Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" icon

Закону "Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"НазваЗакону "Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Дата конвертації05.03.2016
Розмір222.15 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Порівняльна таблиця

до проекту Закону “Про внесення змін до Закону України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності щодо посилення правового та соціально-економічного захисту студентів”

Діюча редакція
Запропонована редакція
Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі застосовуються такі терміни:
роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю чи надає освітні послуги особам, які навчаються;
Особи, які навчаються – учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, студенти, аспіранти та докторанти вищих навчальних закладів денної форми навчання.
Стаття 2. Професійні спілки
Стаття 2. Професійні спілки

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, а також відносин у галузі навчання.

Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок

Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок

Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політич­них, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.

Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, прав та інтересів у галузі навчання гарантованих Конституцією України, іншими законами України.
Стаття 7. Членство у профспілках
Стаття 7. Членство у профспілках

Громадяни України вільно обирають профспіл­ку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника, особи, яка навчається), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.

Стаття 11. Статус професійних спілок

Стаття 11. Статус професійних спілок

Статус первинних мають профспілки чи органі­зації профспілки, які діють на підприє­мстві, в установі, організації, навчальному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб.

Статус первинних мають профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчаль­ному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють (навчаються) на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб.

Стаття 13. Професійні спілки та держава

Стаття 13. Професійні спілки та держава

Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.

Держава визнає профспілки повноважними предста­вни­ками працівників та (чи) осіб, які навчаються і захис­никами їх трудових, соціально-еконо­мічних прав та інтересів, прав та інтересів у галузі нав­чання, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.

Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників.

Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників та осіб, які навчаються.

Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок

Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок

Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.

Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економіч­них, прав та інтересів, прав та інтересів у галузі навчання членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодав­цями, а також з іншими об'єднаннями громадян.

У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.

У питаннях колективних прав та інтересів праців­ників та (чи) осіб, які навчаються профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників, осіб, які навчаються незалежно від їх членства у профспілках.
Стаття 20. Право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод
Стаття 20. Право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод

Профспілки, їх об'єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством.

Профспілки, їх об'єднання ведуть колекти­вні переговори, здійснюють укладання колективних до­говорів, генеральної, галузевих, регіональних, між галу­зевих угод від імені працівників та (чи) осіб, які навчаються у порядку, встановленому законодавством.

Представництво профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів, укладання угод від імені працівників на державному, галузевому або регіональному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об'єднують.

Представництво у спільному представницькому органі профспілок, їх об'єднань, на ведення колектив­них переговорів, укладання угод від імені працівників та (чи) осіб, які навчаються на державному, галузевому або регіональному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об'єднують.

Забороняється ведення переговорів та укладання угод і колективних договорів від імені працівників особам, які представляють роботодавців.

Забороняється ведення переговорів та укладання угод і колективних договорів від імені працівників та (чи) осіб, які навчаються особам, які представляють роботодавців.
Стаття 21-1. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав осіб, які навчаються.
Профспілки, їх об’єднання:

  • здійснюють захист навчальних, соціально-економічних та інших прав та інтересів осіб, які навчаються;

  • беруть участь у формуванні державної політики щодо розвитку освіти в Україні, формуванні обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, мережі студентських гуртожитків, молодіжних хостелів;

  • погоджують проекти нормативно-правових актів, стосовно осіб, які навчаються, їх соціально-економічного захисту, в тому числі при встановленні розмірів стипендій, соціальних виплат, формування стипендіальних фондів, вирішенні питань (обсягів) матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, студентських гуртожитків, закладів охорони здоров’я, громадського харчування, фізичної культури та спорту, оздоровлення, культури та відпочинку, побуту, працевлаштування тощо;

  • здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про освіту, дотриманням якості освіти, нормативно-правових актів щодо забезпечення пільгового проїзду;

  • сприяють своїм членам в організації та участі в проходженні практик, програм освітньо-культурних обмінів;

  • вносять пропозиції органам виконавчої влади та місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства щодо здобуття освіти, соціальних гарантій молоді, які є обов’язковими для розгляду, та в місячний термін отримувати від них аргументовані письмові відповіді.

Стаття 22. Права профспілок, їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення

Стаття 22. Права профспілок, їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення

Профспілки, їх об'єднання беруть участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість.

Профспілки, їх об'єднання беруть участь у розроб­ленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості (програм тимчасо­вої зайнятості та зайнятості з неповним робочим днем для осіб, які навча­ються), проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують захо­ди щодо соціаль­ного захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють конт­роль за виконанням законодавства про зайнятість.
Стаття 23. Права профспілок, їх об'єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян
Стаття 23. Права профспілок, їх об'єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян

Профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також міні­мальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування
Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування

Профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні державним соціальним страхуван­ням як представники застрахованих осіб

Профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб та осіб, які навчаються.
Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності
Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності

Роботодавці зобов'язані брати участь в заходах профспілок щодо захисту трудових та соціально-економічних прав на їх запрошення.

Роботодавці зобов'язані брати участь в заходах профспілок щодо захисту трудових та соціально-економічних прав, прав та інтересів у галузі навчання на їх запрошення.
Стаття 33. Право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб
Стаття 33. Право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб

Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником, іншими посадовими особами підприємства, установи або організації, якщо його (їх) дії призвели до порушення прав членів профспілки передбачених цим Законом, законодавством про працю, про колективні договори та угоди.

Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'яз­ковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.

Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, інші посадові особи стосовно яких прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника чи інших посадових осіб, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.
Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях
Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях

Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.

Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні пра­ва та інтереси, права та інтереси у галузі навчання. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на пред­ставництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.

Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілко­вих організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представ­ницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої з них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'я­зань за колективним договором та відповіда­льності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється пра­ва представляти інтереси найманих праців­ників при підписанні колективного договору.

Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників та (чи) осіб, які навчаються підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої з них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору.
Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації

5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліп­шення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; 

5) разом з роботодавцем вирішує питання соціа­льного розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуго­вування працівників та осіб, які навчаються

15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

15) представляє інтереси застрахованих осіб та осіб, які навчаються у комісії із соціального страхування, направляє працівників та осіб, які навчаються на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговуван­ня працівників, осіб, які навчаються та членів їх сімей;
18) стосовно осіб, які навчаються:

- бере участь в управлінні навчальним закладом через участь у робочих та дорадчих органах, у роботі стипендіальних комісій, у вирішенні пи­тань підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності, у призначенні матеріальної допомоги та заохочення.

- погоджує навчальні плани, розклади занять, правила внутрішнього розпорядку, правила проживання в студентських гуртожитках, відрахування та переведення студентів, поселення та виселення студентів з гуртожитку;

- разом з власником визначає вартість навчання, проживання в гуртожитку, перелік та вартість платних послуг, умов договору про навчання, умов участі у програмах освітніх та культурних обмінів, умови та форми соціального та страхового захисту студентів.
Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок
Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок

1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;

1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи (навчання) на підприємстві, в установі, організації, де працюють (навчаються) члени профспілок;

2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці (навчання), виконання колективних договорів та угод, додер­жання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників і осіб, які навчаються;

6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.

6) перевіряти розрахунки з оплати праці, виплати стипендії та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.
Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів
Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій та осіб, які навчаються, обраних до профспілкових органів

Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.

Працівникам підприємств, установ або організацій, особам, які навчаються обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його ке­рівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).

Звільнення чи відрахування членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

За працівниками та особами, які навчаються, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників та осіб, які навчаються за місцем роботи (навчання) відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим особам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.
Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок
Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок

За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісяч­но і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи ок­ремої угоди в терміни, визначені цим догово­ром. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

За наявності письмових заяв членів профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників та (чи) осіб, які навчаються відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.
Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи
Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи

Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культу­рно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи або організації.

Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників та (чи) осіб, які навчаються підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи або організації.
Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу
Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу

Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первин­ним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбаче­них колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці (стипендіального фонду) з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.
Стаття 45. Обов'язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань
Стаття 45. Обов'язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань

Роботодавці, їх об'єднання зобов'язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

Роботодавці, їх об'єднання зобов'язані в п’ятиденний термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці, навчання та оплати праці працівників та (чи) осіб, які навчаються, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.Народний депутат УкраїниСхожі:

Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (щодо посилення правового та соціально-економічного захисту осіб, які навчаються)
Внести до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45,...
Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до статей 11 і 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45
Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" iconЗакону України Про внесення змін до Закону України " Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав та інтересів профспілок
Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" iconЗакону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" На підпис Президентові України надійшов Закон України "
Так, у Законі зазначено, що професійні спілки захищають трудові, соціально-економічні, інші права і свободи та інтереси
Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" iconЗакону про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" iconЗакон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" з пропозиціями Президента від 05. 07. 99
Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" icon5191/п про включення до порядку денного п"ятої сесії Верховної Ради України третього скликання законопроекту про внесення змін та доповнень до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
П про включення до порядку денного п"ятої сесії Верховної Ради України третього скликання законопроекту про внесення змін та доповнень...
Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" iconЗакон України Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності

Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" iconЗакону України Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Згідно із статтею 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних...
Закону \"Про внесення змін до Закону України \"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\" iconЗакону України Про внесення змін до Закону України " Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Пінчук Андрій Павлович – народний депутат України; Голова підкомітету з питань контролю та законодавчого забезпечення регулювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи