Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І icon

Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація ІНазваРозпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І
Дата конвертації10.10.2016
Розмір96.38 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

від 18.11.11414

ПОРЯДОК

забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником

якої є Виноградівська районна державна адміністрація

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Цей Порядок забезпечення доступу до публічної інформації (надалі - Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України Про інформацію, Про доступ до публічної інформації, Про державну таємницю, Про захист персональних даних, Про Національний архівний фонд і архівні установи, Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, Про державну допомогу сім’ям з дітьми, постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998р. № 1893 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,, Наказу Служби Безпеки України від 12.08.2005р. № 440 Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації. Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України Про доступ до публічної інформації. .
Основні терміни, що використовуються в Порядку:


запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядник  інформації – це Виноградівська районна державна адміністрація;

Виноградівська районна державна адміністрація – апарат, управління, відділи, служби Виноградівської районної державної адміністрації;

запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Виноградівською районною державною адміністрацією своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням, відповідно до передбачених ними умов;

службова інформація – це інформація, що міститься в документах Виноградівської районної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф для службового користування;

таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, який спрямовано на регулювання суспільних відносин, містить нормативні приписи, розрахований на багаторазове застосування й дія якого не вичерпується одноразовим виконанням.
ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Виноградівська районна державна адміністрація зобов’язана оприлюднити наступну інформацію:

2.1.1. Про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структурута обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2.1.2.  Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті Виноградівською районною державною адміністрацією, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

2.1.3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються структурними підрозділами державної адміністрації, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

2.1.4. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Виноградівської районної державної адміністрації, дій чи бездіяльності;

2.1.5. Інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає Виноградівська районна державна адміністрація

2.1.6. Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень державної адміністрації;

2.1.7. Плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
2.1.8. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;


2.1.9. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
2.1.10. Інформацію про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, а саме про:


її місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

  прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

  розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;


порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження розпоряджень Виноградівської районної державної адміністрації, її дій чи бездіяльності;
систему обліку, види інформації, якою володіє Виноградівська районна державна адміністрація;


іншу інформацію про діяльність Виноградівської районної державної адміністрації, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.
2.2. Вищезазначена інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Виноградівської районної державної адміністрації – http://www.vynogradiv-rda.gov.ua  невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.


2.3. Проекти нормативно-правових актів, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

2.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

2.5. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

2.5.1. Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом.

2.5.2. Надання інформації за запитами на інформацію.

2.6. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням  чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або  для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

розголошення  інформації  може завдати істотної шкоди  цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

2.7. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він  правомірно  оприлюднив  її раніше.

2.8. Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

2.9. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит на інформацію подається до Виноградівської районної державної адміністрації з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 таким чином:

2.9.1 Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, приймаються реєструються, обліковуються та оперативно обробляються сектором контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (каб.25)

за адресою: 90300 м.Виноградів пл.Миру,5;

телефоном: (03143) 2-14-16;

факсом – на телефонний номер (03143) 2-33-50;

на електронну адресу: e-mail:vinrda@ukrpost.ua

2.9.2. Громадяни з обмеженими фізичними можливостями можуть подати особисто письмовий запит на публічну інформацію завідувачу сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян (каб. 1)

2.9.3. Облік та зняття з контролю усіх запитів на інформацію ведеться у спеціальному журналі. Разом з тим, облік та зняття з контролю письмових запитів додатково ведеться в системі електронного документообігу.

2.10. Запит на інформацію повинен містити:

2.10.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2.10.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

2.10.3.Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.11.Сектор контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації після надходження запиту:

2.11.1. Систематизує та аналізує запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформує запитувача інформації про можливість її отримання;

2.11.2. У разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводить до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;

2.11.3. Після попереднього розгляду та згідно резолюції керівництва передає інформаційний запит на виконання до відповідного виконавця та контролює строк їх виконання;

2.11.4. Проводить реєстрацію інформаційних запитів ( письмових, усних та тих, які надійшли за телефоном, факсом та електронною поштою).

2.12. Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:
2.12.1 Виноградівська районна державна адміністрація має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;


2.12.2. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

2.12.3. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.12.4. Відповідь на запити може надаватися в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта), але після реєстрації у відповідальної особи з питань запитів на інформацію. Письмова відповідь має бути підписана головою або заступником голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

2.13.Інформація на запит надається безкоштовно.

2.14.  Інформація, отримана в результаті запиту, не  може  бути  використана  для  закликів  до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,  пропаганди  війни,  насильства,  жорстокості, розпалювання міжетнічної,  расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

2.15. Виноградівська районна державна адміністрація має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

не дотримано вимог до запиту.

2.16. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
2.17. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.


2.18. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту   розпорядником інформації;


дату відмови;

мотивовану підставу відмови;

порядок оскарження відмови;

підпис.

2.19.Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

 В.о. керівника апарату

райдержадміністрації     М.П.КочішСхожі:

Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconРозпорядження 22 жовтня 2012 року Броди №584 Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації",...
Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від " 28 " вересня 2012 року №661/0/5-12 м. Львів Про перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська обласна державна адміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 лютого 2011 року №2939-vi, Указу Президента України від 5...
Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconПорядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Берегівська районна державна адміністрація
Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються...
Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconРозпорядженням голови обласної державної адміністрації від «14» червня 2013 року №352/0/5-13 порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є обласна державна адміністрація I
Закон) з метою реалізації права кожного на доступ до інформації, що була отримана або створена в процесі виконання обласною державною...
Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconНаказ №13 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації
Відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 “Питання...
Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconНаказ №32-з про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Козівське районне управління юстиції
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником...
Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconРозпорядження від 18. 11. 11 №414 Перелік відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
Копча І. А. відповідальна за організацію та забезпечення доступу до публічної інформації, та з питань реєстрації, опрацювання, систематизації,...
Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconРозпорядження 25 січня 2013 року Калинівка №22 Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 "Питання...
Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconРозпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 06. 06. 11 №226 м. Берегово Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,...
Розпорядження голови державної адміністрації від 18. 11. 11 №414 порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Виноградівська районна державна адміністрація І iconІнформації На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення збереження і доступу до публічної інформації, розпорядником
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення збереження і доступу до публічної інформації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи