Закон україни про питну воду та питне водопостачання icon

Закон україни про питну воду та питне водопостачанняНазваЗакон україни про питну воду та питне водопостачання
Сторінка4/4
Дата конвертації03.09.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
1   2   3   4

МОНІТОРИНГ І ОБЛІК У СФЕРІ

ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 39. Державний моніторинг у сфері питної води

та питного водопостачання
З метою збирання, оброблення, збереження та аналізу

інформації про якість питної води, стан об'єктів централізованого

питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення

науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних

рішень у цій сфері проводиться державний моніторинг.
Державний моніторинг у сфері питної води та питного

водопостачання проводять:
центральний орган виконавчої влади з питань водного

господарства - щодо якісного стану водних об'єктів у місцях

водозаборів для централізованого питного водопостачання за

радіологічними і хімічними показниками;
центральний орган виконавчої влади з питань охорони

здоров'я - щодо дотримання санітарних норм хімічних,

бактеріологічних, радіологічних показників водних об'єктів,

призначених для питного водопостачання, та у системах питного

водопостачання;
центральний орган виконавчої влади з питань

житлово-комунального господарства - щодо якості питної води після

споруд водопідготовки за хімічними і бактеріологічними

показниками, а також технічного стану об'єктів централізованого

питного водопостачання;
центральний орган виконавчої влади з питань екології та

природних ресурсів - щодо прогнозування змін якісного і

кількісного стану поверхневих та підземних джерел централізованого

питного водопостачання у місцях водозаборів.
Державний моніторинг у сфері питної води та питного

водопостачання проводиться у порядку, встановленому Кабінетом

Міністрів України.
Стаття 40. Державний облік у сфері питної води та питного

водопостачання
Завданням державного обліку у сфері питної води та питного

водопостачання є систематизація даних про:
джерела питного водопостачання;
кількість і якість питної води;
обсяги використання питної води і скидання стічних вод;
споживачів питної води;
підприємства питного водопостачання.
На підставі систематизації даних складається державна

статистична звітність за формами, затвердженими центральним

органом виконавчої влади з питань статистики за поданням

центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального

господарства.
Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного

водопостачання
Підприємства питного водопостачання незалежно від форми

власності ведуть первинний облік якості та кількості питної води,

безстроково зберігають первинні дані та безоплатно надають їх

центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального

господарства, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої

влади в межах їх повноважень, визначених законами України.
Облік у сфері питного водопостачання здійснюється

підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою

технічних засобів, що внесені до державного реєстру засобів

вимірювальної техніки. У разі відсутності таких технічних засобів

облік питної води тимчасово здійснюється розрахунковим шляхом

згідно з установленими нормами.
Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових

будинків, об'єктів соціально-культурного, комунально-побутового,

виробничого та іншого призначення, не обладнаних засобами обліку

питної води та системами водовідведення, забороняється.
Розділ IX
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ

ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 42. Завдання контролю у сфері питної води та питного

водопостачання
Контроль у сфері питної води та питного водопостачання

здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води

державним стандартам.
Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і

господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та

доведення до споживачів, а також об'єкти централізованого питного

водопостачання, в тому числі очисні споруди, насосні станції,

водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому

числі пересувні), інші об'єкти нецентралізованого питного

водопостачання.
У сфері питної води та питного водопостачання здійснюється

державний, виробничий і громадський контроль.
Стаття 43. Державний контроль у сфері питної води та питного

водопостачання
Державний контроль якості води в джерелах питного

водопостачання здійснюється спеціально уповноваженими центральними

органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених

законом.
Державний контроль технічного стану централізованого питного

водопостачання здійснює центральний орган виконавчої влади з

питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації.
Державний контроль якості питної води здійснюють органи

місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у сфері

стандартизації і органи державного санітарно-епідеміологічного

нагляду.
Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води

та питного водопостачання
Виробничий контроль у сфері питної води та питного

водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання.
Перелік показників, за якими здійснюється виробничий

контроль, порядок і періодичність його здійснення визначаються

місцевими органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного

чи природного характеру, пов'язаної з шкідливими наслідками для

джерел або систем питного водопостачання, чи в умовах такої

ситуації здійснюється спеціальний виробничий контроль за

показниками якості питної води, які в кожному конкретному випадку

додатково визначаються органами державного

санітарно-епідеміологічного нагляду.
Стаття 45. Громадський контроль у сфері питної води

та питного водопостачання
Громадський контроль у сфері питної води та питного

водопостачання здійснюється громадськими інспекторами охорони

навколишнього природного середовища відповідно до Закону України

"Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).
Об'єктами громадського контролю у сфері питної води та

питного водопостачання є:
якість води в джерелах питного водопостачання за межами

першого поясу зони санітарної охорони;
якість питної води, нормативи її споживання та обгрунтування

тарифів на послуги централізованого водопостачання і

водовідведення;
проекти законів та інших нормативно-правових актів у цій

сфері;
забезпеченість населення необхідними обсягами питної води;
режим подачі води споживачам.
Громадський контроль здійснюється шляхом:
отримання в установленому порядку від органів виконавчої

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,

організацій повної, достовірної, своєчасної інформації про якість

води в джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги

її реалізації та режими подачі, про порядок розрахунків тарифів на

послуги централізованого водопостачання і водовідведення;
проведення громадської екологічної експертизи;
участі представників громадськості у перевірках, які

проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого

режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;
подання до суду позовів про відшкодування збитків, завданих

внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного

водопостачання.
Розділ X
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ

ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства

у сфері питної води та питного водопостачання
Особи, винні у:
постачанні споживачам питної води, яка не відповідає

державним стандартам на питну воду чи дозволу на тимчасове

відхилення якості питної води від вимог державних стандартів або

яка внаслідок порушення вимог стандартів, норм і правил є

небезпечною для життя і здоров'я людей;
порушенні без поважних причин встановленого режиму подачі

питної води населенню для питних і господарсько-побутових потреб,

а також підприємствам харчової та медичної промисловості;
забрудненні, засміченні, виснаженні джерел питного

водопостачання;
порушенні режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в

зонах санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого

питного водопостачання;
самовільному підключенні споживачів до об'єктів та систем

питного водопостачання і водовідведення;
провадженні діяльності з централізованого питного

водопостачання та водовідведення без ліцензії або з порушенням

ліцензійних умов;
неповідомленні (приховуванні) або наданні недостовірної

інформації про аварійні ситуації на об'єктах централізованого

питного водопостачання та водовідведення, про якість питної води,

стан джерел та систем питного водопостачання і водовідведення;
пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) систем питного

водопостачання, порушенні правил їх експлуатації та встановлених

режимів роботи, діях, що становлять загрозу санітарному та

епідемічному благополуччю населення;
невиконанні обов'язкових приписів посадових осіб,
притягаються до відповідальності згідно із законами України.
Законами може бути встановлена відповідальність і за інші

види правопорушень у сфері питної води та питного водопостачання.
Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням

законодавства у сфері питної води та питного

водопостачання
Підприємствам питного водопостачання, яким заподіяна шкода

юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил

користування системами питного водопостачання, пошкодження цих

систем, а також внаслідок створення перешкод у проведенні

аварійно-відновлювальних робіт, у забезпеченні нормальної

експлуатації систем питного водопостачання або забруднення,

засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки

відшкодовуються відповідно до законів України.
Підприємства питного водопостачання, які порушили

законодавство у сфері питної води та питного водопостачання, що

призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або

тимчасової втрати працездатності, зобов'язані відшкодувати збитки

споживачам та компенсувати додаткові витрати органам державного

санітарно-епідеміологічного нагляду на проведення санітарних

заходів і витрати закладів охорони здоров'я на надання медичної

допомоги потерпілим.
Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, якою

порушені його законні права, відшкодовується підприємством питного

водопостачання у порядку, встановленому законами України.
Стаття 48. Порядок розгляду спорів з питань питної води

та питного водопостачання
Спори з питань питної води та питного водопостачання

розглядаються у судовому порядку.
Розділ XI
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ

ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Стаття 49. Участь України у міжнародному співробітництві

у сфері питної води та питного водопостачання
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері

питної води та питного водопостачання.
Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування

охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання

відповідно до міжнародних договорів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,

ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми

міжнародного договору.
Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня

набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін

до законів, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у

відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року

N 2918-III
1   2   3   4Схожі:

Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання"
У законі України ”Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №16, ст. 112; 2005 р., №4,...
Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconПостанова верховної Ради України Про прийняття за основу проекту Закону України про питну воду та питне водопостачання
України Писаренком А. А. (реєстраційний №5236-1); про питну воду та безпечне водопостачання, внесений народним депутатом України...
Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconЗаконів України „Про питну воду та питне водопостачання" І „Про теплопостачання" Верховна Рада Українипостановля є: у законі України "
У законі України “Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002, №16, ст. 112)
Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconЗ а к о н у к р а ї н и про питну воду та питне водопостачання
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: виробництво питної води забір води з джерел питного водопостачання та доведення...
Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (далі проект Закону) розроблено...
Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconПро питну воду та питне водопостачання

Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconЗакону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
«Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (щодо удосконалення деяких положень)»
Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconПояснювальна записка до проекту Постанови Верховної Ради України "Про неприйнятність проекту Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (реєстр. №5236-3)
Про неприйнятність проекту Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” (реєстр. №5236-3)
Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconЗаконів України „Про питну воду та питне водопостачання" і „Про теплопостачання"
Стаття Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання
Закон україни про питну воду та питне водопостачання iconРозгляд питання порядку денного: 5236-3 Проект Закону про питну воду та питне водопостачання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи