Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» icon

Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»НазваЗакону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»
Дата конвертації25.04.2016
Розмір76.58 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

До реєстр. № 2600

(друге читання)З а у в а ж е н н я

до проекту Закону України

«Про реформування державних і комунальних

друкованих засобів масової інформації»

(реєстраційний № 2600)
У Головному юридичному управлінні розглянуто підготовлений до другого читання проект Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації та, підтримуючи зауваження Головного науково-експертного управління, які не були враховані до другого читання, висловлюється таке.
1. Законопроект розроблений відповідно до підпункту 12.4 пункту 12 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» від 05.10.2005 № 1466 з метою обмеження впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на друковані засоби масової інформації (далі - ЗМІ).

Проте, виходячи з аналізу тексту проекту, його положення не відповідають заявленій меті, що випливає з наступного.

По-перше, згідно із статтею 12 проекту реформовані засоби масової інформації та відповідні редакції матимуть право на державну фінансову підтримку лише у випадку збереження редакційної політики, встановленої відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування до роздержавлення.

По-друге, публікація відомостей про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема анонси подій, інформація про вакантні посади державної служби та оголошення про проведення конкурсу, виступи народних депутатів України та депутатів рад, контактна інформація, роз’яснення, листи тощо може бути здійснена тільки приватними ЗМІ на договірних засадах (пункт 4 частини першої статті 3, стаття 10, пункт 1, 3 частини п’ятої статті 14 проекту).

Тобто після прийняття цього проекту як закону парламент, Президент, органи судової влади та органи місцевого самоврядування не матимуть права засновувати друковані засоби масової інформації для висвітлення власної діяльності, що може призвести до погіршення доступу громадян до публічної інформації, збільшення витрат державного та місцевого бюджетів, оскільки законами України передбачено обов’язок органів державної влади опубліковувати інформацію, яка не має нормативного характеру, наприклад оголошення про проведення процедури закупівлі у сфері здійснення державних закупівель.

Разом з цим, відповідно до запропонованої у проекті редакції статей 7¹ та 22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» закони України, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови Верховного Суду України, рішення та висновки Конституційного Суду України, рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях, засновниками яких можуть бути виключно центральні органи виконавчої влади.

При цьому авторами законопроекту не враховані положення статті 139 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких підписані Президентом України закони публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України. Публікація законів у цих друкованих засобах масової інформації вважається офіційною.

Також у законопроекті не враховано той факт, що у ЗМІ, засновниками яких є органи державної влади та органи місцевого самоврядування друкується інформація, яка не має нормативного характеру, проте впливає на зміст прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб та публікація якої передбачена законом. Наприклад, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі публікують оголошення про проведення установчої конференції адвокатів регіону у друкованому засобі масової інформації, в якому офіційно оприлюднюються рішення відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, Київської та Севастопольської міських рад не пізніше двадцяти днів до дня проведення конференції (пункт 4 розділу Х «Перехідні положення» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; корпоративний фонд не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів (частина перша статті 19 Закону України «Про інститути спільного інвестування»); повідомлення про відкриття та закриття морських портів публікуються в офіційному друкованому виданні «Повідомлення мореплавцям України» (частина четверта статті 5 Закону України «Про морські порти») тощо.

Разом з тим проектом не вирішено питання реалізації положень частини другої статті 10 Закону України «Про засади державної мовної політики», відповідно до яких у межах території, на якій поширена регіональна мова або мова меншини (мови), акти місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування приймаються державною мовою або цією регіональною мовою, або мовою меншини (мовами) та офіційно публікуються цими мовами.

Враховуючи викладене вище, вважаємо, що проект не містить достатніх і завершених правових механізмів реалізації його положень, як того вимагає конституційний принцип правової держави і на недопущення чого неодноразово зверталася увага Конституційним Судом України (рішення від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010, від 22 грудня 2010 року № 23-рп/2010).
2. Крім того, задекларована авторами законопроекту мета не має конституційного способу забезпечення її реалізації. Так проект не містить чітких критеріїв, якими мали б керуватися органи державної влади та місцевого самоврядування при прийнятті рішень про платну чи безоплатну передачу майна редакцій у приватну власність.

Також проектом не передбачено спосіб реалізації органами державної влади та місцевого самоврядування повноважень з виходу органів державної влади та органів місцевого самоврядування із засновників (співзасновників) ЗМІ та їх редакцій, що не враховує вимог частини другої статті 19 Конституції України, за якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи це та, беручи до уваги закладену у формулюванні статті 1 проекту невизначеність предмету правового регулювання, зокрема щодо майна редакцій, заснованих на законних підставах іншими суб’єктами державної та комунальної власності, ніж ті, які перераховані у проекті, прийняття цього проекту як закону, на нашу думку, може призведе до виникнення значних корупційних ризиків.
3. Положення законопроекту щодо зобов’язання органів місцевого самоврядування відчужити майно, яке перебуває у їх власності (стаття 3, частина друга та третя статті 5, частина третя статті 8, частина друга статті 9, пункт 2 частини п’ятої статті 14 проекту), зокрема обов’язку органів місцевого самоврядування вийти із складу засновників ЗМІ та їх редакцій шляхом встановлення імперативної норми в законі, суперечить положенням статей 85 та 134, частині першій статті 142, частині першій статті 143 Конституції України, частині шостій статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою та не є конституційним повноваженням парламенту.
4. Згідно із положеннями статті 3 проекту у разі відсутності державного майна у майні редакції органи державної влади теж мають вийти із складу засновників (співзасновників) ЗМІ та редакцій.

Однак слід зауважити, що такий спосіб здійснення реформ суперечить положенням Цивільного кодексу України.

Так, відносини між засновниками ЗМІ регулюються цивільно-правовим договором, як правило, договором про спільну діяльність. Водночас відповідно до положень частини третьої статті 651 та частини п’ятої статті 653 Цивільного кодексу України в разі односторонньої відмови від договору друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих такою відмовою.

При цьому, встановлення приписів щодо відмови від договірних зобов’язань органами державної влади суперечить принципу свободи договору та не може бути предметом регулювання законом згідно із положеннями статті 85 Конституції України.

Крім того, положення частини третьої статті 5, відповідно до яких органам державної влади, які є засновниками (співзасновниками) редакцій, забороняється проводити операції, наслідком яких може стати відчуження майна, що перебуває на балансі редакцій, не узгоджується із статтею 85 та пунктом 5 статті 116 Конституції України, за якими Кабінет Міністрів України, а не парламент наділений повноваженням здійснювати управління об’єктами державної власності.
5. Положення пункту 2 частини першої статті 3, статті 7, частини першої статті 9 проекту щодо збереження назви, цільового призначення і тематичної спрямованості ЗМІ після їх реформування шляхом передачі у приватну власність та положення частини третьої статті 3 проекту, відповідно до якої «протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації та редакції зобов’язані погасити борги з обов’язкових платежів, ліквідувати заборгованість із заробітної плати та виконати інші фінансові зобов’язання відповідно до законодавства» (в тому числі щодо зобов’язань, строк виконання яких не настав), суперечить частині першій статті 41 Конституції України, за якою кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю та встановленому у статтях 6 та 43 Господарського кодексу України принципу свободи підприємницької діяльності.

Крім того, законопроектом не визначено порядок та умови компенсації збитків як наслідку дострокового виконання зобов’язань.
6. Частина друга статті 9, відповідно до якої приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, в яких на час реформування перебували редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій, а суборенда приміщень забороняється, не узгоджується із положеннями частини другої статті 2 та частини першої статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
7. Положення частини другої статті 14 проекту стосовно того, що «закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону», не узгоджується з вимогами статті 19 Конституції України щодо визначення способу здійснення повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами виключно Конституцією та законами України, та не враховує правової позиції Конституційного Суду України, оскільки не містить достатніх і завершених правових механізмів реалізації положень, як того вимагає принцип правової держави (Рішення від 30 травня 2001 року N 7-рп/2001).
8. Також слід звернути увагу на недостатній рівень техніки викладення нормативного матеріалу у проекті, зокрема, некоректне застосування термінології, а саме, таких юридичних конструкцій, як «інші органи державної влади», «приватизація друкованого засобу масової інформації». Крім того, законопроект містить внутрішні неузгодженості (положення пункту 1 частини п’ятої статті 14 суперечить положенням статті 10 проекту).
Узагальнюючий висновок: законопроект потребує суттєвого доопрацювання та внесення на повторне друге читання.

Заступник керівника

Головного управління В. МІЛОВАНОВСхожі:

Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconЗакону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»
У проекті пропонується визначити механізм реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації (далі – дзмі)...
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconЗакон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" з пропозиціями Президента України (№1123) За 179 Проти 1 Утрималися 2 Не голосували 128 Всього 310 Рішення не прийнято
Сигнальне голосування про Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" з пропозиціями...
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconЗакон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" з пропозиціями Президента України (№1123) За 179 Проти 1 Утрималися 2 Не голосували 128 Всього 310 Рішення не прийнято
Сигнальне голосування про Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" з пропозиціями...
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconЗакон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" з пропозиціями Президента України (№1123) За 200 Проти 0 Утрималися 2 Не голосували 108 Всього 310 Рішення не прийнято
Сигнальне голосування про Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" з пропозиціями...
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconІнформації на своєму засіданні 4 вересня 2013 року розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, реєстр.
Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації,...
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconЗакон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" (№1123) в цілому з урахуванням пропозицій Президента України За 235 Проти 0 Утрималися 1 Не голосували 69 Всього 305 Рішення прийнято
Поіменне голосування про Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" (№1123) в...
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconЗакон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" (№1123) в цілому з урахуванням пропозицій Президента України За 235 Проти 0 Утрималися 1 Не голосували 69 Всього 305 Рішення прийнято
Поіменне голосування про Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" (№1123) в...
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconЗакон УкраЇни Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconЗакон україни про реформування державних І комунальних друкованих засобів масової інформації

Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» iconПро проведення парламентських слухань "Реформування державних та комунальних засобів масової інформації" Верховна Рада України постановляє
Провести 6 грудня 2006 року о 15 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання Реформування державних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи