Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації icon

Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформаціїНазваРозпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації
Дата конвертації24.05.2016
Розмір98.77 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>УКРАЇНА

ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА РАДА


ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИвід 01 вересня 2011 року № 119


Про забезпечення доступу

до публічної інформації
На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:
1. Затвердити Порядок складання, подання запитів на доступ до публічної інформації в Збаразькій районній раді та форму запиту на інформацію згідно з додатками 1, 2.
2. Визначити:

2.1. Заступника голови районної ради Липку Василя Івановича відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна рада.

2.2. Головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян виконавчого апарату районної ради відповідальною особою з питань запитів на інформацію та забезпечення доступу запитувачів до інформації, розпорядником якої є районна рада.
3. Загальному відділу виконавчого апарату районної ради:

3.1. З метою доступу до публічної інформації та її збереження, вести облік документів, що знаходяться в районній раді і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації.

3.2. Запровадити облік запитів на інформацію, що надходять в районну раду від юридичних осіб.
4. Головному спеціалісту по роботі із зверненнями громадян виконавчого апарату районної ради:

4.1. Запровадити облік запитів на інформацію, що надходять в районну раду:

- від фізичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи;

- електронною поштою.

4.2. Сприяти громадянам з обмеженими фізичними можливостями в поданні письмових запитів на інформацію.

4.3. Проінформувати населення через місцеві засоби масової інформації про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
5. Визначити кабінет загального відділу апарату районної ради спеціальним місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.
6. Розробникам проектів розпоряджень голови районної ради забезпечувати своєчасне оприлюднення тих проектів, що підлягають обговоренню.
7. Раднику голови районної ради спільно з відділами виконавчого апарату районної ради забезпечити оприлюднення в місцевих засобах масової інформації, на веб-сайті, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм запитів на інформацію.
8. Начальникам відділів виконавчого апарату районної ради вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.
9. Заступнику голови районної ради Липці В.І. провести навчання працівників виконавчого апарату районної ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації.
10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради Н.І. РОЗВАДОВСЬКА


Л.Б.Грещук

Л.А.Ющишин

О.І.Пачковський

Додаток 1
до розпорядження голови

Збаразької районної ради

01 вересня 2011 року № 119

ПОРЯДОК

складання, подання запитів на доступ до публічної інформації

в Збаразькій районній раді
Згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Надання публічної інформації Збаразькою районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації – Збаразької районної ради – надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.
Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації – Збаразької районної ради із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі:

- поштою за адресою: м-н. І.Франка, 1, м. Збараж, 47302;

- факсом: (03550) 2-18-39, 2-34-46; телефоном: (03550) 2-14-62;

- електронною поштою: zbar_rada@ukr.net.
Запит на інформацію повинен містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації (кабінет організаційного відділу) та на офіційному веб-сайті районної ради.
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію у організаційному відділі апарату районної ради, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.
Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовий формі.
Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Начальник юридичного відділу

виконавчого апарату районної ради О.І.ПАЧКОВСЬКИЙ

Додаток 2
до розпорядження голови

Збаразької районної ради

01 вересня 2011 року № 119

Взірець
Бланк або штамп

(якщо запитувачем є юридична особа, із зазначенням поштової адреси

або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв’язку, якщо такий є)
Збаразька районна рада

______________________________

______________________________

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи,

поштова адреса або адреса електронної пошти,

номер телефону, номер факсу, якщо такі є)
ЗАПИТ

на інформацію
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати мені інформацію _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(загальний опис інформації)
або доступ до інформації ______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)
Відповідь прошу надати у визначений законом термін за поштовою адресою або телефоном чи факсом, або електронною поштою.
_____________________ _____________________

(посада)* (підпис)*

*За умови подання запиту юридичною особою в письмовій формі
_____________________ _____________________

(дата)** (підпис)**

**За умови подання запиту фізичною особою в письмовій формі
Начальник юридичного відділу

виконавчого апарату районної ради О.І.ПАЧКОВСЬКИЙ
Схожі:

Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації iconРозпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 06. 06. 11 №226 м. Берегово Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,...
Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації iconРозпорядження від 23 травня 2011 року №21 Про забезпечення доступу до публічної інформації
З метою забезпечення прозорості та відкритості в діяльності районної ради, реалізації права громадян на доступ до публічної інформації,...
Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від " 28 " вересня 2012 року №661/0/5-12 м. Львів Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська обласна державна адміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 лютого 2011 року №2939-vi, Указу Президента України від 5...
Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 листопада 2014 року №544-од "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації",
На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 “Питання...
Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 27 травня 2011 р смт. Козова №237 Про першочергові заходи
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання...
Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації icon­розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 грудня 2014 року смт. Козова №316-од
України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547/2011 “Питання забезпечення органами...
Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації iconРозпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації",...
Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації iconРозпорядження голови стрийської районної державної адміністрації від 30 травня 2011 р. №286 м. Стрий Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації "
Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,...
Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації iconРозпорядження 25 січня 2013 року Калинівка №22 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 "Питання...
Розпорядження голови районної ради від 01 вересня 2011 року №119 Про забезпечення доступу до публічної інформації iconНаказ №2 Про доступ до публічної інформації
Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547 «Питання забезпечення органами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи