Типовий договір icon

Типовий договірНазваТиповий договір
Дата конвертації29.06.2012
Розмір59.86 Kb.
ТипДокументи
джерело

Додаток 16

до Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність державиТИПОВИЙ ДОГОВІР

про реалізацію безхазяйного та іншого майна,

що перейшло у власність держави


___________________ "__" ________ 20__ р.

(місце укладення договору)

№___________

______________________________________________________________________


(назва органу державної податкової служби)

в особі голови (начальника) (ПІБ) , діючого на підставі Положення про державну податкову адміністрацію (інспекцію)____________________________________________________________

(назва)

від "__" _______ 20__ року, керуючись Законом України "Про державну податкову службу в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, та розпорядження ним", далі – Замовник, з однієї сторони, і ______________________________________________________________________ в особі _____________________________________________________, діючого на підставі Статуту, далі – Виконавець, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про таке:

  1. Предмет договору


1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе обов’язок реалізувати передане йому майно.

1.2. Замовник передає, а Виконавець приймає майно, що знаходиться на обліку у першого.


  1. Обов’язки сторін


2.1. При виконанні цього договору Замовник зобов’язаний:

2.1.1. своєчасно оформляти акти опису, оцінки та передачі на реалізацію майна;

2.1.2. видавати за необхідності доручення, листи та довіреності на проведення робіт, пов’язаних із документальним оформленням реалізації майна.

2.2. При виконанні цього договору Виконавець зобов’язаний:

2.2.1. прийняти майно за місцем його знаходження згідно з актом опису, оцінки та передачі майна;

2.2.2. забезпечити зберігання майна, транспортування та інші дії, необхідні для реалізації майна;

2.2.3. здійснювати реалізацію майна відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, та розпорядження ним" за цінами, не нижчими від визначених у акті опису, оцінки та передачі майна;

2.2.4. забезпечити проведення передпродажної підготовки для надання товарного вигляду майну, прийнятому від Замовника;

2.2.5. на підставі доручень Замовника виконувати роботи із сертифікації або проведення досліджень товарів харчової та промислової групи;

2.2.6. забезпечити облік усіх операцій, пов’язаних з реалізацією переданого майна в розрізі кожного акта опису, оцінки та передачі майна;

2.2.7. забезпечити облік усіх операцій, пов’язаних з прийняттям на реалізацію майна, на позабалансовому рахунку;

2.2.8. за вимогою Замовника у визначені ним терміни та за участі уповноважених ним осіб забезпечувати проведення інвентаризації переданого на реалізацію майна;

2.2.9. зупинити реалізацію майна у разі одержання від Замовника розпорядження про припинення реалізації майна та повернути нереалізоване майно у разі невиконання умов цього договору та в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

2.2.10. не здійснювати без погодження із Замовником дій щодо зміни способу реалізації майна, його уцінки, розірвання біржових контрактів, договорів купівлі-продажу;

2.2.11. надавати Замовнику у повному обсязі необхідну інформацію, пов’язану з виконанням цього договору. Щомісячно до 20 числа, наступного за звітним, надавати звіт про рух матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках "Активи на відповідальному зберіганні";

2.2.12. забезпечити нерозголошення інформації, яка стала відомою Сторонам при виконанні цього договору стосовно одна одної та третіх осіб.


3. Терміни виконання послуг


3.1. Виконавець зобов’язаний провести реалізацію переданого Замовником майна у термін, передбачений законодавством, яке діє на дату передачі майна на реалізацію.

3.2. У разі призупинення реалізації майна згідно з розпорядженням Замовника та у випадку подальшої його реалізації, обумовленої п. 3.1 цього договору, не враховується час, на який було призупинено реалізацію.

3.3. У разі неможливості реалізації майна за визначеною ціною його уцінка проводиться відповідно до законодавства.

3.4. Якщо майно не реалізовано після проведення переоцінки, проводиться додаткова уцінка або воно передається для реалізації за остаточною ціною іншому суб’єкту господарювання.

3.5. За неможливості своєчасної реалізації майна, уцінка якого недоцільна, термін реалізації може бути продовжений за згодою сторін.


^ 4. Порядок розрахунків за реалізоване майно


4.1. Кошти, отримані від реалізації майна, за винятком сум, зазначених у розділі 5 цього договору, перераховуються виконавцем до бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів, вказаним Замовником, у термін не пізніше семи банківських днів від дати реалізації.

4.2. Датою реалізації слід вважати:

дату укладення договору купівлі-продажу на публічних торгах;

дату передачі майна торговельній організації у разі реалізації майна через роздрібну торговельну мережу.


^ 5. Комісійна винагорода Виконавцю


5.1. За надані послуги Виконавець отримує комісійну винагороду, розмір якої визначається окремо за кожним актом опису, оцінки та передачі на реалізацію майна, що перейшло у власність держави, але не більше 20 відсотків суми коштів, отриманих від реалізації майна, незалежно від витрат, понесених Виконавцем при виконанні умов цього договору.

5.2. Інші витрати Виконавця, навіть якщо вони безпосередньо пов’язані з виконанням послуг, передбачених цим договором, оплаті Замовником не підлягають.


^ 6. Порядок оплати послуг


Оплата послуг Виконавця здійснюється після реалізації майна шляхом самостійного утримання ним суми визначеної комісійної винагороди.


^ 7. Відповідальність сторін


7.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього договору відповідно до законодавства.

7.2. У разі порушення термінів перерахування до бюджету коштів від реалізації майна Виконавець сплачує пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення з належної до сплати суми.

7.3. У разі відмови Виконавця від проведення інвентаризації майна, неналежного його зберігання та порушення інших умов цього договору Замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір та передати майно на реалізацію іншому суб’єкту господарювання, попередивши про це Виконавця за один день.


^ 8. Особливі умови


8.1. З моменту прийому майна представником Виконавця відповідальність за його цілісність і збереження несе Виконавець. У випадку недостачі або псування отриманого майна Виконавець сплачує до бюджету в десятиденний термін від дня подання вимоги Замовником суми вартості пошкодженого майна або майна, якого не вистачає, за сумами, зазначеними в акті опису, оцінки та передачі.

8.2. Усі предмети, які виставляються для реалізації, повинні бути забезпечені товарними ярликами із зазначенням назви товару, дати і номера акта опису, оцінки та передачі і ціни.

8.3. Всі спори за цим договором, у тому числі майнового характеру, вирішуються Сторонами в суді.


^ 9. Додатки, зміни до договору


Усі додатки, зміни до цього договору дійсні лише в тому випадку, коли вони письмово оформлені і підписані сторонами у встановленому порядку.


^ 10. Умови розірвання договору


10.1. Замовник має право розірвати договір, попередивши про це Виконавця за десять днів, крім випадків, визначених п. 7.3 цього договору.

10.2. Виконавець має право розірвати договір лише після повернення невикористаних або діючих довіреностей, повного перерахування до бюджету належних коштів від реалізації майна та повернення нереалізованого майна Замовнику, попередивши його про це за десять днів.

10.3. Повернення нереалізованого майна у разі розірвання договору оформляється актом приймання-передачі попредметно згідно з актами опису, оцінки та передачі майна. Майно повинно бути ціле та непошкоджене. У разі псування майна з вини Виконавця він перераховує до бюджету його вартість на умовах, зазначених у п. 8.1 цього договору.


^ 11. Термін дії договору


11.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та припиняє дію після повного виконання Сторонами своїх обов’язків.

11.2. Цей договір може припинитися достроково за згодою Сторін або за іншими підставами, передбаченими цим договором або законодавством.


12. Інші умови (додатки)


12.1. У випадку реорганізації права та обов’язки кожної Сторони за цим договором у повному обсязі переходять до її правонаступника.

12.2. Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.


13. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін


Замовник Виконавець

____________________ _____________________

____________________ _____________________

______________ підпис _______________ підпис

МП МП

Схожі:

Типовий договір iconТиповий договір оренди земельної частки (паю)
Цей Договір поширюється на підприємства, установи, організації, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, та громадян...
Типовий договір iconТиповий договір відносин власників житлових І нежитлових приміщень та управителя
Найменування сторін
Типовий договір iconПогоджено голова обласної ради Типовий договір оренди
України, ідентифікаційний код єдрпоу, в особі
Типовий договір iconДо рішення
Типовий договір оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста житомира
Типовий договір iconТиповий договір про одноразову сплату у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування
Сторона 2), з іншої сторони, далі – Сторони, уклали цей договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного...
Типовий договір iconТиповий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності
Ми, що нижче підписалися
Типовий договір iconТиповий договір оренди № індивідуально визначеного ( нерухомого або іншого) майна, що є спільною власністю територіальних громад Володарського району
Цей договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов’язані з передачею в оренду майна, що є спільною власністю...
Типовий договір iconТиповий договір оренди цілісного майнового комплексу підприємства спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району
Дрпоу, місцезнаходження якого
Типовий договір iconТиповий договір про визнання електронного цифрового підпису м. Київ
Роз’яснень щодо електронної взаємодії суб’єкта первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу
Типовий договір iconТиповий договір про визнання електронного цифрового підпису м. Київ
Роз’яснень щодо електронної взаємодії суб’єкта первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов