Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу icon

Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходуНазваДослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу
Дата конвертації31.07.2012
Розмір124.8 Kb.
ТипДокументи
джерело

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТ 12-14 РОКІВ НА ОСНОВІ ТИПОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Ігор ГАСЮК

Кам’янець-Подільський державний університет


Постановка проблеми. Сучасна система фізичного виховання спрямована на якісний перегляд існуючих підходів до організації та побудови педагогічного процесу фізичного виховання школярів [9]. Основними пріоритетними напрямками удосконалення системи є розробка нових підходів та технологій. Розробка таких новітніх підходів та технологій є можливою лише за умови всебічного дослідження та аналізу закономірностей, що лежать в основі таких принципів фізичного виховання як природовідповідності, індивідуалізації та диференціації.

Дослідження виконано у відповідності до плану роботи проблемної науково-дослідної лабораторії Кам’янець-Подільського державного університету на 2002-2006рр., зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України на 2001-2005 роки за темою 2.1.9. ”Оптимізація фізкультурно оздоровчої роботи у навчальних закладах на основі диференційованого підходу з урахуванням темпів біологічного та морфофункціонального розвитку”, номер державної реєстрації 0103U000659.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку галузі у більшості фахівців не виникає сумнівів у необхідності врахування індивідуальних особливостей школярів під час планування змісту занять фізичними вправами. Як зазначають у цьому зв’язку деякі дослідники [1,2,4,5,6], зміст ефективних методик фізичного виховання школярів повинен враховувати в першу чергу показники, які характеризують процеси розвитку і формування дитячого організму. На сьогодні доведеним є факт наявності високого взаємозв’язку між організацією, методиками фізичного виховання та показниками фізичного розвитку дітей шкільного віку [5,6,7]. Вивчення анатомо-фізіологічних особливостей дітей і підлітків, згідно думки провідних вчених [4,5,7,10], набуває зараз особливої актуальності. Дані розвитку молодого організму використовуються для раціонального формування фізичних навантажень, які здійснюються згідно з віковими особливостями дітей та особливостями різних видів фізичних вправ. На основі цих даних будується педагогічний та медичний контроль у процесі фізичного виховання школярів і водночас, жваву дискусію серед фахівців галузі викликають питання щодо точності визначення оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків, критеріїв її диференціації та індивідуалізації. Велику увагу фахівців викликає питання пов’язане з визначенням і дослідженням стабільних форм (властивостей, ознак) індивідуальності людини, на основі яких можна було б здійснювати таку диференціацію та індивідуалізацію. Такі стабільні форми (властивості, ознаки) дістали назву „генетичних маркерів” – зовнішнього прояву спадкової інформації [8], серед яких одним з високоефективних та відносно простих, з точки зору практичного застосування, є соматичний тип конституції [4,6]. Аналіз даних літературних джерел засвідчив необхідність подальшого вивчення питання щодо наявності або відсутності особливостей у показниках фізичного розвитку та темпах їх динаміки у дівчат-підлітків різних типологічних груп.

^ Мета дослідження - дослідити динаміку показників фізичного розвитку, у дівчат від 12 до 14 років, представниць наявних типологічних груп.

Методи дослідження – для досягнення мети дослідження нами були використані методи отримання ретроспективної інформації, медико-біологічні методи збору поточної інформації з використанням схеми діагностики соматичного типу конституції В.Г.Штефко та А.Д.Островського у модифікації С.С.Дарської[3]. Показники фізичного розвитку визначались за загальноприйнятими методиками [10], також для обробки отриманих даних були використані відповідні математико-статистичні методи.

^ Результати і обговорення дослідження. Для визначення представництва різних типів конституції серед учениць загальноосвітніх шкіл, нами було обстежено 175 школярок, які за станом здоров’я були віднесені до основної медичної групи і займались фізичною культурою за державною програмою галузі „Основи здоров’я і фізична культура”.

Отримані результати свідчать, що найбільш представницьким є торакальний тип конституції, частка якого у загальній вибірці складає 35,9%. М’язовий тип налічував 25,6%, астеноїдний – 21,6%, а найменшим за кількістю був дигестивний тип конституції, який складав 14,8% від загальної вибірки дівчат. В 1,7% випадків діагностика соматичного типу конституції була ускладнена, тому учениці були віднесені нами до невизначеного типу (t=0,3ч0,2ч0,3; р>0,05).

Міжтипологічний порівняльний аналіз динаміки показників довжини тіла дівчат наявних соматотипів виявив наступне: найбільшими змінами в період від 12 до 14 років характеризувалися дівчата дигестивного типу конституції, і які становили 4,4 %; в дівчат астеноїдного типу зміни становили 2,6 %, а у представниць торакального та м’язового типів 2,2%. У представниць астеноїдного та дигестивного типів в період від 12 до 13 років зміни в цьому показнику відбувалися більш швидкими темпами і становили 1,9 та 3,9 % відповідно, а у дівчат торакального та м’язового типів таким був період від 13 до 14 років (див.табл. 1).

Зміни у показниках ваги тіла відбувалися більш прискореними темпами в дівчат м’язового та дигестивного типів з 12 до 13 років і становили 4,7 та 6,9 %, а у дівчат торакального типу темпи таких змін мали місце в період від 13 до 14 років (4,7%); представниці астеноїдного соматотипу характеризувалися рівномірною динамікою змін протягом трьох років дослідження. Найбільшими загальними змінами в період від 12 до 14 років характеризувалися дівчата дигестивного типу (14,1%), потім м’язового, торакального та астеноїдного типів (табл.1).

Динаміка показників окружності грудної клітки характеризувалася найбільшими змінами значень з 12 до 13 років у дівчат астеноїдного, м’язового та дигестивного типів (2,1, 2,3, 3,4%). У дівчат торакального типу такі зміни носили рівномірний характер у всі досліджувані періоди. Найбільшими приростами у показниках ОКГ з 12 до 14 років характеризувалися представниці дигестивного типу (3,4%), потім м’язового (3,6%), астеноїдного (3,2%) та торакального (2,1%) типів (табл.1).

Темпи приростів значень кісткового компоненту тіла були найвищими у представниць астеноїдного (3,5%), торакального (2,8%) та дигестивного (4,3%) типів в період з 12 до 13 років, а в період з 13 до 14 років у дівчат м’язового типу (4,9%). Також, представниці м’язового типу конституції характеризувалися найбільшими загальними змінами в цьому показнику, які становили 8,4 %, у дівчат дигестивного типу вони були на рівні 5,9%, астеноїдного – 4,6%, торакального – 3,4% типів (табл.1).

Динаміка показників м’язового компоненту тіла в період від 12 до 14 років характеризувалася найвищими значеннями у дівчат м’язового типу (7,6%), потім астеноїдного (7,3%), дигестивного (6,6%) і торакального (3,1%). Прискорені зміни в цьому показнику у представниць астеноїдного, м’язового та дигестивного типів відбувалися в період від 12 до 13 років, а у представниць торакального типу з 13 до 14 років (табл.1).

Показники жирового компоненту тіла також мали певні особливості у віковій динаміці. Так, найменшими змінами жирового компоненту протягом трьох років дослідження характеризувалися дівчата астеноїдного типу (33,3%), а найбільшими представниці м’язового типу (78,5%), а у дівчат торакального та дигестивного типів вони були на рівні 61,5 та 42,8% відповідно. Також, цей показник змінював свої значення більш швидкими темпами в період від 12 до 13 років у представниць астеноїдного та дигестивного типів (25,0 та 28,5%), а у представниць торакального та м’язового типів в період від 13 до 14 років (40,0 та 56,2%) (табл.1).

Показники життєвої ємності легенів характеризувалися найбільшими змінами в період від 12 до 13 років у представниць астеноїдного, торакального та м’язого типів і становили 5,5, 5,2 та 4,7% відповідно. Загальні зміни показників життєвої ємності легенів в період від 12 до 14 років були найбільшими в представниць астеноїдного типу (11,1%), потім торакального (10,5%) та м’язового (9,5%) типів. У представниць дигестивного типу конституції змін у значеннях життєвої ємності легенів не відбулося (табл.1).

Показники динамометрії правої кисті змінювали свої значення більш швидко в період від 12 до 13 років у представниць астеноїдного, торакального та дигестивного типів конституції і становили в цей період відповідно 2,7, 3,9 та 15,3%. Найбільшими такі зміни з 12 до 14 років були в представниць


Таблиця 1

Вікові зміни показників фізичного розвитку дівчат наявних соматотипів в період з 12 до 14 років, % (n =175)Показник

Соматичний тип конституції

Астеноїдний

Торакальний

М’язовий

Дигестивний

Зміни %,

12-13

років

Зміни %,

13-14

років

Загальні зміни,%

12-14 років

Зміни %,

12-13

років

Зміни %,

13-14

років

Загальні зміни,%

12-14 років

Зміни %,

12-13

років

Зміни %,

13-14

років

Загальні зміни,%

12-14 років

Зміни %,

12-13

років

Зміни %,

13-14

років

Загальні зміни,%

12-14 років

Довжина тіла, см

1,9

0,7

2,6*

0,3

1,8

2,2

1,0

1,1

2,2

3,9*

0,5

4,4*

Вага тіла, кг

1,3

1,3

2,7*

1,1

4,7*

5,8*

4,7*

4,5*

9,5**

6,9**

6,7**

14,1**

Окружність грудної клітки, см

2,1

1,0

3,2*

1,0

1,0

2,1

2,3

1,2

3,6*

3,4*

3,0*

6,5*

Кістковий компонент: середнє діаметрів зап’ястя і гомілки, см


3,5*


1,1


4,6*


2,8


0,5


3,4*


3,3*


4,9*


8,4**


4,3*


1,5


5,9*

М’язовий компонент: середнє обхватів плеча, передпліччя, стегна, гомілки, см5,4*1,77,3*0,72,33,1*4,3*3,2*7,6**4,4*2,16,6*

Жировий компонент: середнє шкіро-жирових складок на спині, плечі, стегні, животі, мм25,0**13,3**33,3**15,3**40,0**61,5**14,2**56,2**78,5**28,5**11,1**42,8**

Життєва ємність легенів, л

5,5*

5,2*

11,1**

5,2*

5,0*

10,5**

4,7*

4,5*

9,5**

0

0

0

Динамометрія правої кисті, кг

2,7

0,5

3,2

3,9*

1,8

5,8*

0,3

1,9

2,3

15,3**

1,3

16,9**

Динамометрія лівої кисті, кг

4,8

1,7

6,6*

1,0

1,6

2,7

1,6

0,8

2,4

11,7**

5,3*

17,8**


Примітка: позначена достовірність різниці (за t- критерієм) при рівні значущості: „* ” – р < 0,05; „** ” – р < 0,01.

дигестивного типу – 16,9%, потім торакального (5,8%), астеноїдного (3,2%) та м’язового (2,3%) типів (табл.1).

Показники динамометрії лівої кисті протягом трьох років дослідження характеризувалися найбільшими змінами у представниць дигестивного типу (17,8%), а потім астеноїдного (6,6%), торакального (2,7%), м’язового (2,4%) типів. У дівчат астеноїдного та дигестивного типів період від 12 до 13 років характеризувався найбільшими темпами таких змін, і які становили 4,8 та 11,7% (табл.1).

Отримані результати проведених досліджень дозволили зробити наступні висновки:

  1. В результаті трьох років дослідження встановлені певні вікові періоди для представниць різних типологічних груп в яких відбувається прискорення ростових процесів або їх сповільнення. Так, у більшості показників фізичного розвитку дівчата астеноїдного та дигестивного типів конституції мають найбільші темпи приростів з 12 до 13 років, а з 13 до 14 років спостерігається уповільнення таких змін. Представниці торакального та м’язового соматотипів характеризуються неоднозначною віковою динамікою показників фізичного розвитку в періоди що розглядалися.

  2. Найбільшими загальними змінами в період від 12 до 14 років у показниках фізичного розвитку характеризуються представниці м’язового соматотипу, потім дівчата дигестивного типу, за ними представниці торакального і астеноїдного типів.

  3. Передбачається, що реалізація принципів диференціації та індивідуалізації під час оцінки фізичного розвитку учнівської молоді можлива у разі розробки нормативних таблиць з урахуванням їх типологічної належності.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на вивчення особливостей фізичного розвитку в представників інших віково-гендерних вибірок з урахуванням їх соматотипологічної належності.

Література.

1. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. – К.: Рад. школа, 1988. – 184 с.

2. Вяткин Б.В., Ложкин Р.В. Интегральная индивидуальность человека в спортивной деятельности // Наука в олимпийском спорте, 2002. – №1. – С. 88-98.

3. Дарская С.С. Техника определения типов конституции у детей и подростков //Оценка типов конституции у детей и подростков. – Москва, 1975 – С.15-54.

4. Єдинак Г.А. Генетичні маркери і сучасні тенденції фізичного виховання // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2001. – №4. – С. 91-94.

5. Завацький В.І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 149 с.

6. Изаак С.И. Статистические модели дифференцированной оценки двигательных возможностей детей и молодёжи: Автореф. дисс... к. п. н. – М.: ВНИИФК, 1997. – 21с.

7. Круцевич Т.Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания: Автореф. дис. доктора наук по физическому воспитанию.– Киев.-2000. – 44 с.

8. Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науках о человеке. – М.: СпортАкадемПресс, 2000. – 440 с.

9. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

10. Язловецький В.С. Основи діагностики функціонального стану та здоров’я: Навч. посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2002. – 160 с.


RESEARCH OF DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF GIRLS 12-14 YEARS OLD ON THE BASIS OF TYPOLOGICAL APPROACH

Igor HASIUK

Scientific research laboratory of Kamyanets-Podilsky State University

Abstract. The indexes of physical development and their three-year dynamics from 12 to 14 years of the girls-teenagers of present somatic types of constitution were explored. It was exposed that the age dynamics of indexes of physical development has considerable typological differences among the representatives of different types of constitution. Such differences must be taken into account during the working out of normative tables, that will give an opportunity to carry out estimation of their physical development more exacly.

Key words: dynamics of physical development, typological approach, girls-teenagers.Схожі:

Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу iconДослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу

Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу iconНаказ №61 Про проведення моніторингового дослідження стану і розвитку професійно-технічної освіти На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 р
Провести протягом 2011-2014 років моніторингове дослідження стану і розвитку професійно-технічної освіти
Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу iconМета роботи полягає в дослідженні впливу занять аеробікою на стан респіраторної системи дівчат. Завдання
Функціональний стан системи дихання дівчат-підлітків (13-14 років), які займаються аеробікою
Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу iconНаказ №301-од про участь команди Глухівської дюсш у Чемпіонаті України з шахів серед дівчат та юнаків до 12 років
Комітету з фвс монмолодьспорту України, затвердженого наказом управління освіти І науки обласної державної адміністрації від 17....
Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу iconНалежні норми в системі оцінювання показників фізичного розвитку І фізичної підготовленості школярок 11-17 років
У програмах з фізичного виховання нормативною базою такого контролю є Державні тести І нормативи фізичної підготовленості, проте...
Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу iconРозпорядження м. Татарбунари 2011 р. № /А-2011 Про проведення диспансеризації юнаків та дівчат підліткового віку (1994-1996 років народження)
«Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та розпорядження голови Одеської обласної...
Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу iconАналітична записка за результатами оцінки аналізу динаміки показників за напрямами розвитку регіонів за 2011 рік
Аналітична записка містить два розділи: «Аналіз динаміки показників розвитку регіонів за напрямами» (27 аналітичних довідок по кожному...
Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу icon«Як не стати «товаром» в чужій країні» Газета опублікувала оголошення такого змісту: «Для високооплачуємої роботи за кордоном фірма запрошує дівчат від 18 до 27 років»
Газета опублікувала оголошення такого змісту: «Для високооплачуємої роботи за кордоном фірма запрошує дівчат від 18 до 27 років»
Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу iconЗміна показників центральної кардігемодінаміки під впливом вестибулярних і фізичних навантажень у дівчат 17 років

Дослідження динаміки фізичного розвитку дівчат 12-14 років на основі типологічного підходу iconЗміна показників центральної кардігемодінаміки під впливом вестибулярних І фізичних навантажень у дівчат 17 років

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов