8 (поглиблене навчання) icon

8 (поглиблене навчання)Назва8 (поглиблене навчання)
Дата конвертації30.08.2013
Розмір124.38 Kb.
ТипДокументи
джерело

Фізика


У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх на­ вчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими навчаль­ ними програмами, які створено на основі Державного стандарту базової і по­ вної загальної середньої освіти.

В основнiй школi (7—9 кл.) вивчається завершений базовий курс фiзики, який закладає основи фiзичних знань. Навчання фізики у 7­9 класах про­ водитиметься за програмою «Фізика. Астрономія.» (Київ: Ірпінь, 2005). У

8­9 класах з поглибленим вивченням фізики викладання здійснюватиметься відповідно до «Збірника навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо­математичного та технологіч­ ного циклу» (Київ: Вікторія, 2009). Зазначені програми також розміщено в журналах «Фізика та астрономія в школі» (№3­4, 2010), «Фізика в школах України» (№2, 2009), газеті «Фізика» (№23, 2009) та на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.


У таблиці наведено розподіл кількості годин на викладання фізики в основній школі:


Клас

7

8

8 (поглиблене навчання)

9

9 (поглиблене навчання)

Кількість годин на тиждень

1

2

4

2

4


Оскільки в 7 класі на вивчення фізики відводиться 35 годин на рік, то розклад занять може складатися за двома варіантами: по 1 годині на тиж­ день протягом навчального року або по 2 години на тиждень протягом од­ ного семестру. Другий варіант є більш привабливий, оскільки підвищується ефективність уроків фізики.

В основній школі допрофільна підготовка здійснюється за рахунок варіа­ тивної складової навчального плану через впровадження курсів за вибором, факультативних курсів та індивідуальних занять.

Відмінністю навчання фізики в основній та старшій школі є глибина й об­ сяг вивчення фізичних теорій і застосування отриманих знань для розв’язку теоретичних та експериментальних завдань.

У старшiй школi вивчення фiзики вiдбувається залежно вiд обраного профiлю навчання: на рiвнi стандарту, академiчному або профiльному. Зміст навчального матеріалу для 10 та 11 класів визначається програмами для за­ гальноосвітніх навчальних закладів, які розміщено на сайті МОНмолодьспор­ ту: http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12, та видруковано в збірни­ ку «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10­11 класи. Фізика. Астрономія» (Київ, 2010).


У таблиці, що наведено нижче, подано розподіл кількості годин у стар­

шій школі відповідно до рівня змісту навчальної програми:


Рівні змісту навчання

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Клас

10

11

10

11

10

11

Кількість годин на тиждень

2

2

3

3

6

6


Структура курсу фізики цих рівнів є майже ідентичною. Зміст усіх навчаль­ них програм побудовано за принципом доповнення. Для цього в тексті змісту навчальних тем використано різні шрифтові форми: напівжирний шрифт ві­ дображає зміст програми рівня стандарту, звичайний — доповнення для ака­ демічного рівня, курсив — доповнення для профільного рівня навчання.

Звертаємо увагу, що деякі питання програм, наприклад «Скалярні і век­ торні величини», «Графіки функцій та правила їх побудови», лабораторна робота «Дослідження руху тіла по колу» тощо наведено в дужках. На роз­ суд учителя ці питання програми можуть бути винесені на оглядове або са­ мостійне (домашнє) опрацювання.

За рахунок варіативної складової навчального плану кількість годин на подовження часу опанування змісту обраної програми навчальними закла­ дами може бути збільшено.

Навчальну програму для 8­9 класів з поглибленим вивченням фізики, що передбачає вивчення предмета по 4 години на тиждень, можна використо­ вувати й у загальноосвітніх навчальних закладах, у робочих планах яких на навчання фізики відведено меншу кількість годин.

За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 11 класу мі­ ністерством рекомендовано до використання у навчально­виховному проце­ сі три підручники з фізики для навчання за програмою рівня стандарту та два підручники, у яких інтегровано матеріал навчальних програм академіч­ ного та профільного рівнів. Це підручники:

– для рівня стандарту: авт. Генденштейн Л.Е., Євлахова О.М., Бондаренко М.В. (видавництво «Гімназія»), авт. Ляшенко О.І., Коршак Є.В., Сав­ ченко В.Ф. (видавництво «Генеза») та авт. Сиротюк В.Д., Баштовий В.І. (видавництво «СИЦИЯ»);

– для академічного та профільного рівнів: авт. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. (видавництво «СИЦИЯ») та авт. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирю­ хіна О.О., Кирюхін М.М. (видавництво «Ранок»).

З метою забезпеченя розширеного викладу навчального матеріалу для прфіль­ ного рівня до підручника видавництва «Ранок» готується комп’ютерна навчально­ методична підтримка, що буде розміщена на сайті цього видавництва.

Перелік програм, підручників та навчально­методичних посібників, яким на­ дано гриф та які рекомендовані міністерством для використання у навчально­ виховному процесі, буде надруковано в «Інформаційному збірнику Міністер­ ства освіти і науки України».

У зв’язку зі зміною в організації навчального процесу в 2011/12 навчальному році для загальноосвітніх навчальних закладів вивчення навчального матеріалу в 7­10 кла­ сах ущільнюється за рахунок оглядового або самостійного вивчення окремих тем на­ вчального матеріалу, використання резервних годин навчальної програми, годин, пе­ редбачених на проведення фізичного практикуму, навчальних екскурсій тощо.

З огляду на зазначене вище, змінюється розподіл годин, які відводяться на вивчення окремих тем у 11 класі. У таблиці наведено кількість годин, яка пропонується на вивчення окремих розділів за рівнями навчання.


Тема

Кількість годин

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Електродинаміка

48

78

156


Розділ 1. Електричне поле11

11

26


Розділ 2. Електричний струм

16

38


Розділ 3. Електромагнітне поле

10

16

30


Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

15

16

26


Розділ 5. хвильова і квантова оптика

12

19

36

^ Атомна і ядерна фізика

14

15

34


Розділ 1. Атомна і ядерна фізика

12

13

32

Узагальнююче заняття

2

2

2

Резерв

2

2

2


Тематику окремих робіт фізичного практикуму можна включати до пере­ ліку експериментальних завдань, які проводяться протягом вивчення теми. Кількість робіт фізичного практикуму, яка добирається та оцінюється, визна­ чається вчителем залежно від тривалості роботи та її складності.

Кількість годин, передбачених для вивчення окремих тем або розділів, є орієнтовною і може бути зміненою вчителем. Програми надають право вчи­ телю творчо підходити до реалізації їх змісту. Враховуючи рівень підготовки школярів, їхні інтереси та нахили, профіль школи, вчитель може запропону­

вати власну логіку вивчення матеріалу. Наприклад у 11 класі, частину годин можна використати на повторення теми «Механічні коливання і хвилі» перед вивченням теми «Електромагнітні коливання і хвилі» тощо.

Календарно­тематичне планування начального матеріалу вчителі можуть здійснювати безпосередньо в текстах робочих навчальних програм або видру­ ковувати на окремих аркушах. Розробка поурочних планів проведення навчаль­ них занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму.

При навчанні фізики одним із важливих видів навчальної діяльності є фі­ зичний експеримент. Оскільки матеріальна база фізичних кабінетів не завжди може забезпечувати виконання всіх лабораторних робіт і робіт фізичного прак­ тикуму, вчитель може замінювати окремі роботи рівноцінними, отже пропону­ вати власну тематику робіт. Також декілька короткочасних лабораторних робіт можна об’єднати у межах однієї теми. Дозволяється проведення експерименталь­ них досліджень на наявному у фізичному кабінеті обладнанні за запропонова­ ною вчителем інструкцією. В експериментальних роботах можуть використову­ ватися саморобні пристрої (зокрема матеріали та речі ужиткового спрямування) за умови дотримання правил безпеки. Під час постановки нестандартних експе­ риментальних робіт учитель повинен враховувати рівень володіння учнями те­ оретичним матеріалом, знання якого забезпечують успішне її виконання.

Вимоги щодо проведення, оформлення та оцінювання лабораторних ро­ біт та робіт фізичного практикуму, здійснення інструктажів із безпеки жит­ тєдіяльності, що зазначалися в інструктивно­методичних листах міністерства попередніх років, залишаються чинними.

У таблиці наведено мінімальну кількість тематичних оцінок (які виставляються у класному журналі в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати) та лабора­ торних робіт, що оцінюються, для класів, які навчаються за різними програмами:


Клас

Мінімальна кількість тематичних оцінок

Мінімальна кількість лабора- торних робіт, що оцінюються

7

4

6

8

6

8

8 класи з поглибленим навчанням фізики

8

10

9

6

8

9 класи з поглибленим навчанням фізики

8

810

Рівень стандарту

6

4

Академічний рівень

8

4

Профільний рівень

10

811

Рівень стандарту

5

4

Академічний рівень

7

4

Профільний рівень

10

8

Необхідність збільшення кількості тематичних та лабораторних робіт, що підлягають оцінюванню, визначається вчителем.

Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках пе­ дагогічної методичної преси: у журналах «Фізика та астрономія в школі» (видавництво «Педагогічна преса»), «Фізика в школах України» (видавни­ ча група «Основа»), газеті «Фізика» (видавнича група «Шкільний світ»); у науково­популярних журналах для школярів – «Колосок», «Фізика для до­ питливих», «Школа юного вченого», «Світ фізики», «Країна знань», «Все­ ленная, пространство, время» тощо.

У даний час кількість інформації, потрібної сучасній людині, інтенсивно збільшується з кожним днем. Тому на сьогодні головним завданням школи, особливо для реалізації задач профільної освіти, є не передача певних знань, а навчання уміння їх здобувати. Суттєву допомогу щодо формування в шко­ лярів загальнонавчальних умінь і навичок, ключових компетенцій можуть надати інформайно­комунікативні технології, які активно впроваджуються в сучасній школі. Використання мережі Інтернет в освітньому процесі зумов­ лює впровадження нових тенденцій в організації навчання — широке засто­ сування інформаційних технологій, орієнтованих не лише на роботу в класі

— роботу вчителя з учнями, а й на самостійну роботу учня як у класі, так і за його межами; застосування дистанційних форм навчання.

Курси за вибором, факультативні заняття, засідання гуртків і секцій, прове­ дення екскурсій сприяє розвитку пізнавального інтересу до вивчення предме­ та, усвідомленому вибору подальшої освіти та сфери майбутньої професійної діяльності. Для створення належних умов щодо впровадження допрофільного та профільного навчання, залежно від особливостей та роботи загальноосвіт­ нього навчального закладу і потреб учнів, учителем може обиратися тематика курсів за вибором (факультативів) за посібником «Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії» (Видавнича група «Основа», Харків, 2009), а також за програмами, яким надано гриф міністерства.Схожі:

8 (поглиблене навчання) iconДокументи
1. /програми поглиблене/_нформатика.doc
2. /програми...

8 (поглиблене навчання) iconДокументи
1. /програми поглиблене/_нформатика.doc
2. /програми...

8 (поглиблене навчання) iconДокументи
1. /програми поглиблене/_нформатика.doc
2. /програми...

8 (поглиблене навчання) iconДокументи
1. /програми поглиблене/_нформатика.doc
2. /програми...

8 (поглиблене навчання) iconДодаток 2 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів
8 (поглиблене навчання) iconДодаток 4 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини
Додатковий час на профільне І поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи
8 (поглиблене навчання) icon8 (поглиблене навчання)
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх на­ вчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
8 (поглиблене навчання) iconДодаток 3 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов
Додатковий час на профільне І поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи
8 (поглиблене навчання) iconДодаток 23 Типовий навчальний план-схема спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, профільне навчання, заняття за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття...
8 (поглиблене навчання) iconПрограма для класів з поглибленим вивченням біології Пояснювальна записка
Поглиблене вивчення біології одна з форм допрофільної підготовки учнів на завершальному етапі основної школи (8-9 класи), яка зорієнтована...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов