Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниНазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/6
Дата конвертації04.10.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6
1. /13/_стор_я Украхни.doc
2. /13/Л_тература.doc
3. /13/Пояснювальна записка.doc
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Література основні підручники та навчальні посібники
Пояснювальна записка програма з історії України для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації має три варіанти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


для ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I - II рівнів акредитації,

які здійснюють підготовку на основі базової загальної середньої освіти
Київ-2011


ВАРІАНТ I (80 ГОДИН)

Загальний обсяг годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки студентів

2

ВСТУП

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Формування індустріального суспільства в українських землях. Суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного життя.

Україна в роки загальноєвропейської стабілізації та світової економічної кризи. Особливості розвитку західноукраїнських земель у складі іноземних держав.

Друга світова війна і Україна. Особливості післявоєнного періоду в України.

Зміни у культурному, духовному та релігійному житті.

Україна в умовах біполярного світу у 50-х — першій половині 80-х років XX ст.

Україна в умовах загальносвітових та європейських інтеграційних процесів і розпаду СРСР (1985—1991). Процеси демократизації українського суспільства за часів перебудови.

Відновлення незалежності України. Основні тенденції розвитку держави.

Студент (студентка):

визначає основні етапи розвитку українських земель на початку XX ст., хронологічні межі процесу індустріалізації українських земель;

показує на карті території українських земель, охоплені процесом індустріалізації, та визначає їх господарську спеціалізацію;

характеризує і порівнює основні риси модернізації суспільного та повсякденного життя;

називає ознаки процесу радянізації суспільства.

визначає вплив подій Другої світової війни на життя населення;

формулює і конкретизує на прикладах особливості розвитку України на різних етапах її існування у другій половині XX — на початку XXI ст.;


визначає та обґрунтовує зв’язки між основними етапами розвитку СРСР і України, європейського та світового співтовариства і України.


8

Тема 1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст.

Політичний і соціально – економічний розвиток Україна у складі Росії та Австро-Угорщини..

Проблеми становлення та консолідації української нації. Процес політизації українського суспільства та визвольного руху. Проблеми становлення та консолідація української нації.

Політичні партії та їх практична діяльність у створенні національної державності.

Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. Українська преса та видавництва.

Здобутки майстрів літератури та мистецтва.

Духовні цінності українців. Церковне життя.

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність явищ економічного, політичного і культурного життя, утворення політичних партій та рухів;

показує на карті території українських земель, регіони піднесення визвольного руху, райони виступів робітників, селян і військових у 1905—1907 рр.;

описує прояви індустріалізації та модернізації суспільного життя на початку XX ст.;

характеризує і порівнює прояви і процеси модернізації повсякденного життя населення Наддніпрянської України та західноукраїнських земель між собою, а також з аналогічними загальноєвропейськими;

характеризує політизацію визвольного руху, основні події російської революції на українських землях;

узагальнює основні факти щодо проведення столипінської аграрної реформи та формулює власну оцінку;

аналізує програми та діяльність політичних партій і дає їм власну оцінку;

називає та конкретизує фактами основні риси розвитку духовного життя;

описує явища і пам’ятки культури цього періоду;

доводить закономірність зв’язків між процесами формування індустріального суспільства та піднесенням національно-визвольного руху, формуванням національної свідомості і розвитком культури.

6

Тема 2. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Ставлення населення і політиків до війни.. Формування легіону Українських січових стрільців.

Воєнні дії на території України у роки війни.

Вплив Першої світлвої війни на розвиток буржуазно – демократичної революції в Російській імперії.

Студент (студентка):

спираючись на карту та інші джерела інформації,

характеризує геополітичні плани країн Антанти і Троїстого союзу щодо України,

показує на карті території, де відбувались воєнні події Першої світової війни;

доводить взаємозв’язок Першої світової війни.;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з війною та;

готує доповіді, повідомлення і реферати про основні події Першої світової війни;

складає характеристики та політичні портрети видатних діячів Української революції;


6

Тема 3. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ В 1917—1921 РОКАХ

Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.

Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Зміни у політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.

III Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР.

IV Універсал.

Мирний договір у Брест-Литовську. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави.

Утворення Директорії. Відновлення УНР. Отаманщина.

Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність подій українського державності 1917—1921 рр.;

показує на карті місця основних подій періоду української державності 1917—1921 рр. та військові дії того часу;

визначає причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду визвольних змагань;

порівнює державний устрій за часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР;

порівнює різні точки зору щодо діяльності УЦР у березні — листопаді 1917 р.;

характеризує внутрішню та зовнішню політику українських урядів та порівнює їх;

формулює власні погляди та оцінки щодо діяльності Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР;

описує соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві цієї доби;

порівнює та оцінює різні точки зору щодо причин поразки визвольного руху, втрати державності та їх наслідків;

обґрунтовує власну позицію з цього питання, пише історичне есе;

складає політичні портрети видатних діячів Української революції 1917—

1921 рр.

2

Тема 4. КУЛЬТУРА І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ В 1917—1921 рр.

Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917—1921 рр. Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру.

Діяльність більшовиків у сфері культури.

Релігійне життя. НАШ КРАЙ у 1900—1921-х роках

Студент (студентка):

показує на карті основні місця і території, пов’язані з розвитком освіти, науки та мистецтва;

визначає і характеризує основні чинники, явища, процеси та пам’ятки культури цього періоду;

порівнює ідеї та цінності, характерні для тогочасної культури й духовного життя, із сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців;

оцінює внесок українських діячів у вітчизняну та світову культуру.

характеризує на основі карти модернізаційні процеси, події Першої світової війни, Української революції та визвольного руху, що відбувалися на території краю;

хронологічно співвідносить основні події та історичні процеси в краї з подіями і процесами вітчизняної та європейської історії;

описує побут, повсякденне життя людей краю;

характеризує особливості духовного та суспільного життя мешканців краю, порівнюючи з аналогічними явищами та процесами на інших територіях України.

4

Тема 5. УКРАЇНСЬКА РCР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921—1928)

Політика «воєнного комунізму».

Утворення СРСР. Статус України.

Голод 1921—1923 рр. Впровадження непу в Україні. Економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки непу.

Політика влади у царині культури. Українізація (коренізація).

Релігійне життя в Україні.

Студент (студентка):

визначає хронологічні межі періоду економічної та соціальної стабілізації в Україні та співвідносить їх з аналогічним періодом в країнах Європи та світу, визначає хронологічну послідовність головних подій цього періоду;

показує на карті та пояснює зміни у територіально-адміністративному устрої України у 1921—1928 рр.;

аналізує, узагальнює факти щодо входження України до складу СРСР та обґрунтовує власну позицію з цього питання, викладає її у формі усної відповіді та історичного есе;

характеризує і порівнює прояви і процеси стабілізації економічного й соціального життя в Україні за часів непу з аналогічними загальноєвропейськими та світовими;

узагальнює основні факти щодо непу в Україні та формулює власну оцінку цієї політики;

визначає сутність політики українізації, зіставляє різні точки зору щодо її оцінки;

визначає та обґрунтовує зв’язки між основними тенденціями розвитку культури і духовного життя.

4

Тема 6. ЗАКРІПЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1929—1938)

Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне господарювання.

Хлібозаготівельні кризи 1927—1929 рр. Перехід до суцільної колективізації. Розкуркулення. Доля приватних сільських господарів та їхніх господарств. Зміни у житті, побуті й психології селян.

Голодомор 1932—1933 рр. в Україні. . «Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та наслідки Голодомору. Демографічні втрати. Закон України «Про Голодомор 1932—1933 рр. в Україні».

Становище у галузі освіти. Досягнення науки та гальмівні чинники її розвитку. Література і мистецтво. «Розстріляне відродження». Політика держави щодо церкви та її наслідки. Ліквідація УАПЦ.

Студент (студентка):

визначає хронологічні межі періоду в Україні та співвідносить їх із подіями і процесами в країнах Європи та світу, визначає хронологічну послідовність головних подій цього періоду;

показує на карті місця, пов’язані з подіями період у суцільної колективізації та голодомору, основні індустріальні об’єкти;

описує та порівнює зрушення у повсякденному житті різних верств українського населення;

аналізує, узагальнює факти і щодо причин та наслідків процесу закріплення радянської влади, обґрунтовує власну позицію з цього питання, викладає її у формі усної відповіді та історичного есе;

визначає сутність політики колективізації, розкуркулювання;

узагальнює основні факти голодомору в Україні та формулює власну оцінку цих подій;

характеризує культурні процеси та оцінює підсумки культурницької діяльності більшовиків;

визначає та обґрунтовує зв’язки між закріпленням радянської влади і масовими репресіями в Україні та зрушеннями у повсякденному житті й масовій психології, «розстріляним відродженням» та основними тенденціями в культурному житті.

2

Тема 7. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921—1939 рр.

Правовий статус Східної Галичини та українських північно-західних земель у складі Польщі. Осадництво. Промисловість і сільське господарство. Українська кооперація. Економічне і соціальне становище населення.

Політична ситуація. «Пацифікація». Розгортання українського націоналістичного руху. Утворення Української військової організації та Організації українських націоналістів. Українські політичні партії. Культурне життя.

Українські землі у складі Румунії. Економічне і соціальне становище українського населення. Діяльність українських політичних партій і рухів. Культурне життя.

Становище Закарпаття у складі Чехословаччини. Економічне, соціальне та культурне життя. Течії у громадсько-політичному житті українців: русофільство, русинство, українофільство. Карпатська Україна. «Карпатська Січ». А. Волошин.

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність головних подій на західноукраїнських землях цього періоду, співвідносить їх із подіями і процесами в радянській Україні, країнах Європи;

показує на карті західноукраїнські землі, що увійшли до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини, регіони, охоплені підпільним націоналістичним рухом;

характеризує і порівнює явища і процеси економічного розвитку, суспільного та повсякденного життя на західноукраїнських землях із проявами суспільного та повсякденного життя в УРСР за часів непу та закріплення радянської влади;

описує та порівнює зрушення у повсякденному житті різних верств українського населення у складі різних держав;

аналізує, узагальнює факти та різні точки зору, визначає причини та наслідки важливих подій і явищ політичного, соціального та культурного життя західноукраїнських земель, причини створення УВО та ОУН, формулює власні оцінки цих подій;

обґрунтовує власну позицію щодо причин виникнення та існування Карпатської України, викладає її у формі усної відповіді та історичного есе;

визначає та обґрунтовує зв’язки між особливостями правового статусу західноукраїнських земель та національною політикою іноземних держав і зрушеннями у повсякденному, культурному житті й масовій психології.

6

Тема 8. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945).ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.)

Україна в геополітичних планах СРСР і Німеччини. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Радянізація західних областей України. Депортації. Становище в Україні в 1939 — у першій половині 1941 р.

Напад Німеччини на Радянський Союз. . Початок Великої Вітчизняної війни. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація. Військові події 1941—1942 рр. Окупація України. Колабораціонізм.

Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Колабораціонізм. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації.

Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Утворення УПА.

Початок визволення України. Бої на Лівобереж­жі. Звільнення Києва. Звільнення Правобереж­ної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.

Завершення вигнання окупантів з України. Внесок українського народу у перемогу у Великій вітчизняній війні. Становище в західних областях. Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в роки війни.


Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність подій Другої світової війни, початкового її періоду та основні етапи;

спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризує геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України, показує на карті території, де відбувалися воєнні події Другої світової війни і розгортався визвольний рух;

порівнює ставлення до війни різних верств населення та політичних сил в українських землях;

описує головні події Другої світової війни;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з війною;

характеризує та порівнює діяльність національного та радянського антифашистських рухів, дає їм власну оцінку;

складає характеристики українських військових діячів періоду війни;

визначає причини створення УПА;

оцінює внесок України у перемогу антигітлерівської коаліції;

розповідає про наслідки війни для України, висловлює власну позицію щодо ролі війни у житті людства.

4

Тема 9. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х років)

Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Придушення визвольного руху 1944—1954 рр.

Операція «Вісла».

Особливості суспільно-політичного життя. Освіта. Наука. Література і мистецтво.

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність головних подій післявоєнного періоду;

пояснює на основі карти зміни в адміністративно-територіальному устрої;

характеризує зовнішньополітичну діяльність УРСР;

зіставляє різні точки зору щодо цієї діяльності та дає їй власну оцінку;

визначає умови й особливості післявоєнного періоду в Україні;

розповідає про життя населення західних областей в умовах опору радянській владі;

порівнює першу та другу хвилі радянізації західних областей;

характеризує протистояння радянської влади та визвольного руху в західних областях України;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з відбудовчими процесами та придушенням визвольного руху;

визначає зв’язки між відбудовчими процесами, особливостями політичного, культурного та духовного життя.

4

Тема 10. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953—1964)

Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.

XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.

Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення у повсяк­денному житті населення.

Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.

Студент (студентка):

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з процесами лібералізації суспільства;

описує прояви процесів лібералізації в різних сферах життя українського суспільства, зіставляє різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає зв’язки між процесами лібералізації суспільства, особливостями політичного життя та явищами у розвитку культури та духовного життя;

визначає сутність і значення дисидентського руху, характеризує особливості його зародження в Україні та його вимоги у порівнянні з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу;

аналізує явища суспільного життя, визначає причини та наслідки лібералізації;

характеризує основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство;

доводить, що процеси лібералізації та дисидентський рух вплинули на зростання національної самосвідомості.

6

Тема 11. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60 — ПОЧАТОК 80-х років ХХ ст.)

Політико – ідеологічна криза системи. Жовтневий пленум 1964 року. Та його рішення. Згортання демократичних процесів. Неосталінізм. Посилення централізованої командно – адміністративної системи управління і обмеження суверенітету республіки. Діяльність в Україні П.Шелеста і зміщення його з посади першого секретаря ЦК КП(б) Укураїни. Діяльність В.Щербицького.

Русифікація.

Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років XX ст. Посилення бюрократичного централізму. Економічне становище УРСР у 70-х — на початку 80-х років XX ст.

Зміни в соціальній та національній структурі населення.

Освіта. Здобутки і проблеми науки. Розвиток літератури. Форми діяльності дисидентів, їх політичні вимоги та боротьба за національне визволення. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.

Активізація опозиційного руху в другій половині 60 — на початку 70-х років XX ст. Форми діяльності дисидентів, їхні політичні вимоги, боротьба за національне визволення.

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність та зв’язки між головними подіями періоду застою в Україні;

пояснює на основі карти основні тенденції економічного і соціального розвитку України у 60—80-х роках XX ст.;

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 60 — першій половині 80--х років XX ст.;

порівнює реформи часів М. Хрущова з реформами другої половини 60-х років XX ст., визначаючи їх причини та наслідки;

визначає, пояснює поняття «застій», висловлює власні судження щодо цього періоду життя України;

характеризує та порівнює основні вимоги дисидентського руху в Україні в умовах лібералізації суспільства з вимогами другої хвилі опозиційного руху наприкінці 60 — у 70-х роках XX ст., співвідносить його прояви з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з кризовими процесами у суспільстві періоду застою;

аналізує різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні;

визначає власну позицію у питанні про системну кризу радянського суспільства, зв’язки між цими процесами та особливостями політичного життя й суперечливими явищами у розвитку культури та духовного життя в Україні;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60 — середини 80-х років XX ст.;

висловлює і аргументує власну точку зору щодо кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної моралі радянського суспільства;

виявляє розуміння про дисидентський рух як нову форму визвольного руху в Україні.

4

Тема 12. ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (1985—1991)

Перебудова та її особливості в Україні. Чорнобильська катастрофа.

Гласність лібералізація. Пожвавлення громадської активності

Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху. Гласність і лібералізація. Пожвавлення громадської активності.

Формування багатопартійної системи.

Формування національних громадських організацій і об’єднань. Релігійне відродження.

Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Загострення політичного протистояння. Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення незалежності України, Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР і створення СНД.

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду перебудови в Україні та відновлення незалежності;

складає синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, у світі;

показує на карті кордони незалежної України.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80 — на початку 90-х років XX ст.;

аналізує та порівнює явища суспільного життя кінця 80 — початку 90-х років ХХ ст., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення;

зіставляє різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує причини відновлення незалежності України, розпаду СРСР, аргументує власну позицію;

визначає та описує становище в Україні після розпаду СРСР;

порівнює процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначає спільне та особливе;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х років XX ст.;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з процесами перебудови суспільного життя, відновлення незалежної України;

визначає зв’язки між процесами перебудови радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя українського суспільства;

визначає зв’язок між дисидентським та масовим національно-демократичним рухом.

6

Тема 13. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні.

Стан господарства після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Соціальне та економічне становище населення. Еміграція.

Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відносини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.

Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини.

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку науки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовід­носини державної влади та релігійних конфесій.

Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави;

пояснює на основі карти співвідношення політичних сил в Україні, показує на карті території України, навколо яких періодично виникає напруженість у відносинах із сусідніми державами.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України в 90-х роках XX — на початку XXI ст., зіставляє різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції;

описує зміни в повсякденному житті та свідомості населення, визначає їх взаємозв’язок з перетвореннями суспільного життя;

визначає власну позицію щодо суперечливих процесів розбудови незалежної держави в Україні, зв’язки між ними та особливостями політичного й економічного життя;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.;

висловлює і аргументує власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.

2

Тема 14. ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

Демографічні зміни. Міжнаціональні відносини.

Особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку науки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення українських спортсменів. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

Особливості релігійного життя України в умовах незалежності.

Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Міжнародне співробітництво в охороні довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Студент (студентка):

показує на карті основні місця і території, пов’язані з сучасним розвитком освіти, науки та мистецтва.

На основі різних джерел інформації:

визначає і характеризує основні чинники, особливості розвитку, явища, Етносоціальні, культурні та інші процеси цього періоду;

порівнює ідеї та цінності, характерні для радянської культури, з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українського суспільства;

оцінює внесок окремих діячів у вітчизняну культуру;

порівнює шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу з аналогічними процесами в постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли в 90-ті роки XX — на початку XXI ст.;

визначає і характеризує основні тенденції етносоціального та культурного життя України, дає їм власну оцінку.

6

Тема 15. УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Україна в умовах глобалізації. Науково-технічний прогрес та економічне співробітництво. Розвиток засобів масової комунікації та інформації. Інтеграція України у світовий інформаційний простір. Україна в європейському і світовому гуманітарному і освітньому просторі. Участь України у міжнародних програмах обміну та проектах співробітництва в галузі освіти, науки, культури та гуманітарної взаємодії.

Соціально – економічний та політичний розвиток України на початку XXI ст.

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність подій, пов’язаних з участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції.

показує на карті просторові межі краю і описує його адміністративно-територіальний устрій на початку XXI ст.,

характеризує на основі карти найважливіші особливості та прояви соціально-економічного й культурного життя, що відбувалися на території краю;

На основі різних джерел інформації:

характеризує зміни в житті українського суспільства та діяльності держави в умовах глобалізації та інтеграційних процесів;

зіставляє різні точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у світове співтовариство та оцінює власні судження;

описує здобутки України в царині інтеграції в європейський, світовий, гуманітарний та освітній простір.

4

Тема 16. НАШ КРАЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

Особливості економічного і соціального розвитку краю в 50—70-х роках XX ст. Зміни в повсякденному житті населення. Політичне, духовне і культурне життя, звичаї, традиції, побут.

Особливості економічного, соціального і культурного розвитку краю в першій половині 80-х років XX ст. Проблеми та протиріччя процесу перетворень у другій половині 80-х років XX ст. Прояви соціальної активності населення. Зміни в повсякденному житті населення.

Соціально-економічне і політичне життя краю за незалежності. Особливості розвитку освіти, науки, культури.

Студент (студентка):

хронологічно співвідносить основні події та історичні процеси в краї з подіями і процесами вітчизняної та європейської історії;

показує на карті просторові межі краю і описує його адміністративно-територіальний устрій у другій половині XX — на початку XXI ст., характеризує на основі карти найважливіші особливості та прояви соціально-економічного й культурного життя, що відбувалися на території краю;

описує побут, повсякденне життя людей краю на основі аналізу та узагальнення даних різних джерел інформації;

характеризує особливості духовного та суспільного життя мешканців краю, порівнюючи з аналогічними явищами та процесами на інших територіях України.

2

Повторення
2

Контрольна робота
80

Всього  1   2   3   4   5   6Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМолоді та спорту україни
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНаказ №880 ерство І науки, молоді та спорту україни 2012 р. № Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 06. 2012 №703
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНаказ №880 ерство І науки, молоді та спорту україни 2012 р. № Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 06. 2012 №703
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНаказ №880 ерство І науки, молоді та спорту україни 2012 р. № Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 06. 2012 №703
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 08. 08. 2011 р. №943
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, управління, департаменти освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconАдреса Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Пунктом 7 Порядку визначено органи виконавчої влади, в тому числі Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, до компетенції...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов