Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії icon

Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України "Про колективні договори І угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантіїНазваПоложення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України "Про колективні договори І угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії
Сторінка1/2
Дата конвертації08.04.2016
Розмір465.98 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
  1   2

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Державним комітетом телебачення та радіомовлення України та

Центральним комітетом профспілки працівників культури

України на 2009-2010 роки

в галузі телебачення і радіомовлення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузеву угоду (далі - Угода) укладено відповідно до Законів України "Про колективні договори і угоди" , "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" на основі чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов'язань

між Державним комітетом телебачення та радіомовлення України (далі Держкомтелерадіо) в особі т. в. о. Голови Мураховського Анатолія Леонідовича та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України (далі ЦК Профспілки) в особі Голови Перелигіної Людмили Федорівни

(далі - Сторони), від імені яких повноважними представниками проведено колективні переговори з метою укладання цієї Угоди.

1.2. Сторони визнають Угоду як нормативний акт, який встановлює засади соціального партнерства, визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудових колективах галузі.

1.3. Положення цієї Угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду. (відповідно до ст.9 Закону України „Про колективні договори і угоди”).

І.4. Дія Угоди поширюється на всіх працівників галузі, які працюють за наймом на підприємствах, в установах та організаціях системи Держкомтелерадіо, на жінок, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, на інвалідів праці, на осіб, які мають статус безробітного, останнім місцем роботи яких було підприємство, установа чи організація системи Держкомтелерадіо, на непрацюючих пенсіонерів, які перед виходом на пенсію працювали на підприємствах, в установах та організаціях системи Держкомтелерадіо, а також на осіб, що працюють на виборних і штатних посадах у профспілкових організаціях галузі.

1.5. Умови колективних або трудових договорів, укладених на підприємствах, в установах та організаціях галузі, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством та цією Угодою, є недійсними і не повинні включатися до колективних та трудових договорів (ст.9 КЗпП України).

2. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

2.1. Угода укладається на 2009-2010 роки, набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. Жодна із Сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення та норми.

2.3. Зміни і доповнення до Угоди протягом терміну її дії вносяться тільки за взаємною згодою Сторін після проведення переговорів.

2.4. Сторони вступають у переговори для укладання нової Угоди не пізніше, ніж за один місяць до закінчення терміну дії цієї Угоди.

2.5. До закінчення терміну дії Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною згодою Сторін.

2.6. Після реєстрації цієї Угоди роботодавці і профспілкові комітети підприємств, установ та організацій ведуть переговори щодо укладання колективних договорів або вносять зміни і доповнення до укладених колективних договорів з урахуванням положень Галузевої угоди.

3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

3.1. Сторони домовились:

3.1.1. Спрямовувати свою діяльність на співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудових колективах галузі телебачення і радіомовлення.

3.1.2. Залучати представників профспілкових організацій до перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених в процедурі приватизації, в частині захисту соціальних гарантій для працівників та у разі їхнього порушення вживати визначені законодавством заходи.

3.1.3. Здійснювати заходи щодо недопущення виникнення на підприємствах, в установах та організаціях галузі заборгованості із виплати заробітної плати.

3.1.4. Сприяти розробці та внесенню до Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань телебачення і радіомовлення.

3.1.5. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення - прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій і переговорів.

3.2. Державний комітет телебачення та радіомовлення України зобов’язується:

3.2.1. Будувати свої відносини з підприємствами, установами, організаціями на підставі чинного законодавства України, Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, статутів і положень підприємств, установ і організацій, всебічно сприяти їх ефективній творчо-виробничій і господарській діяльності.

3.2.2. Забезпечувати виконання державного замовлення на випуск телерадіопродукції (телерадіопрограм), домагатися своєчасного і повного фінансування.

3.2.3. Координувати діяльність національних, державних регіональних і обласних телерадіокомпаній з метою забезпечення реалізації державної інформаційної політики засобами телебачення і радіомовлення, здійснювати заходи з взаємодії з іншими галузями народного господарства та державними органами виконавчої влади.

3.2.4. Визначати пріоритетні напрями розвитку підприємств, установ та організацій, сприяти функціонуванню, розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази державного телебачення і радіомовлення, розробленню та створенню нових технологій, технічних засобів підготовки, формування і розповсюдження телерадіопрограм.

3.2.5. Вживати всі можливі заходи щодо стабілізації функціонування підвідомчих підприємств, установ та організацій, раціонального використання бюджетних та власних коштів, неухильного дотримання нормативних вимог до фінансування господарських витрат, недопущення збитків та незаконних витрат.

3.2.6. Надавати ЦК Профспілки інформацію щодо стану фінансування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

3.2.7. Розглядати на Колегіях Держкомтелерадіо за підсумками роботи галузі за рік за участю ЦК профспілки питання щодо стану дотримання трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях галузі.

3.2.8. Сприяти розробці нормативно-правових актів і методичних матеріалів з питань нормування праці, забезпечення в установленому порядку норм часу, виробітку, обслуговування, нормативів чисельності відповідно до сучасних технологій і організації праці.

3.2.9. Рекомендувати роботодавцям забезпечувати участь представників первинних профспілкових організацій, а у разі їх відсутності – представників, обраних на загальних зборах найманих працівників, і уповноважених представляти їхні інтереси у відносинах з роботодавцями, до розробки положень внутрішніх документів підприємств (правил внутрішнього трудового розпорядку, програм розвитку персоналу, тощо), а також внесення до них змін та доповнень відповідно до чинного законодавства.

3.2.10. Не допускати необґрунтованих змін форми власності підприємств, установ та організацій.

3.2.11. Вживати заходів щодо недопущення безпідставного скорочення мережі державних і комунальних підприємств, установ та організацій, їх незаконної ліквідації, приватизації, реорганізації та перепрофілювання, а при їх проведенні включати в порядку, встановленому законодавством, профспілкових представників до складу:

- комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів господарювання;

- наглядових рад;

- конкурсних комісій з продажу майна;

- комісій щодо списання та відчуження майна підприємств та акціонерних товариств.

3.2.12. Домагатися фінансування галузі в обсягах, передбачених чинним законодавством, з урахуванням фінансового забезпечення цільових державних програм розвитку телебачення і радіомовлення.

3.3. Центральний комітет Профспілки, профспілкові органи усіх рівнів зобов'язуються:
3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях галузі.

3.3.2. Здійснювати громадський контроль щодо своєчасних розрахунків державних замовників з підприємствами, установами, організаціями за виконані замовлення.

3.3.3. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю та забезпеченням трудових прав працюючих на підприємствах, в установах, організаціях.

4. У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

4.1. Сторони домовились:

4.1.1. Рекомендувати передбачати у колективних договорах заходи щодо визначення обсягів професійного навчання працівників, а також загальних витрат на цю мету відповідно до потреб виробництва і вимог законодавства, забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років.

4.1.2. Сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів за отриманою спеціальністю і кваліфікацією відповідно до заявок підприємств, установ та організацій галузі телебачення і радіомовлення. Забезпечувати зайнятість і використання працівників галузі відповідно до професії, кваліфікації і трудового договору.

4.1.3. Зберігати права, пільги та гарантії за працівниками, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня або тижня), передбачені ст. 56 КЗпП, колективним договором, за рахунок власних коштів.

4.1.4. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ та організацій, що можуть призвести до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджувати з відповідними профспілковими органами та приймати рішення не пізніше, ніж за три місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами щодо забезпечення зайнятості працівників, які вивільняються (ст.22 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

4.2. Державний комітет телебачення та радіомовлення України зобов'язується:

4.2.1. Співпрацювати з державними службами зайнятості, брати участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при звільненні за скороченням штатів, ліквідації чи реорганізації підприємства, установи та організації.

4.2.2. Проводити консультації з профспілками щодо пом'якшення наслідків вивільнення працівників у порядку, встановленому нормативно-правовими актами.

4.2.3. Здійснювати заходи щодо подальшого удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням потреб галузі.

4.2.4. Забезпечити повну зайнятість і використання працюючих на підприємствах, в установах, організаціях відповідно до професії, кваліфікації і трудового договору в період стійкої роботи підприємства, установи, організації.

4.2.5. Вживати заходів щодо недопущення на підприємствах, в установах та організаціях галузі масових вивільнень працюючих у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці ( пункт 1 статті 40 КЗпП України) більше 3 відсотків від загальної чисельності працівників протягом календарного року, а в разі його збільшення приймати рішення після проведення консультацій з відповідним профспілковим органом та отримання його згоди на більший відсоток скорочення.

4.2.6. Забезпечити щорічний аналіз зайнятості в галузі телебачення і радіомовлення на основі статистичних звітів підприємств, установ та організацій системи Держкомтелерадіо України, розглядати це питання спільно з ЦК профспілки одночасно з підсумками виконання цієї Угоди.

4.3. Центральний комітет Профспілки, профспілкові органи усіх рівнів зобов'язуються:

4.3.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях галузі законодавчих і нормативних актів з питань трудового законодавства і зайнятості.

4.3.2. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу шляхом юридичних консультацій, представництва їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів в судах, органах державної влади й органах місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ

5.1. Сторони домовились:
5.1.1. Вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати працівникам галузі телебачення і радіомовлення. Розглядати систему оплати праці працівників галузі, яка складається з системи оплати праці журналістів та системи оплати праці працівників галузі, які не є журналістами, відповідно до нормативно-правових актів, як основу для формування та збереження міжкваліфікаційної та міжпосадової диференціації оплати праці.

5.1.2. Забезпечувати оплату праці на госпрозрахункових підприємствах відповідно до Закону України "Про оплату праці" та інших нормативних актів, а також темпи зростання реальної заробітної плати не нижче темпів зростання реального валового внутрішнього продукту за відповідний рік.

Встановлювати тарифну ставку (місячний оклад) некваліфікованого робітника за відпрацьовану місячну норму праці у розмірі, не нижчому від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Встановлювати тарифну ставку робітника І розряду у розмірі, не менше 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Для працівників, які виконують роботи (надають послуги), невластиві основній діяльності, умови оплати праці встановлювати в колективних договорах з дотриманням гарантій, визначених Угодами тих галузей (підгалузей), до яких вони належать за характером виробництва та актами чинного законодавства.

5.1.3. Рекомендувати госпрозрахунковим підприємствам вирішувати питання оплати праці через колективні договори, виходячи із фінансових можливостей. Оплату праці робітників, керівників підрозділів, фахівців і технічних службовців здійснювати в залежності від складності робіт, кваліфікації виконавців на основі установлених і затверджених тарифних ставок для робітників та посадових окладів для фахівців та службовців.

5.1.4. Здійснювати оплату праці працівників підприємств, установ та організацій галузі телебачення і радіомовлення, які частково або повністю утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, у відповідності із чинним законодавством.

5.1.5. Здійснювати оплату праці керівників підприємств, бюджетних установ та організацій відповідно до укладених контрактів згідно з чинним законодавством України (ст.20 Закону України "Про оплату праці").

5.1.6. Рекомендувати керівникам державних підприємств встановлювати доплати, надбавки, що мають міжгалузевий характер, у розмірах та на умовах, передбачених у Додатку 1 до цієї Угоди та колективним договором.

В установах та організаціях галузі телебачення та радіомовлення, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, зазначений перелік і розміри доплат, надбавок, компенсацій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.1.7. Здійснювати додаткову оплату за роботу у нічний час (з 22 години до 6 години ранку) не менше 35 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

5.1.8. Встановити, що в разі виникнення на підприємстві, в установі, організації заборгованості по заробітній платі, державні органи влади, об’єднання роботодавців та профспілкові органи усіх рівнів вживають заходів щодо її ліквідації.

5.1.9. Домагатися виконання постанови Уряду від 19.09.2005 р. № 934 „Про реалізацію Закону України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”.

5.1.10. Рекомендувати керівникам державних телерадіоорганізацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 377 «Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та наказів Міністерства праці та соціальної політики України «Про впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами», «Про впорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, які не є журналістами», «Про впорядкування умов оплати праці працівників Національної радіокомпанії України, які не є журналістами» в межах затвердженого фонду оплати праці передбачати в колективних договорах :

-преміювання працівників галузі відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи;

-матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в розмірі одного посадового окладу на рік;

-виплату надбавок в розмірі до 50 % посадового окладу за інтенсивність праці, високі (творчі) досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі.

5.1.11. Брати участь у розробці та погодженні проектів законів та інших нормативних актів з питань оплати праці, надавати висновки щодо цих проектів в установленому порядку та в межах своїх повноважень.

5.1.12. Рекомендувати керівникам госпрозрахункових підприємств вживати щороку заходів щодо збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір двох прожиткових мінімумів.

5.2. Державний комітет телебачення та радіомовлення України зобов'язується:

5.2.1. Вживати заходів щодо забезпечення своєчасного фінансування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо, а також щодо своєчасної, не рідше 2-х разів на місяць, виплати заробітної плати їх працівникам у терміни, визначені колективними договорами.

5.2.2. Порушувати через відповідні органи державної влади клопотання щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати в цілому по галузі.

5.2.3. Розглядати подання профспілкових організацій щодо розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ та організацій, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати (згідно ст. 33 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

5.2.4. Своєчасно вносити пропозиції щодо коригування фондів оплати праці бюджетних установ та організацій у разі встановлення на державному рівні нового розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства та у разі збільшення посадових окладів працівникам бюджетних установ та організацій відповідно до постанов Уряду.

5.3. Центральний комітет Профспілки та профспілкові органи усіх рівнів зобов'язуються:

5.3.1. Вносити пропозиції та зауваження до проекту Закону України „Про Державний бюджет України”, що стосуються соціально-економічного розвитку та соціального захисту працівників галузі телебачення і радіомовлення.

5.3.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах, в установах та організаціях конституційних гарантій з трудового законодавства, оплати праці, в тому числі щодо правомірності та повноти утримань із заробітної плати податків, зборів, внесків. Взаємодіяти в питаннях реалізації прав на своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, органами нагляду. Інформацію щодо зініційованих профспілками подань за фактами виявлених порушень надавати стороні власників та вимагати вжиття заходів по їх усуненню.

5.3.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам у захисті їх прав у сфері оплати праці, представляти їхні інтереси у Комісіях по трудових спорах та судових органах.

Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства про оплату праці, вносити пропозиції щодо його удосконалення та надавати інформацію стороні власників для вжиття відповідних заходів.

5.3.4. Інформувати Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю та (або) його територіальні органи (територіальні державні інспекції праці) про факти порушень колективних договорів і угод, вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати з метою усунення цих порушень.

5.3.5. Проводити навчання профспілкових кадрів і активу з питань оплати та нормування праці.

6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

6.1. Сторони домовились:

6.1.1. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності, затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації з урахуванням специфіки діяльності та вимог чинного законодавства.

6.1.2. Вживати заходів щодо надання додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до чинного законодавства (Додаток 2 до цієї Угоди).

6.1.3. Домагатися виконання встановлених законодавством і даною Угодою соціальних гарантій і пільг працівникам.

6.1.4. При укладанні колективних договорів не обмежувати права трудових колективів щодо розширення гарантій, які передбачають більш високий рівень соціальної захищеності працівників порівняно з чинним законодавством, за рахунок власних коштів.

6.1.5. Рекомендувати керівникам підприємств при укладанні колективних договорів передбачати зобов’язання щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

6.1.6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій при укладанні колективних договорів визначати перелік робіт, під час проведення яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд.

6.1.7. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці з метою включення до цих списків інших професій і посад працівників галузі.

6.1.8. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій та головам профспілкових комітетів при укладанні колективних договорів, передбачати збільшення додатково оплачуваної відпустки для окремих категорій працівників за рахунок власних коштів.

6.1.9. Гарантувати працівникам надання часу для пошуку нової роботи у разі попередження адміністрацією про їх звільнення за скороченням штатів, при ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації у розмірі 8 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власних коштів цих підприємств, установ, організацій.
6.2. Державний комітет телебачення та радіомовлення України доручає керівникам підприємств, установ та організацій галузі за участю представницьких органів Профспілки:
6.2.1. Трудові відносини будувати на засадах державного і договірного регулювання.

6.2.2. Контрактну форму трудового договору застосовувати лише у випадках, передбачених законами України.

6.2.3. На умовах колективних договорів і відповідно до законодавства головам профспілкових комітетів, які не звільнені від основної роботи, створювати відповідні умови (надавати час) для виконання ними своїх громадських обов'язків із збереженням заробітної плати.

6.2.4. У разі потреби роботи працівників у вихідні та святкові дні погоджувати з відповідними профспілковими комітетами згідно зі ст.ст. 71,72,107 Кодексу законів про працю України.

6.2.5. Дотримуватись встановлення відповідно до чинного законодавства:

6.2.5.1. тривалості робочого часу не більше 40 годин на тиждень;

6.2.5.2. тривалості щорічної відпустки для працюючих не менше 24-х календарних днів (ст. 6 Закону України "Про відпустки");

6.2.5.3. щорічні додаткові відпустки надаються працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці та за особливим характером праці – за Списками виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (додатки 1 і 2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003р. №679), (статі 7 і 8 Закону України "Про відпустки").

Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток встановлюється колективним або трудовим договором: за роботу із шкідливими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць та часу зайнятості працівника в цих умовах, а відпусток за особливий характер праці – залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

6.2.6. Вносити на розгляд органів виконавчої влади пропозиції щодо внесення змін до діючих списків № 1, 2 з удосконалення порядку визначення пенсій на пільгових умовах.

6.2.7. Повідомляти працівників, не пізніше ніж за два місяці, про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та ін. ( ч. 3 ст.32 КЗпП України).

6.2.8. Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства про працю, законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань соціального захисту та розмірів соціальних виплат.

6.2.9. У разі звільнення працівників з підприємства у випадку змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату (п. 1 ст. 40 КЗпП України), працівники персонально попереджаються адміністрацією про наступне можливе вивільнення не пізніше як за два місяці. При цьому працівнику(за винятком випадків ліквідації підприємтсва) одночасно пропонується інша робота на цьому підприємстві. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, останній звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно (ст. 49-2 КЗпП України). При звільненні працівників за зазначеною підставою їм виплачується відповідно до ст.44 КЗпП України вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку.

6.2.10. Встановлювати скорочену тривалість робочого часу - 36 годин на тиждень для працівників 16-18 років (ст.51 КЗпП України).

6.2.11. Скорочувати напередодні святкових днів тривалість роботи на одну годину, відповідно до ст. 53 КЗпП України.

6.2.12. Щорічні відпустки надавати згідно із Законом України "Про відпустки" та з графіком відпусток, затвердженим власником або уповноваженим ним органом за узгодженням з комітетом профспілки.

6.2.13. Рекомендувати роботодавцям за рахунок власних коштів, відповідно до своїх повноважень, надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 3-х днів у випадках: укладення шлюбу; при народженні дитини; при шлюбі дітей; у разі смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів і дітей), не враховуючи часу на проїзд в кожному окремому випадку. Згідно ст. 25 Закону України „Про відпустки” надавати відпустки за заявами працівників без збереження заробітної плати: на весілля – 10 днів, на поховання – 7 днів та інші.

6.2.14. Суб’єктам господарювання не надавати у період до погашення заборгованості із заробітної плати своїм працівникам позик без погодження з профспілковим комітетом, крім випадків, передбачених колективним договором.

6.2.15. Передбачати заходи щодо щорічного проведення для представників власників і профспілок навчання протягом 2 – 4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.
6.3. Державний комітет телебачення та радіомовлення України зобов'язується:

6.3.1.Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників галузі.

6.3.2. Вжити заходів щодо розробки і затвердження на підприємствах, в установах та організаціях Правил внутрішнього трудового розпорядку та погодження їх з профспілковим органом.

6.3.3. Забезпечити надання працівникам галузі щорічних основних та додаткових оплачуваних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством України.

6.3.4. Рекомендувати при укладанні колдоговорів запровадження тривалості робочого часу для осіб, які мають дітей віком до 14 років, або дитину-інваліда, на 1 годину на тиждень менше встановленої тривалості із збереженням розміру заробітної плати.

6.3.5. Скорочену тривалість робочого тижня встановлювати у колективному договорі в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

6.4. Центральний Комітет Профспілки, профспілкові органи усіх рівнів зобов'язуються:

6.4.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виконанням колективних договорів та надавати практичну допомогу щодо захисту законних інтересів членів профспілки.

6.4.2. Надавати безкоштовну правову допомогу, здійснювати представництво в судових органах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

6.4.3. Інформувати органи влади про факти порушень чинного законодавства про працю, усунення яких потребує втручання державних органів.

7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

7.1. Сторони домовились:

7.1.1 Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці, передбачених Законами України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про дорожній рух", тощо.

7.1.2. Забезпечити з боку керівників підприємств, установ, організацій та профспілкових органів контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами.

7.1.3. Сприяти забезпеченню страхування працівників, відповідно до чинного законодавства щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

7.1.4. Сприяти включенню до колективних договорів зобов`язань щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

7.1.5. Не вилучати з робочого часу працівників час приймання їжі, якщо за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використати час обідньої перерви на свій розсуд.

7.1.6. Запровадити проведення щорічного аналізу з питань виконання трудового законодавства стосовно режиму праці та відпочинку неповнолітніх, інформувати соціальних партнерів про його результати.

7.1.7. Забезпечити безпосередньо на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності працюючих з проблем ВІЛ/СНІДу, ефективності профілактичних заходів його впливу на здоров`я та економіку.

7.1.8. Координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан охорони праці, рівень виробничого травматизму й профзахворювань на виробництві, вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань промислової безпеки та охорони праці і системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері.

7.1.9. Брати участь у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому та виробничому рівнях, здійснення постійного контролю за їх виконанням.

7.1.10. Узгоджувати дії, висновки і пропозиції під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об`єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до не пов`язаних із виробництвом. Спільно розглядати заяви і скарги працівників з цих та інших питань.

7.1.11. Підвищувати рівень підготовки посадових осіб, спеціалістів і профспілкових активістів з питань охорони праці, приймати участь у роботі комісій з перевірки їх знань.

7.1.12. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об`єктів з метою недопущення невідповідності цих об`єктів встановленим нормативам з охорони праці.

7.1.13. Брати участь у розслідуванні групових нещасних випадків.

7.1.14. Брати участь у перевірках стану охорони праці, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки на території підприємтсва, установи, організації.

7.1.15. Здійснювати роз`яснювальну роботу щодо вимог законодавства про охорону праці, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених консультацій, залучення до пропаганди охорони праці телебачення, радіо, друкованих засобів масової інформації.

7.2. Державний комітет телебачення та радіомовлення України зобов'язується:

7.2.1. Спільно з Комісією з охорони праці здійснювати контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях.

7.2.2. Щороку розглядати на засіданнях Колегії за участю ЦК профспілки умови та стан безпеки праці на виробництві, виробничого травматизму, професійної захворюваності та вживати відповідні заходи для поліпшення становища з цих питань.

7.2.3. На основі аналізу виробничого травматизму, а також за поданням Профспілки заслуховувати на Колегії Держкомтелерадіо (із залученням галузевої Профспілки) керівників підприємств, установ та організацій, на яких трапилися смертельні, групові нещасні випадки або не виконуються заходи колективних договорів щодо поліпшення умов і безпеки праці.

7.2.4. Вдосконалювати нормативно-правові акти з охорони праці, вносити, у разі необхідності, до державних органів влади пропозиції про зміни та доповнення норм і правил з цих питань.

7.2.5. Здійснювати розробку і перегляд нормативно-правових актів з охорони праці та погоджувати їх з ЦК Профспілки.

7.2.6. Врахувати при укладанні контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій галузі обов'язкову особисту відповідальність щодо виконання заходів, спрямованих на створення на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці.

7.2.7. Організовувати в установлені терміни за обов'язковою участю фахівців Профспілки навчання та перевірку знань з охорони праці з керівниками та їх заступниками, виконання службових обов'язків яких пов'язане із створенням умов для безпечного ведення робіт.

7.2.8. Розглядати пропозиції підприємств, установ та організацій щодо внесення змін та доповнень до Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, до Переліку виробництв, робіт, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, для подання їх в установленому порядку на затвердження.

7.2.9. Сприяти укомплектуванню служб охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях галузі, приведенню чисельності, функціональних обов'язків, рівня заробітної плати та підпорядкованості фахівців служб охорони праці у відповідність до вимог Закону України "Про охорону праці" та Типового положення про службу охорони праці. Здійснювати методичне керівництво і контроль щодо організації роботи з питань охорони праці, промислової санітарії відповідно до діючого законодавства, правил і норм з цих питань.

7.2.10. Здійснювати обов`язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів, технічних інспекторів праці або інших представників профспілки з питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, визначених законодавством.

7.3. Державний комітет телебачення та радіомовлення України доручає керівникам підприємств, установ та організацій галузі за участю органів Профспілки забезпечити:

7.3.1. Розробку та виконання заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці як складової частини колективних договорів.

7.3.2. Фінансування заходів з охорони праці відповідно до законодавства (ст.19 Закону України «Про охорону праці») за рахунок бюджетних коштів, передбачених у кошторисах доходів і видатків підприємств, установ та організацій, а також власних коштів цих юридичних осіб в розмірі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

7.3.3. Своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для встановлення їх права на пільги і компенсації.

7.3.4. Організацію на підприємствах, в установах та організаціях експертизи технічного стану устаткування, механізмів, будівель і споруд щодо їх подальшого безпечного використання.

7.3.5. Працівників засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям відповідно до вимог діючих стандартів згідно з галузевими нормами, а також миючими та знешкоджуючими засобами, молоком та іншими продуктами.

7.3.6. Розробку та впровадження заходів щодо механізації та автоматизації важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці.

7.3.7. Реалізацію заходів щодо вивільнення жінок зі шкідливих для здоров’я робіт.

7.3.8. Безкоштовне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на шкідливих і небезпечних роботах, працівників віком до 21 року, а також на таких роботах, де є виконання рекомендацій заключного акту за результатами медичного огляду працюючих.

7.3.9. Надання профспілковим комітетам необхідної звітної інформації та інших матеріалів з охорони праці.

7.3.10. Вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості і в подальшому своєчасної виплати одноразової допомоги та повного відшкодування шкоди потерпілим на виробництві відповідно до Законів України "Про охорону праці" та «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Під час укладання колективних договорів визначати розмір одноразової допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства.

7.3.11. Закріплення наставника за новопризначеними робітниками, які повинні обслуговувати об’єкти підвищеної небезпеки, і після закінчення трьохмісячного терміну навчання і практики здійснювати приймання іспитів з питань охорони праці, з оформленням всієї належної документації.

7.3.12. Своєчасне відрахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також страхових внесків, пов'язаних з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

7.4. Центральний комітет Профспілки, профспілкові органи усіх рівнів зобов'язуються:

7.4.1. Здійснювати громадський контроль за станом умов і безпеки праці на підприємствах, в установах та організаціях, виконанням відповідних програм, а також положень колективних договорів з цих питань, надавати Держкомтелерадіо інформацію й пропозиції щодо поліпшення цієї роботи на місцях.

7.4.2. Забезпечувати участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження.

7.4.3. Делегувати членів профспілкової організації до складу комісії підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, (згідно Положення про комісію від 09.07.2001 р. № 21), як представників застрахованих осіб для здійснення функцій по контролю за використанням коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, своєчасним наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

7.4.4. Здійснювати громадський контроль за додержанням нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

7.4.5. Забезпечувати первинні профспілкові організації нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.4.6. Організовувати навчання профспілкового активу з питань охорони праці та здійснення громадського контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці. Вживати заходів щодо підвищення рівня компетентності профспілкових працівників та активістів, які беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та у всіх заходах згідно з цією Угодою, шляхом зміцнення кадрового потенціалу технічної інспек ції праці та інших представників профспілки з питань охорони праці, підвищення рівня їх знань.

7.4.7. Проводити щорічний аналіз даних щодо витрат за тимчасовою непрацездатністю на підприємствах, в установах та організаціях галузі телебачення і радіомовлення і вносити відповідні пропозиції роботодавцям щодо поліпшення умов праці.

7.4.8. Представляти інтереси членів профспілки при розгляді заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків, згідно з чинним законодавством України.

7.4.9. Брати участь у розробленні програм і заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища на підприємствах, в установах та організаціях галузі, забезпечувати громадський контроль за виконанням цих програм і заходів.

7.4.10. Домагатися нормативного забезпечення працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням, повного використання коштів на охорону праці.

7.4.11. Інформувати органи державного нагляду за охороною праці та Держкомтелерадіо України, органи місцевого самоврядування про виявлені під час громадського контролю на підприємствах факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров`ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробництвом захворювань.

8. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

8.1. Сторони домовились:

8.1.1. Вживати заходів щодо забезпечення встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім'ям, не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій.

8.1.2. Здійснювати заходи щодо забезпечення передбачених законодавством гарантій працівникам галузі стосовно встановлення посадового окладу на рівні середнього розміру посадового окладу працівників в економіці.

8.1.3. Щорічно вживати дійових заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей, насамперед, незахищених категорій працівників.

8.1.4. Рекомендувати при укладанні колективних договорів та угод передбачати заходи щодо розвитку культури, фізичного виховання та спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної та гендерної політики.

8.1.5. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивної роботи в трудових колективах, залучати до систематичних занять фізичною культурою трудящих і членів їх сімей, в тому числі об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства, проводити Всеукраїнські зимові і літні спартакіади.

8.1.6. Відповідно до вимог ст.44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” відраховувати первинним профспілковим організаціям державних підприємств на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу кошти в розмірах, передбачених колективними договорами і угодами, а профспілковим організаціям установ і організацій бюджетної сфери в розмірах, передбачених колективними договорами, але не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці.

8.2. Державний комітет телебачення та радіомовлення України зобов`язується:

8.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності вимог ст.113 КЗпП України щодо визнання простоїв не з вини працівника і відповідної оплати за ці простої та законності і обґрунтованості надання роботодавцями відпусток без збереження заробітної плати.

8.2.2. Рекомендувати керівникам та профспілковим організаціям підприємств, установ та організацій розробляти і запроваджувати попереджувальні заходи щодо запобігання на підприємствах, незалежно від форм власності та господарювання, масовим звільненням працюючих з ініціативи власника. У разі виникнення об’єктивних причин, через які неминучі масові звільнення працівників з ініціативи органу управління або власника, проводити їх лише за умови попереднього (не менш ніж за 3 місяці) письмового повідомлення відповідного профоргану про причини і обсяги скорочень, терміни вивільнення, спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають скороченню, та проведення спільних консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню працівників, що вивільняються (ст.22 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”). Не допускати скорочення більш як 3% працівників за рік.

8.2.3. Розірвання трудового договору з робітником підприємства за ініціативою адміністрації проводити у разі згоди профспілкового комітету підприємства у випадках, передбачених ст. 43 КЗпП України.

8.2.4. У разі необхідності скорочення чисельності штату, вживати заходів, які не суперечать чинному законодавству про працю.

8.2.5. При скороченні чисельності працівників враховувати вимоги ст.ст. 42, 184 КЗпП України.

8.2.6. Забезпечити робочими місцями, незалежно від зміни структури підприємства, скорочення робочих місць, колишніх працівників підприємства, що проходили строкову службу в армії, але не більш як через три місяці з дня звільнення, а також тих працівників, перелік яких передбачений ст. 42 КЗпП України.

8.2.7. Працівникам, звільненим за скороченням чисельності штату, надавати переважне право повертатись на підприємство, в установу, організацію, якщо з’являється вакансія.

8.2.8. Надавати працівникам, що закінчили без відриву від виробництва вищі навчальні заклади, відповідні посади при наявності вакансій.

8.2.9. Здійснювати контроль за виконанням адміністрацією законодавства про зайнятість, надання пільг і компенсацій звільненим з підприємства (установи, організації) за скороченням чисельності штату.

8.3. Центральний Комітет Профспілки, профспілкові органи усіх рівнів зобов'язуються:

8.3.1. Сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників галузі та членів їх сімей, особливо дітей у оздоровчих закладах та таборах відпочинку.

8.3.2. Здійснювати громадський контроль за дотриманням суб'єктами господарської діяльності трудового, пенсійного та житлового законодавства, надавати працівникам галузі консультаційну та юридичну допомогу щодо пільг і гарантій, встановлених законодавством України для соціально незахищених верств населення.

8.3.3. Керуючись ст.23 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, брати участь через Федерацію профспілок України у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат.

8.3.4. Постійно проводити серед працівників, членів їх сімей фізкультурно-масові, спортивні заходи всіх рівнів, всеукраїнські галузеві та регіональні спартакіади, змагання з різних видів спорту, кроси, турніри, тощо.

8.3.5. Приймати щорічно участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілкових організацій і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей та Всеукраїнському конкурсі та кращого профспілкового лідера - жінку.

8.3.6. Сприяти розширенню представництва жінок на керівних посадах підприємств та організацій телебачення і радіомовлення, в керівних органах профспілок та інших громадських організацій.

8.3.7. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням їй належних умов для адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх та оздоровчих потреб.

9. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

Сторони зосереджують свої зусилля і здійснюють конкретні дії, спрямовані, насамперед, на створення умов для продуктивної праці, стабілізації економіки та підвищення життєвого рівня працівників галузі.

Сторони сприятимуть роботодавцям, або уповноваженим ними органам і профспілковим організаціям у проведенні колективних переговорів та укладанні колективних договорів.

Кожна із сторін попередньо інформуватиме іншу про прийняття рішень з питань, які стосуються соціально-економічних інтересів працівників галузі і є предметом цієї Угоди, здійснюватимуть попередні узгодження таких рішень шляхом офіційних переговорів і консультацій.

9.1. Державний комітет телебачення та радіомовлення України зобов'язується:

9.1.1. Забезпечувати додержання прав та інтересів членів Профспілки, сприяти профспілковим організаціям у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями.

9.1.2. Надавати ЦК Профспілки, згідно з установленою державною і відомчою статистичною звітністю, необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку галузі.

9.1.3. Рекомендувати роботодавцям вчасно проводити безготівкове перерахування внесків працівників через бухгалтерію на рахунок відповідних профспілкових органів на підставі особистої письмової
заяви члена Профспілки відповідно до укладеного колективного договору (ст. 42 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

9.1.4. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї виробничої діяльності, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі у консультаціях і переговорах, виконання громадських обов'язків в інтересах колективу, на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень, також на час їх профспілкового навчання надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на умовах, передбачених колективним договором.

9.1.5. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємств, установ, організацій протягом року після закінчення терміну, на який вони обиралися, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи (ст.41 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

9.1.6. Поширювати усі соціально-побутові пільги, діючі для працівників підприємств, установ та організацій, на звільнених від роботи виборних працівників профспілкових органів.

9.2. Центральний комітет Профспілки, профспілкові органи усіх рівнів зобов'язуються:

9.2.1. Всебічно сприяти реалізації цієї Угоди, зниженню соціальної напруги у трудових колективах, попередженню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних ситуацій, які виникають на підприємствах, в установах та організаціях галузі з метою запобігання організації та проведення страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих діяльність підприємств, установ та організацій телебачення і радіомовлення.

9.2.2. Керуючись вимогами Статуту Профспілки, чинного законодавства України, ЦК Профспілки, профспілкові органи забезпечують громадський контроль за:

- дотриманням та поліпшенням умов праці, побуту та оздоровлення працівників;

- додержанням соціальних гарантій трудових колективів щодо організації оплати праці, участь у розробленні й погодженні проектів нормативно-правових актів, наказів з питань трудових відносин, охорони праці, тощо, які стосуються інтересів працівників.

9.2.3. Приймати участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір підприємства, установи, організації.

10. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ

10.1. Сторони зобов'язуються:

10.1.1. Проводити попередні консультації, узгоджувати проекти нормативно-правових актів та власних рішень з питань соціально-трудових відносин, які є предметом цієї Угоди.

10.1.2. Сприяти укладанню колективних договорів в трудових колективах, що перебувають у сфері дії Сторін та приведенню їх норм і положень у відповідність до цієї Угоди.

Сторони визнають недійсними норми колективних договорів та угод, якщо вони включають соціальні гарантії, пільги, компенсації, нижчі у порівнянні з цією Угодою та чинним законодавством.

10.1.3. Спірні питання, що виникають у ході виконання цієї Угоди, розв'язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

Надавати одна одній на безоплатній основі статистичну та іншу інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди.

10.1.4. Контроль виконанням Галузевої угоди здійснюється Комісією з контролю за ходом виконання галузевої угоди (Додаток 4 до цієї Угоди). При виявленні порушень виконання цієї Угоди комісія в письмовій формі надсилає подання особам, які підписали Угоду. Сторони зобов’язані не пізніше двотижневого строку провести взаємні консультації щодо змісту подання комісії та прийняти рішення у письмовому вигляді, яке має бути доповненням до Угоди.

10.1.5. Контрольні функції за виконанням Галузевої угоди здійснюють також профспілкові комітети і адміністрації підприємств, установ та організацій, які мають право звернутися у вирішенні питань, що виникли, до Комісії з контролю за ходом виконання галузевої угоди або ж безпосередньо до осіб, які підписали Угоду.

10.1.6. Невиконання керівниками підприємств, установ та організацій умов Галузевої угоди є підставою для розгляду питання про припинення трудового договору (контракту), який був укладений з цими керівниками, згідно з чинним законодавством.

10.1.7. ЦК Профспілки гарантує своє невтручання в оперативно-господарську діяльність керівників підприємств, установ та організацій галузі і забезпечує невтручання інших профспілкових органів, які входять до його складу.

10.1.8. Контроль за виконанням Угоди здійснюється Комісією з контролю за ходом виконання галузевої угоди, яка не менше двох разів на рік розглядає питання контролю за виконанням Угоди і доводить відповідну інформацію до відома профспілкових органів та роботодавців.

10.2. Відповідальність сторін :

10.2.1. Відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди” (ст.ст. 17, 18, 19) Сторони несуть відповідальність за:

- порушення і невиконання положень Угоди;

- не надання інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням даної Угоди;

- ухилення від участі у переговорах щодо внесення змін або доповнень до Угоди.

10.3. Заключні положення:

10.3.1. Ця Угода набирає чинності з дня підписання її Сторонами і діє до укладання нової або продовження дії цієї Угоди.

10.3.2. В двотижневий термін з дня реєстрації Угоди надіслати її для практичного використання підприємствам, установам та організаціям державної форми власності системи Держкомтелерадіо, а також галузевим територіальним профспілковим органам.

10.3.3. Кожна із Сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту Угоди. Ці пропозиції можуть бути враховані лише за згодою обох Сторін.

10.3.4. Сторони зобов'язуються у разі невиконання положень Угоди з об'єктивних причин (погіршення фінансового стану, тощо) своєчасно вносити до даної Угоди відповідні зміни і доповнення.

10.3.5. Ця Угода підписана у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.

Угоду підписали:
Т. в. о. Голови Державного комітету Голова Центрального комітету

телебачення та радіомовлення Профспілки працівників

України культури України

А.Л. Мураховський Л.Ф. Перелигіна


Додаток 1
до Галузевої угоди між Державним комітетом

телебачення та радіомовлення України та

Центральним комітетом профспілки

працівників культури України на 2009-2010 роки

ПЕРЕЛІК

доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер


Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати:
За суміщення професій (посад)

доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівників

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (ок­ладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці


за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - 16, 20 і 24 відсотки тарифної ставки (окладу)


За інтенсивність праці працівників

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків


Продовження додатка 1

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб)

конкретний розмір доплат визначається колективними договорами, залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру

якщо чисельність ланки більш ніж 5 осіб, ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадира

За роботу у вечірній час – з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

Надбавки:

За високу професійну майстерність


диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

III розряду - 12 відсотків

IV розряду - 16 відсотків

V розряду - 20 відсотків

VI і вищих розрядів - 24 відсотки

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям 2-го класу - 10 відсотків, 1-го класу - 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладу


  1   2Схожі:

Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconПоложення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України "Про колективні договори І угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії
Державним комітетом телебачення та радіомовлення України та Центральним комітетом профспілки працівників культури
Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconПоложення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Закону України "Про колективні договори І угоди" на основі чинного законодавства на двосторонній
Галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" на основі чинного законодавства...
Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconУгода між Бершадською районною державною адміністрацією, Бершадською районною радою та Бершадським райкомом профспілки працівників державних установ на 2012-2015 роки
Кладена відповідно до Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності",...
Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconЗакону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" На підпис Президентові України надійшов Закон України "
Так, у Законі зазначено, що професійні спілки захищають трудові, соціально-економічні, інші права і свободи та інтереси
Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (щодо посилення правового та соціально-економічного захисту осіб, які навчаються)
Внести до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45,...
Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconЗакону України Про внесення змін до Закону України " Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав та інтересів профспілок
Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до статей 11 і 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45
Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconЗаконів України „Про колективні договори і угоди", „Про соціальний діалог в Україні"
України „Про колективні договори і угоди”, „Про соціальний діалог в Україні” між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України...
Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconЗакон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" з пропозиціями Президента від 05. 07. 99
Положення галузеву угоду (далі Угода) укладено відповідно до Законів України \"Про колективні договори І угоди\", \"Про професійні спілки, їх права та гарантії iconПерелигіної Людмили Федорівни (далі Сторони), від імені яких повноважними представниками проведено колективні переговори з метою укладання цієї Угоди. Угоду укладено відповідно до закон
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (далі Держкомтелерадіо України) в особі в о. Голови Мураховського Анатолія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи