Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти icon

Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освітиНазваДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти
Дата конвертації01.10.2016
Розмір95.98 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

№285 від «26» жовтня 2000 року
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ

Немирівської райдержадміністрації
1.Відділ освіти Немирівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом Нємирівської районної державної адміністрації, який утворюються головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та управлінню освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

2.Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно–правовими документами Міносвіти України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, регла­ментом районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цими положеннями.

них закладах.

4. Відділ освіти відповідно по покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

2) визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удос­коналення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

3) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та введення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

4) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

5) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

6) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Консти­туції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчитись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

7) сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

8) надає допомогу органам епіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім"ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім"ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

9) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та,правопорушення серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

10) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

11) координує роботу навчальних закладів, сім‘ї та громадськості пов‘язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

12) надає допомогу загальноосвітні!.: навчальним закладом та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихо­ванців), які прошивають у сільській місцевості;

13) організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

14) вносить препозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

15) сприяє навчально-методичному,та фінансовому та матеріально технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

16) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міносвіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

17) організує навчання обдарованих дітей та вносить пропози­ції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття пробільних класів, шкіл нового типу

( гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади, та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

18) видає інформаційно-методичні бюлетені;

19) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об‘єднань, товариств;

20) координує роботу, пов‘язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

21) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідальної роботи;

22) організує підготовку навчальних закладів де нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

23) забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі в загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

24) погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

25) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

26) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проголить аналіз стану підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

27) організує роботу щодо підвищення кваліфікації педаго­гічних працівників;

28) проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

29) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передба­чених законодавством, ввиває заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

30) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

31) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансу­вання загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання

32) контролює створення у загальноосвітніх навчальних заклад дах фонду загально обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємст, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

33) контролює дотримання навчальними закладами державних, вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профіля навчання;

34) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

З5) проводить атестацію навчальних закладів району { не рідше

ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

36) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в район і, організує з цією метою зби­рання та опрацювання інформації і формування банку даних;

37) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі

( не рідше ніж один раз на рік);

38) взаємодіє а органами громадського самоврядування;

39) проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших Форм власності, їх підго­товку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

40) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетен­ції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунен­ня недоліків у роботі;

5. Відділ має право:

залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогіч­них, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

брати участь у створені і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності; ,

скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв‘язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

6. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього зав­дань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповід­ній території, одержує від них в установленому порядку інформа­цію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту і став керівної роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки.

8. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу і за погодженням відповідно з начальником управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

9. Начальник відділу освіти:

здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника та його працівників

представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

подає на затвердження голови районної державної адміністра­ції проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов’язки його працівників;

розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу

планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;

заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів та установ освіти;

10. Накази начальника відділу освіти , видані з порушенням зако­нодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

11. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу.

12. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

13. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

14.Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відді­лу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.

Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

15. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Керівник

апарату районної державної

адміністрації І. ПетрукСхожі:

Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconРозпорядження голови районної райдержадміністрації 30. 10. 2015 №283 положення про відділ освіти та молоді Іваничівської районної державної адміністрації
Відділ освіти та молоді Іваничівської районної державної адміністрації (далі – відділ ) утворюється головою райдержадміністрації,...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconПоложення про відділ з питань освіти, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12 грудня 2005 року №506, та у зв’язку з кадровими змінами
Затвердити новий склад колегії відділу з питань освіти Заліщицької райдержадміністрації, що додається
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 16 жовтня 2014 року селище Гусятин №386-к
Яреми г.І. від 16 жовтня 2014 року, внести доповнення до розпорядження голови райдержадміністрації від 05 лютого 2014 року №47 –...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconРозпорядження голови районної державної адміністрації " 20 " жовтня 2015 р м. Кремінна №544
Кремінському районі», розпорядження голови Кремінської райдержадміністрації від 21 жовтня 2014 року №381 «Про внесення змін до розпорядження...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 7 квітня 2011 року №103 із змінами, внесеними розпорядженням голови райдержадміністрації 21 травня 2012 року №175 положення про відділ ведення Державного реєстру виборців
Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі відділ ведення Реєстру) є структурним підрозділом апарату районної держадміністрації,...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconРобота з кадрами у грудні 2013 року
Положення про проведення атестації державних службовців, розпорядження голови облдержадміністрації від 18 жовтня 2013 року №303,...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconДодаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації від «22» грудня 2015 №479 Перелік форм проекту Програми соціально-економічного
Відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі райдержадміністрації
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2013 року м. Заліщики №541-од
Виконавцям програми про хід її виконання інформувати відділ з питань освіти райдержадміністрації щороку до 01 січня впродовж 2014-2017...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 08. 07. 2014 року селище Гусятин №248-од
Дудар Л. М. від 26 червня 2014 року, внести доповнення до розпорядження голови райдержадміністрації від 05 лютого 2014 року №47 –...
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації №285 від «26» жовтня 2000 року положення про відділ освіти iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 08 грудня 2014 року селище Гусятин №447-од
Ковалик І. Т. від 02 грудня 2014 року, внести доповнення до розпорядження голови райдержадміністрації від 05 лютого 2014 року №47...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи