалізниця» консультаційних відомостей.

Порядок отримання письмової консультації від Уповноваженого.

Запит на письмову консультацію надається Уповноваженому у вигляді службової записки.

Службова записка з запитом про надання консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур може надаватись Уповноваженому особисто, через канцелярію, шляхом направлення її факсом чи на його електронну скриньку.

Термін надання письмової консультації залежить від її складності і погоджується сторонами в кожному конкретному випадку, але до настання події, з якою пов’язана необхідність застосування працівником ПАТ «Укрзалізниця» консультаційних відомостей.
14. Порядок проведення навчань працівників у сфері запобігання та виявлення корупції.
Організація навчання працівників Управління запобігання економічним та корупційним правопорушенням на залізничному транспорті здійснюється Уповноваженим. Навчання включає: періодичне підвищення кваліфікації, семінари, школи передового досвіду тощо.

Уповноважений щорічно складає графік проведення навчання, який затверджується наказом ПАТ «Укрзалізниця».

Планування навчання працівників Управління запобігання економічним та корупційним правопорушенням на залізничному транспорті здійснюється з урахуванням забезпечення безперебійного виробничого процесу.

Про проведення навчання Уповноважений попереджає начальника Управління запобігання економічним та корупційним правопорушенням на залізничному транспорті не пізніше ніж за 14 днів до початку навчання з наданням йому програми навчання.

Навчання працівників Управління запобігання економічним та корупційним правопорушенням на залізничному транспорті у сфері запобігання та виявлення корупції включається в загальну програму навчання працівників ПАТ «Укрзалізниця».
15. Застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників ПАТ «Укрзалізниця», які порушують положення АП.
До працівників ПАТ «Укрзалізниця», які порушують положення АП, можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення у вигляді:

оголошення догани;

звільнення.

По кожному факту виявленого порушення положень АП від працівника ПАТ «Укрзалізниця» отримується пояснення.

Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під підпис.
16. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань.

Уповноважений за результатами розгляду інформації про факти підбурення працівників ПАТ «Укрзалізниця» до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками ПАТ «Укрзалізниця» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень доповідає голові правління ПАТ «Укрзалізниця».

У доповіді Уповноваженого щодо реалізації засад антикорупційної політики мають відображатися такі відомості:

1) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти стосовно вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;

2) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду стосовно вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією;

3) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду стосовно вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення;

4) кількість осіб, звільнених з посади (роботи) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване основне/додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

5) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування;

6) кількість пропозицій щодо скасування посадовими особами локальних нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду;

7) кількість направлених приписів посадовим особам у т.ч. щодо усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства;

8) штат апарату Уповноваженого, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їхньої кваліфікації;

9) кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Укрзалізниці, результати розгляду таких повідомлень, притягнення працівників до відповідальності;

10) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Уповноваженого у сфері запобігання і виявлення корупції та виконання повноважень;

11) виявлені корупційні фактори у діяльності ПАТ «Укрзалізниця» та заходи щодо їх усунення;

12) результати соціологічних і аналітичних досліджень (у разі їх проведення) з вивчення ситуації щодо корупції в ПАТ «Укрзалізниця», в тому числі проведених державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями;

13) звіт про стан виконання заходів, передбачених АП;

14) висновки та рекомендації.

Після отримання інформації про факти підбурення працівників ПАТ «Укрзалізниця» до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками ПАТ «Укрзалізниця» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений проводить перевірку (службове розслідування) викладених фактів.

Під час перевірки (службового розслідування) Уповноважений проводить збір інформації у вигляді пояснень, довідок, службових записок та інших документів, які мають значення для справи.

Перевірка може здійснюватися Уповноваженим одноосібно та/або комісією.

Комісія створюється за рішенням правління ПАТ «Укрзалізниця», головою комісії обов’язково є Уповноважений. До складу комісії може залучатися також працівник профспілкової організації (за згодою).

Термін проведення перевірки (службового розслідування) – до одного місяця з наступного дня за днем отримання повідомлення про факти підбурення працівників ПАТ «Укрзалізниця» до вчинення корупційного правопорушення або вчинення працівниками ПАТ «Укрзалізниця» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Термін проведення перевірки може бути продовжено до 45 днів.

У зв’язку із прийняттям рішення про продовження строку проведення перевірки (службового розслідування) Уповноважений готує голові правління ПАТ «Укрзалізниця» доповідь у вигляді службової записки, в якій викладає обґрунтовані підстави продовження термінів перевірки.

За результатами проведення перевірки (внутрішнього розслідування) вказуються рекомендації щодо звільнення чи притягнення працівників ПАТ «Укрзалізниця» до відповідальності та шляхи усунення наслідків корупційних дій, якщо такі мали місце.
17. Порядок внесення змін до АП.
Зміни до цієї АП вносяться наказом ПАТ «Укрзалізниця» в установленому порядку з урахуванням особливостей, визначених цим розділом АП.

Зміни до АП можуть вноситись у таких випадках:

у разі необхідності приведення АП у відповідність із новими актами антикорупційного законодавства України (змінами, внесеними до діючих актів з цих питань);

з ініціативи Уповноваженого, правління ПАТ «Укрзалізниця» з метою уточнення чи вдосконалення окремих положень АП.

У разі внесення змін до діючої АП Уповноважений забезпечує їх внесення у встановленому порядку;

Пропозиції щодо вдосконалення АП подаються Уповноваженим до голови правління ПАТ «Укрзалізниця» у письмовому вигляді в установленому порядку.

За результатами розгляду таких пропозицій голова правління ПАТ «Укрзалізниця» не пізніше ніж протягом 1 місяця з дня їх отримання забезпечує:

внесення змін до АП;

надання відповіді ініціатору змін з обґрунтуванням недоцільності чи неможливості їх внесення.

Зміни до АП вносяться після їх обговорення на нарадах при правлінні ПАТ «Укрзалізниця».

Зміни до АП оприлюднюються у відкритому доступі та на сайті ПАТ «Укрзалізниця» не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.

1   2   3Схожі:

Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
«Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та інші заходи, пов’язані з утворенням публічного...
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconСтатут публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі – постанова), положень Цивільного кодексу України,...
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconСтатут публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі – постанова), положень Цивільного кодексу України,...
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconПроект колективний договір публічного акціонерного товариства
Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014°р. №°200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconСклад правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconСклад правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconВимоги до кандидатів
Директор з безпеки публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство)
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconВимоги до кандидатів
Директор операційний публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство)
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconВимоги до кандидатів
Директор з інфраструктури публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство)
Програма Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» iconВимоги до кандидатів
Директор з інженерно-технічного забезпечення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Товариство)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи