Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації icon

Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організаціїНазваПоложення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації
Дата конвертації17.10.2012
Розмір80.25 Kb.
ТипПоложення
джерело
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

архівів України

17.12.2007 № 183


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 січня 2008 р. за № 13/14704


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію державного органу, органу

місцевого самоврядування, державного та комунального

підприємства, установи та організації

  1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1004, державний орган, орган місцевого самоврядування, державне та комунальне підприємство, установа та організація (далі - юридична особа) утворює експертну комісію (далі - ЕК) для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) державної архівної установи (ЕК архівного відділу райдержадміністрації, міської ради), у зоні комплектування якої вона перебуває.

  2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються керівником юридичної особи, після чого стають обов'язковими для виконання структурними підрозділами.

  3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України (далі - Держкомархів) та положенням, затвердженим на підставі цього Типового положення.

  1. До складу ЕК, який затверджується керівником юридичної особи, входять керівники служби діловодства та архівного підрозділу юридичної особи, працівники структурних підрозділів, а також представники ЕПК (ЕК) державного архіву (архівного відділу райдержадміністрації, міської ради), у зоні комплектування якої вона перебуває.

Головою ЕК призначається, як правило, заступник керівника юридичної особи, а секретарем - керівник її архівного підрозділу, або особа, відповідальна за архів.

  1. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів юридичної особи та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

  2. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує керівник юридичної особи, і звітує перед ним про проведену роботу.

  3. Завданням ЕК юридичної особи є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві юридичної особи.

  4. ЕК юридичної особи приймає рішення про схвалення та подання до ЕПК (ЕК архівного відділу райдержадміністрації, міської ради) проектів таких документів:

описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ);

описи справ з особового складу; номенклатури справ;

інструкції з діловодства;

положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК; анотовані переліки унікальних документів НАФ;

акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ; акти про вилучення документів з НАФ.

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

контролювати дотримання структурними підрозділами юридичної особи, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від структурних підрозділів юридичної особи розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів юридичної особи відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів юридичної особи про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів юридичної особи, а в разі необхідності працівників відповідної державної архівної установи (архівного відділу міської ради);

інформувати керівництво юридичної особи з питань, що входять до компетенції ЕК.

  1. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

  2. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписується головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК керівником юридичної особи.

12. У разі відмови керівника юридичної особи затвердити протокол засідання ЕК вона може звернутися до Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву, рішення якої з цього питання є остаточним.


Зразок документів щодо положення

про експертну комісію юридичної

особи міста Чернігова


Зразок наказу

Найменування установи

НАКАЗ


17 червня 2008 року № _____


Про затвердження Положення

про експертну комісію та складу

експертної комісії

(повна назва юридичної особи)


Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004 "Про проведення експертизи цінності документів" та наказу голови Державного комітету архівів України від 17 грудня 2007 року №183:

1. Затвердити Положення про експертну комісію (повна назва юридичної особи), що додається.

2. Затвердити склад експертної комісії (повна назва юридичної особи) згідно з додатком.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази від 31 липня 2003 року №__ та від листопада 2005 року №____.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на _____


Посада керівника установи Підпис Розшифровка підпису

Дата (Печатка з кодом установи)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ (повна назва юридичної особи)

17 червня 2008 року №


ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію (повна назва юридичної особи)

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1004 та Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом голови Державного комітету архівів України від 17 грудня 2007 року №183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2008 року за №13/14704 в (повна назва юридичної особи) (далі - юридична особа) створено експертну комісію (далі - ЕК) для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертної комісії (далі - ЕК) архівного відділу Чернігівської міської ради та експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) Державного архіву Чернігівської області.

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються керівником юридичної особи, після чого стають обов'язковими для виконання структурними підрозділами.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України (далі - Держкомархів) та цим положенням.

4. До складу ЕК, який затверджується керівником юридичної особи, входять … (керівники служби діловодства та архівного підрозділу юридичної особи, працівники структурних підрозділів.

^ Головою ЕК призначається, як правило, заступник керівника юридичної особи, а секретарем - керівник її архівного підрозділу, або особа, відповідальна за архів.)

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів юридичної особи та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує керівник юридичної особи, і звітує перед ним про проведену роботу.

7. Завданням ЕК юридичної особи є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві юридичної особи.

8. ЕК юридичної особи приймає рішення про схвалення та подання до ЕК архівного відділу міської ради (ЕПК Державного архіву Чернігівської області) проектів таких документів:

описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ);

описи справ з особового складу; номенклатури справ;

інструкції з діловодства;

положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК; анотовані переліки унікальних документів НАФ;

акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ; акти про вилучення документів з НАФ.

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

контролювати дотримання структурними підрозділами юридичної особи, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від структурних підрозділів юридичної особи розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів юридичної особи відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів юридичної особи про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів юридичної особи, а в разі необхідності працівників архівного відділу міської ради;

інформувати керівництво юридичної особи з питань, що входять до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписується головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК керівником юридичної особи.

12. У разі відмови керівника юридичної особи затвердити протокол засідання ЕК вона може звернутися до Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву, рішення якої з цього питання є остаточним.Схожі:

Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconПоложення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації
Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального...
Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconПоложення про експертну комісію Державного архіву Сумської області
Міністерства юстиції України від 19. 06. 2013 №1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу,...
Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconРозпорядження смт Іванівка 28. 12. 11 №659/А-2011 Про затвердження складу та Положення про експертну комісію Іванівської районної державної адміністрації з проведення експертизи цінності документів
Державного комітету архівів України від 17 грудня 2007 року №183 «Про типове положення про експертну комісію державного органу, органу...
Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconПоложення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації та згідно з листом архівного управління Дніпропетровської міської ради від 23. 01. 12 вх. №8/213
України від 17. 12. 07 №183 „Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування,...
Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconРозпорядження від 16. 11. 2012 №62-р смт Любешів Про затвердження складу експертної комісії районної ради
«Про проведення експертизи цінності документів», Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування,...
Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconРозпорядження міського голови від 06 грудня 2013 р. №147 м. Стаханов Про затвердження експертної комісії виконавчого комітету Стахановської міської ради у новому складі та Положення про неї у новій редакції
Та Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства,...
Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconПоложення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації Відповідно до статті 31
Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і...
Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconПоложення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного І комунального підприємства, установи та організації Відповідно до статті 31
Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного І...
Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconНаказ №232/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р за №202/20515
Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і...
Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації iconНаказ №232/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р за №202/20515
Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов