Державний стандарт icon

Державний стандартНазваДержавний стандарт
Сторінка3/14
Дата конвертації03.07.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипДержавний стандарт
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
1. /7213_Рихтувальник кузовiв.docДержавний стандарт

"Основи галузевої економіки і підприємництва"


Професія – 7213.2 Рихтувальник кузовів

Кваліфікація – 3 розряд
з/п

Тема

Кількість

годин

1.

Вступ. Наука економіка

2

2.

Загальні основи суспільного виробництва

4

3.

Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки

4

4.

Ринок та його структура

2

5.

Економічні відносини власності

2

6.

Система підприємництва і підприємство

3

Всього:

17


Тема 1. Вступ. Наука економіка


Предмет економічної науки. Методи економічного дослідження та економічне моделювання. Еволюція поглядів на предмет. Економічна теорія та її значення у пізнанні соціально-економічних процесів. Основні етапи становлення та розвитку економічної науки. Сучасна економічна наука та її роль у розвитку ринкової економіки.

Тема 2. Загальні основи суспільного виробництваСуспільне виробництво та його структура. Основні фактори виробництва. Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Продуктивні сили суспільного виробництва. Суспільна праця та її необхідність. Процес праці. Праця як джерело добробуту та багатства суспільства. Продуктивність праці.

Сутність відносин власності. Форми власності. Виробничі відносини, їх сутність.

Поняття “економіка”, типи економічних систем.

Поняття “національна економіка”.

Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники.


Тема 3. Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки


Товар і його властивості, вартість товару. Умови виникнення товарного виробництва та його основні характеристики. Товар як основна ланка товарного виробництва. Двоїстий характер праці. Розвиток мінової вартості і виникнення грошей. Суть грошей та їх функції. Система грошового обігу, її сруктура і типи. Закон грошового обігу.

Тема 4. Ринок та його структураПоняття, сутність ринку, його роль. Ринкова інфраструктура. Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки. Закони ринкового господарства.

Розвиток товарно-грошових відносин на сучасному етапі. Конкуренція  найважливіша властивість ринку.

Інфляція, причини та наслідки.


Тема 5. Економічні відносини власності


Основні напрями реформування економіки України.

Реформування державної власності в сучасних умовах. Роздержавлення та приватизація. Державна програма приватизації в Україні. Орендна форма господарювання.

Аграрні відносини та форми власності в агропромисловому комплексі України.

Приватна власність на землю і майно  основа розвитку підприємництва на селі.


Тема 6. Система підприємництва і підприємство


Підприємництво  соціально-економічна основа ринкової економіки. Сутність підприємництва, особисті і суспільні інтереси в підприємництві. Організаційно-економічні форми підприємництва.

Підприємство як первинна ланка ринкової економіки. Види, форми підприємств, їх розвиток у системі ринкових відносин.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»
з/п

Тема

Кількість

годин

1.

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

2

2.

Конституційні основи України

6

3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

5

4.

Господарство і право

4

Всього:

17


Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави


Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.


Тема 2. Конституційні основи України


Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, - невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основні особистості, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках , передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна Рада України ( парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад конституційного Суду України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.


Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються


Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.


Тема 4. Господарство і право


Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємництв і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи та види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах . Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарської діяльності у сільському господарстві.

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»
з/п

Тема

Кількість годин

1.

Загальні положення, терміни та визначення

1

2.

Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

1

3.

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

1

4.

Регулювання дорожнього руху

1

5.

Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів

1

6.

Особливі умови руху

1

7.

Надання першої медичної допомоги підчас дорожньо-транспортних пригод

1

8.

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1

Всього:

8
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Схожі:

Державний стандарт iconДержавний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт iconАктуальність теми
До таких моделей належать «Державний стандарт початкової загальної освіти», «Державний стандарт базової і повної загальної середньої...
Державний стандарт iconДержавний стандарт України дсту 3862-99 "Ресторанне господарство. Терміни та визначення" наказ Держстандарту України від 26. 03. 1999 №163
Державний стандарт України дсту 4281 : 2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”
Державний стандарт iconДержавний стандарт України дсту 3862-99 "Ресторанне господарство. Терміни та визначення" наказ Держстандарту України від 26. 03. 1999 №163
Державний стандарт України дсту 4281 : 2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”
Державний стандарт iconДержавний стандарт України дсту 3862-99 "Ресторанне господарство. Терміни та визначення" наказ Держстандарту України від 26. 03. 1999 №163
Державний стандарт України дсту 4281 : 2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”
Державний стандарт iconДержавний стандарт України дсту 3862-99 "Ресторанне господарство. Терміни та визначення" наказ Держстандарту України від 26. 03. 1999 №163
Державний стандарт України дсту 4281 : 2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”
Державний стандарт iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний...
Державний стандарт iconДокументи
1. /Державний реєстратор/dovidka.doc
2. /Державний...

Державний стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд блоки віконні дерев'яні зі склопакетами технічні умови
В документ внесена поправка (п. 3), згідно з листом Держбуду України від 14 червня 2002 року №4/2-242. (“БіС” №3, 2002р.)
Державний стандарт iconДержавний стандарт України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов