Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниНазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка4/6
Дата конвертації08.05.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6
1. /programa_vnz_i-iira_istoriy_ukraini/_стор_я Укр.2/_стор_я Украхни.doc
2. /programa_vnz_i-iira_istoriy_ukraini/_стор_я Укр.2/Л_тература.doc
3. /programa_vnz_i-iira_istoriy_ukraini/_стор_я Укр.2/Пояснювальна записка.doc
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Література основні підручники та навчальні посібники
Історія УкраїниВ робочій навчальній програмі (II варіант) навчальний заклад має право 1 / 3 від загального обсягу часу на вивчення предмета відвести на самостійну роботу студента.


ВАРІАНТ III (136 ГОДИН)Загальний обсяг годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки студентів

2

Вступ

Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України. Концепції історії України. Вплив природно - географічних факторів на розвиток історії України. Формування індустріального суспільства в українських землях. Суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного життя.

Україна в роки загальноєвропейської стабілізації та світової економічної кризи. Особливості розвитку західноукраїнських земель у складі іноземних держав.

Друга світова війна і Україна. Особливості післявоєнного періоду в України.

Зміни у культурному, духовному та релігійному житті.

Україна в умовах біполярного світу у 50-х — першій половині 80-х років XX ст.

Україна в умовах загальносвітових та європейських інтеграційних процесів і розпаду СРСР (1985—1991). Процеси демократизації українського суспільства за часів перебудови.

Відновлення незалежності України. Основні тенденції розвитку держави.

Студент (студентка):

Ознайомлення студентів із завданнями і структурою курсу, проблемами періодизації історії України, впливом природно-географічних факторів на розвиток України.

визначає проблеми періодизації курсу, характеризує вплив природно-географічних факторів на розвиток України;

порівнює і оцінює історіографічні джерела з курсу історії України.

визначає основні етапи розвитку українських земель на початку XX ст., хронологічні межі процесу індустріалізації українських земель;

показує на карті території українських земель, охоплені процесом індустріалізації, та визначає їх господарську спеціалізацію;

характеризує і порівнює основні риси модернізації суспільного та повсякденного життя;

називає ознаки процесу радянізації суспільства.

визначає вплив подій Другої світової війни на життя населення;

формулює і конкретизує на прикладах особливості розвитку України на різних етапах її існування у другій половині XX — на початку XXI ст.;

визначає та обґрунтовує зв’язки між основними етапами розвитку СРСР і України, європейського та світового співтовариства і України.

2

Тема 2.НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.

Українські землі в епоху палеоліту, мезоліту. Родові общини і племена. Археологічні та історико-лінгвістинні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос.Розселення первісних людей. Мідний вік та епоха бронзи. Неолітична революція. Пам’ятки трипільської культури. Гіпотези щодо виникнення найдавніших держав на території України. Залізний вік: формування цивілізованого суспільства . Народи Північного Причорномор’я (таври, кіммерійці, скіфи, сармати, готи). Етнокультурні зв’язки скіфів і сарматів із слов’янами. Антична цивілізація Північного Причорномор’я.

Східні слов’яни на території України. Розселення східних слов’ян. Війни з Візантією та їх наслідки. Економіка і соціальні відносини східних слов’ян. Передумови утворення держави у східних слов’ян.

Археологічні та історико-лінгвістинні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос.

Студент (студентка)

визначає період найдавнішого розвитку в історії України;

показує на карті розселення східних слов’ян, територію кочових народів, східців, сарматів;

встановлює етнокультурні зв’язки скіфів та сарматів із слов’янами;

характеризує передумови утворення держави у східних слов’ян.

порівнює і оцінює історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов’янських племен.


6

Тема 3. УТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ..

Концепції походження держави Київська Русь та її назви. Розширення і зміцнення Київської держави наприкінці IX-X ст. Розквіт Київської Русі наприкінці X- I половині XI ст. Запровадження християнство. Історичне значення християнізації Русі. Політична система. Соціально – економічний розвиток. Зовнішня політика київських князів. Русь і кочівники.

Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. Занепад Київської Русі з другої половини XI століття. Посилення удільних князівств. Культура Київської Русі. Проблема формування народностей у Руській державі.

Студент (студентка)

показує на карті територію Київської Русі;

складає політичні портрети князів Київської Русі;

визначає основні етапи розвитку держави;

аналізує основні етапи економічного розвитку Київської Русі;

формує власні погляди на християнізацію Русі;

визначає причини і етапи феодальної роздробленості;

порівнює різні точки зору на проблеми формування народності у Руській державі;

описує явища і пам’ятки культури цього періоду.

4

Тема 4. ГАЛИЦЬКО – ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА.

Політичний, соціальний та економічний розвиток в XII - першій половині XIV століть. Правління династії галицьких Ростиславичів, Ярослав Осмомисл. Правління династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький. Боротьба галицько-волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинське князівство як одна із форм української державності.

Студент (студентка)

показує на карті Галицьке і Волинське князівства і Галицько-Волинську державу;

визначає хронологію і послідовність явищ економічного, політичного і культурного життя Галицько-Волинської держави;

складає історичні портрети князів Галицько-Волинської держави;

характеризує причини занепаду Галицько-Волинської держави;

аналізує зовнішню і внутрішню політику галицько – волинських князів і дає їм власну оцінку.

6

Тема 5. УКРАЇСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ (XIV - перша половина XVII ст.).

Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих литовських князів на українських землях. Передумови польсько-литовської інтеграції. Кревська та Городельська унії. Боротьба руських князів проти польсько-литовського зближення. Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України. Суспільна організація та соціально-економічні відносини. Магдебурзьке право. Литовські статути. Православні братства в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки. Посилення національно-релігійного гноблення. Культурно-релігійні рухи кінця XVI – першої половини XVII століть. П.Могила. Роль церкви у збереженні самобутності українського народу.

Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI століття. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка, Поразка повстань та тимчасовий занепад Запорізької Січі. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П. Сагайдачний. Хотинська війна. Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки та наслідки повстань.

Студент (студентка)

спираючись на карту характеризує завоювання Галицько-Волинського князівства Польщею;

визначає передумови польсько-литовської інтеграції.

Обґрунтовує причини включення українських земель до складу Литовської держави;

висловлює власну думку на розвиток України у складі Литовсько-Руської держави;

визначає причинно-наслідкові умови що привели до утворення Речі Посполитої і включення українських земель у складі Польщі;

аналізує причини, що привели до утворення українського козацтва;

характеризує основні етапи розвитку козацької держави;

називає причини поразки козацьких повстань.


6

Тема 6. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст. УТВОРЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

Причини, характер і рушійні сили. Основні концепції періодизації Визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького. Молдавські походи Хмельницького. Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі.

Історичне значення Визвольної війни українського народу.Оцінка особи Богдана Хмельницького в науковій літературі.

Студент (студентка)

визначає причини і хронологію подій Визвольної війни середини XVII ст.;

показує на карті територію воєнних дій;

визначає події відновлення української державності;

узагальнює основні факти, що привели до підписання Переяславської угоди і перехід України під аристократ Москви;

характеризує основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики України у 1657-1663 р.;

формує власну оцінку подій;

складає політичні портрети видатних діячів періоду Визвольної війни;

розповідає про Історичне значення Визвольної війни українського народу;

аналізує становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького

8

Тема 7. СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII - XVIIІ ст.

Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII- на початку XVIII століття. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я.. Активізація зовнішньої торгівлі. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства 1783 року.

Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Спроби об'єднання українських земель. П. Дорошенко, І.Самойлович. Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVIII століття. Гетьман І.Мазепа.. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П. Орлика 1711 року. Обмеження Української автономії в першій половші XVIII ст. Діяльність Малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною ІІ. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії.

Історичне значення Існування Української Гетьманської держави другої половини ХVII-ХVIII століття.

Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII-XVIІI століттях. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина, Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями.

Студент (студентка)


характеризує зародження буржуазних відносин в Україні в XVII ст. і зовнішньополітичні зв’язки України у ІІ половині XVII ст. на початок XVIIІ ст.;

вказує причини, що привели до занепаду феодальної системи господарювання;

узагальнює основні причини, що привели до поділу України на Лівобережну і Правобережну;

складає політичні портрети Мазепи П. Орлика, О. Розумовського;

формує власну оцінку на союз І. Мазепи з Карлом ХІІ.;

порівнює становище українських земель під владою Російської імперії і Речі Посполитої у кінці XVII - XVIIІ ст.;

аналізує політичне життя в Україні в другій половині XVII століття.

6

Тема 8. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ У І половині ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних держав.

Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У.Кармелюк.

Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 років на національне життя в Україні. Кирило-Мефодієвське братство. Т. Шевченко.

Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806-1812, приєднання Бесарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 року).

Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Йосифом ІІ, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини. Суспільно-політичний рух. "Руська трійця". Буржуазна революція 1848 року. Скасування кріпосного права. Головна Руська Рада.

Студент (студентка)

показує на карті українські землі у складі Російської імперії і Австро-Угорської імперії;

характеризує політичний, соціально-економічний розвиток українських земель у складі іноземних держав;

доводить закономірність зв’язків між процесами політичного розвитку Україна та зародженням національного відродження;

готує реферати, повідомлення про розвиток України під владою Російської і Австро-Угорської імперій;

розповідає про вплив зовнішнього фактору на національне життя в Україні;

визначає участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії.

6

Тема 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ІІ половині ХІХ століття.

Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70 років та їх здійснення в Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості завершальної фази промислового перевороту.

Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В.Антонович. Громадівський рух І посилення репресій з боку царизму. Участь українців у польському повстанні 1863-1864 рр. в Україні, Валуєвський циркуляр. Емський указ. Криза громадівського руху. Діяльність російських народницьких груп в Україні. М.Драгоманов і зародження українського соціалізму. Революційно-демократичний рух. Поширення марксизму. Початок пролетарського руху.

Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська та москвофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких рухів. І.Франко, М.Грушевський. зародження національно-політичного руху в Україні. Поява українських політичних партій.

Студент (студентка)

характеризує політичний і соціально-економічний розвиток українських земель в ІІ половині ХІХ ст.;

показує на карті території українських земель, регіони піднесення національного руху;

доводить закономірність процесів економічного розвитку і зародження національно-політичного руху в Україні.

характеризує політично-адміністраційний статус західноукраїнських земель;

узагальнює основні факти щодо проведення буржуазних реформ 60-70 років;

аналізує програми політичних партій і дає їм власну оцінку

формує власну оцінку;

8

Тема 10. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст.

Політичний і соціально – економічний розвиток Україна у складі Росії та Австро-Угорщини..

Проблеми становлення та консолідації української нації. Процес політизації українського суспільства та визвольного руху. Проблеми становлення та консолідація української нації.

Політичні партії та їх практична діяльність у створенні національної державності.

Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. Українська преса та видавництва.

Здобутки майстрів літератури та мистецтва.

Духовні цінності українців. Церковне життя.

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність явищ економічного, політичного і культурного життя, утворення політичних партій та рухів;

показує на карті території українських земель, регіони піднесення визвольного руху, райони виступів робітників, селян і військових у 1905—1907 рр.;

описує прояви індустріалізації та модернізації суспільного життя на початку XX ст.;

характеризує і порівнює прояви і процеси модернізації повсякденного життя населення Наддніпрянської України та західноукраїнських земель між собою, а також з аналогічними загальноєвропейськими;

характеризує політизацію визвольного руху, основні події російської революції на українських землях;

узагальнює основні факти щодо проведення столипінської аграрної реформи та формулює власну оцінку;

аналізує програми та діяльність політичних партій і дає їм власну оцінку;

називає та конкретизує фактами основні риси розвитку духовного життя;

описує явища і пам’ятки культури цього періоду;

доводить закономірність зв’язків між процесами формування індустріального суспільства та піднесенням національно-визвольного руху, формуванням національної свідомості і розвитком культури.

6

Тема 11. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Ставлення населення і політиків до війни.. Формування легіону Українських січових стрільців.

Воєнні дії на території України у роки війни.

Вплив Першої світлвої війни на розвиток буржуазно – демократичної революції в Російській імперії.

Студент (студентка):

спираючись на карту та інші джерела інформації,

характеризує геополітичні плани країн Антанти і Троїстого союзу щодо України,

показує на карті території, де відбувались воєнні події Першої світової війни;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з війною

готує доповіді, повідомлення і реферати про основні події Першої світової війни

8

Тема 12. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ В 1917—1921 РОКАХ

Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.

Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Зміни у політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.

III Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР.

IV Універсал.

Мирний договір у Брест-Литовську. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави.

Утворення Директорії. Відновлення УНР. Отаманщина.

Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

Студент (студентка):

визначає хронологічну послідовність подій українського державності 1917—1921 рр.;

аналізує зміст І і II Універсалів ЦР, визначає та порівнює головні їх ідеї.

показує на карті місця основних подій періоду української державності 1917—1921 рр. та військові дії того часу;

визначає причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду визвольних змагань;

порівнює державний устрій за часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР;

порівнює різні точки зору щодо діяльності УЦР у березні — листопаді 1917 р.;

характеризує внутрішню та зовнішню політику українських урядів та порівнює їх;

формулює власні погляди та оцінки щодо діяльності Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР;

описує соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві цієї доби;

порівнює та оцінює різні точки зору щодо причин поразки визвольного руху, втрати державності та їх наслідків;

обґрунтовує власну позицію з цього питання, пише історичне есе;

складає політичні портрети видатних діячів Української революції 1917—1921 рр.
1   2   3   4   5   6Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМолоді та спорту україни
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНаказ №880 ерство І науки, молоді та спорту україни 2012 р. № Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 06. 2012 №703
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНаказ №880 ерство І науки, молоді та спорту україни 2012 р. № Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 06. 2012 №703
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНаказ №880 ерство І науки, молоді та спорту україни 2012 р. № Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 06. 2012 №703
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 08. 08. 2011 р. №943
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, управління, департаменти освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconАдреса Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Пунктом 7 Порядку визначено органи виконавчої влади, в тому числі Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, до компетенції...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов