Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ icon

Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступНазваГеографія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ
Сторінка3/4
Дата конвертації10.09.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   48 клас
^

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ


(70 год, 2 год на тиждень)

з/п

Кількість годин
^

Зміст теми

Навчальні досягнення учнів


1.


1


1


1


2^ Вступ (5 год)

Географія України: об’єкти вивчення, методи загальнонаукових та спеціальних досліджень фізичної і соціально-економічної географії.

Географічні відомості про територію України в минулому (Геродот, Г. Боплан, П. Чубинський, С. Рудницький). Сучасні географічні дослідження.

Картографічні джерела географічної інформації. Національний атлас України, електронні карти. Навчальні карти та атласи.

Геоінформаційні системи (ГІС). Інтернет-джерела. Сучасні навігаційні системи. GPS.

Способи зображення географічних об`єктів та явищ на фізичних та економічних картах. Топографічні карти. Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту.

^ Практична робота

1.Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних, прямокутних координат та висот точок на топографічній карті.

Дослідження

1. Креслення плану-схеми маршруту «Домівка-школа» з використанням умовних знаків.

2. Прокладання маршрутів за топографічною картою.

^ Учень:

називає об’єкти та основні розділи курсу «Географія України», методи географічних досліджень, джерела географічної інформації: картографічні, статистичні, аудіовізуальні та ін.;

наводить приклади: мандрівників та дослідників території України, географічних та статистичних видань, видів карт, Інтернет-джерел;

характеризує: методи і засоби отримання географічної інформації, внесок вчених у дослідження території України в минулому й тепер;

визначає: об’єкти, напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати та висоту точок на топографічній карті;

користується: з допомогою членів родини планами міст, схемами руху транспорту, GPS;

знаходить: в Інтернет-джерелах відображення місцевості супутниковою зйомкою, інформацію про географічні дослідження території України в різні епохи;

пояснює: відмінності між різними видами карт, картографічними проекціями;

оцінює: значення джерел географічної інформації для життєдіяльності людини.2.

3

Розділ 1. Географічний простір України (3 год)
2.1

1


1


1Тема 1. Формування території України (1 год)

Територіальні зміни меж України упродовж ХХ ст. та їх географічне вивчення. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою.

^ Тема 2. Україна на карті Європи і світу (1 год)

Географічне положення. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, географічний центр країни та Європи. Місце України на політичній карті Європи і світу.

^ Тема 3. Україна на карті годинних поясів (1 год)

Міжнародна система відліку часу. Місцевий і поясний час. Особливості відліку часу в Україні у порівнянні з іншими країнами світу.

Практичні роботи

2. Позначення на контурній карті кордонів, назв сусідніх держав, крайніх точок, географічного центру України та Європи; визначення протяжності території країни.

3. Розв’язування задач на визначення місцевого та поясного часу за допомогою карти годинних поясів.^ Учень

називає і показує на карті: суходільні і морські кордони України, країни-сусіди, крайні точки, одиниці адміністративно-територіального устрою; етапи формування території країни;

наводить приклади: територіальних змін меж України упродовж ХХ ст., складових державної території;

характеризує: особливості фізико- та економіко-географічного положення країни;

визначає: за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах, місцевий і поясний час;

пояснює: переваги географічного положення України, особливості сучасного адміністративно-територіального устрою;

оцінює: значення знань про систему обчислення часу;

виявляє: разом з членами родини час у сусідніх з Україною країнах порівняно з київським.3

25

Розділ ІІ. Природні умови і ресурси України (25 год)

3.1.2


2


1


Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф, мінеральні ресурси (5 год)

Геологічне літочислення. Тектонічна та геологічна карти України. Зміна природних умов території України в різні геологічні ери.

Загальний план будови поверхні: простягання низовин, височин, гір. Вплив зовнішніх та внутрішніх процесів на формування рельєфу. Генетичні типи рельєфу.

Мінеральні ресурси України. Географія паливних ресурсів. Географія рудних ресурсів. Географія нерудних ресурсів. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.

^ Практичні роботи

4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв’язків між тектонічними структурами і формами рельєфу, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

5.Нанесення на контурну карту найбільших басейнів та родовищ корисних копалин України.

^ Учень

називає і показує на карті: тектонічні структури (Східноєвропейська платформа, Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи); низовини (Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська, Поліська); височини (Придніпровська, Подільська, Донецька, Приазовська, Хотинська); гори (Українські Карпати, Кримські), вершини (Говерла, Роман-Кош, Берда);

басейни і родовища корисних копалин (Донецький та Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн, Дніпровський буровугільний басейн та Західний, Східний, Південний нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцьке родовище залізних руд, Придніпровський марганцеворудний басейн, Микитівське родовище ртутних руд, Іршанське родовище титанових руд, Побузький хромітово-нікелеворудний район, Артемівське, Слов’янське, Солотвинське, Сиваське родовища кухонної солі, Калуське та Стебницьке родовища калійної солі, Яворівське родовище сірки, Завалівське родовище графіту).

наводить приклади: поширення корисних копалин, основних типів і форм рельєфу;

формулює поняття: "платформа", "щит", "область складчастості";

визначає: вік гірських порід за геологічною картою;

порівнює: особливості природних умов території в різні геологічні ери;

пояснює: вплив дніпровського зледеніння, лесонакопичення, неотектонічних рухів на формування рельєфу;

встановлює: взаємозв`язки основних форм рельєфу з тектонічними структурами, корисних копалин з геологічною будовою території;

оцінює: вплив людини на рельєф, наслідки використання корисних копалин;

висловлює судження щодо раціонального використання корисних копалин та охорони надр.

3.2.


1


1


1Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси (3 год)

Кліматотвірні чинники. Сонячне випромінювання та його розподіл в атмосфері і на земній поверхні.

Циркуляція атмосфери. Повітряні маси, що впливають на клімат України, атмосферні фронти. Циклони та антициклони. Взаємодія кліматотвірних чинників.

Кліматична карта України: розподіл температури повітря, опадів, зволоження. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси, їх використання.

Сезонні погодні умови і погодні явища. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Метеорологічна служба. Синоптична карта.

^ Практична робота

6. Визначення особливостей клімату різних регіонів України за кліматичними діаграмами.


Дослідження

Визначення впливу несприятливих погодних явищ на життєдіяльність людини (на прикладі свого регіону).


^ Учень

- називає: основні кліматотвірні чинники; кліматичні показники; типи клімату;

- наводить приклади

небезпечних явищ природи та їх наслідків;

- формулює поняття «атмосферний фронт», «циклон», «антициклон»;

- характеризує річний розподіл кліматичних показників;

визначає за кліматичною картою особливості розподілу температури повітря та опадів;

- порівнює особливості зволоження в різних частинах України; кліматичні умови своєї місцевості з іншими регіонами;

- пояснює дію кліматотвірних чинників;

- складає прогноз погоди за синоптичними картами, народними прикметами;

- оцінює кліматичні ресурси та сфери їх використання в Україні.


3.3.1


1


1

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси (3 год)

Поверхневі води. Основні річкові басейни та системи. Річкова долина: річище, заплава, тераси, меандри. Падіння, похил річки. Живлення і водний режим річок. Річковий стік, витрати води. Твердий стік.

Озера, їх типи; особливості водного режиму. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення.

Водосховища та канали.

Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони.

Дослідження

1.Визначення особливостей розміщення басейнів найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, артезіанських басейнів, вододілів; характеру живлення, режиму річок з використанням відповідних карт атласу.

2. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.


^ Учень:

називає: складові поверхневих вод у межах України, основні артезіанські басейни, водосховища і канали;

наводить приклади і показує на карті: річкові системи (Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю); озера (Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир); лимани (Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський); водосховища (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське,

Дніпродзержинське); канали (Північнокримський, Дніпро-Донбас, Каховський); артезіанські басейни (Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський);

формулює поняття: «річкова долина», «заплава», «тераса», «водний режим», «річковий стік», «витрати води», «канал», «водосховище», «водні ресурси»;

характеризує: водні об’єкти України за типовим планом; шляхи раціонального використання водних ресурсів;

пояснює особливості живлення та водного режиму річок, озер;

порівнює гідрологічні особливості водних об’єктів;

визначає падіння та похил річки;

виявляє разом із членами родини джерела забезпечення водою їхнього населеного пункту, якість води, способи її очищення в домашніх умовах;

оцінює: наявні водні ресурси своєї місцевості, наслідки їх використання.

3.4.1


1


1Тема 4. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Ґрунтові та біотичні ресурси (3 год)

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту. Карта ґрунтів України: основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Ґрунтові ресурси. Раціональне використання і охорона ґрунтових ресурсів.

Рослинний покрив України, закономірності його поширення. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

Тваринний світ України, його різноманітність. Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворенню та охорони.^ Учень

називає: основні чинники ґрунтоутворення, типи рослинності,

наводить приклади: основних типів ґрунтів, рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України;

розпізнає: види рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;

характеризує: видовий склад і поширення рослин, тварин, ґрунтові та біологічні ресурси України;

пояснює: умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів, закономірності поширення основних типів рослинності;

аналізує: карти ґрунтів України, рослинності і тваринного світу;

визначає: разом із членами родини типи ґрунтів у своїй місцевості, їх родючість, види рослин і тварин, що наявні у своїй місцевості;

оцінює: роль ґрунтових і біологічних ресурсів в господарській діяльності, наслідки їх використання в різних регіонах України.

3.5.


2


3


2


1Тема 6. Ландшафти України (8 год)

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта ландшафтів України: природні та антропогенні ландшафти. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах.

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: географічне положення, межі і розміри, характерні риси природних умов і ресурсів, сучасні ландшафти, природоохоронні об’єкти, види діяльності.

Гірські ландшафти України, особливості їх зміни з висотою. Українські Карпати і Кримські гори: географічне положення, межі і розміри, загальні риси природи, висотна поясність, стихійні природні процесі та явища, природоохоронні об’єкти, використання та охорона природних ресурсів гірських областей.

Морські природно-аквальні комплекси: природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.

^ Практична робота

7.Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором).

Дослідження.

Переважаючі природні та антропогенні ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.


^ Учень

називає: чинники формування природних ландшафтів, основні природні країни, природні зони та гірські країни;

наводить приклади і показує на карті: природні зони, гірські країни, найбільші острови (Зміїний, Джарилгач), півострови (Кримський, Керченський), коси (Арабатська Стрілка), затоки (Каркінітська), протоки (Керченська);

Півострови:; острови:; затоки:; протоки:;

коси:;

характеризує: рівнинні та гірські ландшафти, природні комплекси морів;

пояснює: на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи всередині ландшафту;

аналізує: карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості;

оцінює: природні ресурси зон, гірських областей, морів, наслідки впливу господарської діяльності людини на їх природні особливості.

3.6


1


1


1

^ Тема 7. Природокористування (3 год)

Природно-ресурсний потенціал України та його використання. Основні види забруднень довкілля в Україні. Поняття «екологічна ситуація». Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення України.

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.

Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Ресурсно-екологічні аспекти сталого розвитку України.

^ Практична робота

8.Позначення на контурній карті об`єктів природно-заповідного фонду України.

Практична робота на місцевості

Оцінка змін ландшафту та пропозиції щодо його облаштування.

^ Учень

називає: складові природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля;

наводить приклади і показує на карті: об’єкти природно-заповідного фонду України: заповідники (біосферні заповідники: Асканія Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський; природні заповідники: Карадазький, Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський); національні природні парки (Карпатський, Шацький, Синевір, Подільські Товтри); регіональні ландшафтні парки (Меотида);

характеризує сучасну екологічну ситуацію в Україні;

пояснює суть понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища»;

аналізує: природно-ресурсний потенціал в різних регіонах України, аспекти раціонального природокористування; вплив екологічної ситуації на здоров’я населення;

визначає з членами родини об’єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості;

оцінює переваги створення національної екологічної мережі, наслідки використання і охорони природних умов і природних ресурсів України.

4

4

Розділ ІІІ. Населення України (4 год)

4.1


4.2


4.3


4.4

1


1


1


1

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення.

Чисельність населення України, її зміни. Природний і механічний рух населення. Статево-віковий склад населення, його особливості в різних регіонах України. Тривалість життя населення.


^ Тема 2. Розселення населення Густота населення, її територіальні відмінності. Міське і сільське населення. Міське розселення, урбанізація, її територіальні відмінності в Україні. Типи міст за кількістю населення та функціями. Міські агломерації.

Сільське розселення. Типи сільських поселень, їх поширення в Україні.


^ Тема 3. Етнічний склад населення та українська діаспора.

Етнічний склад населення України та окремих регіонів. Етнографічні групи українців. Українські етнічні та етнографічні землі. Українська діаспора та її географія. Зв’язки із українцями зарубіжжя.

Матеріальна та духовна культура українського народу.


^ Тема 4. Зайнятість населення.

Поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”, «зайнятість», «безробіття». Сфери економічної діяльності та зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення.


Дослідження

1.Аналіз за картами атласу географії української діаспори, аналіз причин що зумовили її формування.

2. Порівняльний аналіз зайнятості населення та безробіття за регіонами України.


^ Учень

називає: кількість населення в Україні; суттєві ознаки понять “природний рух населення”, “механічний рух населення”, “природний приріст”, “депопуляція”, “еміграція”, “імміграція”, “місто”, “село”, “урбанізація”, “міська агломерація”, “система розселення“, «зайнятість», «безробіття»; міста-мільйонери, етнографічні групи українців;

наводить приклади і показує на карті: розміщення етнографічних груп українців та національних меншин; міст-мільйонерів та інших найбільших за чисельністю міст, міські агломерації, країни з найбільш численними українськими діаспорами;

характеризує: статево-вікову піраміду населення, особливості етнічного складу населення, особливості матеріальної та духовної культури українського народу;

пояснює: причини нерівномірного розміщення населення; депопуляції населення, строкатого національного складу населення України; зовнішніх міграцій, неповної зайнятості населення, змін у структурі зайнятості;

аналізує: графіки динаміки чисельності населення, функції міст, наслідки урбанізації, географію трудових ресурсів, показники зайнятості населення за областями України;

оцінює: соціальні проблеми в сільській місцевості, значення високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку;

виявляє з родиною як змінювалася кількість членів сім’ї у попередніх поколіннях.


5

27

^ Розділ ІV. Господарство України (27 год)

5.11


1

Тема 1. Особливості господарства України (2 год)

Поняття про господарство і національну економіку. Структура господарства: сфери, сектори, види економічної діяльності. Форми власності підприємств і організації виробництва. Чинники розміщення виробництва. Спеціалізація території.

Економічний потенціал України. Вплив географічного положення на розвиток господарства. Людський та природно-ресурсний потенціал як чинники розвитку господарства. Основні показники соціально-економічного розвитку країни.

^ Учень

називає: суттєві ознаки понять “господарство”, “національна економіка”, “сфера господарства”,

“вид економічної діяльності”; “економічний потенціал”,

наводить приклади: видів економічної діяльності, підприємств і територій з різною спеціалізацією;

характеризує: особливості галузевої і територіальної структури господарства, чинники розміщення виробництва;

порівнює форми організації виробництва;

пояснює зміни у господарському комплексі України на сучасному етапі;

аналізує: схему структури господарства України, динаміку співвідношень між секторами господарства;

визначає: з родиною типи підприємств, які функціонують у своєму регіоні та місце роботи членів родини;

оцінює соціально-економічні наслідки трансформації господарства України.5.21


2

^ Тема 2. Паливна промисловість та електроенергетика (3 год)

Значення паливної промисловості та електроенергетики для розвитку господарства країни. Паливно-енергетичний баланс України.

Паливна промисловість: вугільна, нафтова, газова. Проблеми і перспективи розвитку паливної промисловості та електроенергетики.

Електроенергетика. Типи електростанцій, їх особливості і частка у виробництві електроенергії. Географія розміщення ТЕС, ГЕС/ГАЕС, АЕС. Енергосистеми. Проблеми і перспективи розвитку галузі. Енергетична безпека країни. Проблеми енергозбереження. Використання альтернативних джерел енергії.

Місце України у світі з виробництва палива та електроенергії. Вплив виробництва палива та електроенергії на довкілля.

^ Практична робота

9. Позначення на контурній карті найбільших за виробництвом електроенергії електростанцій України.

Дослідження

Аналіз статистичних даних щодо виробництва електроенергії в Україні.

Учень

називає: склад ПЕК, типи електростанцій, структурні, технічні, економічні проблеми функціонування енергетичної галузі, шляхи енергозбереження;

наводить приклади і показує на карті електростанції:

( Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька АЕС, Вуглегірська, Луганська, Слов’янська, Запорізька, Криворізька, Придністровська, Трипільська, Ладижинська ТЕС, Бурштинська і Добротвірська ТЕС; каскад ГЕС/ГАЕС на Дніпрі, Дністровська ГЕС, Новоазовська ВЕС);

характеризує особливості розвитку і розміщення галузей паливної промисловості;

порівнює особливості виробництва електроенергії та чинники розміщення ТЕС, ГЕС, АЕС;

аналізує статистичні дані розвитку паливної промисловості та електроенергетики;

оцінює значення виробництва палива та електроенергетики в господарстві України.5.3

2

^ Тема 3. Машинобудування (2 год)

Значення машинобудування для розвитку господарства країни. Особливості розміщення підприємств машинобудування. Географія найважливіших галузей. Проблеми і перспективи розвитку машинобудування. Місце України у світі з виробництва продукції машинобудування.

^ Практична робота

10. Позначення на контурній карті основних центрів розвитку машинобудування.


Учень

називає: види виробництва продукції машинобудування, найбільші підприємства, їхні проблеми і перспективи розвитку;

наводить приклади і показує на карті: великі центри машинобудування (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя. Львів, Одеса, Миколаїв, Херсон);

характеризує особливості розвитку і розміщення машинобудування на сучасному етапі;

пояснює чинники, що впливають на розміщення машинобудування;

аналізує схему зв’язків у машинобудуванні;

виявляє з родиною сфери використання продукції машинобудування;

оцінює роль машинобудування у розвитку господарства України та зовнішньоекономічних зв’язках.


5.4.

2

Тема 4. Чорна та кольорова металургія (2 год)

Значення чорної та кольорової металургії в розвитку господарства України.

Чорна металургія: сировинна база, географія виробництва чорних металів, металургійні райони: Придніпров’я, Донбас, Приазов’я. Найбільші центри чорної металургії та підприємства.

Кольорова металургія: сировинна база, географія виробництва кольорових металів, найбільші підприємства.

Місце України у світі з виробництва продукції чорної та кольорової металургії. Вплив металургійного виробництва на довкілля. Проблеми і перспективи розвитку металургії.^ Учень

називає: основні виробництва чорної і кольорової металургії, найбільші металургійні підприємства країни, проблеми і перспективи їх розвитку;

наводить приклади і показує на карті основні райони та найбільші центри металургії: Придніпровський металургійний район (центри: Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Новомосковськ), Донецький металургійний район (Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Алчевськ, Краматорськ), Приазовський металургійний район (Маріуполь); центри виплавки кольорових металів: Запоріжжя, Микитівка, Побузьке, Артемівськ, Миколаїв.

характеризує: наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля;

пояснює: особливості розміщення підприємств чорної і кольорової металургії;

аналізує: статистичні дані щодо обсягів виробництва металургійної продукції;

оцінює: значення металургії для розвитку господарства країни та зовнішньоекономічних зв’язків.


5.5

2

^ Тема 5. Хімічна промисловість (2 год)

Значення хімічної промисловості для розвитку господарства країни. Структура та особливості виробництва хімічної промисловості, чинники розміщення підприємств. Географія хімічної промисловості. Місце України у світі з виробництва продукції хімічної промисловості. Вплив хімічного виробництва на довкілля. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

^ Учень

називає види хімічного виробництва;

наводить приклади і показує на карті:

основні райони та найбільші центри хімічної промисловості України: Лисичанськ, Рівне, Черкаси, Калуш, Артемівськ, Слов’янськ, Горлівка.

характеризує сировинну базу хімічної промисловості;

пояснює чинники розміщення підприємств хімічної промисловості;

аналізує зв’язки хімічної промисловості з іншими видами виробництва;

визначає з родиною сфери використання продукції хімічної промисловості у побуті;

оцінює вплив хімічної промисловості на довкілля.

5.6

1

^ Тема 6. Лісозаготівельна і деревообробна промисловість (1 год)

Значення лісозаготівельної та деревообробної промисловості в господарстві країни. Структура галузі. Особливості виробництва, чинники розміщення підприємств. Географія лісозаготівлі, деревообробної, целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості. Вплив лісової промисловості на довкілля. Проблеми і перспективи розвитку.

Учень

називає види виробництва продукції лісової промисловості;

наводить приклади і показує на карті основні райони лісозаготівлі, центи деревообробної та деревопереробної промисловості;

характеризує чинники розміщення підприємств лісової промисловості;

пояснює зв’язки між лісовою та хімічною промисловістю;

аналізує показники розвитку продукції лісової промисловості;

оцінює: наслідки використання лісових ресурсів у промисловості.

5.7.

1

Тема 7. Промисловість будівельних матеріалів (1 год)

Особливості виробництва будівельних матеріалів, чинники розміщення підприємств. Географія промисловості будівельних матеріалів. Вплив виробництва будівельних матеріалів на довкілля. Проблеми і перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів.


^ Учень

називає галузі, що входять до промисловості будівельних матеріалів;

наводить приклади і показує на карті: найбільші центри галузі;

  • характеризує: сировинну базу для виробництва будівельних матеріалів; особливості розвитку і чинники розміщення підприємств галузі,

аналізує сучасні тенденції розвитку, технологічні та економічні перспективи галузі;

виявляє разом з родиною підприємства у своїй місцевості, що виробляють будівельні матеріали;

оцінює значення галузі для задоволення життєвих потреб людей.


5.8.


1


1


1

Тема 8. Сільське господарство (3 год)

Відмінності сільського господарства від інших видів матеріального виробництва. Аграрні реформи в Україні, їх значення. Сільськогосподарські угіддя, їх структура.

Географія рослинництва.


Географія тваринництва.

Проблеми і перспективи розвитку сільського господарства. Місце України у світі з виробництва продукції сільського господарства. Вплив сільського господарства на довкілля.

^ Практична робота

11.Нанесення на контурну карту меж сільськогосподарських зон та районів України. Позначення поширення найважливіших сільськогосподарських культур.

Дослідження

Україна на світовому ринку сільськогосподарської продукції.

Учень

називає: галузевий склад сільського господарства, види сільськогосподарських угідь;

наводить приклади і показує на карті: райони вирощування сільськогосподарських культур, розвитку тваринництва;

характеризує особливості розвитку та розміщення рослинництва і тваринництва на сучасному етапі;

визначає сільськогосподарську спеціалізацію свого регіону;

аналізує: тенденції розвитку сільського господарства; статистичні дані щодо сільськогосподарського виробництва;

виявляє з родиною значення продукції сільського господарства в раціоні їхнього харчування;

оцінює місце України у світі з виробництва сільськогосподарської продукції.

5.9


1


1

^ Тема 9. Легка і харчова промисловість (2год)

Значення легкої промисловості у господарстві країни. Продукція легкої промисловості, географія її виробництва в Україні. Художні промисли. Проблеми і перспективи розвитку легкої промисловості.

Значення харчової промисловості у господарстві країни. Продукція харчової промисловості, географія її виробництва в Україні. Місце України у світі з виробництва продовольства.

Дослідження

Особливості розвитку художніх промислів у своєму регіоні.


^ Учень

Називає галузевий склад харчової і легкої промисловості;

наводить приклади і показує на карті: найбільші центи харчової і легкої промисловості, осередки художніх промислів;

характеризує особливості виробництва продукції харчової і легкої промисловості;

пояснює чинники розміщення підприємств легкої і харчової промисловості, художніх промислів;

порівнює показники обсягу виробництва харчової і легкої промисловості;

виявляє з родиною перелік товарів харчової і легкої промисловості вітчизняного виробництва, що споживають і використовують у сім’ї;

оцінює: роль легкої і харчової промисловості в задоволенні життєвих потреб населення країни.


5.10


1


1


1

^ Тема 10. Транспорт і зв’язок ( 3 год)

Роль транспорту та зв’язку в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту. Вантажо- та пасажироперевезення. Географія залізничного, автомобільного, трубопровідного, повітряного, морського і внутрішнього водного транспорту.

Транспортні вузли. Газотранспортна система України, її господарське та міжнародне значення.

Міжнародні транспортні коридори. Проблеми і перспективи розвитку транспорту.

Види зв’язку. Географія галузей зв’язку. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

^ Практична робота

12.Позначення на контурній карті найбільших транспортних вузлів, магістралей, нафто- і газопроводів, морських і річкових портів.

Дослідження

Роль транспортного комплексу України в міжнародних перевезеннях.Учень

називає: види транспорту і зв’язку, суттєві ознаки понять “транспортний вузол”, “вантажообіг”, “пасажирообіг”, “транспортна магістраль”;

наводить приклади і показує на карті найбільші транспортні вузли, магістралі;

характеризує особливості різних видів транспорту і зв’язку;

порівнює: види транспорту за вантажо- і пасажирообігом;

визначає з членами родини види транспорту у своєму регіоні;

оцінює роль української транспортної системи в здійсненні міжнародних перевезень.

5.11


1


1


1

^ Тема 12. Соціальна сфера (3 год)

Значення сфери послуг у господарстві країни. Структура сфери послуг. Географія освітніх, медичних та культурних послуг.

Географія внутрішньої торгівлі. Географія фінансово-кредитних послуг.

Географія туризму та рекреації. Туристичні центри і райони. Курорти України.


  1. Дослідження

  2. Роль освітніх, медичних, побутових і комунальних послуг у підвищенні якості життя у своєму населеному пункті.
Учень

називає складові сфери послуг;

наводить приклади і показує на карті: центри розміщення найбільших національних університетів, об’єктів культури, історико-культурних заповідників, рекреаційно-туристичних центрів;

характеризує: тенденції розвитку соціально-культурного і матеріально-побутового обслуговування населення, рекреації і туризму в Україні;

порівнює рівень розвитку сфери послуг в Україні та в інших країнах;

виявляє заклади, у яких навчалися члени родини, найулюбленіші для сім’ї заклади культури та місця відпочинку;

оцінює: вплив сфери послуг на задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб населення.

5.12

3

^ Тема 13. Територіальна структура господарства України (3 год)

Територіальне розмаїття природи, населення, господарства – передумова територіального поділу України. Поняття про соціально-економічний район, його основні ознаки, спеціалізація. Аналіз схеми соціально-економічних макрорайонів України.

АРК та області України як соціально-економічні регіону. Особливості природи, населення, господарства свого регіону. Економічні, соціальні, екологічні проблеми і перспективи розвитку свого регіону.

^ Практична робота

13. Позначення на контурній карті свого регіону найважливіших центрів розвитку галузей господарства, культурних та природоохоронних об’єктів.

Дослідження

Розробка проекту перспективного розвитку регіону.

^ Учень

називає суттєві ознаки поняття “соціально-економічний район ”;

наводить приклади і показує на карті соціально-економічні райони, свій регіон та сусідні з ним регіони;

характеризує природні умови, ресурси, населення і господарство свого регіону за типовим планом;

позначає на карті основні центри розвитку промисловості та сільського господарства, культурні та природоохоронні об’єкти свого регіону;

порівнює географічне положення, розміри, кількість населення, показники соціально-економічного розвитку свого регіону з сусідніми;

аналізує проблеми і перспективи розвитку свого регіону;

виявляє з родиною внесок регіону у розвиток України;

оцінює значення економічного районування території України, перспективи розвитку свого регіону.^ РЕЗЕРВ ЧАСУ - 6 год


9 клас
1   2   3   4Схожі:

Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconПроект географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconПояснювальна записка
Навчальна програма з історії для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconМатематика Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconПрограма для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
...
Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconДодаток 13 до рішення міської ради 05. 06. 2012/6-22-10 програма «Вітамінізація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста, забезпечення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів навчальними посібниками,
«Вітамінізація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста, забезпечення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних...
Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі
Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconМатематика Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconЛітературне читання 2-4 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Пояснювальна записка
В процесі вивчення «Читання» реалізується розвиток комунікативного, естетико-морального, літературного, інтелектуального розвитку...
Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconПроект положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, а також російською чи іншими мовами...
Географія навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка вступ iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов