41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення icon

41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положенняНазва41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення
Дата конвертації17.08.2016
Розмір69.09 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>Затверджено

наказом в.о. прокурора області

41 від 18 липня 2011 року

П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на заміщення вакантних

посад державних службовців
Загальні положення
1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців четвертої-сьомої категорій (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
2. Конкурс на заміщення вакантної посади держаного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.
3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом прокурора області утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник прокурора області, який за розподілом обов’язків відповідає за стан організації роботи і питання державної служби в органах прокуратури. До складу конкурсної комісії входять начальник відділу роботи з кадрами, а також керівники окремих структурних підрозділів апарату прокуратури області.
4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в органах прокуратури області, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу5. Рішення про проведення конкурсу приймається прокурором області за наявності вакантної посади державного службовця.
6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
- досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.
7. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі – кандидати).
8. Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс
9. Відділ роботи з кадрами прокуратури області або міськрайпрокурори зобов´язані опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.
10. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити, такі відомості:
1) найменування, місцезнаходження прокуратури, адреса, номери телефонів конкурсної комісії прокуратури області та відділу роботи з кадрами прокуратури області;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом роботи з кадрами прокуратури області:

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.
11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінет Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття прокурором області рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку в межах органів прокуратури області конкурс не оголошується.
Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії прокуратури області такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6 см;

- копії документів про освіту, засвідчену нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї;

- копію першої та другої сторінок паспорту громадянина України, засвідчену кадровою службою;

- медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) .
Особи, які працюють в органах прокуратури області, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначені документи до заяви не додають.
13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
15. Відділ роботи з кадрами прокуратури області перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбачених для кандидатів на посаду державного службовця.
16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, а рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється відділом роботи з кадрами прокуратури області з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі роботи з кадрами прокуратури області.

Проведення іспиту та відбір кандидатів18. Іспит проводиться конкурсною комісією прокуратури області з метою об´єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.
19. Відділ роботи з кадрами прокуратури області за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
20. Під час іспиту перевіряється знання Конституції України, Законів України „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, „Про прокуратуру”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу прокуратури області.
21. Порядок проведення іспиту в органах прокуратури області та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органів прокуратури та структурних підрозділів затверджується прокурором області або особою, яка його замінює, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.
22. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
23. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.
24. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву відповідної прокуратури і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
25. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.
26. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
27. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
28. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається прокурору області не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
29. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
30. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник прокуратури, який здійснює призначення його на посаду, на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
31. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене прокурору області протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
32. Рішення прокурора області може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.Схожі:

41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення icon41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом в о прокурора області від 18...
41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення iconПорядо к проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у прокуратурі Харківської області
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення iconПроведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Житомирському апеляційному адміністративному суді
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” та Загального порядку проведення...
41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення icon1114/1ц від 29 грудня 2010 року порядо к проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом прокурора області від 29 грудня...
41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення iconПорядок та умови проходження конкурсу та іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців в органах прокуратури Одеської області
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, наказу Головного управління державної...
41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення iconКонкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: завідувача сектору внутрішнього аудиту (1 вакантна посада)
«Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Головному управління Держземагентства у Запорізькій області», 11. 03. 2013...
41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення iconКонкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
«Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Головному управління Держземагентства у Запорізькій області», 27. 05. 2013...
41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення iconПроведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті дпа в області
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення iconПорядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Житомирському апеляційному адміністративному суді. Загальні положення
Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої категорій...
41 від 18 липня 2011 року порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Загальні положення iconІнформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад україна калинівська районна державна адміністрація розпорядження від " 14 " вересня 2011 року №111-рк
Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи