Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії icon

Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрацііїНазваПоложення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії
Дата конвертації03.04.2013
Розмір57.27 Kb.
ТипПоложення
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядженням голови облдержадміністрації

від 27.03.2006 № 145


ПОЛОЖЕННЯ


про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії


 

1. Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Донецької облдержадміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації та Мінсім’ямолодьспорту України.

Юридична адреса: 83050, м.Донецьк, вул.Університетська, 32.


2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалiзацiї на вiдповiднiй територiї державної полiтики з питань фiзичної культури та спорту;

- виконання програм i здiйснення заходiв, спрямованих на забезпечення розвитку фiзичної культури та спорту;

- координацiя дiяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань реалiзацiї державної полiтики стосовно фiзичної культури та спорту;

- сприяння розвитку видiв спорту, визнаних в Українi;

-.сприяння громадським органiзацiям фiзкультурно-спортивної спрямованостi у проведеннi ними роботи з питань фiзичної культури та спорту;

- забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

- органiзацiя i проведення фiзкультурно-спортивних заходiв серед широких верств населення, залучення їх до занять фiзичною культурою та спортом,забезпечення пропаганди здорового способу життя;

- сприяння розвитку олiмпiйського, паралiмпiйського та дефлiмпiйського руху;

- сприяння мiжнародному спiвробiтництву з питань фiзичної культури та спорту.

4. Управлiння вiдповiдно до покладених на нього завдань:

4.1. Готує пропозицiї до проектiв державних, галузевих та регiональних програм розвитку фiзичної культури та спорту, забезпечує її виконання.

4.2. Розробляє i подає на розгляд облдержадмiнiстрацiї пропозицiї до проектiв фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення виконання програм i здiйснення заходiв, спрямованих на розвиток фiзичної культури та спорту.

4.3. Готує пропозицiї стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенцiї, i вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадмiнiстрацiї та Мiнсiм'ямолодьспорту.

4.4. Готує та подає в установленому порядку аналiтичнi матерiали i статистичну звiтнiсть з питань, що належать до його компетенції.

4.5. Координує дiяльнiсть органів управління фізичною культурою і спортом виконкомів міських рад і районних держадміністрацій.

4.6. Затверджує положення про змагання та проводить обласнi змагання i навчально-тренувальнi збори у межах коштiв, видiлених на розвиток фiзичної культури та спорту.

4.7. Комплектує склад збiрних команд областi за видами спорту, забезпечує органiзацiю пiдготовки та участi спортсменiв у змаганнях усiх рiвнiв, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем i створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам нацiональних збiрних команд, кандидатам на участь в Олiмпiйських, Паралiмпiйських та Дефлiмпiйських iграх i Всесвiтнiх iграх з неолiмпiйських видiв спорту та їх тренерам.

4.8. Організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області.

4.9. Здiйснює контроль за дiяльнiстю спортивних шкіл.

4.10. Сприяє збереженню i розвитку мережi фiзкультурно-спортивних закладiв, вживає заходiв до їх кадрового комплектування та змiцненню матерiально-технiчної бази.

4.11. Порушує в установленому порядку клопотання про вiдзначення спортсменiв, тренерiв i працiвникiв сфери фiзичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендiй Президента України олiмпiйським, паралiмпiйським i дефлiмпiйським чемпiонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, дiячам фiзичної культури та спорту, стипендiй i премiй Кабiнету Мiнiстрiв України, грантiв Президента України обдарованiй молодi.

4.12. Забезпечує у межах своїх повноважень органiзацiю i сприяє активiзацiї фiзкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховнiй, виробничiй та соцiально-побутовiй сферi, розвитку самодiяльного масового спорту, спорту ветеранів.

4.13. Вживає заходiв для забезпечення розвитку мережi центрiв фiзичного здоров'я населення "Спорт для всiх", здiйснює контроль за їх діяльністю.

4.14. Здiйснює контроль за дотриманням органiзацiями фiзкультурно-спортивної спрямованостi законодавства з питань фiзичної культури та спорту, стандартiв спортивної класифікації.

4.15. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвiд роботи з питань фiзичної культури та спорту, проводить з цiєю метою методичнi i науково-практичнi семiнари, конференцiї та iншi заходи.

4.16. Реєструє спортивнi рекорди i досягнення, встановленi спортсменами областi, та вносить в установленому порядку Мінсім’ямолодьспорту України подання щодо їх затвердження.

4.17. Вивчає потребу у фахiвцях для органiзацiї роботи з питань фiзичної культури та спорту, органiзовує пiдвищення їх кваліфікації.

4.18. Надає суб'єктам господарювання консультацiйно-методичну допомогу з питань лiцензування фiзкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

4.19. Сприяє залученню коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй для розвитку фiзичної культури та спорту.

4.20. Взаємодiє з мiсцевими осередками громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивної спрямованостi згiдно з укладеними договорами.

4.21. Сприяє обласному центру "Iнваспорт" та його структурним пiдроздiлам, громадським органiзацiям iнвалiдiв фiзкультурно-спортивної спрямованостi у розвитку фiзкультурно-реабiлiтацiйної i спортивної роботи серед iнвалiдiв, змiцненнi їх матерiально-технiчної бази, надає їм консультацiйно-методичну допомогу.

4.22. Вживає в межах своїх повноважень заходiв для забезпечення медичного i диспансерного обстеження спортсменiв, спортсменiв-iнвалiдiв та їх тренерів.

4.23. Забезпечує в межах своїх повноважень здiйснення заходiв щодо активiзацiї мiжнародного спiвробiтництва з питань, що належать до його компетенції.

4.24. Здiйснює контроль за технiчним станом, ефективнiстю i цiльовим використанням спортивних об'єктiв, що належать до сфери управлiння облдержадмiнiстрацiї, зокрема створенням необхiдних умов для вiльного доступу до них iнвалiдiв, за дотриманням правил безпеки пiд час проведення масових спортивних заходiв.

4.25. Проводить серед населення iнформацiйну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друкованi та аудiовiзуальнi засоби масової iнформацiї, з питань, що належать до його компетенцiї, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність.

4.26. Забезпечує в межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, здiйснення контролю за її збереженням в управлiннi.

4.27. Виконує iншi функцiї вiдповiдно до покладених на нього завдань.

5. Управлiння має право:

- залучати до розгляду питань, що належать до його компетенцiї, спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацiї, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, а також об'єднань громадян (за погодженням з їх керiвниками);

- отримувати в установленому порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю, документи та iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради, конференцiї i семiнари з питань, що належать до його компетенцiї.

6. Управлiння пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими структурними пiдроздiлами облдержадмiнiстрацiї, пiдприємствами, установами, органiзацiями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.Схожі:

Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconРішення виконавчого комітету 20. 02. 2013 №70 положення про координаційну раду з питань фізичної культури та спорту Загальні положення
Координаційна рада з питань фізичної культури та спорту (далі Рада) створюється з метою координації роботи підприємств, громадських...
Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconУкраїна львівська обласна державна адміністрація управління з питань фізичної культури та спорту
Сокальщини, спортивної громадськості району щодо вирішення проблемних питань та враховуючи висновки викладені в довідці управління...
Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconУкраїна львівська обласна державна адміністрація управління з питань фізичної культури та спорту
Сокальщини, спортивної громадськості району щодо вирішення проблемних питань та враховуючи висновки викладені в довідці управління...
Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconУкраїна львівська обласна державна адміністрація управління з питань фізичної культури та спорту
Заслухавши та обговоривши доповідь головного спеціаліста управління, колегія Управління з питань фізичної культури та спорту Львівської...
Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconПоложення про управління з питань фізичної культури І спорту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 вересня 2010 року №708, призначити
Побера ігоря Миколайовича з посади начальника управління з питань фізичної культури І спорту Тернопільської обласної державної адміністрації...
Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconРозпорядження голови облдержадміністрації від 1 квітня 2008 року №130-р „Про створення колегії управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації.
Створити колегію управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації у складі згідно з додатком
Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconРозпорядження голови облдержадміністрації від 5 серпня 2004 року №362-р „Про затвердження складу колегії управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації.
Створити колегію управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації у складі згідно з додатком
Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconРозпорядження міського голови від 06. 09. 2011 №330-р м. Сніжне Про відзначення Дня фізичної культури та спорту 10 вересня 2011 року
У зв’язку із святкуванням Дня фізичної культури та спорту, згідно листа Управління з питань фізичної культури та спорту від 26. 07....
Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconДержавний комітет україни з питань фізичної культури І спорту
Керівник органу державного управління з фізичної культури І спорту району (міста прямого підпорядкування)
Положення про управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціії iconРішення колегії №2 31 березня 2009 р м. Львів Про стан організації роботи у сфері фізичної культури та спорту Сколівської рда
Сколівщини, спортивної громадськості району щодо вирішення проблемних питань та враховуючи висновки викладені в довідці управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов