П ояснювальна записка icon

П ояснювальна запискаНазваП ояснювальна записка
Сторінка2/7
Дата конвертації12.09.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7ІІІ клас

(70 годин)


Розподіл навчальних годин: 70 годин на рік, 2 години на тиждень

(у тому числі: 6 годин – для повторювання та закріплення вивченого

на початку і наприкінці навчального року; 4 години – резервні)Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої

підготовки учнів


І. Мовленнєва лінія

(34 год.)


1) Аудіювання

Сприймання на слух звуків, слів, словосполучень із вивченими го­ло­сними та приголосними звука­ми.

Сприймання на слух речень, різ­них за інтонаційними озна­кам­и.

Сприймання на слух інтонації вис­ловлювання, змісту тексту (читання вчителем, учнями, про­слу­ховування електронних но­сіїв інформації) при середньому тем­пі читання (100 слів за хвилину).

Сприймання на слух коротких текстів (розповідь, опис, мірку­вання) (6–7 речень).


Сприймання на слух емоційно-екс­­пре­сивного забарвлення тво­рів.


2) Говоріння

Правильне промовляння слів з не­­­­на­голошеними голосними, дзвін­­­­ки­ми та глухими приго­лос­ни­ми.

Правильне промовляння слів зі щілинними приголосними та аф­рикатами, зокрема свистячими (s, z, c, dz), шиплячими (sz, ż, cz, dż), середньоязиковими (ś, ź, ć, dź).

Побудова запитань і відповідей на запитання.

Формулювання речень простої структури, різних за метою ви­словлювання.

Визначення основної теми, ос­нов­­ної думки тексту, опис порт­рета персонажа за змістом про­читаного твору, за малюнком до твору.

Виділення голосом слів, що по­зна­чають головну думку тексту.

Побудова зв’язних усних роз­повідей (текст-опис, текст-мірку­вання) за сюжетними малюн­ками, ілюстраціями, за опорними словами (до 5 речень), за змі­с­том прослуханого і прочитаного самостійно.

Переказ прочитаного або заслу­ханого тексту.

Побудова бесіди, діалогу (4–5 реплік кожного співбесідника).


3) Читання

Оволодіння технікою читання (пра­вильна вимова всіх графіч­них і фонетичних знаків, читання вголос, мовчки, плавне, свідоме, правильне, чітке, виразне читан­ня, повільне, помірне, швидке, не­ритмічне читання).

Читання та розрізнення творів різних жанрів.

Виразне читання невеликих за обсягом текстів різних жанрів.

Самостійне читання запропоно­ваного вчителем твору.


Поняття про художні засоби ви­разності (порівняння, епітет, ме­тафора) (без термінів).


4) Письмо

Каліграфічне письмо польськими буквами.

Запис голосних звуків і букв поль­ської мови (a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y) та їх порівняння з буквами рідної мови.

Дзвінкі та глухі приголосні.

Тверді та м’які приголосні.

Позначення м’якості приголосних на письмі діакритичним знаком ΄ (риска) та буквою і.

Диграфи ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz, буквосполучення ść, szcz, dżdż.

Польський алфавіт (35 букв).


Списування слів, речень, корот­ких текстів (4–5 речень), пода­-
них дру­кованим та рукописним шриф­тами.


Складання тексту-розповіді та тексту-опису за сюжетними ма­люнками, ілюстраціями, за зміс­том прослуханого і прочи­та­ного самостійно.


Складання власного тексту, пе­ре­казу, тво­ру-міркування.

Оформлення ділових документів.

Cписування з друкованого та ру­ко­­писного тексту (35–40 слів).

Письмо під диктовку (30–40 слів).


ІІ. Мовна лінія

(26 год.)1) Мова як найважливіший засіб спілкування

Основні функції мови (комуні­ка­ти­в­на та мислетворча).


2) Звуки і букви

Звуки мовлення (голосні, приго­лосні) і букви.

Групи звуків, приголосні звуки за дзвінкістю / глухістю, твердістю / м’я­кістю.


Чергування голосних та приго­лосних звуків у коренях слів.

Чергування е випадного з фо­немним нулем (piespsa, dzień dnia) (без термінів).

Чергування голосних е : а в корені (mierzyć − miara, leśny − las) (без терміна).

Чергування приголосних k : cz : c (ręka − poręczyć − ręce), g : z : dz (droga − dróżka − na drodze), ch : sz (mucha − muszka).

Складоподіл.

Наголос у польській мові (дина­міч­ний, постійний).

Випадки відхилення від постій­но­го наголосу (на 3 складі від кінця сло­ва дієслова в 1 i 2 oсобі мно­жи­ни минулого часу, ді­є­слова в однині i 3 особі множини умов­ного способу, на 4 складі від кін­ця слова дієслова в 1 i 2 oсобі множини умовного способу) (без термінів).

Звуко-буквений аналіз слів.


3) Лексика і фразеологія

Лексичне значення слова.

Багатозначні слова.

Поняття про синоніми. Синоні­мічні ряди.

Антоніми та антонімічні пари.


Орфографічні та двомовні слов­ники.


4) Будова слова

Споріднені слова.

Поняття про корінь слова, закін­чення.

Основа слова.

Суфікс.


Вживання суфіксів -sk-, -ck-, -dzk- для творення cлів-прикметників (без терміна).

Вживання суфіксів -aszek-,
-uszek-, -iszek-, -yszek-
для тво­рення слів зі зменшено-пестли­вим значенням.

Префікс.

Вживання префіксів z-, s-, ś-, wz-, ws-, bez-, nad-, ob-, od-, pod-, przed-, roz-, w-.


5) Частини мови

Іменник як повнозначна частина мови.

Власні та загальні іменники.

Число і рід іменників (чоловічий, жіночий, середній).


Поняття про прикметник, його загальне значення.


Поняття про займенник. Особові займенники.


Поняття про дієслово, його за­галь­не значення.


Зміна дієслів у теперішньому часі за особами i числами.


Поняття про числівник.


Поняття про прислівник.


6) Текст

Ознайомлення з поняттям «текст».

Зв’язок речень у тексті.

Заголовок, будова, частини тексту.


Абзац.


Типи текстів за метою вислов­лювання (розповідь, опис, мір­кування).


7) Речення

Речення за метою вислов­люван­ня (розповідні, питальні, спону­каль­ні) та емоційним забарвл­ен­ням (окличні).

Речення зі звертанням.

Головні члени речення: підмет і при­судок, зв’язок між ними.

Другорядні члени речення.


Зв’язок між головними та друго­рядними членами речення.

Поняття про однорідні члени ре­чення (підмети, присудки).


Поєднання однорідних членів ре­чення за допомогою сполуч­ників a, ale, lecz (без уживання тер­мінів).


8) Правопис

Перенос слів з рядка в рядок.


Крапка, знак питання, знак оклику в кінці речень.

Розділові знаки при однорідних членах речення.


Правопис суфіксів -sk-, -ck-, -dzk-.

Правопис префіксів nad-, od-, pod-, przed-, w- і спів­звучних прий­­менників nad, od, pod,
przed, w
.


Розділові знаки при звертаннях.

Розділові знаки у реченнях, що містять сполучники a, ale, lecz.


^ Список найуживаніших слів, які викликають труднощі у ви­мові та написанні:

Boże Narodzenie, Wielkanoc, Kra­ków, godło, przepraszam, łąka, ksią­żka, kukułka, wiewiórka, niedź­wiedź, pszczoła, wąż, żółw, liść, przedpokój, odpowiadać, nad­cho­dzić, życzenie, lekarz.


ІІІ. Соціокультурна лінія


Тематика:

1. Усна народна творчість (загад­ки, скоромовки, лічилки, дитячий іг­ро­вий фольклор, колядки, при­казки, прислів’я про місяці року, героїко-фантастичні казки, леген­ди – «Baśń o dwunastu miesią­cach»), легенди «O smoku wa­welskim», «O Wandzie, córce Kraka», «O trębaczu z wieży Ma­ria­ckiej», байки, вірші, присвя­чені народним звичаям).

2. Наша школа, наш клас. Годин­ник. Місяці.

3. Культура поведінки. Людина і до­б­ро.

4. Дитячі ігри та забави. Мої колек­ції.

5. Осінь. Природа восени. Осінній ліс.

6. Моя родина. Родинні зв’язки і тра­диції. Професії батьків. До­маш­ня праця, допомога батькам вдо­ма.

7. Зима. Природа взимку. Турбота про тварин і птахів узимку. Зи­мові свята й розваги. Народні традиції.

8. Рідний край. Місто, село.

9. Моє помешкання.

10. Одяг та взуття.

11. Книга – джерело знань. Польська література для дітей (орієн­товний перелік рекомендованих творів: байки – I. Krasicki «Rybka mała i szczupak», «Orzeł i sowa», вірші − R. Pisarski «Ą i ę», E. Szel­burg-Zarembina «Wiersze o mie­siącach», W. Badalska «Ballada o uprzejmym rycerzu», «Wakacyjny letni czas», S. Pagaczewski «We­soła zabawa», H. Zdzitowiecka «Gdzie jesteś, jesieni», M. Ko­w­nacka «So­wa», «Jeż», W spiżar­ni», T. Chudy «Z drzewa spada ptak», S. Grochowiak «Na słotę», M. Terlikowska «Nasza Babcia»,
K. Wodnicka «Opiekun w ZOO»,
H. Szayerowa «Sanitarny helikop­ter», A. Nosalski «Piernikowa góra», M. Buczkówna «Sarenka w zimie», F. Kobryńczuk «Leśne ścieżki», D. Wawiłow «Zapach czekolady», W. Chotomska «Polo­nez», «Skowronek», «To już pora na wigilię», «Krakowiak», S. Szy­dłowski «Dom», W. Broniewski «Pierwio­snek», K.Iłłakowiczówna «Święty Kazimierz», «Wiosna»,
J. Sta­ń­czak «Szarotka», E. Wiśnie­wska «Prima aprilis», E. Zechenter-Spławińska «Rozmowa z mamą», K. Przerwa-Tetmajer «W lesie»,
I. Sikirycki «Wakacyjne fraszki», уривки з оповідань, повістей −
J. Wirski «Legenda o głogu», E.Szelburg-Zarembina «Jak po­ws­ta­ła Warszawa», «Na białym koniu», «Deszcz na świętą Mał­gorzatę», H. Łochocka «Skarb­nik − duch kopalni», Z. Charszewska «Pan Twar­dowski», A. Maryńska «Palmowa niedziela»).

12. Культурні зв’язки. Подорож до Польщі.

13. Весна. Природа навесні. Велик­день. Народні традиції.

14. Моя мама. День матері.

15. Літо. Природа влітку. Канікули. На­родні традиції.Учень:
 • сприймає на слух і розрізняє голосні та приголосні звуки, характеризує зву­ки, слова, словосполучення; • вміє розрізняти на слух різні за інто­наційними ознаками речення; • виділяє необхідні слова та харак­те­ризує їх, розпізнає різні види текстів (розповідь, опис, міркування); • розрізняє твори за емоційно-експре­сивним забарвленням (веселі, сумні, смі­шні); • правильно промовляє слова з ненаго­лошеними голосними, дзвінк­ими та глухими приголосними, cло­ва, слово­сполучення з вивчени­ми звуками; • відповідає на запитання, ставить за­питання, веде бесіду та діалоги;

 • уміє будувати речення, різні за ме­тою висловлювання; • називає тему твору, його головну дум­ку, за допомогою вчителя пояс­нює за­головок твору, виділяє голосом слова, що позначають головну думку; • будує зв’язні усні розповіді за сюжет­ними малюнками, ілюстраціями, за зміс­том прослуханого і прочи­таного самостійно;

 • будує самостійні висловлювання на основі особистого життєвого дос­ві­ду;

 • усно переказує текст дослівно, ви­бірково, власними словами;

 • описує портрет персонажа за змі­стом прочитаного твору, за малюн­ком до нього;

 • викладає послідовність подій у творі з опорою на пропоновану вчи­­те­лем схему;

 • вміє працювати самостійно, буду­ва­­ти власні усні зв’язні висловлювання
  з використанням слів-звер­тань, слів, яки­ми висловлюють побажання, про­хання, вдячність, спів­чуття;

 • вміє вести бесіду, діалог;

 • уміє вдосконалювати усні зв’язні ви­слов­­лювання за метою, змістом, фор­мою;

 • використовує при говорінні відпо­відну жестикуляцію, міміку;

 • переказує прочитане з елементами фа­н­­таз­ування, інсценізує сюжет тво­ру; • вміє читати художні тексти, вираз­но, чітко вимовляти слова, дотриму­ва­тися відповідного темпу читання, рит­му, сили голосу залежно від кому­ніка­тивної ситуації;

 • вміє охоплювати зором читацьке поле (10–15 графічних знаків, тобто 2–3 слова), використовуючи центральний та бічний погляд;

 • уміє читати плавно, свідомо, вираз­но (вголос, мовчки) з поступовим збіль­шенням швидкості читання невеликих текстів різних жанрів (50–60 слів за хви­лину);

 • вміє читати речення, не пропускаючи слів, не замінюючи слова, не повто­рюючи кілька разів прочитане слово;

 • вміє працювати з художнім текстом, самостійно читати і розуміти запро­поновані учителем слова, речення, ху­до­жні твори;

 • вміє орієнтуватися в підручнику, чи­тати окремі речення, абзаци, ділити текст на частини, добирати до нього заголовок (за допомогою вчителя);

 • розрізняє художні засоби вираз­ності (порівняння, епітет, мета­фора), розу­міє їх значення, використовує їх у власному мовленні;


 • вміє писати слова з голосними, дзвін­кими та глухими приголосними, твер­дими та м’якими приголосними; • використовує діакритичний знак «рис­ка», букву і на позначення м’якості при­голосних звуків на письмі;

 • вміє писати диграфи, букво­сполу­чен­ня;

 • записує слова в алфавітному поряд­ку; • списує слова, речення, короткі текс­ти, подані друкованим та рукописним шри­ф­­­тами з використанням правил переносу слів з рядка в рядок (швид­кість 20–25 знаків за хвилину);

 • вміє будувати зв’язні писемні розпо­віді за сюжетними малюнками, ілюст­ра­ціями, за змістом прослуханого і про­читаного самостійно;

 • вміє складати власний писемний текст, переказ (40 слів), твір-мірку­вання;

 • вміє оформлювати оголошення, зая­ву, вітальну листівку, знає їх складові;

 • вміє списувати з друкованого та руко­писного текстів, писати під диктовку;


 • має знання про основні функції мови – комунікативну та мисле­твор­чу;


 • знає голосні звуки, дзвінкі та глухі, тверді та м’які приголосні;

 • правильно вимовляє голосні та при­голосні звуки у словах, слово­спо­лу­ченнях, реченнях;

 • уміє визначати кількість звуків та букв у визначених словах;

 • має уявлення про чергування голо­с­них і приголосних звуків у коренях слів; • уміє ділити слова на склади, пра­вильно визначати наголос у слові; • вміє аналізувати звуковий та графіч­ний склад слів;

 • уміє контролювати власне мов­лення, дотримуватися орфоепічних норм;
 • пояснює лексичне значення окремих слів, фразеологізмів, при­слів’їв;

 • уміє визначати пряме і переносне зна­­­чення слова, лексичне значення си­­­но­­німів, антонімів, добирати сино­німи, антоніми; • вміє користуватися орфогра­фіч­ними та двомовними словниками (за допо­мо­гою вчителя);


 • має уявлення про споріднені слова, уміє добирати спільнокореневі слова;

 • знає частини слова (корінь, закін­чен­ня, основа, суфікс, префікс), уміє ви­значати їх;

 • має уявлення про роль закінчень у побудові словосполучень та речень; • має уявлення про утворення слів-прикметників за допомогою суфіксів
  -sk-, -ck-, -dzk-, про словотворчу роль суфіксів, у тому числі суфіксів -aszek-, -uszek-, -iszek-, -yszek- для творення слів зі зменшено-пестливим значен­ням;

 • має уявлення про словотворчу роль пре­фіксів;

 • уміє бачити подібні та відмінні час­тини слова у рідній та польській мові; • має уявлення про іменник як пов­нозначну частину мови;

 • вміє розрізнювати іменники – власні назви та іменники – загальні назви, визначати рід іменників за допомогою слів on (mój), ona (moja), ono (moje); • має уявлення про прикметник як сло­возмінну повнозначну частину мови; • вміє розрізнювати особові займен­ни­ки; • має уявлення про дієслово як слово­змінну повнозначну частину мови, що називає процесуальну ознаку (вико­нувану предметом дію);

 • вміє розрізнювати дієслова за осо­бами i числами у теперішньому часі;

 • має уявлення про числівник як сло­возмінну повнозначну частину мови, яка виражає кількість предметів та їх порядок при лічбі;

 • має уявлення про прислівник як не­­змінювану повнозначну частину мови;


 • має уявлення про текст, його струк­туру;

 • вміє добирати заголовки до текстів, визначати тему, дійових осіб тексту;

 • вміє визначати частини тексту, аб­заци;

 • вміє визначати тексти або їх фраг­менти за метою висловлювання (роз­повідь, опис, міркування);

 • вміє будувати власний текст на запро­поновану вчителем тему з викорис­танням плану, малюнків, опор­них слів, власних міркувань, за створеною си­туацією, за допомогою ігрових при­йо­мів; • знає типи речень за метою та інто­нацією висловлювання; знає типи ре­чень за метою висловлювання та емо­ційним забарвленням;

 • уміє правильно будувати прості за структурою речення зі звертанням; • знає головні й другорядні члени ре­чення та уміє визначати їх; • уміє визначати однорідні члени ре­чення (підмети, присудки), буду­вати поши­рені речення;

 • має уявлення про поєднання одно­рідних членів речення за допомогою сполучників a, ale, lecz;

 • уміє бачити подібне і відмінне в ре­ченні, порівнювати речення в рідній та польській мові;

 • вміє переносити слова з рядка в рядок;

 • вживає крапку, знак питання, знак оклику в кінці простого речення, роз­ділові знаки при однорідних членах речення; • правильно пише та вживає суфікси
  (-sk-, -ck-, -dzk-), префікси (nad-, od-, pod-, przed-, w-);

 • уміє правильно писати співзвучні префікси та прийменники; • вміє правильно писати розділові знаки при звертанні, у реченнях, що містять сполучники a, ale, lecz.
 • уміє безпомилково писати слова зі списку найуживаніших;
 • має знання про польську усну на­родну творчість: казки, легенди (2–3), колядки (2–3), скоромовки, лічилки (3–4), загадки (4–5), приказки, прислів’я (4–5), вірші (5–6);

 • має уявлення про малі фольклорні форми (загадки, скоромовки, при­слі­в’я, дитячий ігровий фольклор), наро­д­ні та літературні казки польських і зарубіжних авторів, прозові твори (опо­­відання, уривки з повістей), пое­зію (вірші для дітей, пейзажна лірика) та їх особливості;

 • має уявлення про польські народні звичаї, обряди, шанобливо ставиться до народних і сімейних традицій;

 • знає тематичні групи слів, що відо­бра­жають специфіку матері­аль­ної поль­­сь­­кої культури з урахуванням куль­тури поляків, які проживають в Україні (назви відрізків часу, місяців, профе­сій, одягу та взуття); • знає твори польських письменників про природу, дітей, їхні стосунки в сім’ї, школі;

 • знає види книжок, структурні еле­мен­ти книги, її призначення; • має уявлення про головні міста По­ль­щі;

 • вміє вживати набуту інформацію у влас­ному мовленні.

ІV клас

(70 годин)


Розподіл навчальних годин: 70 годин на рік, 2 години на тиждень

(у тому числі: 6 годин – для повторення та закріплення вивченого

на початку й наприкінці навчального року; 4 години – резервні)Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої

підготовки учнів

І. Мовленнєва лінія

(34 год.)


1) Аудіювання

Сприймання на слух зв’язного мов­­лення, незнайомого художньо­го тексту (2–3 хвилини).

Розуміння змісту, основної думки нескладних науково-популярних текс­т­ів (1–2 хвилини) і текстів, різних за жанровими особи­во­стя­ми, емоційно-експресивним забар­вленням.


2) Говоріння

Правильна вимова голосних і при­голосних звуків, які познача­ються буквами, диграфами та бук­во­сполученнями.


Конструювання окремих речень.

Складання тексту-розповіді за зміс­том сюжетного малюнка, за вла­сними спостереженнями, за пода­ним початком, з використан­ням опор­них слів, плану.

Переказ текстів (розповідь, опис, міркування).

Побудова монологічних вислов­лювань (6–7 речень).

Діалогічне мовлення (5–6 реплік).


3) Читання

Читання текстів різних жанрів (ка­з­ка, легенда, байка, вірш, текст-ін­формація, текст-опис) вголос та мовчки.

Розуміння прочитаних текстів, їх теми, основної думки.

Вибіркове читання.

Аналіз змісту прочитаних творів.


4) Письмо

Списування з друкованого та ру­кописного текстів (45–55 слів), пись­­мо під дик­товку, переказ, твір.


Написання речень з однорідними членами речення з використанням сполучників та без них.


Редагування написаних речень.


ІІ. Мовна лінія

(26 год.)


1) Мова як найважливіший засіб спілкування

Диференціація національної поль­сь­кої мови: загальнонародна мо­ва, її територіальні (діалекти, го­вірки) та соціальні (жаргони, про­фесійне мовлення) різновиди.


2) Звуки і букви

Голосні та приголосні звуки в польській мові.

Алфавіт.


Поділ слів на склади. Ознаки по­ділу слів на склади.

Одно-, дво-, трискладові слова.

Наголос. Випадки відхилення від постійного наголосу (на 3 складі від кінця слова дієслова в 1 i 2 oсобі множини минулого часу, дієслова в однині i 3 особі мно­жини умовного способу, іншомовні запозичення з суфіксами -ik(a) /
-yk(a), на 4 складі від кінця слова дієслова в 1 i 2 oсобі множини умовного способу) (без уживання термінів).

Орфоепічні норми. Oрфоепічні слов­­­ники.


3) Лексика і фразеологія

Слово та його лексичне значення.

Тематичні групи слів.

Поняття про усталені вирази та їх роль.

Багатозначність слів. Пряме та переносне значення слова.

Синонімічні ряди та антонімічні пари слів.


Переклад слів з рідної мови польсь­кою і навпаки.

Орфографічні та двомовні слов­ники, що використовуються при вив­ченні польської мови.


4) Будова слова

Словотвірні елементи слова (ос­нова, корінь, закінчення).

Частини слова (словотвірні фор­ман­ти) – префікс, суфікс.

Префікси prze-, nad-, po-, na-, z-, za-, wy-, roz-, po-.

Утворення спільнокореневих слів за допомогою префіксів, суфіксів.


5) Частини мови

Загальне поняття про частини мо­ви.


Практичне засвоєння граматичних ознак частин мови.

Іменник, його загальне значення, питання, на які він відповідає.

Іменники, що називають ознаку або дію (młodość, prośba, pisanie, bieganie).

Іменники – назви істот та неістот. Особові, чоловічоособові та не­осо­бові іменники.

Граматичний рід іменників.

Змінювання іменників за числами та відмінками.

Назви відмінків, їх скорочений за­пис, відмінкові питання.

Змінювання іменників – назв істот чоловічого роду, чоловічоособових іменників в однині й множині.

Іменник у реченні.


Прикметник, його загальне зна­чення, питання, на які він відпо­відає.

Відмінювання прикметника за ро­да­ми, числами, відмінками.

Прикметники, що виступають у ро­лі іменника.

Прикметник у реченні.


Займенник.

Особові займенники (ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one) та їх від­мінювання в однині та множині.

Роль займенників у реченні.


Дієслово, його загальне значення, питання, на які воно відповідає.

Неозначена форма дієслова.

Зміна дієслів за особами, числами і родами.


Особові закінчення дієслів у тепе­рішньому часі. І–ІV дієвідміни діє­слів.

Особові закінчення дієслів у мину­лому часі.

Особові закінчення дієслів у май­бутньому часі.

Роль дієслова в реченні.


Загальне поняття про числівник.

Кількісні та порядкові числівники в межах 100 (без термінів).

Загальне поняття про прислівник.

Поняття про прийменник. Вжи­вання прийменників для зв’язку слів у реченні.


6) Текст

Поділ тексту на речення, речень – на слова.

Тема тексту, заголовок. Основна думка тексту. Будова тексту.

Художні, наукові тексти.

Текст-розповідь. Текст-опис.

Текст-міркування.


7) Речення

Типи речень за метою вислов­лю­вання (розповідні, питальні, cпо­­ну­­кальні).

Головні та другорядні члени ре­чення. Зв’язок слів у реченні.

Речення зі звертанням.

Речення з однорідними членами ре­­чення.

Однорідні підмети та присудки (ог­ля­дово).

Просте і складне речення.

Сполучники у реченні.


8) Правопис

Перенос слів із рядка в рядок.

Велика буква у власних назвах (іменах, прізвищах, географічних наз­вах).

Правопис слів з ę, ą, en, em, on, om.

Правопис префіксів roz-, ob-, bez-, z- (s-, ś-), wz-, wez-, ws-, wes-.


Правопис nie з іменниками, дієсло­вами.

Правопис прийменників з іншими словами.

Кома перед сполучниками a, ale.


Список найуживаніших слів, які викликають труднощі у вимові та написанні:

Rzeczpospolita Polska, kąpiel, imię, koleżanka, grzeczny, spódnica, rod­zeństwo, przebiśnieg, wybrzeże, harcerz, zuch, pociąg, samochód, okręt, przystanek, klasówka, tempe­rówka.


ІІІ. Соціокультурна лінія


Тематика:

1. Усна народна творчість (загадки, скоромовки, лічилки, дитячий ігро­вий фольклор, колядки, приказки, прислів’я, героїко-фантастичні каз­ки, легенди – «O Morskim Oku», «Piękna Bałta», байки, вірші, при­с­вячені народним звичаям). Літера­турні казки польських (H. Sien­kiewicz «Bajka», E. Orzeszko­wa «Jan i Cecylia», J. Korczak «Król Maciuś Pierwszy», J. Brzechwa «Aka­demia Pana Kle­ksa», M. Ko­nopnicka «O krasno­lud­kach i sie­rot­ce Marysi», A. Oppman «Syren­ka», M. Krüger «O wężowej wdzię­cz­ności», «Toruński piernik») та зарубіжних авторів (C. Collodi «Pi­nokio», A. Milne «Kubuś Puchatek», H. Ch. Andersen «Brzydkie kacząt­ko», «Słowik», «Stokrotka», J. i
W. Gri­m­­mowie «Śpiąca królewna»).

2. Наша школа, наш клас. Мої вчи­телі, мій друг (подруга).

3. Культура поведінки. У магазині.
В лі­­каря.

4. Дитячі ігри та забави. День наро­дження, день імені.

5. Осінь. Природа восени. Націона­ль­не свято Незалежності Польщі.

6. Моя родина. Дитина як член роди­ни. Риси характеру людини.

7. Зима. Природа взимку. Зимові свя­та і розваги. Народні традиції. Цікаве і незвичне у світі природи.

8. Рідний край та його історія.

9. Транспорт та його види.

10. Моє помешкання.

11. Книга – джерело знань. Польська літе­ратура для дітей (орієнтовний перелік рекомендованих творів: бай­ка A. Mickiewicz «Lis i kozieł», вірші − J. Brzechwa «Tydzień», «Chrząszcz», «Globus», «Siedmio­mi­lo­we buty», W. Chotomska «Dzień dobry, królu Zygmuncie», «Gdyby tyg­rysy jadły irysy», J. Iwaszkiewicz «Roz­mowa z Andersenem», T. Ku­biak «Ptasia choinka», «Łyżwiarka», «Wie­czór wigilijny», J. Kulimowa «Biało», «List do Andersena», K. Ma­kuszyński «120 przygód Koziołka Matołka», A. Mickiewicz «Przyja­ciele», J. Rataj­czak «Lato malowa­ne», «Liście jak listy», L. Rydel «Jesienią», L.Staff «Gwia­zdka», «Deszczyk majowy», E. Szelburg-Zarembina «List do kole­gi», T. Śli­wiak «Imieninowy prezent», J.Tuwim «Figiełek», «Cuda i dziwy», J. Twar­dowski «W kropki zielone», «Życze­nia», D. Wawiłow «Moja tajem­nica», «Na wystawie», «Szybko», R. Su­cho­dolski «Witaj majowa Jut­rzen­ko», M. Terlikowska «Przedwioś­nie»,
W. Badalska «Płyną wianki», уривки з оповідань, повістей − J. Chmie­lewska «Wielkie zasługi», J. Kor­czakowa «Spotkanie nad morzem», M. Konopnicka «Nasza szkapa»,
J. I. Kraszewski «Kwiat paproci»,
Z. Nałkowska «Mały zając», J. Ża­biński «Gawędy o zwierzętach»).

12. Польща (географічні поняття: го­ловні міста, річки, гори, Бал­тійське море).

13. Знайомимось з історією Польщі. Відомі поляки.

14. Весна. Природа навесні. Велик­день. Народні традиції.

15. Національне свято Конституції
3 Травня.

16. Моя мама. День матері.

17. Літо. Природа влітку. Канікули. Народні традиції.

Учень: • має навички сприймання незнайо­мого тексту, вміє слухати, засвою­вати його зміст, розрізняти твір за жанровими особливостями (казки, вірші, фрагменти прози), емоцій­но-експресивним забарвленням;

 • висловлює власну думку про зміст, героїв твору;
 • правильно промовляє голосні та приголосні звуки, букви польського алфавіту, неносові та носові голосні, дзвінкі та глухі, тверді й м’які при­голосні звуки;

 • чітко вимовляє слова, дотримую­чись наголосу, пауз, інтонації кінця й се­редини речення;

 • вміє конструювати речення, викорис­товувати для цього слова-сино­ні­ми, слова-антоніми, головні та дру­го­рядні члени речення;

 • вміє складати текст-розповідь за змі­стом сюжетного малюнка, за влас­ними спостереженнями, за поданим початком, з використанням опорних слів, плану;

 • вміє називати тему, визначати ос­новну думку твору, пояснювати зміст прочитаного уривку, цитати (без тер­міна);

 • вміє формулювати запитання за змі­стом прочитаного, відповідати на запитання за змістом прослуханого, викладати послідовність подій у тво­рі з опорою на схему (З чого по­чалася подія? Що відбулося далі? Чим закінчилася подія?);

 • розрізняє персонажі твору за
  ха­ра­к­тером ставлення автора до героя;

 • точно й лаконічно висловлює влас­-ну дум­ку, дає пояснення, доповнює текст, самостійно працює над текс­том, запропонованим учителем;

 • висловлює власну оцінку дій героя твору, вчинків інших персонажів, спи­­­ра­­ючись на текст і власний дос­від;

 • переказує текст художнього твору частково або цілком, ділить його на частини (зачин, головна частина, кін­цівка);

 • переказує польською мовою текст, написаний рідною мовою, декламує твори;

 • веде діалог, висловлює власні мірку­вання щодо визначеної мети, вико­ри­стовує відповідну міміку, жести, правила поведінки;
 • читає вголос та мовчки, вибір­ково;

 • читає плавно, вголос із потріб­ними паузами, вибором відпо­відно до ко­мунікативної ситуації сили голосу, темпу, ритму (не менше 60–80 слів за хви­лину напри­кінці навчального ро­ку), з поскладовим читанням бага­то­складових слів (обсяг тексту до 400 друкованих знаків);

 • правильно інтонує читання, зокрема речення з однорідними членами ре­чен­ня, зі сполучниками та без них;

 • самостійно читає невеликі за обся­гом казки, легенди, байки, вірші, ро­зу­міє зміст прочитаного;

 • розрізняє прочитаний твір за жан­ровими ознаками (казка, загадка, при­слів’я);

 • читає текст із невідомими та новими словами (до 1%);

 • знає імена та прізвища польських письменників, поетів (Adam Mickie­wicz, Henryk Sienkiewicz, Maria Ko­nop­nicka, Eliza Orzeszkowa, Jan Brze­chwa, Julian Tuwim), назви їхніх творів;

 • аналізує зміст прочитаних творів;


 • уміє списувати з друкованого та ру­кописного текстів, виконувати такі види письмових робіт: диктант (35–40 слів), письмовий переказ (80 слів), твір (40–50 слів);

 • пише речення з однорідними чле­нами речення з викорис­танням спо­луч­ників та без них;

 • уміє висловлювати в письмовій фор­мі свої думки й почуття, писати зо­рові диктанти (20–30 слів);

 • уміє писати твір за власними спо­стереженнями, редагувати написані ре­чення або речення, запропоновані вчителем; • знає основні відомості про польську мову як засіб спілкування між члена­ми суспільства та пізнання світу;

 • має уявлення про загально­народ­ну мову та її територіальні й соці­альні різ­новиди;
 • вміє визначати голосні та приго­лосні звуки;

 • розташовує слова в алфавітному по­рядку; • визначає склади, наголос в словах, у яких він падає на передостанній склад, а в деяких словах з наго­ло­сом на 3 і 4 складі від кінця слова; • має уявлення про орфоепічні норми, дотримується в мовленні орфо­епіч­них норм;
 • уміє визначати лексичне значення сло­ва, доречно вживати слова й уста­лені вирази; • визначає пряме та переносне зна­чення слова;

 • вміє добирати й пояснювати лекси­ч­не значення синонімів та антонімів;

 • перекладає слова з рідної мови поль­ською і навпаки, вміє користу­ва­тися орфографічними та двомов­ними словниками;


 • має уявлення про структурні еле­мен­ти слова;

 • визначає складові слова (основа, за­кінчення, корінь, префікс, суфікс), з’я­совує значення слова за значенням окремих його частин, бачить подібне та відмінне в рідній і польській мові;

 • вміє використовувати при побудові речень різні форми окремих слів (однина – множина, окремі відмінкові закінчення);

 • вміє визначати прикметники, утво­рені з іменників, дієслова, з іменників та прикметників;
 • має знання про частини мови, їхні граматичні ознаки, їх змінювання, роль у реченні;

 • вміє розрізняти частини мови (імен­ник, прикметник, особові займен­ни­ки, дієслово, числівник, прислівник, прий­менник);

 • має уявлення про іменники, що міс­тять ознаку або дію;

 • вміє відрізняти іменник від інших ча­с­тин мови, добирати іменники з різ­ним значенням (однаковим, проти­лежним);

 • розрізняє назви істот та неістот, ста­вить відповідні запитання (kto? co?);

 • має уявлення про особові, чоловічо­особові та неособові іменники, вміє розрізнювати їх;

 • уміє вживати в усному та писемному мовленні слова чоловічого, жіночого та середнього родів, розрізнювати число іменників;

 • уміє спостерігати за зміною закінч­ень іменників відповідно до постав­ле­них запитань;

 • змінює іменники за відмінками і чис­ла­ми, правильно вживає відмінки імен­ника, утворює словосполучення на основі знань відмінкових закін­чень;

 • має уявлення про роль іменника в реч­енні, виділяє іменник (у назив­ному відмінку – підмет, іменник у інших відмінках – другорядний член речення);

 • виділяє прикметники з текстів і ре­чень, з переліку слів, добирає прик­метники до іменників;

 • визначає число прикметника, доби­рає форми числа;

 • має уявлення про прикметники, що виступають у ролі іменника;

 • має уявлення про роль прикметника в реченні (другорядний член речен­ня, рідше – підмет);

 • уміє відмінювати особові займен­ники (ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one), спостерігати за зміною фор­м зай­мен­ників у різних від­мін­ках, у тому числі в залежності від чоловічо­особової форми;

 • має уявлення про використання зай­мен­ників у мовленні з метою усу­нення повторень назв предметів, дійо­­вих осіб; про роль займенників у реченні;

 • має знання про дієслово як частину мови;

 • визначає неозначену форму дієсло­ва, вміє спостерігати за вживанням дієслів неозначеної форми в усній народній творчості, в художніх текс­тах, порадах, інструк­ціях;

 • визначає часові форми дієслова та використовує у мовленні дієслова тепе­рішнього, минулого, майбутньо­го часів, порівнює часові форми дієслова в польській та рідній мовах;

 • має уявлення про дієвідміни, порів­нює дієвідміни дієслова в польській та рідній мовах;

 • має уявлення про роль дієслова в реченні (головний член – присудок);

 • має знання про числівник, дві групи числівників – кількісні та порядкові (без термінів);

 • уміє лічити до 100;

 • виділяє прислівники у тексті, в усно­му мовленні;

 • має уявлення про роль приймен­ників і сполучників у реченні, вміє прак­тично визначати та розріз­няти прий­менники й префікси у речен­нях;

 • знає назви частин мови (іменник, прик­метник, займенник, дієслово, чис­лів­ник, прислівник, прий­менник), ос­­нов­ні ознаки кожної частини мови;
 • розрізняє сукупність речень і текст;

 • має уявлення про будову тексту, його тему, заголовок, основну думку;

 • вміє складати і доповнювати текст-розповідь за змістом сюжетного ма­люнка, за власними спостере­жен­нями, за поданим початком, з вико­ри­станням опорних слів, плану;

 • вміє складати тексти-описи, тексти-мір­кування, визначати їхню тему, основну думку, складати план опису (за допомогою вчителя);


 • знає типи речень за метою вислов­лювання, виділяє головні та друго­рядні члени речення;

 • уміє доповнювати речення словами, поширювати речення за допомогою запитань, складати окре­мі речен­ня за малюнками з використанням опор­них слів, плану;

 • конструює різні види речення, вико­ристовує для цього головні, головні та другорядні члени речення, бачить подібні та відмінні речення в рідній і польській мовах;

 • має уявлення про однорідні підмети та присудки;

 • конструює речення зі звертанням, з однорідними членами речення;

 • має початкові уявлення про просте і складне речення;

 • вміє знаходити сполучники в речен­нях;
 • уміє співвідносити написані та ви­мов­лені слова;

 • вміє правильно переносити слова з рядка в рядок, писати велику букву у власних іменах;

 • правильно пише слова з ę, ą, en, em, on, om, слова з префіксами roz-, ob-, bez-, z- (s-, ś-), wz-, wez-, ws-, wes-; • правильно пише nie з іменниками, дієсловами, прийменники з іншими словами, порівнює правопис прий­менників і префіксів;

 • уміє списувати з друкованого та руко­писного текстів, аналізувати на­пи­сане за змістом та орфогра­фічними вимогами; • безпомилково пише слова зі списку найуживаніших слів;


 • має знання про польську усну на­род­ну творчість, літературні твори, які відображають специфіку поль­ської культури з урахуванням дос­віду по­ляків, що проживають на те­ри­торії України, знає напам’ять вірші (8–10), уривки з вивчених творів (2–3), загадки (4–5), прислів’я (5–6), кален­дарно-обрядові пісні, колядки (1–2); • знає тематичні групи слів, що від­бивають специфіку польсь­кої мате­ріа­ль­ної культури (назви рис ха­рактеру людини, транспорт­них засо­бів);

 • має уявлення про пригодницькі, фан­тастичні художні твори, присвячені дітям, їхнім стосункам, взаєминам у сім’ї, школі, природі, різним порам року, ставленню людей до природи, про твори з мотивами пошани до традицій польського народу, твори, які містять морально-етичні поняття, гумор;

 • знає назви та зміст 2–3 казок, 2–3 творів, які вивчалися протягом нав­чального року;

 • має уявлення про навчальну, ху­дожню та довідкову літературу, про жанрове і тематичне багат­ство книж­кових фондів;

 • уміє називати автора за уривком знайомого твору, розпізнавати дитя­чі книжки, знаходити інфор­ма­цію про назву книги, її автора;

 • знає, як оформлена книжка (об­кла­динка, корінець, сторінка, текст, ну­ме­рація сторінок, ілюстрації, зміст);

 • уміє вживати набуту інформацію у власному мовленні.


^ JĘZYK POLSKI

I CZYTANIE


w klasach I–IV


Program nauczania

dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim

językiem wykładowym


Helena Wojcewa


1   2   3   4   5   6   7Схожі:

П ояснювальна записка iconОяснювальна записка
Про внесення зміни до деяких законів України (щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток...
П ояснювальна записка iconОяснювальна записка до проекту Закону України
У 1985 році фао затвердила Міжнародний кодекс поведінки у сфері розподілу та використання пестицидів, а у 1987 році юнеп розробила...
П ояснювальна записка iconП ояснювальна записка
Дер­жавного стан­дарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року за...
П ояснювальна записка iconОяснювальна записка до проекту Постанови Верховної Ради України
Україні прав національних меншин, Росія водночас відкрито порушує права та інтереси однієї з найбільших етнічних громад Російської...
П ояснювальна записка iconДокументи
1. /ПРОЕКТИ/01/П01.doc
2. /ПРОЕКТИ/01/пояснювальна...

П ояснювальна записка iconДокументи
1. /ПРОЕКТИ/01/_НФОРМАЦ_Я.doc
2. /ПРОЕКТИ/01/ПОЯСНЮВАЛЬНА...

П ояснювальна записка iconДокументи
1. /ПРОЕКТИ/01/Р01.doc
2. /ПРОЕКТИ/01/пояснювальна...

П ояснювальна записка iconДокументи
1. /ПРОЕКТИ/01/П01.doc
2. /ПРОЕКТИ/01/Пояснювальна...

П ояснювальна записка iconПояснювальна записка до проекту рішення Іллічівської міської ради «Про бюджет міста Іллічівська на 2013рік» І. Показники економічного розвитку регіону
Одеської області р-рахунок №35415003001096 в удк вул. Леніна,33, тел. 6-00-42, 6-05-98 Одеської області, мфо 828011, пояснювальна...
П ояснювальна записка iconДокументи
1. /17 сес_я/01/П01.doc
2. /17 сес_я/01/П01_Концепц_я.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов