Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт icon

Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспортНазваПроект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт
Сторінка1/21
Дата конвертації31.07.2012
Розмір3.79 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21ПРОЕКТ


Програма розвитку освіти

міста Кузнецовська

на 2012-2015 роки


Кузнецовськ – 2011


ПАСПОРТ

(загальна характеристика регіональної програми)


Програма розвитку освіти міста Кузнецовськ на 2012- 2015роки

(назва програми)


1.Ініціатор розроблення програми:

управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради


2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми:


3.Розробник програми:

управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради


^ 4.Співрозробники програми:

управління, служби та відділи міськвиконкому


5.Відповідальний виконавець програми:

управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради


^ 6.Учасники програми:

управління, служби та відділи міськвиконкому, заклади освіти


7.Термін реалізації програми: 2012-2015 роки

    1. Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)


^ 8.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)


9.Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:


^ 9.1. Коштів місцевого бюджету: щорічні бюджетні призначення на освіту згідно поданих розрахунків та кошторисів

коштів інших джерел


Зміст

Вступ.

Загальні положення. Мета та завдання програми.

^ 1. Система освіти міста .

2. Програма перетворень на різних рівнях освіти .

2.1. Дошкільна освіта і виховання.

2.2.Загальна середня освіта.

2.3.Позашкільна освіта та виховання.

2.4. Принципи , орієнтири та система виховної роботи в місті.

^ 3. Позашкільна робота та молодіжна політика.

4. Координація діяльності із закладами культури та спорту.

5. Соціальний захист і охорона прав дитинства.

6.Методичний супровід розвитку освіти міста.

^ 7. Психологічний супровід розвитку освіти міста .

8. Забезпечення доступності освіти .

9. Цільові програми:

9.1. Програма розвитку дошкільної освіти міста Кузнецовська на 2012-2017 роки.

9.2. Вчитель.

9.3.. Забезпечення викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами.

9.4. Програма розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території м.Кузнецовська на 2011-2015 роки

9.5.Програма впровадження профільного навчання в закладах освіти міста Кузнецовська на 2012 – 2015 роки.

9.6.. Міська програма роботи з обдарованою молоддю на 2012-2015 роки

9.7.Міська програма розвитку позашкільної освіти і виховання на 2012-2015 р

9.8.Міська програма впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах міста на період до 2015 року.

9.9 Розвиток психологічної служби навчальних закладів.

9.10.Програма оснащення бібліотек навчальних закладів та поповнення бібліотечного фонду до 2015 року.

9.11.Міська програма національного виховання учнівської молоді на 2008 – 2020 роки.


^ 10. Удосконалення управління освітою.

10.1. Графік атестаційної експертизи закладів освіти м Кузнецовськ на 10 років ( 2006-2016 роки).

10.2. Перспективний план-графік вивчення стану навчання , виховання та рівня навчальних досягнень учнів у ЗНЗ міста на 2008-2013 роки.

10.3. Орієнтований план-графік тематичних перевірок у закладах освіти міста на 2008-2013 роки.

10.4. Орієнтований план-графік підвищення кваліфікації працівників закладів освіти на 2008-2012 роки.

10.5. Орієнтований план-графік атестації педагогічних працівників закладів освіти міста на 2008-2012 роки.

^ 11. Критерії реалізації та моніторинг програми .

12.Матеріально-ресурсне забезпечення .

13. Додатки.


Вступ. Загальні положення. Мета та завдання програми


Освіта сьогодні – діяльність, якою для повноцінного соціального існування і самореалізації .Це один із модулів життя людини. Тому важливою проблемою соціального розвитку стає створення єдиного активного освітнього простору, в якому повинні співпрацювати всі суб’єкти конкретного соціуму для загального розвитку та формування відповідної регіональної освітньої системи.

Шлях європейської та світової інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін в політичному, економічному і соціальному житті нашої держави. Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Саме тому нагальною потребою є проведення реформаційних процесів в освітній галузі, спрямованих на досягнення рівня найкращих європейських та світових стандартів, орієнтації на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоздатності в європейському та світовому просторах, виховання покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний вибір та мати необхідні знання, навички і вміння у житті.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу та підвищення його освітнього рівня, максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей.

Напрями державної політики в сфері освіти визначено Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту” , "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" та відповідними підзаконними актами .

Водночас система освіти ще позбавлена належної державної підтримки, зокрема у посиленні кадрового потенціалу та поліпшенні фінансування, і насамперед - оплати праці педагогічних працівників, приведенні її рівня у відповідність з вимогами законодавства, а також у зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпеченні їх сучасними навчальними та інформаційними засобами.

Потребує оновлення зміст педагогічної освіти, зокрема стосовно забезпечення випереджувального спрямування підготовки педагогічних працівників, оптимального співвідношення між професійно-педагогічною, фундаментальною та соціально-гуманітарною підготовкою вчителя. Необхідно ліквідувати розрив між змістом педагогічної освіти і досягненнями педагогічної науки та практики, здійснювати науковий супровід інноваційних технологій. Необхідно вдосконалити механізм цільової підготовки вчителів(насамперед гостродефіцитних спеціальностей) та їх працевлаштування.

Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної (з української та іноземної мов), психолого-педагогічної, комп'ютерної, методичної, практичної підготовки педпрацівників.

У системі педагогічної освіти повільно впроваджується багатоваріантні моделі і програми здобуття педагогічної освіти, не забезпечується диференційована підготовка педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах нового типу та вдосконалення підготовки вчителів для роботи з дітьми, які мають вади у фізичному, розумовому і психічному розвитку .

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної модернізації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання комп’ютеризації навчальних закладів, інформатизації навчально-виховного процесу. Перехід до інформаційно-технічного суспільства неможливий без впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання, забезпечення сучасними навчальними та інформаційними засобами, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпечення економічних і соціальних гарантій учасників навчально-виховного процесу. Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, спричинює істотні зміни в діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів і установ, а тому має охопити всі напрямки та сфери їхньої діяльності.

Не відповідає сучасним запитам учителя система післядипломної освіти через недостатні індивідуалізацію та варіативність змісту і форм професійного вдосконалення педагогічних працівників. Повільно впроваджується така форма підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів як дистанційна освіта. Недостатньо вишукуються можливості поліпшення матеріального становища педагогічних працівників, заохочення їх до новаторства у навчанні, вихованні та громадській діяльності, зміцненні матеріальної бази навчальних закладів.

Одним із основних завдань освіти в місті є формування творчої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, створення такої системи навчання і виховання, яка б відповідала специфіці українського народу. Адже насамперед учнівська молодь має бути сьогодні в центрі відродження рідної мови і літератури, традицій і звичаїв народу, особливостей культури, усної народної творчості, які є благодатним матеріалом для функціонування національного складу характеру, свідомості, способу мислення. Історичний досвід більшості європейських народів свідчить про те, що мова як важливий показник національної ідентичності була і залишається об’єктом державної підтримки та регулювання. Однак, в місті ще не все зроблено для повноцінного впровадження української мови в усі сфери суспільного життя. Слід докласти всіх зусиль для розширення сфери функціонування державної мови, щоб вона розвивалася та відігравала консолідуючу роль у становленні громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних питань, зміцнення державного статусу української мови - одна з необхідних умов побудови заможної та демократичної України.

З метою залучення молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу слід розширити мережу музеїв у навчальних закладах та місті. Музей при навчальному закладі є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення культурної спадщини народу.

Виявлення обдарованих дітей та допомога таким дітям на державному рівні – одне з важливих питань, якому приділяють увагу сучасні освітні законодавчі документи, міжнародні конвенції: Закон України «Про освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Конвенція ООН про права дитини, Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.», Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. та ін). Ці документи стали нормативно-правовою базою для теоретичного обґрунтування засад розробки програми розвитку обдарованих дітей, складання орієнтовної цільової програми «Творча обдарованість».

На сьогодні в Україні в цілому і в місті зокрема ще не все зроблено для вирішення цих наболілих питань. Першими кроками на цьому шляху стали позитивні зрушення в системі освіти міста під час реалізації заходів Програми розвитку освіти міста Кузнецовська на 2008-2011 роки.

^ Програма розвитку освіти міста Кузнецовськ на 2011-2015 роки (далі Програма) слугує орієнтиром дій для мобілізації зусиль органів управління, громадських організацій, установ, працівників навчальних закладів на перетворення і удосконалення системи освіти міста та задоволення освітніх запитів жителів міста. Програма міжвідомчого характеру та має статус загальноміської.

Програма визначає стратегічні орієнтири розвитку освіти міста для всіх суб’єктів соціальної активності, структурних підрозділів і суб’єктів діяльності системи освіти, передбачає розвиток особистості і творчої індивідуальності жителів міста через перетворення освіти у важливий фактор формування єдиної міської культури, створення єдиного освітнього простору міста.

^ Метою Програми є підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток, адаптація до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, удосконалення механізму управління і фінансування, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.


^ Основними завданнями Програми є:

- забезпечення доступності освіти,

- визначення духовних орієнтирів в освіті;

- розвиток демократизму в освіті,

- підвищення соціального статусу працівників освіти;

- забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами, інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти міста;

- розвиток і функціонування української мови;

- пошук, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості;

- розвиток психологічної служби міста;

- розвиток позашкільних навчальних закладів;

- оснащення бібліотек та поповнення бібліотечного фонду навчальних закладів;

- модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти тощо.


У відповідності з метою і завданнями будується структура Програми:

1. Аналіз стану системи освіти міста.

2. Програма перетворень на різних рівнях освіти.

3. Забезпечення доступності освіти

4. Принципи і орієнтири виховної роботи в місті.

5. Соціальний захист і охорона прав дитинства.

6.Методичний супровід розвитку освіти міста.

7.Психологічний супровід розвитку освіти міста .

6.Цільові програми:

9.. Удосконалення управління освітою.

10. Критерії реалізації та моніторинг програми.

11. Матеріально-ресурсне забезпечення.


^ 1.Система освіти міста міста Кузнецовська

В місті функціонує система навчальних закладів освіти:

вища освіта: відокремлений підрозділ Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, філія Інституту дистанційного навчання відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”,

професійна освіта: професійно-технічне училище ВП РАЕС,

загальна середня освіта: 5 загальноосвітніх шкіл 1-3 ступеня, гімназія, 2 навчально-виховні комплекси (школа 1 ступеня),

дошкільна освіта: 9 дошкільних навчальних закладів та 2 НВК (дошкільний підрозділ),

позашкільна освіта: Будинок дитячої та юнацької творчості (620 вихованців), Дитяча юнацька спортивна школа ,

заклади культури та спорту: музична школа, Палац культури ВП РАЕС, КДЮСШ ВП РАЕС.


У відокремленому підрозділі Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу навчання за спеціальностями банківська справа, фінанси, економіка підприємства, облік та аудит, програмне забезпечення автоматизованих систем, інформаційні системи та технології, комп’ютерні мережі.

Філія Інституту дистанційного навчання відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна” проводить навчання за спеціальностями: правознавство, фінанси та бухгалтерський облік, діловодство.

Професійно-технічне училище ВП РАЕС має ліцензію на надання освітніх послуг із робітничих професій енергетичного та будівельного профілю, підготовки та перепідготовки робітників. На даний час в училищі навчаються учні за спеціальностями: слюсар, штукатур-муляр, газоелектрозварювальник, столяр, електромонтер та інші; проходять перепідготовку близько двох тисяч працівників ВП РАЕС за такими спеціальностями: стропальник, електрогазозварювальник, газорізальник, ліфтер, машиніст компресорних установок та інших.

Дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади знаходяться у підпорядкуванні управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради і забезпечують надання відповідних освітніх послуг для громадян міста.

Метою діяльності управління освіти, навчальних закладів є створення умов для формування конкурентноздатної, компетентної особистості з потребою в самовираженні, з громадянським світосприйманням, з почуттям відповідальності за долю країни.


^ Тенденції розвитку системи освіти міста.

За останні роки відбуваються позитивні зміни в політичному та соціально-економічному житті міста і відповідно збільшується фінансування освіти міста (при загальній недостатності фінансування освіти на рівні держави). Зокрема:

- покращена матеріально-технічна база закладів освіти, проведено заходи щодо оснащення навчальних кабінетів, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу;

- кадровий склад управління освіти та навчальних закладів удосконалюється, постійно проводиться перепідготовка педагогічних кадрів;

- посилюється наукова обгрунтованість діяльності навчальних установ: створено цільові програми розвитку освіти, організовано психологічний супровід навчального процесу, удосконалено науково-методичну та консультаційну допомогу методичного кабінету, РОІППО навчальним закладам;

- створюються умови для переходу навчальних закладів в режим розвитку, проводиться робота з керівниками навчальних закладів, визначені пріоритетні напрямки розвитку закладів щодо надання освітніх послуг; визначено місце кожного навчального закладу в освітній системі міста;

- створюються умови для поглибленого вивчення окремих предметів, профільного навчання, довузівської підготовки, профорієнтаційного навчання, створення спеціалізованих класів;

- удосконалюють свою роботу позашкільні навчальні заклади з розширенням напрямків діяльності;

- приділяється увага створенню умов для підвищення рівня досягнень учнів.


Однак, демографічна ситуація в країні в цілому та в місті зокрема привела до зменшення чисельності вихованців та учнів в навчальних закладах міста. Це, в свою чергу, призводить до зменшення тижневого навантаження та вивільнення педагогічних працівників. Залишаються і окремі негативні тенденції в освіті міста щодо соціальної активності і формування єдиного освітнього простору:

- система освіти міста незбалансована, відчутні впливи загальної ситуації в країні, регіоні;

- недостатня взаємодія соціальних служб і навчальних закладів міста;

- хаотичні орієнтири в системі виховання в державі, недостатня організація позашкільної діяльності загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, інших освітніх установ;

- недостатня робота щодо організації здорового способу життя, занять спортом;

створення умов для учасників навчально-виховного процесу:

- недостатнє фінансування освіти в цілому;

- окремі навчальні заклади переповнені, відсутні умови для повноцінноїі позаурочної діяльності;

- низький соціальний захист педагогічних кадрів, в тому числі забезпечення житлом;

характеру діяльності і взаємовідносин учасників навчального процесу:

- низький рівень інформатизації навчального процесу;

- недостатня активність всіх су”єктів навчально-виховного процесу.


Таким чином, з одного боку є певні успіхи в освіті, з іншого – існують негативні явища.

Виходячи із зазначеного, для створення комплексної системи освіти міста як єдиного освітнього простору можна сформулювати такі визначальні цілі стратегії розвитку освіти міста:

^ 1. Підвищення соціокультурної активності системи освіти міста.

2. Формування єдиного освітнього простору міста.

3. Підсилення культурологічного (соціо- та особисто-культурного) змісту діяльності і відносини всіх учасників навчально-виховного процесу.

^ 4. Підвищення професійного рівня суб’єктів навчального процесу (в першу чергу педагогів).

5.Забезпечення умов і засобів існування та розвитку всіх рівнів системи освіти.


У відповідності до цілей можна визначити загальні для всіх ступенів, рівнів, видів освіти завдання, вирішувати які потрібно всій системі освіти.

^ По підвищенню соціокультурної активності освіти в місті:

- посилення координаційної і направляючої ролі освіти для створення умов для соціалізації підростаючого покоління міста;

- здійснення спільно з виробничою, адміністративно-політичною, медичною, культурною, спортивною структурами, засобами масової інформації, дій по удосконаленню соціуму та загальної культури міста;

- включення системи освіти для вирішення важливих проблем, які охоплюють всі сторони і об’єкти життєдіяльності міста (підвищення рівня життя, екологічні проблеми, злочинність, сім’я, відпочинок, міське середовище, виробництво), в тому числі проведення конкретних заходів: конкурсів, телепередач тощо;

- включення у зміст освіти соціокультурні сторони життя міста;

- забезпечення запитів якостей розвитку особистості в життєдіяльності міста.

^ По встановленню єдиного освітнього простору:

- забезпечення наступності всіх ступенів освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної), можливих варіантів здійснення початкової, середньої і професійної освіти;

- розвиток в навчальних закладах різних видів освітніх послуг, які забезпечують потреби жителів міста;

- чітке визначення типів і видів навчальних закладів міста, їх спеціалізації, пов’язане з цим проектування окремих інноваційних навчальних закладів;

- розвиток зв’язків із системами освіти і окремими навчальними закладами області, країни, світу.

^ По посиленню культурологічного змісту діяльності і відношень в системі освіти:

1) Вирішення основних (базових) завдань освіти, а саме:

- допомога учням із засвоєнням знань, умінь і навичок, які сприяють формуванню сучасної картини світу і особистості;

- допомога у формуванні навчальних знань, умінь і навичок;

- створення умов для розвитку особистості;

- створення умов для формування легітимних моделей поведінки і самореалізації учнів;

- цілеспрямоване формування професійних знань, умінь, і навичок.

2) Удосконалення діяльності системи освіти міста:

- дії по впорядкуванню структури, змісту, правових основ освіти і перетворення її в єдину систему;

- дії по удосконаленню змісту і технологій освіти.

3) Формування загальноміської моделі виховної системи, спрямованої на становлення громадської позиції, розвиток творчості, професійну орієнтацію, спортивну оздоровчу роботу, принципів самоврядування і відповідно, створення моделей виховної системи в навчальних закладах міста.

4) Дії по створенню умов для переходу навчальних закладів в режим розвитку, який забезпечує позитивні зміни в змісті освіти, застосуванні педагогічних технологій, які направлені на перехід від орієнтованої на знання до особистнісно і соціальноорієнтованої, від культурозасвоюваної до культуротворчої моделі освіти.

5) Розвиток національної освіти, орієнтованої на вивчення рідної мови, збереження і розвиток етнонаціональної культури, патріотичного виховання.

6) Організація дій по збереженню і примноженню здоров’я, екологічному вихованню.

7) Підвищення ефективності роботи психологів та соціальних педагогів в навчальних закладах та вдосконалення роботи міської соціально-психологічної служби.

8) Інформатизація навчального простору для підвищення ефективності освітнього процесу і управління освітою.

9) Формування моніторингових систем діагностики в навчальних закладах і єдиної міської системи моніторингу в системі освіти.

^ По підвищенню культурно-наукового рівня активних суб’єктів навчального процесу:

- забезпечення зв’язку з науковими центрами;

- формування системи підвищення кваліфікації працівників системи освіти, їх післядипломної освіти.

^ По створенню умов і засобів існування всіх рівнів системи освіти:

- вирішення соціальних питань освітян, підвищення соціального статусу педагога;

- розробка оптимальної структури управління системою освіти міста і перехід навчальних закладів до фінансово-господарської самостійності;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти міста, приведення її у відповідність до сучасних вимог;

- приведення стану мережі і числа місць у навчальних закладах у відповідність до санітарних норм і правил, створення оптимальних умов для повноцінних занять школярів та вихованців, самостійної підготовки, позакласної роботи .

Способи вирішення даних завдань конкретизуються для кожного ступеня, виду, напрямку освіти та враховані у цільових освітянських програмах. Також враховані і завдання, які поставлені в Програмі розвитку освіти області та концепції державної програми розвитку освіти.

В Програмі не передбачено складання плану-графіку реалізації поставлених завдань, такі плани повинні складатися щорічно. В зв’язку з тим, що Програма є орієнтовною можна виділити орієнтовні етапи її реалізації.

2012 - організаційно-настановчий;

2012-2014 - стабілізаційно-запроваджувальний;

2015 - узагальнювально-прогностичний.

Хід виконання Програми необхідно організувати і коректувати щорічно, орієнтуючись на визначені критерії.

В 2015 р. слід підвести підсумок реалізації Програми.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Схожі:

Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconРішення від " 23 " березня 2012 року №347 Про внесення змін до рішення міської ради від 31. 12. 2010 №41 "Про затвердження цільових програм м. Кузнецовськ на 2011 рік"
Внести до рішення міської ради від 31. 12. 2010 №41 "Про затвердження цільових програм м. Кузнецовськ на 2011 рік" в п. 13 Міська...
Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconПерелік будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту закладів освіти міста Кузнецовськ на 2012-2015 роки

Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconДодаток до рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради від 15. 02. 2011 №07-07-vi комплексна програма
Паспорт Комплексної програми розвитку культури міста Переяслава-Хмельницького на 2011-2015 роки
Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconРішення Димитровської міської ради № Програма створення страхового фонду документації міста Димитрова на 2012-2015 Димитров 2012 паспорт
Програма створення страхового фонду документації міста Димитрова на 2012-2015 роки (далі – Програма)
Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconПрограма розвитку системи освіти міста переяслава-хмельницького на 2011-2014 роки
Паспорт Програми розвитку системи освіти м. Переяслава-Хмельницького на 2011-2014 роки
Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconРішення міської ради 02. 08. 2011/6-12-13 Програма правової освіти населення міста Вугледар на 2011-2015 роки Вугледар 2011 рік програма правової освіти населення міста Вугледара
Дана Програма передбачає створення умов для набуття і використання правових знань широкими верствами населення, закріплює основні...
Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconРішення районної ради 22 грудня 2011 р. №146 11/vi паспорт районної комплексної програми розвитку освіти у Межівському районі на 2010-2012 роки
Назва: районна комплексна програма розвитку освіти у Межівському районі на 2010-2012 роки
Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconРозпорядження від 11 листопада 2011 року №736 смт Рокитне Про проект Програми розвитку фізичної культури І спорту в Рокитнянському районі на 2012-2015 роки Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації
...
Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconРішення районної ради 12 жовтня 2011 р. №122 9/vi паспорт проекту районної комплексної Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки Назва: районна комплексна Програма правової освіти населення на 2011-2015 роки
України від 18 жовтня 2001 року №992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення”, розпорядження голови обласної державної...
Проект програма розвитку освіти міста Кузнецовська на 2012-2015 роки Кузнецовськ – 2011 паспорт iconРегіональна цільова програма розвитку інформаційного телерадіопростору волинської області на 2012-2015 роки зміст
Паспорт Регіональної цільової програми розвитку інформаційного телерадіопростору Волинської області на 2012 2015 роки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов