Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-одНазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од
Дата конвертації13.05.2016
Розмір99.29 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>

УКРАЇНА

ПІДВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


_________________ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ____ ______________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ № 393-од

Про проект Програми забезпечення

виконання районною державною

адміністрацією, її управліннями і

відділами повноважень, делегованих

Підволочиською районною радою
Відповідно до статей 13, 17, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 85 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 березня 2008 року № 176 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» (із змінами), з метою покращення матеріально–технічного стану районної державної адміністрації, її управлінь і відділів та недопущення ними заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії:
1. Схвалити проект Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією, її управліннями і відділами повноважень, делегованих Підволочиською районною радою (далі - проект програми), що додається.

2. Відділу фінансового-господарського забезпечення районної державної адміністрації подати в установленому порядку проект програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до вимог регламенту районної ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити керівнику апарату районної державної адміністрації КУЗЬМІН М.Б.

Голова районної державної

адміністрації Б.В.ОНИЩУК
СХВАЛЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

18 грудня 2015 року № 393-од

ПРОГРАМА
забезпечення виконання районною державною адміністрацією, її управліннями і відділами повноважень, делегованих Підволочиською районною радою

1. Паспорт програми


1.

Ініціатор розроблення програми

Підволочиська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови районної державної адміністрації від 27 листопада 2015 року № 64.

3.

Розробник програми

Відділ фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Фінансове управління районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Підволочиська районна державна адміністрація

6.

Учасники програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації відділи освіти, культури і туризму, охорони здоров’я районної державної адміністрації

7.

Терміни реалізації програми

2015- 2016 роки

8.

Перелік місцевих бюдже-тів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

265000

1)

коштів районного бюджету

265000

2)

коштів інших джерел

02. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма
Програма забезпечення виконання районною державною адміністрацією, її управліннями і відділами повноважень, делегованих Підволочиською районною радою (надалі – програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової підтримки районної державної адміністрації, її управлінь та відділів в умовах обмеженого фінансування для якісного виконання ними делегованих повноважень.

Відповідно до статті 29 Закону України від 09 квітня 1999 року № 586-ХІV «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм районною радою відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами).

Зокрема, до делегованих повноважень віднесено: підготовку і внесення на розгляд та затвердження районною радою проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району; забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; сприяння інвестиційній діяльності на території району.

Районна державна адміністрація забезпечує на території району відповідно до делегованих повноважень також розвиток освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, житлово-комунальної сфери, дорожнього господарства, місцевого пасажирського транспорту, здійснює координацію діяльності місцевих землевпорядних органів, забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

Фінансування районної державної адміністрації, її управлінь і відділів здійснюється з державного бюджету. Для виконання делегованих повноважень мобілізуються усі наявні ресурси – матеріально-технічні, трудові, фінансові. Разом з тим, їх обсяг обмежується граничними видатками державного бюджету, що не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності.

Протягом останніх років, районна державна адміністрація, її управління і відділи не забезпечуються бюджетними асигнуваннями в повному обсязі до потреби, для здійснення видатків пов’язаних з виконанням делегованих повноважень. Так, якщо у 2013 році видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання паперу, канцелярських товарів, пально-мастильних матеріалів, запчастин та інше) склали 43,4 тис.грн., то в наступних роках видатки по цьому КЕКВ зменшились (за рахунок зменшення бюджетних асигнувань): в 2014 році видатки склали – 37,0 тис.грн., в 2015 році очікуються видатки у сумі 24,7 тис.грн., тобто в межах планових призначень на 2015 рік.

При зменшенні споживання енергоносіїв в натуральних показниках та при зростанні цін на енергоносії в 2015 році, коштів, що виділяються з державного бюджету недостатньо для розрахунків з надавачами цих послуг. Так, по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» за 2014 рік спожито райдержадміністрацією, її управліннями і відділами 91 Гкал. і сплачено 92,8 тис.грн., а в 2015 році очікується спожити 84 Гкал. і сплатити 143,9 тис.грн. По КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» за 2014 рік спожито 19715 м.куб.і оплачено 121,3 тис.грн., а в 2015 році очікується спожити 18619 м.куб. і сплатити 172,6 тис.грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) протягом 2013-2015 років кошти з державного бюджету не виділялись.

Основною проблемою є: неможливість ефективного виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень по причині недостатнього фінансування. Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, з позабюджетних джерел обмежується корупційним законодавством.

Пропонована програма передбачає здійснення видатків на придбання канцелярського приладдя, паперу, придбання пально-мастильних матеріалів, придбання запчастин до транспортних засобів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
3. Визначення мети програми
 Метою програми є забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою, які здійснюються апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами і іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

Підготовка пропозицій щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації, її управлінь і відділів з органами місцевого самоврядування для вирішення питань економічного, соціального і культурного розвитку району.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання програми
Засобами розв’язання проблеми є спрямування коштів районного бюджету, відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України, для покращення матеріально-технічного стану районної державної адміністрації, її управлінь і відділів, створення належних умов праці для працівників.

Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми відсутні.

Джерелами фінансування програми є кошти районного бюджету.

Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради про бюджет на відповідний рік або внесенням змін до нього, згідно з розписом районного бюджету. Термін дії програми – 2015-2016 роки.
Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2015 рік 2016 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

127000 138000

265000

районний бюджет

127000 138000

265000


Суми коштів, необхідних на реалізацію програми є орієнтовними та конкретизуються (по кожній установі) рішенням про бюджет на відповідний рік або внесенням змін до нього на вищевказані роки, виходячи з можливостей бюджету.
5. Напрями діяльності та заходи програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією, її управліннями і відділами повноважень, делегованих Підволочиською районною радою
п/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні

завдання)


Перелік заходів програми


Строк

вико-

нання

заходу


Виконавці


Джерела

фінансу-вання

Орієнтовні обсяги

фінансування

тис. гривень, у т.ч. :


Очікуваний результат

2015

2016


1

2

3

4

5

6

7


8

9
Забезпечення виконання районною державною адміністрацією, її управліннями і відділами повноважень, делегованих районно радою


1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210):

1) канцелярського приладдя, паперу;

2) придбання пально-мастильних матеріалів, запасних частин до легкових автомобілів;
2. Оплата послуг (крім комунальних, КЕКВ 2240)
3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270):

1) оплата послуг теплопостачання;

2) оплата водопостачання та водовідве-дення;

3) оплата електроенергії;

4) оплата природного газу.

4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)

РАЗОМ

2015 - 2016

роки


Підволочиська районна державна адміністрація, управління праці та соціального захисту населення райдерж-адміністрації, управ-ління агропромислового розвитку, фінансове управління, відділи освіти, культури та туризму, охорони здоров’я райдержадмі-ністрації


Районний бюджет

3000

15000


9000

45000

3000

32000
20000

1270005000

20000


10000

45000

5000

33000
20000

138000

Якісне виконання програми соціально-еконо-мічного та культур-ного розвитку району, показників районного бюдже-ту, забезпечення звітності про їх виконання, підви-щення рівня про-дуктивності праці працівників райдер-жадміністрації, її управлінь і відділів


7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація та контроль за ходом виконання програми здійснює відповідальний виконавець – районна державна адміністрація.


Керівник апарату

районної державної адміністрації М.Б.КУЗЬМІН

Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №394-од
У зв’язку із кадровими змінами вивести із складу колегії районної державної адміністрації махніцького андрія Тарасовича – заступника...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 25 грудня 2015 року смт Підволочиськ №409 -од
Монартовича ігора Ігоровича – першого заступника голови районної державної адміністрації, голову комісії
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 25 грудня 2015 року смт Підволочиськ №406-од
Відповідно до пунктів 5, 7-9 третього розділу регламенту Підволочиської районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 25 грудня 2015 року смт. Підволочиськ №408-од
Тернопільської області
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 07 грудня 2015 року смт. Підволочиськ №373-од
Затвердити оновлений склад комісії з питань захисту прав дитини Підволочиської районної державної адміністрації, що додається
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 15 грудня 2015 року смт. Підволочиськ №381-од
Міністерства фінансів України від 21. 09. 2015 №31-05110-14-8/29535 «Щодо уточнення показників місцевих бюджетів на 2015 рік», розглянувши...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 24 грудня 2015 року смт Підволочиськ №404-од
Розглянувши звернення жителів району до районної державної адміністрації про надання грошової допомоги у зв’язку зі складними матеріальними...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21 грудня 2015 року смт Підволочиськ №395-од
Розглянувши звернення жителів району до районної державної адміністрації про надання грошової допомоги у зв’язку зі складними матеріальними...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 29 грудня 2015 року смт Підволочиськ №413-од
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання довідки департаменту фінансів облдержадміністрації від 25. 12....
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року смт Підволочиськ №393-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 25 травня 2015 року смт Підволочиськ №140-од
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 15. 04. 2015року №104-од, внести зміни до річного розпису...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи