Закон україни про нормативно-правові акти icon

Закон україни про нормативно-правові актиНазваЗакон україни про нормативно-правові акти
Сторінка1/3
Дата конвертації02.03.2016
Розмір0.57 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3

Проект

(Тираж 13.04.2010)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про нормативно-правові акти

Цей Закон регулює суспільні відносини, пов’язані з розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням ними чинності, державною реєстрацією та обліком, визначає систему, види, ієрархію нормативно-правових актів та встановлює єдині вимоги до нормопроектувальної техніки для всіх суб’єктів нормотворення.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі та в інших нормативно-правових актах терміни вживаються в такому значенні:

аналогія закону застосування до неврегульованих суспільних відносин положень нормативно-правових актів, які регулюють подібні суспільні відносини;

аналогія права застосування до суспільних відносин, не врегульованих нормативно-правовими актами, загальних принципів права;

глава структурна одиниця закону, що об’єднує статті, які регулюють окрему групу правовідносин у межах предмета регулювання нормативно-правового акта;

дія нормативно-правового акта у часі застосування нормативно-правового акта стосовно фактів (дій, подій) чи правовідносин, що виникли після набрання ним чинності або до набрання ним чинності і тривали на момент набрання актом чинності;

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів автоматизована система збирання, накопичення, обліку та зберігання нормативно-правових актів;

закон нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України, який регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом встановлення статусу, загальнообов’язкових правил поведінки суб’єктів таких відносин та відповідальності за порушення зазначених правил;

законодавство України утворена на ієрархічній основі система нормативно-правових актів та міжнародних договорів України;

зворотна дія нормативно-правового акта у часі застосування нормативно-правового акта стосовно фактів (дій, подій), правовідносин, що виникли до дня набрання ним чинності (введення в дію);

інкорпорація упорядкування нормативно-правових актів у збірники чи зібрання шляхом розташування їх у хронологічному порядку або за предметом регулювання;

інструкція акт, що детально визначає зміст і методику правового регулювання у певній сфері суспільних відносин;

книга структурна одиниця кодексу, що об’єднує кілька розділів, які регулюють окрему підгалузь права в межах предмета його регулювання;

кодекс закон, який об’єднує та систематизує норми права, що належать до певної галузі законодавства, і регулює суспільні відносини у відповідній сфері;

кодифікація процес зведення різних нормативно-правових актів у єдиний, внутрішньо узгоджений та структурований акт шляхом переробки їх змісту;

колізійна норма норма права, яка визначає порядок врегулювання колізії між нормами кількох нормативно-правових актів, якщо вони по-різному за змістом і формою регулюють одні й ті самі правовідносини;

консолідація об’єднання в єдиний нормативно-правовий акт кількох актів, які регулюють певну сферу суспільних відносин, без зміни їх змісту;

норма права санкціоноване державою загальнообов’язкове правило поведінки, спрямоване на врегулювання суспільних відносин шляхом надання їх учасникам прав, встановлення обов’язків та юридичної відповідальності;

нормативно-правовий акт офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування;

нормотворча діяльність діяльність, пов’язана з плануванням, розробленням, проведенням експертизи, прийняттям (виданням) нормативно-правового акта, внесенням до нього змін, припиненням ним чинності;

нормотворча ініціатива офіційне подання за встановленою процедурою суб’єктами нормотворчої ініціативи проектів нормативно-правових актів;

нормотворча пропозиція вмотивоване подання, що вноситься уповноваженим суб’єктом, щодо необхідності прийняття (видання) нормативно-правового акта, внесення до нього змін або визнання його таким, що втратив чинність;

нормотворчий процес спеціальна організаційно-правова діяльність уповноважених суб’єктів, яка полягає в ініціюванні, підготовці, розгляді проектів нормативно-правових актів та прийнятті (виданні) цих актів і набранні ними чинності;

офіційне друковане видання видання органів державної влади та органів місцевого самоврядування (відомості, бюлетені, збірники, вісники тощо), які використовуються для оприлюднення прийнятих (виданих) цими органами нормативно-правових актів, інших рішень з питань їх діяльності, обов’язковість оприлюднення яких передбачена законодавством;

офіційне оприлюднення доведення нормативно-правового акта до відома фізичних та юридичних осіб шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях, інформаційного повідомлення в друкованих засобах масової інформації, оголошення через телебачення і радіо та в інший спосіб, визначений законодавством;

офіційне опублікування розміщення прийнятого (виданого) нормативно-правового акта в офіційному друкованому виданні в порядку, визначеному цим Законом;

підзаконний нормативно-правовий акт нормативно-правовий акт суб’єкта нормотворення, який приймається (видається) на основі Конституції і законів України, міжнародних договорів України та спрямований на їх реалізацію;

правила акт, який конкретизує норми права загального характеру з метою регулювання поведінки суб’єктів правовідносин у певних галузях законодавства і вирішує процедурні питання;

порядок акт, що встановлює механізм реалізації прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, процедуру застосування нормативно-правового акта та умови провадження певної діяльності;

преамбула вступна частина нормативно-правового акта, яка стисло визначає предмет його регулювання;

регламент акт органу державної влади, органу місцевого самоврядування, що визначає порядок і процедуру діяльності відповідного органу та його структурних підрозділів;

розділ структурна одиниця нормативно-правового акта, що об’єднує кілька глав закону чи пунктів підзаконного нормативно-правового акта, які регулюють окрему групу правовідносин у межах предмета регулювання нормативно-правового акта;

система нормативно-правових актів взаємопов’язана сукупність нормативно-правових актів, яка ієрархічно структурована від актів вищої юридичної сили до актів нижчої юридичної сили та взаємозалежна між актами однакової юридичної сили;

систематизація нормативно-правових актів упорядкування нормативно-правових актів шляхом їх зведення у певну внутрішню систему уповноваженими на це суб’єктами нормотворення, що здійснюється у формі інкорпорації, консолідації та кодифікації;

статут, положення акт, що визначає статус, обсяг повноважень органів виконавчої влади, інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування, крім випадків коли ці терміни визначені законами по-іншому;

техніка нормопроектування система засобів, методів і прийомів підготовки нормативно-правових актів;

юридична сила — властивість нормативно-правових актів, що визначає їх взаємну ієрархічну підпорядкованість та співвідношення обов’язковості між ними в системі законодавства.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Дія цього Закону поширюється на нормативно-правові акти, зазначені у статті 6 цього Закону, за винятком Конституції України.

2. Якщо у тексті правового акта одночасно містяться норми права та індивідуально-правозастосовні норми, він вважається нормативно-правовим.

Стаття 3. Суб’єкти нормотворення

1. Відповідно до Конституції та законів України суб’єктами нормотворення є:

1) громадяни України;

2) Верховна Рада України;

3) Президент України;

4) Кабінет Міністрів України;

5) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи;

6) інші органи державної влади, яким відповідно до законодавства надано повноваження суб’єктів нормотворення;

7) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

8) Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

9) міністерства та інші республіканські органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

10) голови місцевих державних адміністрацій;

11) територіальні громади;

12) органи місцевого самоврядування.

Стаття 4. Делегування нормотворчих повноважень

1. Делегування нормотворчих повноважень може здійснюватися виключно у випадках, визначених законом.

2. У нормативно-правовому акті про делегування нормотворчих повноважень, якщо інше не передбачено законом, визначається:

1) суб’єкт, якому делегуються нормотворчі повноваження та їх обсяг;

2) строк делегування (у разі потреби);

3) орган, на який покладається відповідальність і контроль за виконанням делегованих повноважень;

4) матеріально-фінансове забезпечення виконання делегованих повноважень (у разі потреби).

Стаття 5. Правонаступництво у нормотворчості

1. У разі припинення суб’єкта нормотворчих повноважень (ліквідації, реорганізації тощо) питання про внесення змін, скасування чи визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта, який прийнятий (виданий) таким суб’єктом, вирішується його правонаступником або в іншому порядку, встановленому законодавством.

Розділ II. ВИДИ, ФОРМИ ТА ІЄРАРХІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Стаття 6. Нормативно-правові акти, їх види та форми

1. Видами нормативно-правових актів є закони та підзаконні нормативно-правові акти.

2. Законами є:

1) Конституція України – Основний Закон України;

2) кодекси України;

3) закони України.

3. Підзаконними нормативно-правовими актами є:

1) постанови Верховної Ради України;

2) укази Президента України;

3) постанови Кабінету Міністрів України;

4) накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, накази їх територіальних органів;

5) накази, постанови, розпорядження інших органів державної влади, які відповідно до законодавства є суб’єктами нормотворення;

6) постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

7) постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

8) накази міністерств та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

9) розпорядження голів місцевих державних адміністрацій;

10) рішення місцевих референдумів;

11) рішення місцевих рад та їх виконавчих органів;

12) розпорядження сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних, обласних рад.

4. Складовою частиною нормативно-правових актів можуть бути правила, порядок, регламент, статут, положення, інструкція, які мають однакову юридичну силу з нормативно-правовими актами, що їх затверджують.

Стаття 7. Юридична сила та ієрархія нормативно-правових актів

1. В Україні встановлюється така ієрархія нормативно-правових актів:

1) Конституція України в системі нормативно-правових актів України має найвищу юридичну силу. Закон про внесення змін до Конституції України після набрання ним чинності є невід’ємною частиною Конституції України;

2) закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати Конституції та чинним міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

3) постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 411 цієї статті;

4) накази, розпорядження, постанови, рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 511 цієї статті;

5) постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України і мають на території Автономної Республіки Крим вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 68 цієї статті;

6) накази міністерств та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим і мають на території Автономної Республіки Крим вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 9 цієї статті;

7) накази територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади видаються на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 9 цієї статті;

8) розпорядження голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 9 цієї статті;

9) розпорядження голів районних державних адміністрацій приймаються (видаються) на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

10) рішення місцевих референдумів нормативного характеру приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України і мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пункті 11 цієї статті;

11) рішення місцевих рад нормативного характеру приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України і мають вищу юридичну силу, ніж акти їх виконавчих органів або відповідно розпорядження сільського, селищного, міського голови або голови районної у місті, районної, обласної ради;

Стаття 8. Юридична сила міжнародних договорів України

1. Чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 211 статті 7 цього Закону.

2. Міжнародні договори України, затвердження чи прийняття яких або приєднання до яких відбулося у формі указу Президента України, мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 311 статті 7 цього Закону.

3. Міжнародні договори України, що укладаються від імені Уряду України, затвердження чи прийняття яких або приєднання до яких відбулося у формі указу Президента України, мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 311 статті 7 цього Закону.

4. Міжнародні договори України, що укладаються від імені Уряду України, затвердження чи прийняття яких або приєднання до яких відбулося у формі постанови Кабінету Міністрів України, мають вищу юридичну силу, ніж постанови Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 411 статті 7 цього Закону.

5. Міжвідомчі міжнародні договори, що укладаються від імені міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, затвердження яких відбулося у формі постанови Кабінету Міністрів України, мають вищу юридичну силу, ніж постанови Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 411 статті 7 цього Закону.

6. Міжвідомчі міжнародні договори, що укладаються від імені міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, прийняття яких чи приєднання до яких відбулося у формі нормативно-правового акта цих органів, мають вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені у пунктах 411 статті 7 цього Закону.

Розділ III. ТЕХНІКА НОРМОПРОЕКТУВАННЯ

Стаття 9. Техніка нормопроектування та її загальні вимоги

1. Проекти нормативно-правових актів розробляються з дотриманням вимог техніки нормопроектування.

2. Проект нормативно-правового акта повинен:

1) відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання;

2) не повторювати норм права, які містяться в інших нормативно-правових актах;

3) не повторювати положень, які містяться в тексті цього проекту нормативно-правового акта;

4) включати положення, що належать до одного і того самого предмета правового регулювання;

5) бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру;

6) бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим, компактним та послідовним.

3. У тексті нормативно-правового акта розміщуються спочатку положення загального, а потім спеціального характеру.

Стаття 10. Структура закону

1. Закон може складатися з:

1) назви;

2) преамбули;

3) розділів, глав, статей, частин статей, пунктів, підпунктів, абзаців;

4) прикінцевих положень;

5) перехідних положень;

6) додатків;

7) тексту міжнародного договору України (для закону про ратифікацію, про прийняття міжнародного договору, про приєднання до міжнародного договору);

8) тексту офіційного перекладу міжнародного договору України (для закону про ратифікацію, про прийняття міжнародного договору, про приєднання до міжнародного договору).

Стаття 11. Кодекс та особливості його структури

1. Кодекс складається з розділів і глав. Окремий кодекс може складатися з книг, які поділяються на розділи та глави. Кодекс може складатися із загальної та особливої частин.

2. У загальній частині кодексу містяться завдання, принципи, визначення термінів, інститутів та інші загальні нормативні положення, які характеризуються підвищеною стабільністю і становлять правову основу для застосування норм особливої частини.

3. В особливій частині кодексу містяться конкретні правила поведінки суб’єктів суспільних відносин, що є предметом правового регулювання такого нормативно-правового акта, визначення правових наслідків невиконання цих правил.

4. Загальна та особлива частини повинні бути органічно пов’язані між собою і містити норми, необхідні і достатні для їх застосування залежно від особливостей предмета правового регулювання.

Стаття 12. Структура підзаконного нормативно-правового акта

1. Підзаконний нормативно-правовий акт може складатися з:

1) назви;

2) преамбули;

3) розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, абзаців;

4) додатків.

Стаття 13. Реквізити нормативно-правового акта

1. Нормативно-правовий акт повинен містити такі реквізити:

1) повну назву суб’єкта нормотворення, крім законів, форму нормативно-правового акта, дату його прийняття (видання);

2) номер акта;

3) посаду, прізвище та ім’я уповноваженої посадової особи, яка підписала нормативно-правовий акт;

4) посаду, прізвище та ім’я уповноваженої посадової особи, яка скріпила підписом нормативно-правовий акт у випадках, передбачених Конституцією України;

5) дату державної реєстрації нормативно-правового акта в Міністерстві юстиції України, якщо він підлягає такій реєстрації.

Стаття 14. Назва нормативно-правового акта

1. Нормативно-правовий акт повинен мати лаконічну назву із зазначенням предмета правового регулювання.

2. Нормативно-правовий акт не може мати назву, однакову з назвою іншого чинного нормативно-правового акта.

Стаття 15. Преамбула нормативно-правового акта

1. Нормативно-правовий акт може містити преамбулу.

2. Преамбула нормативно-правового акта не може повторювати зміст інших його структурних складових.

3. Преамбула нормативно-правового акта є його невід’ємною частиною і підлягає врахуванню під час тлумачення, роз’яснення і застосування цього акта.

Стаття 16. Позначення складових частин тексту нормативно-правового акта

1. Книги, розділи і глави нормативно-правового акта повинні мати коротку, чітко сформульовану назву, що відображає їх зміст.

2. Книги і розділи нормативно-правового акта нумеруються римськими цифрами.

3. Глави і статті нормативно-правового акта мають наскрізну нумерацію арабськими цифрами.

4. Частини статей у законах, а також пункти у підзаконних актах позначаються арабськими цифрами.

5. Пункти статей позначаються арабськими цифрами з дужками.

6. Підпункти пунктів починаються з абзацу та позначаються арабськими цифрами з дужками.

7. Абзаци починаються з абзацу без позначення цифрою.

Стаття 17. Посилання на складові частини нормативно-правового акта

1. Посилання на книгу, розділ, главу, статтю складається з назви відповідної складової частини (книга, розділ, глава, стаття), її порядкового номера і зазначення форми нормативно-правового акта, його назви.

2. Посилання на частину, пункт, підпункт, абзац складається з назви відповідної складової частини (частина, пункт, підпункт, абзац), її номера і зазначення форми нормативно-правового акта, його назви.

3. У разі коли посилання робиться на дві та більше складових частин нормативно-правового акта, вони перелічуються за висхідною нумерацією перед посиланням на форму нормативно-правового акта та його назву.

4. Для письмового посилання назви складових частин нормативно-правового акта можуть скорочуватися:

1) книга — "кн.";

2) розділ — "розд.";

3) глава — "гл.";

4) стаття — "ст.";

5) частина — "ч.";

6) пункт — "п.";

7) підпункт — "пп.";

8) абзац — "абз.".

Стаття 18. Прикінцеві положення нормативно-правового акта

1. Прикінцеві положення розміщуються в кінці нормативно-правового акта і містять: порядок набрання чинності таким актом або його окремими нормами; перелік нормативно-правових актів, що втрачають чинність; зміни, що вносяться до інших нормативно-правових актів. У разі потреби прикінцеві положення можуть містити доручення, пов’язані з набранням чинності нормативно-правовим актом.

Стаття 19. Перехідні положення нормативно-правового акта

1. Перехідні положення включаються до нормативно-правового акта у разі, коли:

1) акт має зворотну дію в часі;

2) акт виконуватиметься поетапно;

3) нормативно-правові акти, що застосовувалися до набрання чинності прийнятим (виданим) нормативно-правовим актом, встановлювали інший порядок реалізації одних і тих самих прав і свобод та виконання обов’язків;

4) нормативно-правові акти, що застосовувалися до набрання чинності прийнятим (виданим) нормативно-правовим актом, встановлювали певний статус суб’єктів правовідносин і виникла потреба у підтвердженні набутого раніше статусу;

5) інші нормативно-правові акти або їх окремі положення врегульовують правовідносини, пов’язані з виконанням цього нормативно-правового акта.

Стаття 20. Додатки до нормативно-правового акта

1. Додаток до нормативно-правового акта є його невід’ємною частиною та має таку саму юридичну силу, як і відповідний акт.

2. Посилання на додаток повинно міститися у тексті нормативно-правового акта.

3. У додатку до нормативно-правового акта можуть міститися:

1) зміни до нормативно-правових актів або перелік нормативно-правових актів, які втрачають чинність у зв’язку з прийняттям (виданням) такого акта;

2) строк виконання, перелік суб’єктів, об’єктів, форми та зразки документів тощо, а також умови та вимоги, необхідні для виконання нормативно-правового акта;

3) текст міжнародного договору України (для закону про ратифікацію, про прийняття міжнародного договору, про приєднання до міжнародного договору);

4) текст офіційного перекладу міжнародного договору України (для закону про ратифікацію, про прийняття міжнародного договору, про приєднання до міжнародного договору);

5) інші відомості.

Стаття 21. Особливості нормативно-правового акта про внесення змін до іншого нормативно-правового акта

1. Зміни до нормативно-правового акта можуть вноситися шляхом зміни окремих його положень або викладення нормативно-правового акта у новій редакції.

2. Зміни до нормативно-правового акта вносяться тим суб’єктом нормотворення, який прийняв (видав) цей акт, або його правонаступником, якщо інше не передбачено Конституцією України чи законом.

3. Зміни до нормативно-правового акта вносяться лише шляхом прийняття нормативно-правового акта такого самого виду і такої самої юридичної сили.

4. Нормативно-правовий акт викладається у новій редакції у разі, коли:

1) змінюється наскрізна нумерація складових частин нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни;

2) зміни вносяться до більшості положень нормативно-правового акта.

5. Не допускається внесення змін до нормативно-правового акта про внесення змін до іншого нормативно-правового акта.

6. Нормативно-правовий акт про внесення змін до іншого нормативно-правового акта повинен містити:

1) назву нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни;

2) джерело офіційного опублікування акта, до якого вносяться зміни, за винятком актів, які відповідно до цього Закону не підлягають опублікуванню.

Стаття 22. Вимоги до термінології нормативно-правового акта

1. Термінологія нормативно-правового акта не може відрізнятися від термінології чинних нормативно-правових актів вищої або однакової з ним юридичної сили, якщо це спеціально не обумовлено відповідно до цієї статті.

2. Терміни визначаються у нормативно-правовому акті, коли:

1) термін вживається у значенні, що відрізняється від усталеного та/або закріпленого в лексикографічних джерелах (словниках);

2) як термін вживається слово (словосполучення), яке не застосовувалося в термінології;

3) як термін вживається слово (словосполучення), якого немає в українській мові;

4) спеціальний неюридичний термін потребує визначення відповідно до предмета регулювання нормативно-правового акта.

3. Для визначення терміна допускається посилання на інший нормативно-правовий акт, у якому розкрито значення такого терміна.

4. Використання абревіатур допускається лише за умови їх визначення у порядку, передбаченому частиною другою цієї статті.

Стаття 23. Вимоги до тексту нормативно-правового акта

1. Текст нормативно-правового акта повинен відповідати нормам державної мови.

2. Частина нормативно-правового акта викладається, як правило, одним реченням, пункт та підпункт викладаються одним реченням або частиною речення.

3. У тексті нормативно-правового акта положення повинні бути викладені так, щоб не виникало різного тлумачення.

4. У тексті нормативно-правового акта не допускається:

1) позначення одними і тими самими словами (словосполученнями) різних понять та різними словами (словосполученнями) одних і тих самих понять;

2) вживання слів (термінів) іншомовного походження за наявності українських відповідників;

3) вживання зворотів розмовної мови та її експресивних форм, загальних міркувань, гасел, закликів, скорочення слів.

Стаття 24. Вимоги до стилю нормативно-правового акта

1. Текст нормативно-правового акта викладається офіційно-діловим стилем.

Розділ IV. НОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС

Стаття 25. Нормотворчий процес та його правове регулювання

1. Нормотворчий процес регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими законами та прийнятими відповідно до них підзаконними нормативно-правовими актами.

Стаття 26. Стадії нормотворчого процесу

1. Нормотворчий процес здійснюється за процедурою, що складається з таких самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій з підготовки та прийняття (видання) нормативно-правових актів:

1) планування нормотворчої діяльності;

2) внесення нормотворчої пропозиції і підготовка проекту нормативно-правового акта;

3) проведення експертизи проекту нормативно-правового акта;

4) внесення проекту нормативно-правового акта суб’єкту нормотворення;

5) розгляд проекту нормативно-правового акта суб’єктом нормотворення;

6) прийняття (видання) нормативно-правового акта;

7) набрання чинності нормативно-правовим актом;

8) введення нормативно-правового акта в дію.

Стаття 27. Планування нормотворчої діяльності

1. Суб’єкти нормотворення з метою створення єдиної системи нормативно-правових актів, визначення основних напрямів та забезпечення прозорості нормотворчої діяльності, вдосконалення процесу підготовки нормативно-правових актів застосовують перспективне і поточне планування.

2. У поточних планах (програмах) визначаються перелік нормативно-правових актів, основні етапи та строки їх підготовки, органи, відповідальні за розроблення таких проектів. Поточні плани (програми), як правило, складаються і затверджуються суб’єктом нормотворення на строк до одного року.

3. Перспективні програми нормотворчої діяльності визначають напрями розвитку правового регулювання суспільних відносин і складаються та затверджуються суб’єктом нормотворення, як правило, строком на п’ять і більше років.

4. Нормотворчі органи складають короткострокові плани, в яких визначаються послідовність і строки прийняття (видання) нормативно-правових актів, проекти яких розроблено і внесено на розгляд.

Стаття 28. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

1. Суб’єкти нормотворчої ініціативи визначаються Конституцією України, законами України про статус відповідних органів.

Стаття 29. Нормотворча пропозиція

1. Фізичні та юридичні особи мають право звертатися з нормотворчими пропозиціями безпосередньо до суб’єктів нормотворення або через суб’єктів нормотворчої ініціативи чи за їх підтримкою.

2. Безпосереднє звернення до суб’єкта нормотворення з нормотворчою пропозицією встановлює обов’язок такого суб’єкта дати належну відповідь суб’єкту нормотворчої пропозиції.

Стаття 30. Підготовка проекту нормативно-правового акта

1. Під час підготовки проекту нормативно-правового акта розглядається ініціатива щодо необхідності прийняття (видання) нормативно-правового акта і ухвалення рішення про розроблення проекту, збираються необхідні матеріали та інформація, розробляється концепція проекту нормативно-правового акта, готуються текст проекту і пояснювальна записка до нього, здійснюється організаційно-технічне та фінансове забезпечення його підготовки.

2. Якщо із змісту нормативно-правового акта, який приймається (видається), випливає необхідність у внесенні змін до чинного нормативно-правового акта одного з ним рівня або його скасуванні, одночасно готується проект відповідного нормативно-правового акта.

3. Рішення щодо розроблення проекту нормативно-правового акта приймається суб’єктом нормотворення на підставі аналізу нормотворчої пропозиції з урахуванням необхідності врегулювання суспільних відносин, виявлення прогалин і суперечностей у законодавстві, виконання відповідних міжнародних зобов’язань України.

Стаття 31. Суб’єкти розроблення проекту нормативно-правового акта

1. Проекти нормативно-правових актів розробляються:

1) суб’єктами нормотворення та їх структурними підрозділами;

2) тимчасовими комісіями, робочими групами, спеціально утвореними суб’єктами нормотворення;

3) юридичними особами, об’єднаннями, що не мають статусу юридичної особи, та фізичними особами, в тому числі науковцями та іншими фахівцями, — з власної ініціативи, за дорученням суб’єктів нормотворення або за їх замовленням.

Стаття 32. Розроблення концепції проекту нормативно-правового акта

1. Під час розроблення концепції проекту нормативно-правового акта:

1) проводиться аналіз суспільних відносин та стану їх правового регулювання;

2) визначається можливість врегулювання відповідних суспільних відносин без прийняття нормативно-правового акта;

3) встановлюються причини необхідності та правові підстави розроблення проекту нормативно-правового акта;

4) визначаються цілі проекту нормативно-правового акта, предмет правового регулювання та основні правові механізми реалізації нормативно-правового акта, обґрунтовується їх ефективність;

5) передбачаються результати виконання нормативно-правового акта;

6) визначаються сума коштів і ресурси, необхідні для виконання нормативно-правового акта;

7) здійснюється організаційно-технічне та фінансове забезпечення підготовки проекту нормативно-правового акта.

2. Вимоги, зазначені у частині першій цієї статті, можуть не застосовуватися під час підготовки проекту нормативно-правового акта, що приймається на виконання нормативно-правового акта вищої юридичної сили, а також нормативно-правового акта про внесення змін.

Стаття 33. Подання проекту нормативно-правового акта суб’єкту нормотворення

1. Суб’єкт нормотворчої ініціативи подає в установленому порядку суб’єкту нормотворення проект нормативно-правового акта з концепцією, пояснювальною запискою, необхідними довідковими та аналітичними матеріалами, висновком обов’язкової, а також іншої експертизи, якщо така проводилася.

2. Проект нормативно-правового акта, виконання якого потребує фінансово-економічних витрат, подається на розгляд суб’єкта нормотворення з необхідними розрахунками витрат та визначенням джерел їх фінансування.

3. Суб’єкт нормотворчої ініціативи має право відкликати поданий ним проект нормативно-правового акта до початку його розгляду суб’єктом нормотворення.

Стаття 34. Розгляд проекту нормативно-правового акта

1. Суб’єкт нормотворення зобов’язаний розглянути поданий у встановленому порядку суб’єктом нормотворчої ініціативи проект нормативно-правового акта і прийняти рішення щодо нього.

2. Проект нормативно-правового акта, поданий суб’єкту нормотворення, розглядається на предмет його економічної, юридичної, соціально-політичної доцільності.

Стаття 35. Експертиза проекту нормативно-правового акта

1. Проекти нормативно-правових актів підлягають обов’язковій експертизі, зокрема:

1) правовій — всі проекти нормативно-правових актів;

2) гендерно-правовій — проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини і громадянина, правосуб’єктності фізичних осіб, правового статусу іноземців та осіб без громадянства;

3) науковій — всі проекти нормативно-правових актів;

4) фінансово-економічній — проекти нормативно-правових актів, які передбачають або зумовлюють додаткові прибутки і видатки державного або місцевих бюджетів;

5) екологічній — проекти нормативно-правових актів, що регулюють питання використання природних ресурсів та стану навколишнього природного середовища.

2. У разі потреби щодо проекту нормативно-правового акта за рішенням суб’єкта нормотворення або за ініціативою його розробників може проводитися попередня, первинна, додаткова, повторна чи інша експертиза.

3. У разі коли проект нормативно-правового акта має суспільне значення, може проводитися соціологічна експертиза.

4. У разі коли проекти нормативно-правових актів стосуються питань регулювання економічної, фінансово-банківської, страхової та іншої діяльності, яка може впливати на рівень криміналізації суспільства, проводиться кримінологічна експертиза.

5. Фінансування експертизи здійснюється відповідно до законодавства.

Стаття 36. Мета та завдання експертизи

1. Експертиза проекту нормативно-правового акта проводиться для перевірки якості його підготовки та обґрунтованості, своєчасності прийняття (видання), виявлення можливих негативних наслідків дії такого нормативно-правового акта.

2. Основними завданнями експертизи проекту нормативно-правового акта є: його об’єктивний всебічний розгляд; перевірка відповідності проекту положенням законодавства України; оцінка відповідності проекту сучасному рівню наукових знань; аналіз рівня використання світового досвіду; прогнозування соціально-економічних, правових наслідків виконання нормативно-правового акта; перевірка дотримання вимог техніки нормопроектування.

Стаття 37. Проведення обов’язкової правової експертизи

1. Попередня правова експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться юридичними службами суб’єктів нормотворення.

2. Міністерство юстиції України проводить правову експертизу проектів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, які подаються відповідно на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, на відповідність Конституції і законам України, вимогам техніки нормопроектування.

3. Складовими частинами правової експертизи є гендерно-правова експертиза, експертиза проектів нормативно-правових актів на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, на предмет відповідності acquis communautaire.

4. Гендерно-правова експертиза передбачає аналіз проектів нормативно-правових актів на їх відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

5. Експертизі на предмет відповідності acquis communautaire підлягають проекти нормативно-правових актів, якими регулюються правовідносини, подібні до правовідносин, урегульованих acquis communautaire.

6. Методика проведення правової експертизи затверджується Міністерством юстиції України.

Стаття 38. Проведення наукової експертизи

1. Наукова експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться науково-дослідними організаціями та установами, вищими навчальними закладами відповідного профілю, спеціалізованими експертними організаціями, окремими науковцями, фахівцями (їх групами), які мають відповідну кваліфікацію та спеціальні знання у тій галузі науки, питання розвитку якої регулює проект нормативно-правового акта.

2. До проведення експертизи можуть залучатися міжнародні установи та організації, іноземні науковці та фахівці.

3. До проведення наукової експертизи не може залучатися суб’єкт, від якого надійшов проект нормативно-правового акта чи який брав участь у його розробленні.

4. У разі наявності альтернативних проектів нормативно-правового акта наукова експертиза кожного з них проводиться тими самими експертами.

Стаття 39. Проведення обов’язкової фінансово-економічної експертизи

1. Обов’язкова фінансово-економічна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

2. Методика проведення фінансово-економічної експертизи проектів нормативно-правових актів визначається Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

Стаття 40. Незалежність експертів

1. Під час оцінки проекту нормативно-правового акта експерти є незалежними від позиції суб’єкта нормотворення, на запит якого проводиться експертиза, та будь-якого іншого впливу.

Стаття 41. Висновки експертизи

1. За результатами проведення експертизи готується висновок, що подається суб’єкту нормотворення.

2. Висновок експертизи проекту нормативно-правового акта, який винесено на референдум або обговорення громадськості, публікується в офіційних виданнях або в друкованих засобах масової інформації.

3. Суб’єкт проведення обов’язкової експертизи несе відповідальність у випадках, передбачених законом.

Стаття 42. Врахування результатів наукової експертизи

1. Результати наукової експертизи проекту нормативно-правового акта розглядаються суб’єктом нормотворення під час його обговорення, прийняття чи визначення подальшої роботи. Висновок експертизи не є обов’язковим для врахування суб’єктом нормотворення.

Стаття 43. Результати розгляду та обговорення проекту нормативно-правового акта

1. Суб’єкт нормотворення за результатами експертизи проекту нормативно-правового акта може:

1) прийняти нормативно-правовий акт;

2) повернути проект нормативно-правового акта відповідному органу або конкретній ocoбi для доопрацювання, внесення до нього необхідних змін із зазначенням зауважень і строку доопрацювання;

3) надіслати проект для проведення додаткової чи повторної експертизи;

4) винести проект нормативно-правового акта на обговорення громадськості;

5) відхилити проект нормативно-правового акта.

Стаття 44. Винесення проекту нормативно-правового акта на обговорення громадськості

1. Проект нормативно-правового акта, який стосується прав, свобод і законних інтересів громадян, питань суспільно-економічного розвитку держави, виноситься на обговорення громадськості шляхом його розміщення на офіційних веб-сторінках органів державної влади або опублікування в друкованих засобах масової інформації чи доведення до відома громадськості в інший спосіб.

2. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі обговорення громадськістю проекту нормативно-правового акта, розглядаються його розробниками, органами, яким доручено доопрацювання проекту, узагальнюються, враховуються під час доопрацювання або передаються нормотворчим органам для прийняття відповідного рішення.

Стаття 45. Порядок прийняття (видання) нормативно-правового акта

1. Нормативно-правовий акт за результатами його розгляду приймається (видається) уповноваженим на це органом або посадовою особою з додержанням процедури, визначеної Конституцією України, цим Законом, відповідними законами України про їх статус чи іншими нормативно-правовими актами.

2. Нормативно-правові акти згідно з Конституцією України та законом про референдуми можуть прийматися громадянами України на відповідних референдумах.

Стаття 46. Підписання нормативно-правового акта

1. Офіційний текст прийнятого (виданого) суб’єктом нормотворення нормативно-правового акта засвідчується підписом посадової особи (посадових осіб), уповноваженої (уповноважених) на це Конституцією України чи законом. Конституцією України чи законом можуть встановлюватися інші вимоги щодо підписання прийнятих (виданих) нормативно-правових актів.

2. Нормативно-правовий акт, підписаний у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, не підлягає погодженню, затвердженню чи підтвердженню його легітимності в інший спосіб, якщо інше не передбачено Конституцією України чи законом.

3. Оригінал нормативно-правового акта зберігається в установленому порядку відповідним суб’єктом нормотворення.

Стаття 47. Особливості підписання законів України
  1   2   3Схожі:

Закон україни про нормативно-правові акти iconЗакону України "Про нормативно-правові акти"
Термін «правові відносини», вжитий у преамбулі, є неправильним, оскільки закон регулює не правові, а суспільні відносини
Закон україни про нормативно-правові акти iconЗакон України від 18 листопада 2009 року №1729-vі "Про нормативно-правові акти"
Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повертаю зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою...
Закон україни про нормативно-правові акти iconЗакон україни про нормативно-правові акти
У цьому Законі та в інших нормативно-правових актах терміни вживаються в такому значенні
Закон україни про нормативно-правові акти iconЗакон УкраЇни Про нормативно-правові акти
У цьому Законі та в інших нормативно-правових актах терміни вживаються в такому значенні
Закон україни про нормативно-правові акти iconЗакону України "Про нормативно-правові акти" Прийнятий Верховною Радою України 1 жовтня 2008 року Закон України "
Прийнятий Верховною Радою України 1 жовтня 2008 року Закон України "Про нормативно-правові акти" не може бути підписаний Президентом...
Закон україни про нормативно-правові акти iconПропозиції щодо запитання чи є у судів правові підстави відмовляти у нарахуванні соціальних виплат, застосовуючи нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України
Відповідаючи на запитання «чи є у судів правові підстави відмовляти у нарахуванні соціальних виплат, застосовуючи при цьому нормативно-правові...
Закон україни про нормативно-правові акти iconII. Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги Податковий кодекс України
Закон україни про нормативно-правові акти iconПорівняльна таблиця до Закону України ''Про нормативно-правові акти''
У цьому Законі та в інших нормативно-правових актах терміни вживаються в такому значенні
Закон україни про нормативно-правові акти iconПорівняльна таблиця до Закону України ''Про нормативно-правові акти''
У цьому Законі та в інших нормативно-правових актах терміни вживаються в такому значенні
Закон україни про нормативно-правові акти iconЗакон України «Про відпустки»
Право на відпочинок усім працівникам гарантують стаття 45 Конституції України, кзпп україни, Закон України «Про відпустки» від 15...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи