Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 icon

Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587НазваПро розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587
Дата конвертації30.07.2012
Розмір74.3 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Guidance.docПро розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»

04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37; Тел.: (044) 417-81-81, 484-42-43, факс (044)417-81-87

_____________________________________________________________________

від 21.06.10р. № 1.4/18-2558

На №____________ від __________
Керівникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти


Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. відповідно до наказу МОН від 17.06.10 №587


Наказом МОН від 17.06.10р. № 587 затверджено перелік предметів загальноосвітньої підготовки та визначено термін здобуття повної загальної середньої освіти студентами, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, починаючи з прийому 2010 року, - два роки.

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти, необхідно привести навчальні плани (робочі навчальні плани на І курс на 2010/2011 навчальний рік) у відповідність до цього наказу.

Зміст загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ р.а., зазначений у наказі МОН, розроблений на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, враховує вимоги Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах та Закону України «Про вищу освіту» (ст.8, п.1).

Враховуючи те, що загальноосвітня підготовка у вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. здійснюється одночасно з підготовкою молодшого спеціаліста, при створенні навчальних планів для студентів цієї категорії слід врахувати наступне.

Навчальні плани для студентів, які навчаються на основі базової і повної загальної середньої освіти, починаючи з прийому 2010 року, розробляються окремо.

Типовий навчальний план старшої школи, на основі якого затверджений перелік предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ р.а., реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання за 3 рівнями (рівень стандарту, академічний, профільний) :

рівень стандарту – навчальні предмети не є профільними чи базовими (наприклад, математика в художньо-естетичному профілі, історія у математичному профілі);

академічний рівень - навчальні предмети не є профільними, але є базовими (наприклад, хімія у екологічному і хімічному профілях, біологія у медичному та агротехнологічному профілях, математика у математичному профілі, деяких спеціальностях технологічного напряму).

профільний рівень, який передбачає поглиблене вивчення відповідних

предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію.

Оскільки підготовка молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності спрямована на підготовку майбутнього фахівця, тобто профільна, у таблиці, затвердженій наказом МОН, яка визначає зміст загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах, передбачено тільки 2 рівні – рівень стандарту (мінімальний, однаковий для всіх спеціальностей) і рівень академічний.

Базові предмети по спеціальностях визначає циклова (предметна) комісія. Кількість годин з цих предметів у навчальному плані доповнюється до академічного рівня, профільний рівень передбачає вивчення предметів інтегрованих у дисципліни підготовки молодшого спеціаліста .

У навчальному плані предмети загальноосвітньої підготовки розподіляються по семестрах з 1 по 2 курс одночасно з дисциплінами освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, враховуючи їх інтеграцію, за структурно-логічною схемою вивчення дисциплін. Термін завершення вивчення предметів загальноосвітньої підготовки та складання державної підсумкової атестації – літня сесія на ІІ курсі.

Міністерство рекомендує планувати на І курсі 1 тиждень на зимову екзаменаційну (залікову) сесію. Стипендію студентам на І курсі слід призначати за результатами семестрових підсумкових та екзаменаційних балів.

Оскільки віковий ценз студентів 1-2 курсів відповідає віковому цензу учнів старшої школи, в навчальному плані на протязі двох курсів зазначається предмет «Фізична культура» (2 години на тиждень, які не враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого навантаження студентів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.04 №24 «Про затвердження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти»); на старших курсах на дисципліну «Фізичне виховання» планується 4 години на тиждень крім останнього семестру. Загальне тижневе навантаження студента на І-ІІ курсах не може перевищувати санітарно-гігієнічних норм – 36 годин.

Предмети «Фізкультура», «Іноземна мова» інтегруються у дисципліни ОПП молодшого спеціаліста: «Фізичне виховання» і «Іноземна мова», тому в циклі загальноосвітньої підготовки зазначаються години на 2 роки навчання (160 годин), проводиться підсумковий контроль, виставляється оцінка (у балах), яка заноситься у додаток до атестату про повну загальну середню освіту, подальше вивчення продовжується у циклі дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, враховуючи вивчене у циклі загальноосвітньої підготовки.

Заняття з курсу «Захист Вітчизни» («Медично-санітарної підготовки») можуть проводитись наприкінці навчального року, у т.ч. з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів або у вигляді польових зборів (2 тижні).

Предмети «Правознавство», «Економіка», «Людина і світ» об’єднуються в єдиний цикл «Громадянська освіта», який передбачає опанування студентами принципів демократії, формування якостей, притаманних громадянинові демократичного суспільства. Послідовність вивчення цих предметів : І курс – «Правознавство», ІІ курс - «Економіка», «Людина і світ».

Оскільки в освітньо-професійній програмі підготовки молодшого спеціаліста визначені нормативними дисципліни «Основи правознавства», «Економічна теорія», «Екологія», в які інтегруються предмети загальноосвітнього циклу: «Правознавство», «Економіка», «Екологія», то вони вивчаються в кількості годин, зазначених в освітньо-професійній програмі - 54 години протягом перших 2-х років. У додаток до атестату заносяться предмети «правознавство», «економіка», «екологія», у додаток до диплому – нормативні дисципліни освітньо-професійної програми – «основи правознавства», «основи економічної теорії», «основи екології». Якщо для деяких спеціальностей ці дисципліни з циклу соціально-гуманітарної підготовки переведені до циклу професійної підготовки (для спеціальності «Правознавство» - «основи правознавства», для спеціальностей економічного профілю – «основи економічної теорії» тощо), у навчальному плані вказуються назви тих дисциплін, в які інтегруються вказані предмети. В іншому випадку в циклі загальноосвітньої підготовки вивчаються предмети «правознавство», «економіка», «екологія»,.

Слід врахувати, що одним з важливих показників професіоналізму фахівця з вищою освітою є уміння використовувати знання в галузі інформатики та інформаційних технологій. У зв’язку з цим є цілком виправданим передбачати у навчальному плані комплекс дисциплін з інформаційних технологій, починаючи з предмету «Інформатика» загальноосвітнього циклу (80 год.), запобігаючи дублювання вивченого у дисциплінах різних циклів (основи комп’ютерної техніки, комп’ютерні технології у різних галузях техніки тощо).

Предмети «Художня культура», «Технології» інтегруються у дисципліни «Культурологія» та «Вступ до спеціальності» або «Технологія галузі» (вказується найменування галузі). Міністерство рекомендує вивчати ці інтегровані дисципліни на І-ІІ курсах в обсязі 54 год. У додаток до атестату про повну загальну середню освіти заносяться предмети «Художня культура» або «Технології», у додаток до диплому - відповідно «Культурологія», «Вступ до спеціальності».

Міністерство звертає увагу керівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. на те, що при складанні навчальних планів особливу увагу слід звернути на забезпечення практичної підготовки молодших спеціалістів, не допустити зменшення кількості годин на практичну підготовку за рахунок збільшення годин на загальноосвітню підготовку. Особливо це стосується спеціальностей, для яких термін навчання на основі базової загальної середньої освіти становить 3 роки.

Враховуючи те, що після зарахування особи до вищого навчального закладу І-ІІ р.а., вона набуває статусу студента, то надалі організація та здійснення навчального процесу, контрольні заходи та вимоги до їх проведення визначаються «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 №161 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.11.93 за №173. Тому у циклі загальноосвітньої підготовки можливий розподіл загального обсягу годин на аудиторні заняття та самостійну роботу (10-15%), для художньо-естетичного напряму – 20-25%.

Граничне тижневе навантаження студента на всіх курсах – 30 год. Зважаючи на специфіку підготовки фахівців з окремих спеціальностей галузей знань «Культура», «Мистецтво», «Медицина», та беручи до уваги постанову КМУ від 22.10.08 №943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів до стабілізації економічної ситуації в країні» для спеціальностей, термін навчання яких на основі базової загальної середньої освіти 3-3,5 роки, граничне тижневе навантаження студента, як виняток, за рахунок загального навантаження студентів може бути збільшено до 36 год., що не перевищує санітарно-гігієнічних норм.

Оцінювання знань студентів з предметів загальноосвітньої підготовки здійснюється за 12-бальною шкалою; з дисциплін освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста - за 4-бальною шкалою. Перерахування шкільних балів у 4-бальну систему для інтегрованих дисциплін здійснюється за шкалою:

10

- 12 бал.

- 5

7

- 9 бал.

- 4

4

- 6 бал.

- 3

1

- 3 бал.

- 2

Враховуючи те, що предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються у вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. одночасно із дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста протягом перших двох курсів навчання, атестати про повну загальну середню освіту замовляються і одержуються навчальним закладом після закінчення студентом другого курсу (після повного опрацювання програми загальноосвітньої підготовки), зберігаються в особовій справі студента до закінчення ним навчання.

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти проводиться робота щодо укладання навчальних програм предметів загальноосвітньої підготовки для вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., які враховують специфіку організації навчального процесу у вищих навчальних закладах («Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Всесвітня історія», «Історія України», «Математика», «Інформатика», «Фізика», «Хімія», «Біологія»). Програми будуть розміщені на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.vzvo.gov.ua).

З предметів «Астрономія», «Географія», «Іноземна мова», «Людина і світ» можна використовувати навчальні програми старшої школи, які розміщені на сайті МОН.

Навчальні програми інтегрованих дисциплін укладають предметні (циклові) комісії, враховуючи зміст предмета загальноосвітньої підготовки та дисципліни освітньо-професійної програми, а також специфіку спеціальності.


Директор О.А.Удод


Котоловець Л.О.

425-04-27Схожі:

Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconПро розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587
Київ, вул. Сагайдачного, 37; Тел.: (044) 417-81-81, 484-42-43, факс (044)417-81-87
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconПро розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587
Київ, вул. Сагайдачного, 37; Тел.: (044) 417-81-81, 484-42-43, факс (044)417-81-87
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconПовідомлення про оприлюднення проекту наказу мон україни „Про затвердження Порядку забезпечення cтудентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх І
Порядку забезпечення cтудентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх І професійно-технічних навчальних закладів, педагогічних...
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconПовідомлення про оприлюднення проекту наказу мон україни
Порядку забезпечення cтудентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх І професійно-технічних навчальних закладів, педагогічних...
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconПро внесення змін до наказів мон від 09. 07. 2009 №642 та від 21. 12. 2009 №1150
Враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при організації...
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconВитяг з Наказу мон україни від 18. 09. 2009 р. №873 про «Умови прийому до вищих навчальних закладів України»
Витяг з Наказу мон україни від 18. 09. 2009 р. №873 про «Умови прийому до вищих навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві...
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconМіністерство освіти І науки україни
Мон україни „Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів І педагогічних працівників загальноосвітніх...
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconЩодо проведення вебінару з питань підготовки до проведення вступної кампанії 2014 року
Правил прийому вищих навчальних закладів відповідно до наказу мон україни від 7 травня 2014 року №553 "Про зміни до Умов прийому...
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 icon„Затверджую
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010 – 2011 навчальний рік” та наказу мон україни №834 від 27. 08. 2010...
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Про розроблення навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ р а. відповідно до наказу мон від 17. 06. 10 №587 iconЩодо переведення студентів
Керівникам вищих навчальних закладів, студентам вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які виявили...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов