Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування icon

Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормуванняНазваІндикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування
Дата конвертації13.07.2012
Розмір173.38 Kb.
ТипДокументи
джерело


Додаток 1

до Методики розрахунку рівня

економічної безпеки України


Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації

показників за першим методом нормування


Таблиця 1

Індикатори та порогові значення індикаторів

стану макроекономічної безпеки Україниз/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1

Рівень "тінізації" економіки, % до ВВП

не більше 30

2

Відношення обсягу ВВП до середнього значення у країнах ЄС, %

не менше 75

3

Відношення обсягу ВВП на одну особу до середнього значення у країнах ЄС, %

не менше 50

4

Відношення обсягу ВВП на одну особу до середньосвітового значення, %

не менше 100

5

Валове нагромадження основного капіталу, % до ВВП

не менше 25

6

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів, % до ВВП

-1,5 - +1,5

7

Відношення сальдо платіжного балансу України до ВВП, %

-1 - +1

8

Відношення темпу росту продуктивності праці до темпу росту заробітної плати, разів1

не менше 1

9

Частка наявних доходів нефінансових корпорацій у валових наявних доходах, %

не менше 14-15


10

Частка сектору загальнодержавного управління в наявних доходах, %

не більше 20


Таблиця 2

Індикатори та порогові значення індикаторів стану

фінансової безпеки України

№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1. Бюджетна безпека

1.1

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без урахування доходів Пенсійного фонду), %

не більше 30

1.2

Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, %

не більше 3

1.3

Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, %

не більше 30

1.4

Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, %

не більше 5

1.5

Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП

не більше 10-15

Продовження додатка 1


№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1.6

Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між регіонами України, %

не більше 20-30

2. Безпека грошового ринку та інфляційних процесів

2.1

Відношення обсягу грошового агрегату М3 до ВВП (рівень монетизації), %

не більше 50

2.2

Відношення ВВП до обсягу грошового агрегату М2 (швидкість обігу), кількість обертів

не більше 2

2.3

Обсяг готівки, % до ВВП

не більше 4

2.4

Рівень інфляції (до грудня попереднього року), %

не більше 107

2.5

Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками, %

не менше 30

2.6

Рівень середньої процентної ставки кредитів комерційних банків відносно інфляції, %

не більше 5

3. Валютна безпека

3.1

Темп зміни індексу офіційного курсу гривні до долара США до показників попереднього періоду, %

не більше 6

3.2

Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів (рівень доларизації), %

не більше 25

3.3

Валові міжнародні резерви України, місяці імпорту

не менше 3

4. Боргова безпека

4.1

Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, %

не більше 55

4.2

Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, %

не більше 25

4.3

Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США

не більше 200

4.4

Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

не більше 70

4.5

Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

не більше 12

4.6

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходу державного бюджету, %

не більше 20

4.7

Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, %

не більше 30

4.8

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %

не більше 25

4.9

Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами до ВВП, %

не більше 30

5. Безпека страхового ринку

5.1

Показник проникнення страхування (страхові премії до ВВП), %

8-12

5.2

Показник "щільності страхування" (страхові премії на одну особу), дол. США

не менше 140

5.3

Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, %

не менше 30

5.4

Рівень страхових виплат, %

не менше 30


Продовження додатка 1


№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

5.5

Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, %

не більше 25

5.6

Частка сукупного обсягу статутних капіталів страхових компаній, що належать нерезидентам у загальному їх обсязі, %

не більше 30


6. Безпека фондового ринку

6.1

Відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП, %

60-90

6.2

Дохідність облігацій внутрішньої державної позики, %

3-4

6.3


Частка покриття державними цінними паперами внутрішнього державного боргу, %

не більше 30
7. Банківська безпека
7.1

Частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу, %

не більше 30

7.2

Обсяг кредитування банками реального сектору економіки, % до ВВП

не менше 30


Таблиця 3

Індикатори та порогові значення індикаторів

стану зовнішньоекономічної безпеки України

№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1

Частка імпорту у внутрішньому споживанні держави, %

не більше 30

2

Частка імпорту продовольства у внутрішньому споживанні держави, %

не більше 25

3

Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі зовнішньої торгівлі, %

не більше 30

4

Питома вага сировинного та низького ступеня переробки експорту (промисловості) у загальному обсязі експорту товарів, %

не більше 40

5

Коефіцієнт покриття імпорту експортом (відношення між обсягами експорту та імпорту), разів

не менше 1

6

Відношення обсягу експорту до ВВП, %

не більше 50

7

Відношення обсягу імпорту до ВВП, %

не більше 50


Таблиця 4

Індикатори та порогові значення індикаторів стану

інвестиційної безпеки України

№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1

Ступінь зносу основних засобів, %

не більше 35

2

Відношення обсягу інвестицій до вартості основних фондів, %

не менше 6


Продовження додатка 1


№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

3

Відношення обсягів інвестицій в основний капітал до ВВП, %

не менше 25

4

Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, %

5-10

5

Частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, %

від 20 до 30


Таблиця 5

Індикатори та порогові значення індикаторів стану

науково-технологічної безпеки України

№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1

Питома вага видатків державного бюджету на науку у ВВП, %

не менше 1,7-2

2

Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, осіб на 1000 чол.

не менше 9

3

Частка підприємств, що впроваджують інновації, в загальній кількості промислових підприємств, %

не менше 50

4

Коефіцієнт винахідницької активності (кількість отриманих охоронних документів (патентів) на 1 млн. чол.)

не менше 400

5

Відношення кількості впроваджених об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) до зареєстрованих, %

не менше 90

6

Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції, %

не менше 5

7

Індекс зміни активності створення зразків нової техніки, %

не менше 100

8

Індекс зміни активності освоєння нових видів продукції, %

не менше 100

9

Співвідношення частки фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних розробок та науково-технічних послуг, виконаних власними силами в загальному обсязі, %

15:25:60


Таблиця 6

Індикатори та порогові значення індикаторів стану

енергетичної безпеки України

№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1

Енергоємність ВВП, кг умовного палива/грн.

0,2-0,5

2

Ступінь забезпечення паливно-енергетичними ресурсами, %

не менше 100

3

Частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів держави, %

не менше 50

4

Частка домінуючого паливного ресурсу у споживанні паливно-енергетичних ресурсів, %

не більше 30

Продовження додатка 1


№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

5

Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу, %

не більше 50

6

Відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу до ВВП, %

3-4

7

Завантаження транзитних частин нафто- та газотранспортних систем:транзит нафти, млн. тонн

56-65
транзит газу, млрд. м3

не менше 175

8

Обсяг видобутку вугілля, млн. тонн

70-100

9

Частка імпорту палива з однієї країни (компанії) в загальному його обсязі, %

не більше 30


Таблиця 7

Індикатори та порогові значення індикаторів стану соціальної безпеки України

№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1

Частка населення із сукупними витратами, які нижче 75 % медіанного рівня сукупних витрат (рівень бідності), %

не більше25

2

Частка населення із середніми сукупними витратами на одну особу на місяць, які нижче прожиткового мінімуму, %

не більше 40

3

Відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму, разів

не менше 3

4

Відношення мінімального розміру пенсії до прожиткового мінімуму, разів

1,5-2


5

Відношення індексу номінальних сукупних ресурсів домогосподарств до індексу споживчих цін, разів

не менше 1


6

Відношення сукупних витрат 10% найбільш забезпеченого населення до 10 % найменш забезпеченого, разів

не більше 8


7

Частка витрат на харчування (продовольчі товари та харчування поза домом) у загальному обсязі споживчих грошових витрат домогосподарств, %

не більше 50

8

Рівень безробіття (за методологією МОП), %

не більше 10

9

Рівень тривалого безробіття у працездатному віці (відношення чисельності безробітних понад шість місяців до загальної чисельності безробітних), %

не більше 25-30

10

Наявність житлового фонду в середньому на одну особу, м2

не менше 25

11

Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на
100 осіб

не більше 60


12

Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я, % до ВВП

не менше 4

13

Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, % до ВВП

не менше 8,3

14

Охоплення випускників 9-х класів повною середньою освітою, %

не менше 100


Продовження додатка 1


Таблиця 8

Індикатори та порогові значення індикаторів стану

демографічної безпеки України

№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1

Очікувана тривалість життя при народженні, років

не менше 70

2

Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до одного року на 1 тис. народжених), осіб

не більше 1-2

3

Коефіцієнт природного приросту (на 1 тис.), осіб

не менше 2,8

4

Сумарний коефіцієнт народжуваності населення, (середня кількість дітей, народжених жінкою за все життя), осіб

не менше 2,2

5

Чистий коефіцієнт відтворення населення (брутто), осіб

не менше 1,1

6

Коефіцієнт старіння (станом на
1 січня), %

не більше 18

7

Демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, %

не більше 60Таблиця 9

Індикатори та порогові значення індикаторів стану

продовольчої безпеки України

№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1

Добова калорійність харчування людини, тис. ккал

не менше 2,5

2

Споживання м'яса та м'ясопродуктів (за рік/особа), кг

не менше 83

3

Споживання молока та молочних продуктів (за рік/особа), кг

не менше 380

4

Споживання яєць (за рік/особа), шт.

не менше 290

5

Споживання риби та рибопродуктів (за рік/особа), кг

не менше 20

6

Споживання цукру (за рік/особа), кг

не менше 38

7

Споживання олії та інших рослинних жирів (за рік/особа), кг

не менше 13

8

Споживання картоплі (за рік/особа), кг

не менше 124

9

Споживання овочів та баштанних (за рік/особа), кг

не менше 161

10

Споживання фруктів, ягід, горіхів та винограду (без переробки на вино) (за рік/особа), кг

не менше 90

11

Споживання хлібу та хлібопродуктів (за рік/особа), кг

не менше 101

12

Рівень перехідних запасів зерна, відсоток від річного споживання

не менше 17

13

Виробництво зерна на одну особу за рік, тонн

не менше 0,8Продовження додатка 1


Таблиця 10

Індикатори та порогові значення індикаторів стану

виробничої безпеки України

№ з/п

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення (хопт)

1

Коефіцієнт ліквідації промислових фондів, %

не менше 2,5

2

Частка у промисловому виробництві обробної промисловості, %

не менше 70

3

Частка у промисловому виробництві машинобудування, %

не менше 20

4

Матеріаломісткість промислового виробництва, грн./грн.

не більше 0,5

5

Фондомісткість промислової продукції, грн./грн.

не більше 1,15

6

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, %

не менше 5

7

Індекс реального промислового виробництва, % до
1990 року

не менше 100

8

Ступінь зносу основних засобів промисловості, %

не більше 35

______________________________Директор департаменту економічної стратегії

В. Піщейко
1 Буде включено до розрахунку за умови розрахунку Державним комітетом статистики України темпів росту продуктивності праці в Україні.
Схожі:

Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування iconІндикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування
Відношення темпу росту продуктивності праці до темпу росту заробітної плати, разів1
Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування iconІндикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників другим методом
Відношення обсягу ввп на одну особу в Україні до середнього значення у країнах єс-15
Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування iconІндикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників другим методом
Відношення обсягу ввп на одну особу в Україні до середнього значення у країнах єс-15
Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування iconСоціальні індикатори рівня життя населення донецької області за 2012 рік
У статистичному збірнику вміщено основні показники – індикатори, що характеризують рівень життя населення
Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування icon1. Затвердити
Про розподіл тест-систем для проведення підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до віл ½ методом імуноферментного аналізу,...
Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування iconВизначення основних критеріїв (індикаторів) для відбору платників податків до Плану-графіка проведення перевірок
В до Плану-графіка проведення перевірок потрібно удосконалити та впровадити ризикоорієнтовану систему адміністрування податків. Першим...
Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування iconПорядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для підприємств та організацій Миколаївської області
Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 22 жовтня 2002 року №112...
Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування iconДокументи
1. /Нормування/Рег_ональна методика нормування питомих витрат (додаток).doc
2....

Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування iconМіністерство охорони здоров’я україни нака з
Про розподіл тест-систем для проведення підтверджуючих досліджень при виявленні антитіл до віл методом імуноблоту, методом імуноферментного...
Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування iconНаказ Державної податкової адміністрації України
Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом, за допомогою комп'ютера або іншим методом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов