Закон України Про оренду землі icon

Закон України Про оренду земліНазваЗакон України Про оренду землі
Дата конвертації27.03.2016
Розмір242.23 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


Проект

(11.07.97)

Закон України
Про оренду землі
Цей Закон визначає загальні засади набуття, реалізації і

припинення права на оренду земельної ділянки.
РОЗДІЛ 1. Загальні положення
Стаття 1. Завдання Закону про оренду землі
Завданням цього Закону є регулювання відносин щодо оренди

землі з метою створення умов для раціонального користування

земельною ділянкою, що надається на договірній основі,

забезпечення захисту прав орендарів і орендодавців.
Стаття 2. Правові засади оренди землі
Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним

кодексом України, цим Законом, Цивільним кодексом України іншими

законами України та договором оренди землі.
Стаття 3. Оренда землі
Оренда землі - це засноване на договорі строкове, платне

володіння і користування земельною ділянкою, необхідною

орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Стаття 4. Об'єкти оренди землі
1. Об'єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у

власності громадян та юридичних осіб України територіальних

громад сіл, селищ, міст (комунальної власності), держави.
2. Об'єктами оренди можуть бути земельні ділянки, з

насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на

них, якщо це передбачено договором оренди.
3. При передачі в оренду земельних ділянок громадянами, які

мають право на земельну частку (пай) у недержавному

сільськогосподарському підприємстві, їх місце розташування

визначається з урахуванням вимог раціональної організації

території і компактності землекористування відповідно до

спеціальних землевпорядних проектів, які затверджуються

загальними зборами членів підприємства або зборами уповноважених,

а в акціонерному товаристві - загальними зборами товариства.
Стаття 5. Орендодавці землі
1. Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні

особи України, у власності яких перебувають земельні ділянки.
2. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у

комунальній власності, є органи місцевого самоврядування:

сільські, селищні, міські ради.
3. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у

власності держави, є відповідні Ради та органи виконавчої влади в

межах компетенції, визначеної Земельним кодексом України.
Стаття 6. Орендарі землі
1. Орендарями земельної ділянки є юридичні або фізичні

особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння

і користування земельною ділянкою.
2. Орендарями земельних ділянок можуть бути:
1) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські

державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

та Кабінет Міністрів України;
2) органи місцевого самоврядування: сільські, селищні,

міські ради;
3) громадяни України, юридичні особи, релігійні та інші

громадські організації, міжнародні об'єднання та організації, а

також іноземні держави, іноземні юридичні та фізичні особи, особи

без громадянства.
3. Орендарями земельних ділянок сільськогосподарського

призначення для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва можуть бути лише особи, які мають необхідну

кваліфікацію, спеціальну підготовку або досвід роботи в

сільському господарстві та за станом здоров'я можуть особисто її

обробляти.
Стаття 7. Право на оренду землі
1. Орендарі набувають права на оренду земельної ділянки з

підстав і в порядку, передбаченому Земельним кодексом України,

цим та іншими законами України і договором оренди землі.
2. Підставою для укладення договору оренди і набуття права

на оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній або

державній власності, є рішення орендодавця.
3. У разі придбання права на оренду земельної ділянки на

конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є

результати конкурсу чи аукціону.
4. Громадяни, які мають право на земельну частку (пай) у

недержавному сільськогосподарському підприємстві, можуть передати

в оренду відповідну земельну ділянку лише для

сільськогосподарського використання.
5. При достроковому припиненні або розірванні договору

оренди за ініціативою орендодавця земельної ділянки, право на

оренду якої придбано за результатами аукціону (конкурсу),

орендарю відшкодовуються витрати на його придбання орендодавцем у

розмірі, визначеному умовами договору, протягом 6 місяців.
6. Земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в

оренду в разі згоди заставодержателя.
Стаття 8. Перехід права на оренду земельної ділянки
1. Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті

громадянина-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди,

до спадкоємців, а при їх відмові стати орендарем чи відсутності

таких - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з

орендарем та виявили бажання стати орендарями у разі якщо це не

суперечить статті 6 цього Закону та вимогам Земельного кодексу

України.
2. В разі засудження громадянина-орендаря до позбавлення

волі право на оренду земельної ділянки переходить до одного із

членів його сім'ї, який виявив бажання і може згідно

законодавства України стати орендарем.
Стаття 9. Суборенда земельних ділянок
1. Орендована для несільськогосподарського використання

земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця

передаватись у володіння і користування іншій особі (суборенда) у

разі переходу до неї права на будівлю або споруду, яка

розташована на орендованій земельній ділянці.
2. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення

орендар має право передати в суборенду особам, визначеним в

статті 6 цього Закону, лише у разі і на строк його:
1) тимчасової непрацездатності (хвороби);
2) інвалідності;
3) призову на строкову військову службу до Збройних Сил

України, інших військових формувань, створених відповідно до

законодавства України;
4) навчання з відривом від виробництва;
5) обрання на виборчі посади в органи місцевого

самоврядування та державні органи України, якщо згідно з законами

України він не може суміщати свою службову діяльність з іншою

посадою, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від

цього прибуток.
3. Умови договору суборенди земельної ділянки (її частини)

мають бути визначені в межах договору її оренди і не суперечити

йому. Термін суборенди не може перевищувати строку дії договору

оренди земельної ділянки.
4. У разі припинення або розірвання договору оренди чинність

договору суборенди земельної ділянки припиняється.
5. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній

реєстрації.
6. За бажанням однієї із сторін договір суборенди земельної

ділянки посвідчується нотаріально.
Стаття 10. Право орендаря на отримання орендованої земельної

ділянки у власність
Орендар земельної ділянки має переважне право отримати

орендовану земельну ділянку у власність у випадках і порядку,

визначеному Земельним кодексом України.
Стаття 11. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку
1. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для

припинення або зміни права третьої особи щодо цієї земельної

ділянки.
2. При укладенні договору оренди землі орендодавець

зобов'язаний зазначити в договорі про існуючі обмеження та

обтяження у використанні земельної ділянки інші права третіх осіб

щодо земельної ділянки, яка передається в оренду. Невиконання

орендодавцем такого зобов'язання дає право орендарю вимагати

зменшення орендної плати або розірвання договору оренди та

відшкодування збитків.
РОЗДІЛ 2. Договір оренди землі
Стаття 12. Поняття договору оренди землі
Договір оренди землі - це угода сторін про взаємні

зобов'язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає

орендареві у володіння і користування земельну ділянку для

господарського використання на обумовлений договором строк.
Стаття 13. Форма договору оренди землі
1. Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій

формі.
2. Невід'ємною частиною договору оренди є план (схема)

земельної ділянки.
3. Договір оренди земельної ділянки на вимогу однієї із

сторін посвідчується нотаріально.
Стаття 14. Умови договору оренди землі
1. Умови договору оренди земельної ділянки не можуть

суперечити законам України.
2. Істотними умовами договору оренди земельної ділянки є:
1) об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної

ділянки);
2) термін договору оренди;
3) орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, терміни

та порядок внесення і перегляду);
4) цільове призначення, умови використання і збереження

якості землі;
5) умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;
6) існуючі обмеження і обтяження щодо використання земельної

ділянки;
7) сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик

випадкового пошкодження або знищення об'єкту оренди або його

частини;
8) відповідальність сторін.
3. Відсутність у договорі оренди однієї з істотних умов,

передбачених цією статтею, порушення вимог статей 4,5,6,7,9,13,15

цього Закону, є підставою для відмови у державній реєстрації

договору оренди відповідно до статті 18 цього Закону, а також для

визнання договору недійсним у порядку, встановленому законами

України.
4. За згодою сторін у договорі оренди земельної ділянки

можуть бути зазначені й інші умови (якісний стан земельних угідь,

порядок виконання зобов'язань сторін, а також обставини, що

можуть вплинути на зміну або припинення договору оренди тощо).
5. Умови договору оренди земельної ділянки зберігають силу у

випадках, коли після набрання ним чинності законами України

встановлені інші правила, ніж передбачені договором, крім

випадків, визначених статтею 21 цього Закону.
6. Умови договору, які надають особливі і безпідставні

переваги одній із сторін договору, або спричиняють їй особливу

шкоду, є недійсними.
Стаття 15. Порядок укладення договору оренди землі
1. Договір оренди земельної ділянки, що перебуває у

власності громадян або юридичних осіб, укладається в порядку,

визначеному цим Законом, власником і особою, яка бажає одержати

земельну ділянку в оренду.
2. Особа, яка бажає одержати земельну ділянку в оренду із

земель державної або комунальної власності, подає до відповідного

органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування заяву

(клопотання).
3. Розгляд заяви (клопотання) і надання земельної ділянки в

оренду провадяться у порядку, передбаченому Земельним кодексом

України.
4. У разі згоди орендодавця надати земельну ділянку в оренду

сторони укладають договір, в якому обумовлюють істотні та інші

умови оренди землі.
5. Надання земельної ділянки в оренду без зміни її цільового

призначення, межі якої визначені в натурі, здійснюється без

розроблення проекту її відведення.
6. У разі зміни цільового призначення земельної ділянки

надання її в оренду здійснюється за проектом відведення в

порядку, визначеному Земельним кодексом України. Проект

відведення в оренду земельної ділянки є невід'ємним додатком до

договору оренди.
7. Умови, строки, а також плата за розроблення проекту

відведення в оренду земельної ділянки, що перебуває у власності

громадян та юридичних осіб, визначаються за згодою сторін.
8. У разі надходження двох або більше клопотань (заяв) на

оренду однієї й тієї ж земельної ділянки, що є в державній або

комунальній власності, відповідні орендодавці проводять земельний

аукціон (конкурс) щодо придбання права оренди земельної ділянки.

Порядок придбання права оренди земельної ділянки на конкурентних

засадах визначається орендодавцями з дотриманням вимог

законодавства про добросовісну конкуренцію, якщо Закон не

встановлює інший спеціальний порядок надання земельної ділянки в

оренду.
Стаття 16. Чинність договору оренди землі
1. Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після

досягнення домовленості з усіх істотних умов, підписання його

сторонами, і державної реєстрації.
2. У разі надання земельної ділянки в оренду в порядку

відведення договір оренди підписується після перенесення її меж у

натуру (на місцевість).
Стаття 17. Термін договору оренди землі
Термін договору оренди земельної ділянки (в тому числі і до

настання певної умови) визначається за погодженням сторін, але не

більш як на п'ятдесят років.
Стаття 18. Державна реєстрація договору оренди землі
1. Укладений договір оренди земельної ділянки підлягає

державній реєстрації.
2. Факт державної реєстрації засвідчується печаткою

реєструючого органу з підписом уповноваженої на це особи та

зазначенням дати реєстрації на всіх примірниках договору. Один

зареєстрований примірник договору зберігається в органі, що

здійснив його реєстрацію.
3.. Порядок та органи, що здійснюють державну реєстрацію,

визначаються Кабінетом Міністрів України.
РОЗДІЛ 3. Орендна плата за землю
Стаття 19. Орендна плата за землю
1. Орендна плата за земельну ділянку - це платіж, який

орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
2. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за

земельну ділянку встановлюються за угодою сторін у договорі

оренди. Орендна плата в грошовій формі підлягає індексації

відповідно до офіційно встановленого коефіцієнту індексації

грошових доходів громадян, якщо інше не встановлено договором

оренди.
3. Внесення орендної плати на майбутній період оренди

земельної ділянки допускається не більше як за річний строк, якщо

інше не встановлено договором оренди.
4. У разі визнання договору оренди земельної ділянки не

дійсним одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк

оренди землі не повертається.
5. Орендні платежі за земельні ділянки, які є в державній

або комунальній власності, що централізуються на спеціальних

бюджетних рахунках, не можуть бути меншими за розміри платежів

від земельного податку, встановленого Законом України "Про плату

за землю".
Стаття 20. Форми орендної плати
1. Орендна плата може встановлюватись у таких формах:
1) грошовій;
2) натуральній (за визначеною кількістю чи часткою

продукції, яка одержується з орендованої земельної ділянки);
3) відробітковій (надання послуг орендодавцю).
2. Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання

зазначених форм або визначити інші форми плати.
3. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у

державній і комунальній власності, справляється виключно у

грошовій формі.
Стаття 21. Зміна орендної плати
1. Умови договору оренди про розмір орендної плати можуть

переглядатися за погодженням сторін.
2. Орендар має право вимагати відповідного зменшення

орендної плати у випадках, якщо стан орендованої земельної

ділянки погіршився не внаслідок дій чи бездіяльності орендаря.
3. У разі збільшення відповідно до законів України розміру

ставки земельного податку орендодавець вправі вимагати збільшення

розміру орендної плати, якщо інше не передбачено умовами

договору.
РОЗДІЛ 4. Права та обов'язки орендодавців і орендарів,

захист їх прав
Стаття 22. Права та обов'язки орендодавця
1. Орендодавець має право вимагати від орендаря:
1) використання земельної ділянки за цільовим призначенням

згідно з договором оренди;
2) додержання екологічної безпеки землекористування та

збереження родючості грунтів, державних стандартів, норм і

правил, проектних рішень, місцевих правил забудови населених

пунктів;
3) додержання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних

смуг, зон санітарної охорони та територій, що особливо

охороняються;
4) своєчасного внесення орендної плати.
2. Орендодавець зобов'язаний:
1) передати у користування земельну ділянку у стані, що

відповідає умовам договору оренди та придатному для використання

за цільовим призначенням;
2) до підписання договору оренди попередити орендаря про всі

права третіх осіб на земельну ділянку, що передається в оренду і

зазначити про це в договорі оренди;
3) не вчиняти дій, які перешкоджали б орендареві

користуватися орендованою земельною ділянкою.
Стаття 23. Права та обов'язки орендаря
1. Орендар земельної ділянки має право:
1) самостійно визначати напрями свої господарської

діяльності відповідно до призначення земельної ділянки та умов

договору;
2) за згодою орендодавця зводити у встановленому

законодавством порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та

інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;
3) на одержані продукцію і доходи;
4) у встановленому порядку за згодою орендодавця здійснювати

зрошувальні, осушувальні, інші меліоративні роботи, будувати

ставки та водойми;
2. Витрати на поліпшення стану земельної ділянки, проведені

орендарем без згоди орендодавця відшкодуванню не підлягають, якщо

інше не передбачено договором. Підлягають відшкодуванню орендарю

витрати на поліпшення стану земельної ділянки, проведені

орендарем за згодою орендодавця, якщо інше не передбачене

договором.
3. Приступати до використання земельної ділянки орендар має

право після державної реєстрації договору оренди.
4. Орендар зобов'язаний дотримуватися вимог орендодавця

згідно із статтею 22 цього Закону, виконувати обов'язки

відповідно до умов договору оренди та Земельного кодексу України.
5. Орендар зобов'язаний дотримуватися режиму використання

земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та

історикокультурного призначення.
Стаття 24. Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану

земельну ділянку
1. Орендареві забезпечується захист його права на орендовану

земельну ділянку нарівні із захистом, передбаченим законами

України щодо права власності на земельну ділянку.
2. Орендар має право витребувати орендовану земельну ділянку

з будь-якого незаконного володіння та користування, усунення

перешкод у користуванні нею, відшкодування збитків, заподіяних

земельній ділянці громадянами та юридичними особами, включаючи

орендодавця.
3. Захист прав орендодавця здійснюється відповідно до Закону

України "Про власність".
РОЗДІЛ 5. Зміна, припинення, розірвання і поновлення

договору оренди землі
Стаття 25. Зміна умов договору оренди землі
1. Зміна умов договору оренди земельної ділянки можлива за

взаємною згодою сторін.
2. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди

питання вирішується в судовому порядку.
Стаття 26. Припинення договору оренди землі
Договір оренди земельної ділянки припиняється в разі:
1) закінчення терміну, на який було укладено договір;
2) розірвання договору оренди згідно із статтею 28 цього

Закону;
3) одержання орендарем земельної ділянки у власність в

порядку, передбаченому Земельним кодексом України;
4) в установленному законами України порядку примусового

викупу (вилучення) земельної ділянки з мотивів суспільної

необхідності;
5) смерті громадянина-орендаря, засудження його до

позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 8 цього

Закону від виконання укладеного договору оренди земельної

ділянки;
6) ліквідації юридичної особи - орендаря.
Стаття 27. Поновлення договору оренди землі
Після закінчення строку, на який було укладено договір,

орендар, який належно виконував обов'язки відповідно до умов

договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення

договору. У разі продовження договору оренди на новий строк його

умови можуть бути змінені за згодою сторін.
Стаття 28. Розірвання договору оренди землі
1. Договір оренди земельної ділянки може бути розірвано за

взаємною згодою сторін.
2. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути

достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання

сторонами їх обов'язків, передбачених у статтях 22, 23 цього

Закону та в договорі, у разі випадкового знищення чи пошкодження

об'єкта оренди, яке суттєво перешкоджає передбаченому договором

використанню земельної ділянки, а також з підстав, визначених

Земельним кодексом України та іншими законами України.
3. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до

іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є

підставою для зміни умов або розірвання договору оренди, якщо

інше не передбачено договором оренди земельної ділянки.
Стаття 29. Наслідки припинення або розірвання договору

оренди землі
1. У разі припинення або розірвання договору оренди

земельної ділянки орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві

земельну ділянку на умовах, зазначених у договорі оренди. Орендар

не має права утримувати земельну ділянку для забезпечення своїх

вимог до орендодавця.
2. Якщо недбале ставлення орендаря до земельної ділянки або

інші його дії чи бездіяльність призвели до її деградації,

виснаження, зниження родючості, забруднення, останній

зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.
3. У разі відмови орендаря від укладеного договору оренди

орендодавець має право на відшкодування у розмірі суми орендної

плати за 6 місяців з часу підписання договору, якщо відмова не

пов'язана з порушення орендодавцем договору оренди.
РОЗДІЛ 6. Вирішення спорів та відповідальність сторін за

невиконання зобов'язань за договором оренди землі
Стаття 30. Вирішення спорів, пов'язаних з орендою землі
Спори, пов'язані з орендою землі, вирішуються в судовому

порядку.
Стаття 31. Відповідальність сторін за невиконання

зобов'язань за договором оренди землі та порушення земельного

законодавства
1. За невиконання зобов'язань договору оренди земельної

ділянки, в тому числі за зміну або розірвання договору в

односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність,

встановленому законами України та договором.
2. Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої

в оренду земельної ділянки, які не були обумовлені ним у договорі

оренди, але суттєво перешкоджають передбаченому договором

використанню земельної ділянки.
3. У разі виявлення таких недоліків орендар має право:
1) вимагати зменшення орендної плати або відшкодування

витрат на усунення недоліків земельної ділянки;
2) утримати певну суму понесених ним витрат на усунення

таких недоліків із орендної плати, попередньо повідомивши про це

орендодавця;
3) вимагати дострокового розірвання договору.
4. Орендодавець не несе відповідальності, якщо при укладенні

договору було зазначено в договорі оренди про недоліки земельної

ділянки.
5. Орендар несе цивільну, адміністративну або кримінальну

відповідальність за порушення земельного законодавства згідно з

законами України.
РОЗДІЛ 7. Міжнародні договори
Стаття 32. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором України, який ратифікований

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що

передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного

договору.Схожі:

Закон України Про оренду землі iconЗакон України Про оренду землі
Стаття Правові засади оренди землі Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним
Закон України Про оренду землі iconЗакон України Про оренду землі
Стаття Правові засади оренди землі Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним
Закон України Про оренду землі iconЗаконом України «Про оренду землі»
Відносини щодо оренди земельної ділянки врегульовані Цивільним кодексом України (надалі – цку), Земельним кодексом України (надалі...
Закон України Про оренду землі iconЗакон україни ­­­­­­­­ Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"
У законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, №46-47, ст. 280; Офіційний вісник України, 1998, №42...
Закон України Про оренду землі iconКодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»
Закону України «Про оренду землі», розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Західелітбуд» (далі Тзов «Західелітбуд»),...
Закон України Про оренду землі iconКодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»
України, статті 33 Закону України «Про оренду землі», розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лопатинський...
Закон України Про оренду землі iconЗаконом України «Про оренду землі»
Відносини щодо оренди земельної ділянки врегульовані Цивільним кодексом України (надалі – цку), Земельним кодексом України (надалі...
Закон України Про оренду землі iconЗакон України "Про внесення змін до статті 13 Закону України " Про оренду землі" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до статті 13 Закону України" Про оренду землі" (161 XIV) (Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, №46 47, ст. 280)
Вноситься народним депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин...
Закон України Про оренду землі iconЗакону України «Про оренду землі»
Статтю 15 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998, №46-47, ст. 280) доповнити частинами третьою...
Закон України Про оренду землі iconКодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»
України, статті 33 Закону України «Про оренду землі», розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю спільне підприємство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи