Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладівНазваМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертації31.07.2012
Розмір343.86 Kb.
ТипДокументи
джерело

Міністерство освіти і науки України


ТЕХНОЛОГІЇ

10–11 класи

Програма для профільного навчання

учнів загальноосвітніх

навчальних закладів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ


Спеціалізація “БУДІВНИЦТВО.

ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ”


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вступ


Профільне навчання розглядається науковцями і педагогами-практиками як різнобічний комплексний засіб підвищення якості, ефективності і доступності загальної освіти, який дозволяє за рахунок змін у структурі, змісті, організації освітнього процесу і диференціації в більшій мірі враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, створювати можливості для орієнтації навчання старшокласників відповідно до їх професійних інтересів і намірів стосовно про­довження освіти.

При цьому суттєво розширюються можливості побудови учнями індивідуальної освітньої траєкторії, забезпечується більш високий рівень їх підготовки для продовження навчання у вибраному напрямі.

На сьогодні профілізація школи – одне із найбільш позитивно оцінюваних суспільством напрямів модернізації загальної освіти.

Спеціалізація „Будівництво. Опоряджувальні роботи.” відноситься до загально-технологічного спрямування технологічного профілю технологічного напряму.

Метою профільного навчання за спеціалізацією „Будівництво. Опоряджувальні роботи” є формування компетентностей учнів 10–11 класів з опоряджувальних робіт внаслідок оновлення, поглиблення і розширення спеціальних знань і вмінь, та створення оптимальних умов для свідомого професійного самовизначення старшокласників.

Реалізація змісту цієї програми повинна забезпечувати вирішення наступних завдань:

– формування в учнів знань про:

  види основних матеріалів, що використовуються при виконанні опоряджувальних робіт;

  способи підготовки поверхні під опоряджувальні роботи;

  назви і призначення ручного інструменту та пристосувань для виконання опоряджувальних робіт;

  способи і правила приготування розчинів для виконання опоряджувальних робіт;

  основні професії будівельної галузі;

  основи будівельного виробництва;

  ергономічні правила організації робочого місця;

  основи організації та планування виробництва;

  теоретичні засади галузевої економіки та підприємництва;

  вимоги з охорони праці, виробничої санітарії, електробезпеки і пожежної безпеки при виконанні опоряджувальних робіт робіт;

формування в учнів умінь і навичок:

  готувати інструменти для виконання опоряджувальних робіт;

  очищення поверхні під опоряджувальні роботи;

  користуватися інструментами для виконання опоряджувальних робіт;

  виконувати опоряджувальні роботи на невеликих площах поверхонь;

  використовувати перспективні прийоми і методи праці;

  контроювати якість виконуваних робіт, виявляти та усувати дефекти;

  дотирмуватись правил безпеки праці та виробничої санітарії;

– ознайомлення з історією розвитку будівельної галузі та регіо­нальними особливостями ведення опоряджувальних робіт

– використання під час навчання учнів сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

– виховання в учнів підприємливості та готовності до конкурентної боротьби на ринку праці;

– створення оптимальних умов для розвитку творчості, самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, економності;

– формування компетентностей проектно-технологічної діяль­ності та вміння презентувати виготовлену продукцію;

– виховання загальної трудової культури учня;

– здійснення допрофесійної підготовки та формування стійких інтересів до професій будівельної галузі.


Організація профільного навчання за спеціалізацією

Будівництво. Опоряджувальні роботи”


У змісті програми “Будівництво. Опоряджувальні роботи” відображені особливості будівельної галузі, виробничі умови підприємств цієї галузі, можливості залучення учнів до проектно-техно­логічної та продуктивної праці.

Вивчення курсу спеціалізації “Будівництво. Опоряджувальні роботи” допоможе учням 10–11 класів набути знань про основні технологічні процеси будівельної галузі, про охорону праці та організацію облицювальних робіт; отримати базові знання про облицювальні роботи; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з виконання опоряджувальних робіт.

Предмет „Будівництво. Опоряджувальні роботи” в 10–11 класах, має бути зорієнтованим на використання проектно-технологіч­ного підходу у процесі продуктивної технологічної підготовки. Учні мають засвоїти практичні навички втілення проектного задуму за допомогою особистісно зорієнтованих матеріалів і технік в оригінальному пошуковому макеті, ексклюзивному або тиражному виробі. Опираючись на знання з основ наук, під час виконання проекту, вони мають використовувати елементи дизайну та технічної творчості.

Під час навчання за спеціалізацією “Будівництво. Опоряджувальні роботи” старшокласники повинні оволодіти прийомами з використання сучасних інформаційних технологій під час виконання будівельних креслень, добору кольорів тощо.

Учні, які успішно завершили профільне навчання з облицювальних робіт мають змогу продовжити навчання в тих професійно-технічних навчальних закладах, технікумах чи вищих навчальних закладах, де можуть застосувати набуті знання з облицювальних робіт. Наприклад, учнів можуть продовжити навчання за професіями: штукатур, маляр, лицювальник та ін.


Оцінювання навчальних досягнень


Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сфор­мувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отже, поняття компетентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості.

Оцінювання якості трудової підготовки здійснюється у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити у процесі усного чи письмового опитування та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання лабораторно практичних і практичних робіт. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень учнів носять комплексний характер. До них належать:

  рівень визначених програмою теоретичних знань та умінь застосовувати ці знання в практичній роботі;

  уміння користуватися різними видами конструкторсько-тех­нологічної документації та іншими джерелами інформації;

  дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість роботи);

  уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи;

  рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконання технологічних операцій;

  дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

  дотримання норм часу на виконання роботи;

  рівень самостійності у процесі організації та виконання роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), прояв творчості.


Рекомендації щодо проведення занять


На основі орієнтовного тематичного плану учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизує обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати, що орієнтовно 40 % навчаль­ного часу відводиться на теоретичне навчання і 60 % – на виконання практичних робіт.

Вчитель має постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичним аналізом методичної літератури. Він повинен своєчасно проводити поточний, тематичний та підсумковий контроль навчальних досягнень.

Працюючи за програмою особливу увагу слід приділяти на тру­дове, економічне, естетичне та правове виховання учнів без посеред­ньо в процесі навчання та виробничої праці.

Під час навчальних занять та літньої практики необхідно дотримуватися вимог охорони праці учнів, організації робочого місця, здійснювати контроль за вивченням та виконанням ними правил безпеки праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та гігіє­ни праці.

Перед виконанням практичних робіт чи виробничої праці, проведенням екскурсії слід здійснювати вступний інструктаж.

Учень може підбирати тему творчої роботи (проекту) самостійно-виходячи із своїх успіхів у вивченні техніки опоряджувальних робіт, віку, особистих уподобань та інтересів, а також за порадою учителя. Рекомендовано виконувати індивідуальні, парні та групові проекти.

Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об’єкта проектування, пошук та вивчення аналога, розробку конструкції та технології, виготовлення і оцінку. Обов’язково здійснюється нескладний економічний і еколо­гічний аналіз виконуваної роботи, проводяться маркетингові операції. У кожному класі проект повинен завершуватися захистом пояснювальної записки та виготовленого об’єкта.

Варіативну частину програми необхідно вибирати відповідно до запитів: за напрямом профілів будівельних робіт у регіоні, який найбільш розвинутий або у якому існує реальна потреба; відповідно до інтересів учнів класу, можливостей матеріально-технічної бази навчального закладу, рівню компетенцій учнів, досвіду та фахової підготовки учителя.

У варіативній частині програми вчителю доцільно передбачити вивчення відомостей про архітектуру, дизайн, основи прикладної естетики при виконанні малярних, штукатурних та лицювальних робіт.

Відведений на варіативну частину час програми можна використовувати:

  окремими частинами для збільшення кількості годин на вивчення окремих розділів інваріантної складової програми;

  як окремий додатковий розділ програми;

  для виконання окремого творчого проекту.

При виконанні варіативної частини програми необхідно дотримуватися раніше запропонованого співвідношення часу на теоретичне і практичне навчання.

Зміст і спосіб реалізації варіативної частини програми вчитель враховує при складанні календарно-тематичного плану до початку навчального року.

Під час вивчення інваріантної та варіативної частин програми необхідно використовувати особистісно-орієнтовані технології навчання.

При організації літньої навчальної практики потрібно завчасно визначити місце її проведення, основні завдання. Слід планувати, відповідно до віку учня, тривалість щоденної практичної роботи.

Літню навчальну практику можна проводити у навчально-ви­робничих майстернях освітнього закладу, на будівельних майданчиках.

Екскурсії під час літньої навчальної практики проводяться для ознайомлення з організацією та структурою виробництва, основ економіки і організації будівельного виробництва, прогресивними технологіями малярних робіт, механізацією штукатурних робіт, основних напрямах раціоналізації лицювальних робіт, технікою і технологіями, методами праці кращих працівників підприємств (фірм), професіями будівельної галузі.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Розділ, тема

Усього
(год)


Вступ

1

Розділ 1. Охорона праці на
будівництві


3

Розділ 2. Організація вироб-ництва і праці в будівництві

2

Тема 2.1. Організація будівельних робіт на виробництві

1

Тема 2.2. Будівельні роботи в побуті

1

Розділ 3. Матеріалознавство
опоряджувальних робіт


30

Тема 3.1. Будівельні матеріали для штукатурних робіт. В’яжучі
матеріали, їх класифікація

6

Тема 3.2. Властивості розчинів та розчинних сумішей

10

Тема 3.3. Будівельні розчини

8

Тема 3.4. Гіпсокартонні листи та матеріали для їх кріплення

6

Розділ 4. Основи будівельного креслення

15

Тема 4.1. Відомості про Державні стандарти системи проектної
документації для будівництва. Види, призначення і загальна характеристика будівельних креслень

3

Тема 4.2. Особливості оформлення будівельних креслень. Умовні
позначення на будівельних кресленнях. Розміри на будівельних кресленнях

6

Тема 4.3. Поняття про нульові пло­щини у вертикальному розрізі буді­вель. Відмітки рівнів елементів кон­струкцій, нанесення виносних роз­мірних ліній і розмірів на розрізах будівель. Читання креслень розрізів житлових і громадських будівель

6

Розділ 5. Технологія виконання штукатурних робіт

50

Тема 5.1. Загальні положення про
штукатурні роботи

6

Тема 5.2. Підготовка поверхонь
під штукатурення

6

Тема 5.3. Матеріали для
обштукатурювання поверхонь

6

Тема 5.4. Опорядження поверхонь
звичайними штукатурками

20

Тема 5.5. Штукатурення поверхонь механізованим способом

6

Тема 5.6. Опорядження поверхонь розчинами на основі сухих
штукатурних сумішей

5Розділ 6. Матеріалознавство опоряджувальних робіт

23

Тема 6.1. Будівельні матеріали для лицювальних робіт. Сучасні керамічні матеріали. Керамічні плитки для підлоги та стін, їх властивості та характеристики

7

Тема 6.2. Розчини для лицювання стін та влаштування підлоги. Сучас­ні матеріали для лаштування підлоги

8

Тема 6.3. Сухі суміші для
кріплення кермічних плиток

6

Тема 6.4. Гідроізоляційні матеріали, їх види, класифікація та основні характеристики

2

Розділ 7. Основи будівельного креслення

16

Тема 7.1. Зображення на кресленнях основних елементів конструкції плиточної підлоги. Читання будівельних креслень

16

^ Творчий проект

25

Разом:

165

Резерв часу

45

Усього

210Розділ 8. Технологія виконання лицювальних робіт

55

Тема 8.1. Загальні відомості про лицювальні роботи

5

Тема 8.2. Вимоги до лицювальних поверхонь. Технологічний процес улаштування плиточної підлоги

12

Тема 8.3. Прийоми роботи по підготовці поверхонь під настилку плиточної підлоги

10

Тема 8.4. Виконання лицювання стін різними способами

18

Тема 8.5. Обробка швів між плитками

10

Розділ 9. Матеріалознавство опоряджувальних робіт

30

Тема 9.1. Загальні відомості про бу­дівельні матеріали та їх властивості

5

Тема 9.2. Матеріали для підготовки поверхонь під опорядження

2

Тема 9.3. Будівельні матеріали для малярних робіт. Ґрунтовки, їх власти­вості та застосування. Шпаклівки, їх склад та технічні характеристики

4

Тема 9.4. Пігменти, їх класифікація, властивості та види

3

Тема 9.5. Фарби та лаки

8

Тема 9.6. Матеріали для обклеюван­ня поверхонь, їх види та властивості

8

Розділ 10. Основи будівельного креслення

10

Тема 10.1. Державні стандарти у будівництві. Конструктивні
елементи будівель

3

Тема 10.2. Будівельні креслення, масштаби, умовні позначення

5

Тема 10.3. Призначення та види креслень планів, розрізів, фасадів

2

Розділ 11. Технологія виконання малярних і шпалерних робіт

55

Тема 11.1. Загальні відомості про призначення та види малярних і шпалерних робіт

1

Тема 11.2. Фарбувальні суміші

3

Тема 11.3. Підготовка поверхонь
до фарбування. Інструменти і
пристосування

6

Тема 11.4. Організація малярних робіт при фарбуванні поверхонь в середині будівель

12

Тема.11.5. Підготовка поверхні до обклеювання шпалерами

9

Тема 11.6. Підготовка шпалер до наклеювання. Наклеювання шпалер

11

Тема 11.7. Ремонтні малярні роботи

11

Творчий проект

25

Разом:

175

^ Резерв часу

35

Усього

210
^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

10 клас

Вступ
Соціально- економічна характери­стика професіі опоряджувальник будівельний. Роль штукатурних робіт в будівництві.


Розкриває
роль штукатурних ро­біт в будівельному виробництві;
обґрунтовує

^ Розділ 1. Охорона праці на
будівництві
Сутність та значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці. Інструкція з охорони праці штукатура.

^ Називає основні законодавчі документи по охороні праці
підлітків;
пригадує відомості з питань безпеки праці, виробничої санітарії, одержані при вивчені інструкції з охорони праці для професії штукатура;
обґрунтовує організацію
робочого місця;
пояснює правила електро- та пожежнобезпеки на полігоні і будівельному майданчику.

^ Розділ 2. Організація вироб-ництва і праці в будівництві
Організація виконання робіт на будівельному майданчику.
Робоче місце штукатура.
Технічне нормування та система оплати праці штукатура.
Види опоряджувальних робіт.
Сучасні технології у будівництві.
Будівельні роботи в побуті.

Характеризує методи виконання опоряджувальних робіт;
наводить приклади нормування і розкриває систему оплати праці опоряджувальників;
описує основні елементи
тарифної системи; основні види будівельних робіт у побуті;
визначає норми виробітку та трудомісткості робіт.

Розділ 3. Матеріалознавство опоряджувальних робіт

Тема 3.1. Будівельні матеріали для штукатурних робіт. В’яжучі матеріали, їх класифікація
Основні властивості будівельних матеріалів. Склад і будова матеріалів. Класифікація в’яжучих. Гіпсові в’яжучі. Будівельне
вапно, глина, рідке скло, цементи.
^ Лабораторно-практична робота:
Визначення термінів густіння гіпсових в’яжучих.

Характеризує основні властивості будівельних матеріалів;
наводить приклади застосування деревини у різних галузях промисловості;
описує основні складові матеріалів для штукатурних робіт;
описує фізико-хімічні процеси твердіння в’яжучих матеріалів;
називає в’яжучі матеріали;
визначає терміни густіння гіпсових в’яжучих.

^ Тема 3.2. Властивості розчинів та розчинних сумішей
Заповнювачі та спеціальні
добавки для розчинних сумішей. Вапняні, глиняні, цементні
розчини та їх властивості.
^ Лабораторно-практична робота:
Визначення зернового складу і групи піску.
Лабораторно-практична робота:
Визначення рухомості будівельного розчину.

^ Називає заповнювачі та спеціаль­ні добавки для розчинних
сумішей; характеризує вапняні, глиняні, цементні розчини та їх властивості;
розпізнає групи піску;
визначає рухомість будівельного розчину.

^ Тема 3.3. Будівельні розчини. Розчини для звичайної штука-турки. Розчини для кольорових декоративних штукатурок. Штукатурки на основі сухих розчинних сумішей. Штукатурні розчини для зимових робіт.
^ Лабораторно-практична робота:
Приготування розчину, визначення його рухомості.

Характеризує будівельні розчини;
готує розчини;
визначає рухомість розчину.

^ Тема 3.4. Гіпсокартонні листи та матеріали для їх кріплення.
Види сухих облицювальних
матеріалів. Гіпсокартонні листи, гіпсові оздоблювальні панелі (ПОГ). Мастики на гіпсових в’яжучих.
^ Практична робота:
Кріплення гіпсокартонних листів. Використання портативного (акумуляторного) інструменту.

Розпізнає види сухих облицю-вальних матеріалів;
виконує кріплення гіпсокартон-них листів;
працює з портативним (акумуляторним) інструментом.

Розділ 4. Основи будівельного креслення

Тема 4.1. Вимоги і правила оформлення креслень
Відомості про Державні стандарти системи проектної документації для будівництва. Проектування будівель та споруд. Лінії та
написи на будівельних кресленнях. Масштаби.
^ Практична робота:
Виконання плану приміщення у масштабі.

Аналізує конструктивні елементи будівельних конструкцій;
читає креслення вертикальних розрізів будівель;
виконує креслення вертикальних розрізів будівель.

^ Тема 4.2. Креслення планів, фасадів та розрізів будівель
Призначення і види креслень плану, фундаменту, поверхів, перекриття та покрівлі будівель.
на будівельних кресленнях.
Технічний рисунок, його призначення.
^ Практична робота:
Виконати технічний рисунок будівлі.

Називає рівні елементів
конструкцій;
розрізняє розбивочні вісі будівель і їх позначення на будівельних кресленнях;
виконує нанесення виносних розмірних ліній і розмірів на розрізах будівель.

^ Тема 4.3. Читання і виконання креслень з професіі штукатур
Умовні позначення на кресленнях віконних і дверних отворів, сходів, перегородок, кабін шаф, отворів і каналів в стінах,
санітарно-технічних та інших елементів.
^ Практична робота:
Читання креслень.

Розрізняє умовні позначення на кресленнях віконних і дверних отворів, сходів, перегородок, кабін шаф, отворів і каналів в стінах, санітарно-технічних та інших елементів.

Розділ 5. Технологія виконання штукатурних робіт

Тема 5.1. Загальні положення про штукатурні роботи
Загальні поняття про технологіч­ний процес в будівництві і штукатурних роботах. Послідовність технологічних операцій при виконанні опоряджувальних робіт. Технологічні перерви. Основні операції при виконанні штукатурних робіт. Призначення і види штукатурок. Пристрої для виконання опоряджувальних робіт на висоті. Ручний інструмент, інвентар і пристрої. Вимоги до готовності поверхонь, що підлягають обштукатуренню. Вимоги до обштукатурених поверхонь.
^ Лабораторно-практична робота:
Ознайомлення з інструментами для підготовки і штукатурення поверхонь.

Називає послідовність виконання операцій при виконанні опоряджувальних робіт;
характеризує основні операції при виконанні штукатурних робіт;
пояснює будову і підготовку до роботи ручного інструменту, інвентарю та пристроїв;
характеризує види штукатурних і ремонтних робіт;
дотримується вимог до обштукатурених поверхонь;

^ Тема 5.2. Підготовка
поверхонь під штукатурення
Значення підготовки поверхні під обштукатурювання. Підготовка цегляних і бетонних поверхонь під обштукатурювання. Затягування сіткою стиків різнорідних поверхонь. Вимоги БНіП до
якості підготовки поверхонь під обштукатурювання.
^ Лабораторно-практична робота:
Підготовка цегляних, бетонних і дерев’яних поверхонь до штукатурення.

Пояснює значення підготовки поверхні під обштукатурювання;
аналізує особливості підготовки цегляних і бетонних поверхонь під обштукатурювання;
розкриває вимоги БНіП до якості підготовки поверхонь під
обштукатурювання;
виконує набивання сітки; обробку місць примикання і з’єднання перегородок, панелей, пере-криттів та інших будівельних конструкцій.

^ Тема 5.3. Матеріали для
обштукатурювання поверхонь
Дранка та її призначення. Вапно повітряне, гідравлічне. Гіпсові в’яжучі речовини. Цементи.
Заповнювачі для розчинів. Штукатурні розчини та їх властивості.
Приготування розчинів вручну.
^ Лабораторно-практична робота:
Приготування розчинів.

Наводить приклади матеріалів для обштукатурювання поверхонь;
аналізує особливості вибору
матеріалів для обштукатурювання поверхонь;
розкриває особливості гіпсових в’яжучих речовин;
готує розчини для штукатурення поверхні.

^ Тема 5.4. Опорядження поверхонь звичайними штукатурками
Види та призначення звичайних штукатурок. Нанесення штукатур­них розчинів та розрівнювання їх. Опорядження поверхонь простою штукатуркою. Контроль якості виконаних робіт.
^ Практична робота:
Нанесення розчину кельмою.
Практична робота:
Нанесення розчину ковшем.
Практична робота:
Розрівнювання розчину півтерками.

Пояснює призначення та види звичайних штукатурок;
характеризує особливості штукатурних розчинів;
визначає послідовність токарних робіт;
демонструє прийоми приготування розчинів вручну;
виконує нанесення штукатурних розчинів різними способами та розрівнювання їх; опорядження поверхонь простою штукатуркою;
дотримується вимог якості виконання робіт.

^ Тема 5.5. Штукатурення повер­хонь механізованим способом
Централізоване приготування штукатурних розчинів. Штукатурні станції.
Практична робота:
Механізоване виконання одношарової штукатурки.

Пояснює будову та принцип дії штукатурної станції;
Характеризує переваги централізованого приготування штукатурних розчинів;
виконує механізовану одношарову штукатурку.

^ Тема 5.5. Опорядження поверхонь розчинами на основі
сухих штукатурних сумішей.
Класифікація сухих будівельних сумішей за призначенням. Основні компоненти сухих будівельних сумішей та їхні властивості.
Гіпсові полімер мінеральні
штукатурки.
^ Практична робота:
Заротирання штукатурених поверхонь “по колу” і “в розгін”.

Наводить класифікацію сухих будівельних сумішей за призначенням;
характеризує основні компонен-ти сухих будівельних сумішей та їхні властивості.;
аналізує особливості гіпсових полімермінеральних штукатурок;
розкриває особливості професії штукатура;
виконує затирання штукатурених поверхонь “по колу” і “в розгін”.

^ Розділ 6. Матеріалознавство опоряджувальних робіт
Фізичні, хімічні і механічні властивості матеріалів для лицювальних робіт. В’яжучі матеріали. Заповнювачі для розчинів і наповнювачі для мастик. Розчини і
мастики. Штучні лицювальні матеріали. Правила приймання і зберігання лицювальних
матеріалів.
^ Практична робота:
Визначення фізичних, хімічних і механічних властивостей матеріалів для лицювальних робіт.

Називає Фізичні, хімічні і механічні властивості матеріалів для лицювальних робіт;
характеризує властивості матеріалів для лицювальних робіт;
розпізнає матеріали для лицювальних робіт;
визначає фізичні, хімічні і механічні властивості матеріалів для лицювальних робіт.

^ Тема 6.1. Будівельні матеріали для лицювальних робіт. Керамічні плитки для підлоги та стін, їх властивості та характеристики. Сучасні керамічні матеріали
Керамічні плитки і вироби для лицювання вертикальних поверхонь Види, форми і розміри глазурованих керамічних плиток для внутрішнього лицювання стін. Технічні вимоги до лицювальних керамічних плиток.
Плитки керамічні для підлоги. Види, форми і розміри метлахських плиток. Однотонні і візерунчаті, гладкі і рельєфні плитки. Технічні вимоги до плиток різних класів і сортів. Інструмен­ти, пристосування для виконання лицювальних робіт.
^ Ппрактична робота:
Підготовка плиток та інструментів до облицювання поверхонь.

Називає види керамічні плитки для підлоги і стін;
характеризує функції частин дерева, види круглих матеріалів, будову стовбура у різних розрізах;
розпізнає види, форми і розміри глазурованих керамічних плиток для лицювання стін і підлоги;
визначає технічні вимоги до плиток різних класів і сортів;
готує плитки та інструменти до облицювання поверхонь.

^ Тема 6.2. Розчини для
облицювання стін та
влаштування підлоги
Загальні відомості про будівельні розчини. Класифікація розчинів. Вимоги до якості розчинів і
мастик. Сучасні матеріали для лаштування підлоги.
^ Практична робота:
Приготування розчинів і мастик.

Розпізнає види розчинів;
називає сучасні матеріали для лаштування підлоги;
характеризує вимоги до якостей розчинів і мастик;
визначає фізичні і хімічні властивості розчинів;
готує розчини і мастики для облицювальних робіт.

^ Тема 6.3. Гідроізоляційні
матеріали
Сітка металева, гвіздки та інші матеріали для підготовки поверхонь. Матеріали, які необхідні для догляду за лицювальними поверхнями.
^ Практична робота:
Способи улаштування гідроізоляційних матеріалів.

Розпізнає матеріали для підго-товки поверхонь під лицювальні роботи;
характеризує гідроізоляційні матеріали;
виконує улаштування гідроізоляційних матеріалів різними способами.

^ Розділ 7. Основи будівельного креслення
Короткі відомості про державні стандарти системи проектної документації для будівництва. Види і загальна характеристика будівельних креслень. Назви, масштаби і маркировка
будівельних креслень.
^ Практична робота:
Зображення на кресленнях об’єктів у масштабі.

Називає короткі відомості про державні стандарти проектної документації для будівництва; характеризує види будівельних креслень;
визначає назви, масштаби і
маркировку будівельних
креслень.

^ Тема 7.1. Зображення на
кресленнях основних
елементів конструкції
плиточної підлоги. Читання будівельних креслень
Практична робота:
Зображення на кресленнях
основних елементів конструкції плиточної підлоги. Побудова ритмічних, художніх
композицій.

Називає зображені на кресленнях основні елементи конструкції плиточної підлоги;
здійснює зображення на
кресленнях основних елементів конструкції плиточної
підлоги;
визначає рапорт композиції;
розрізняє мотиви композиції.11 клас


Розділ 8. Технологія виконання лицювальних робіт

Тема 8.1.Загальні відомості про лицювальні роботи
Вимоги до готовності будівель для виконання лицювальних робіт і настилання підлоги. Зв’язок лицювальних робіт з іншими видами будівельних робіт. Призначення і види плиточних облицювань поверхні.
^ Практична робота:
Створення орнаментів для
укладки плиток.

Обґрунтовує вимоги до
готовності будівель для
виконання лицювальних робіт
і настилання підлоги;
аналізує зв’язок лицювальних робіт з іншими видами
будівельних робіт;
називає види плиточних
облицювань поверхні.
Інструменти, пристосування
і матеріали для виконання
лицювальних робіт;
виконує різноманітні орнаменти.

^ Тема 8.2. Вимоги до лицюваль­них поверхонь. Технологічний процес улаштування плиточної підлоги
Вимоги до лицювальних поверхонь. Допустимі відхилення
поверхонь, що підготовлюються до лицювання, від геометричних розмірів.
Зміст, послідовність і правила виконання робіт по підготовці основ до лицювання плитками. Інструменти для настилання підлоги. Поняття про рівень “чистої підлоги”. Технологічний процес укладки плиток на
розчинний прошарок.
^ Практична робота:
Улаштування маячних плиток і маячних рядів.
Практична робота:
Засвоєння прийомів настилання підлог керамічними плитками розміром 100100 мм.
^ Практична робота:
Очищення підлог, заповнення швів.

Пояснює правила виконання робіт по підготовці основ для лицювання плитками;
називає вимоги до лицювальних поверхонь;
наводить приклади допустимих відхилень поверхонь, що підготовлюються до лицювання;
характеризує поняття про рівень “чистої підлоги”;
виконує улаштування маячних плиток і маячних рядів; настилання підлог керамічними плитками розміром 100100 мм; очищення підлог, заповнення швів.

^ Тема 8.3. Прийоми роботи по підготовці поверхонь під настилку плиточної підлоги
Підготовка поверхні підлоги, видалення сміття, змочування,

розбивка малюнку на поверхні підлоги. Визначення і закріплення рівня “чистої” підлоги. Розбивка підлоги на захватки. Установка і кріплення причалки і маяків із розчину. Розрівнювання рейкою, укладкою першого ряду від шнура-причалки і наступних рядів із застосуванням рівня.
^ Лабораторно-практична робота:
Розбивка малюнку на поверхні підлоги.

Характеризує операції розмітки та контролю;
пояснює призначення та будову інструментів для площинного розмічання;

аналізує способи розмітки;
демонструє прийоми розмітки деталей, контролю конструктивних елементів;
виконує відкладання розмірів відносно баз, розмітку, перенесення зображень з використанням технічних засобів, контроль якості розмітки;
дотримується правил охорони праці.

^ Тема 8.4. Виконання лицювання стін різними способами
Підготовка поверхні стін до лицю­вання плитками. Провішування поверхні, установка маяків; визна­чення кратності поверхні з розклад­кою першого ряду плиток насухо і визначення розмірів доборів.
^ Практична робота:
Установка плінтусних рядових, кутових і карнизних плиток. Нарізка доборів.
Практична робота:
Лицювання стін способом “шов в шов”.
Практична робота:
Лицювання стін способом
“в розбіжку”.
^ Практична робота:
Лицювання стін способом “по діагоналі”.

Характеризує операції прові-шування та установки маяків;
пояснює необхідність підготовки поверхні стін до лицювання плитками;
аналізує способи лицювання стін;
демонструє прийоми установки плінтусних рядових, кутових і карнизних плиток; нарізки
доборів;
виконує лицювання стін способами “шов в шов”, “в розбіжку”, “по діагоналі”;
дотримується правил безпеки праці;
виконує контроль площини різними способами.

^ Тема 8.5. Обробка швів між плитками
Прийоми роботи по улаштуванню стяжок із цементного розчину. Оранізація робочого місця і
безпека праці.
Практична робота:
Ознайомлення з прийомами
обробки швів між плитками.

Пояснює оранізацію робочого місця і безпеки праці;
демонструє прийоми установки маячних труб на розчинних
марках;
виконує обробку швів між плитками;
здійснює контроль якості виконання робіт; усунення виявлених дефектів.
дотримується правил охорони праці.
Розділ 9. Матеріалознавство опоряджувальних робіт.

Тема 9.1. Загальні відомості про будівельні матеріали та їх властивості.
Значення будівельних матеріалів. Класифікація та стандартизація будівельних матеріалів. Фізичні, механічні та хімічні властивості будівельних матеріалів.
^ Практична робота:
Визначення густини будівельних матеріалів.

Називає основні види будівель-них матеріалів;
обґрунтовує фізичні, механічні та хімічні властивості будівельних матеріалів;
розпізнає види будівельних
матеріалів;
визначає густину будівельних матеріалів.

^ Тема 9.2. Матеріали для
підготовки поверхонь під
опорядження
Набивні, гідроізоляційні, теплоізоляційні, антикорозійні
матеріали.
Практична робота:
Підготовка і обробка поверхонь під пофарбування водними
фарбувальними сумішами.

Розпізнає види матеріалів для підготовки поверхонь під опорядження;
характеризує матеріали для
підготовки поверхонь під опорядження;
готує поверхні під пофарбування водними фарбувальними сумішами.

^ Тема 9.3. Будівельні матеріали для малярних робіт. Грунтовки, їх властивості та застосування. Шпаклівки, їх склад та технічні характеристики
Класифікація матеріалів для малярних робіт. Головні властивості матеріалів для малярних робіт.

Ґрунтовки, їх види, застосування, властивості, склад, технічні характеристики.
Призначення шпаклівок, їх склад.
^ Практична робота:
Приготування ґрунтовок.
Лабораторно-практична робота:
Приготування шпаклівок із сухих сумішей.

Називає класифікацію матеріалів для малярних робіт;
обґрунтовує необхідність врахування властивостей матеріалів при воконанні малярних робіт;
пояснює призначення грунтовок, шпаклівок;
називає способи приготування ґрунтовок і шпаклівок;

готує ґрунтовки і шпаклівки із сухих сумішей.

^ Тема 9.4. Пігменти, їх класифікація, властивості та види
Колір як властивість пігментів. Білі, чорні, сірі, червоні, сині, жовті, зелені, коричневі, металеві пігменти. Наповнювачі для лакофарбових матеріалів.
^ Практична робота:
Визначення маслоємності пігмента.
Практична робота:
Вивчення пігментів та наповнювачів за зразками.

Пояснює сутність поняття колір, пігменти, наповнювачі;
називає кольори пігментів;
визначає маслоємності пігмента;
розпізнає пігменти та наповнювачі за зразками.

^ Тема 9.5. Фарби та лаки
Зв’язуючі матеріали для фарбових сумішей. Класифікація та властивості готових малярних матеріалів. Водорозчинні, емальо­ві та масляні фарби. Лаки, іх види.
^ Практична робота:
Приготування кольових фарб потрібного тону.

Пояснює призначення зв’язую­чих матеріалів для фарбових сумішей;
називає водорозчинні, емальові та масляні фарби, лаки, їх види;
наводить класифікацію та
властивості готових малярних матеріалів;
розпізнає за маркуванням атмосферо та світлостійкість лакофар­бових матеріалів;
вміє готувати кольорові фарби потрібного тону.

^ Тема 9.6. Матеріали для
обклеювання поверхонь, їх види та властивості
Шпалери. Види шпалер: за фактурою паперу, за структурою декоративного покриття, в залежності від стійкості поверхні. Плівки: ізоплен, девілон. Клейові суміші.

^ Практична робота:
Класифікація шпалер.
Практична робота:
Приготування клейстеру на
основі клею КМЦ і підготовка шпалерів до наклеювання.

Називає: матеріали, які використовуються для обклеювання стін і стелі;
перераховує види шпалер;
розпізнає полімерні плівки;
порівнює властивості клеїв
“Бустілат”і “Гумілакс”.

Розділ 10. Основи будівельного креслення

Тема 10.1. Конструктивні
елементи будівель
ДБН. Призначення і класифікація будівель, основні частини будівель. Архітектурні елементи будівлі.

Розрізняє будівлі і споруди;
визначає основні конструктивні елементи будівлі;
називає і розпізнає архітектурні елементи будівлі.

^ Тема 10.2. Будівельні креслення, масштаби, умовні позначення
Види та загальна характеристика будівельних креслень. Масштаби будівельних креслень.

Називає види будівельних
креслень;
характеризує будівельні
креслення;
розрізняє масштаби будівельних креслень.

^ Тема 10.3. Призначення та види креслень планів, розрізів,
фасадів
Умовні позначення на кресленнях віконних та дверних пройомів, сходів, перегородок, кабін шаф. Розбивочні вісі будівель та їх позначення на будівельних
кресленнях.

Розпізнає умовні позначення на кресленнях віконних та дверних пройомів, сходів, перегородок, кабін шаф;

пояснює призначення та позначення розбивочних осей на будівельних кресленнях.

Розділ 11. Технологія виконання малярних і шпалерних робіт

Тема 11.1. Загальні відомості про призначення та види
малярних і шпалерних робіт

Види малярних робіт. Технологічні процеси фарбування поверхонь.
Призначення і види робіт при обклеюванні поверхні шпалерами.
^ Практична робота:
Ознайомлення з видами, послідовністю і способами виконання малярних робіт.

Характеризує види малярних робіт;
пояснює призначення і види робіт при обклеюванні поверхні шпалерами;
визначає види, послідовність і способи виконання малярних робіт.

^ Тема 11.2.Фарбувальні суміші
Способи приготування водних і неводних фарбувальних сумішей.

Пояснює призначення лакофарбових матеріалів;
характеризує складові компоненти фарбувальних сумішей;
пояснює способи приготування водних і неводних фарбувальних сумішей.

^ Тема 11.3. Підготовка поверхонь до фарбування. Інструменти і пристосування
Підготовка поверхонь під водне фарбування; види і способи
виконання робіт. Вимоги до поверхонь, які готуються під водне фарбування. Технологія підготовки різних поверхонь під
масляні фарби.
Інструменти для підготовки поверхні під фарбування. Інструменти для фарбування поверхні. Контрольно-вимірювальний інст­румент. Допоміжний інвентар.
^ Практична робота:
Підготовка раніш пофарбованих поверхонь під пофарбування клейовими фарбами.
Практична робота:
Засвоєння прийомів виконання безпіщаної накривки по залізобетонних і бетонних поверхнях.

Обґрунтовує необхідність під-готовки поверхонь під водне фарбування;
називає вимоги до поверхонь, які готуються під водне фарбування;
визначає самостійно спосіб попереднього опорядження поверхні;
обґрунтовує технологію підготов­ки різних поверхонь під масляні фарби;
здійснює вибір виду лакофарбового покриття виробу;
визначає інструменти для підготовки поверхні під фарбування, для фарбування поверхні та
контрольно-вимірювальний
інструмент.
називає допоміжний інвентар;
готує малярні інструменти і пристосування до роботи;
володіє прийомами підготовки поштукатурених, дерев’яних металевих поверхонь до
простого фарбування.

^ Тема 11.4. Організація малярних робіт при фарбуванні поверхонь в середині будівель
Способи фарбування поверхонь водними сумішами вручну. Види підмостів, що використовуються при фарбуванні поверхонь всередині будівлі. Способи фарбування поверхонь масляними сумішами. Особливості фарбування дверей, рам, радіаторів та інших поверхонь.
Вимоги до БніП до якості маляр­них робіт. Контроль якості
виконаних робіт.

^ Практична робота:
Освоєння прийомів фарбування водними сумішами вертикальних поверхонь щіткою і валиком.
Практична робота:
Освоєння прийомів фарбування дверей, рам, радіаторів.

Характеризує способи фарбування поверхонь водними сумішами вручну; способи фарбування поверхонь масляними сумішами;
обґрунтовує
особливості фарбу-вання дверей, рам, радіаторів та інших поверхонь;
виконує фарбування водними су­мішами вертикальних поверхонь щіткою і валиком, фарбування дверей, рам, радіаторів;
здійснює контроль якості виконаних робіт;


визначає час висихання та покрі­вельної здатності лакофарбового покриття.

^ Тема. 11.5. Підготовка поверхні до обклеювання шпалерами
Призначення і види робіт при обклеюванні поверхонь шпалерами. Підготовка поверхні.
Практична робота:
Підготовка поверхні до обклеювання шпалерами.

Характеризує види робіт при обклеюванні поверхонь
шпалерами;
пояснює особливості підготовки поверхонь під обклеювання шпалерами;
виконує підготовку поверхні до обклеювання шпалерами

^ Тема 11.6. Підготовка шпалер до наклеювання. Наклеювання шпалер
Розкроювання та обрізка шпалер. Наклейка шпалер внахльостку і встик.
Обробка вуглів.
Практична робота:
Засвоєння прийомів обклеювання поверхонь шпалерами.
^ Практична робота:
Наклейка макулатури і простих шпалер внахльостку.

Характеризує операції розмітки та контролю;
пояснює призначення та будову інструментів для площинного розмічання;
аналізує способи розмітки;
демонструє прийоми підготовки шпалер до наклеювання;
здійснює контроль якості виконаних робіт;
виконує підготовку шпалер до наклеювання, наклейку шпалер;
дотримується правил безпеки праці.

^ Тема 11.7. Ремонтні малярні роботи
Види ремонтних робіт, виконува­них при підготовці поверхонь для фарбування водними, неводними сумішами, обклеювання шпалерами. Матеріали та інструменти для виконання ремонтних робіт.
Поняття про розбивку поверхні стін на фрізи, гобелени, панелі. Оздоблення “під ситець”. Фактурне оздоблення фарбованих поверхонь.
^ Практична робота:
Виконання оздоблення поверхні за допомогою трафарету.

Характеризує види ремонтних робіт;операції розмітки та
контролю;
пояснює призначення та будову інструментів для виконання
ремонтних робіт;
аналізує способи розбивки по-верхні стін;
демонструє прийоми розмітки деталей, контролю конструкт-тивних елементів;
виконує оздоблення поверхні за допомогою трафарету;
дотримується правил безпеки праці.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Александровский А.В., Попов К.Н. Материалы для декоративных штукатурных, плиточных и мозаичных работ.– М.: Высшая школа, 1986.– 240с.

2. Белоусов Е.Д., Вершинина О.С. Малярные и штукатурные работы.– М.: Высшая школа, 1990.– 270с.

3. Васильчук М.В., Вінокурова Л.Е. Основи охорони праці.– К.: Просвіта, 1997.– 208 с.

4. Горячев Е.И. Справочник молодого штукатура.-М.: Высшая школа, 1979.– 159 с.

5. Гребенюк Г.Є. Ремонт і реставрація житлових та громадських споруд – пам’яток архітектури.– К.: Будівельник, 1996.– 288 с.

6. Дворкін Л.Й. Опоряджувальні матеріали і вироби.– К.: Вища школа, 1996.– 335 с.

7. Добровольський Г.М. Штукатурні і облицювальні роботи.–К.: Техніка, 1997.– 304 с.

8. Лебедев М.М., Лебедев М.Л. Справочник молодого штукатура.– М.: Высшая школа, 1989.– 192 с.

9. Оніщенко О.Г., Драченко Б.Ф., Головкін О.В. Механізація опоряджувальних робіт у будівництві.– К.: Урожай, 1998.– 318 с.

10. Пиванов А.М. Штукатурные работы.– М.: Стройиздат, 1990.– 192 с.

11. Рунова Р.Ф., Шейнич Л.О., Гелевера О.Г., Гоц В.І. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів.– К.: КНУБА, 2001.– 353 с.

12. Справочник строителя-отделочника / П.И. Швец, В.А. Глинкин, Ю.А.Титов.– К.: Будівельник, 1985.–160 с.

13. Сухие строительные смеси: Справочное пособие / Е.К. Карапузов, Г. Лутц, Х.Герольд.– К.: Техніка, 2000.– 226 с.

14. Трухан В.Г. Передвижные штукатурные и малярные станции.– М.: Высшая школа, 1989.– 151 с.

15. Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников-строите­лей. Материалы для малярных и штукатурных робит.–М.: Высшая школа, 1990.– 208 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Дана програма має інженерно-технічне спрямування, метою якої є попередня підготовка, в галузі енергетики, майбутніх студентів вищих...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Дана програма має інженерно-технічне спрямування, метою якої є попередня підготовка, в галузі енергетики, майбутніх студентів вищих...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
При цьому суттєво розширюються можливості побудови учнями індивідуальної освітньої траєкторії, забезпечується більш високий рівень...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Ринкова економіка ставить перед підприємствами легкої промисловості України завдання щодо випуску конкурентоспроможної продукції...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Ринкова економіка ставить перед підприємствами легкої промисловості України завдання щодо випуску конкурентоспроможної продукції...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма передбачає наступність у набутті знань, умінь І навичок, отриманих учнями у 5-9 класах. У процесі реалізації програми учні...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Випускник загально­освітньої школи, засвоївши програму “Основи бджільництва” І ви­конавши всі передбачені програмою лабораторно-практичні...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Випускник загально­освітньої школи, засвоївши програму “Основи бджільництва” І ви­конавши всі передбачені програмою лабораторно-практичні...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
При цьому слід зважити на те, що сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців в обраній ними сфері професійної діяль­ності,...
Міністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки України технології 10–11 класи Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
При цьому слід зважити на те, що сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців в обраній ними сфері професійної діяль­ності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов