Загальні положення icon

Загальні положенняНазваЗагальні положення
Дата конвертації21.06.2012
Розмір323.11 Kb.
ТипДокументи
джерело


Регіональна угода

між обласною державною адміністрацією,

організаціями роботодавців та Федерацією

профспілок області на 2009-2012 роки

Загальні положенняРегіональна угода укладена між обласною державною адміністрацією, організаціями і об’єднаннями роботодавців Житомирщини, з однієї сторони, та Федерацією профспілок області, з другої сторони (далі – Сторони), на основі Закону України “ Про колективні договори і угоди” (далі – Угода) з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та забезпечення конституційних прав і гарантій працівників і власників, подальшого розширення співробітництва Сторін, спрямованого на розвиток виробництва в регіоні.


Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального партнерства, який визначає узгоджені норми діяльності Сторін щодо соціально-економічного розвитку області, удосконалення соціально-трудових відносин для забезпечення продуктивної зайнятості, справедливої оцінки й оплати праці, охорони праці, соціального захисту та реалізації соціальних прав і гарантій працюючих і всього населення регіону.


Сторони будуть домагатися включення окремих положень Угоди до комплексних та цільових програм економічного і соціального розвитку області, фінансового забезпечення цих положень при формуванні проектів обласного та місцевих бюджетів.

Сторони визнають повноваження одна одної й зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності, консультативності та аргументованості в ході укладання даної Угоди чи при внесенні змін або доповнень до неї.


Прийняті Сторонами положення, домовленості, зобов’язання є обов’язковими для виконання. Положення Угоди діють безпосередньо й розповсюджуються на суб’єкти діяльності, управління та господарювання, які перебувають у сфері дії Сторін, що уклали Угоду.


Положення угоди, соціальні права та гарантії, які вона містить, не можуть бути нижчими за відповідні в Генеральній угоді та законодавстві України, а також мають бути обов’язковими для використання на виробничому рівні як мінімальні під час укладання територіальних угод та колективних договорів.

Сторони забезпечують виконання положень Генеральної угоди щодо впровадження їх в регіоні, а також міжгалузеву координацію щодо укладання та виконання колективних договорів на підприємствах різних галузей області.

Угода набирає чинності з дати її підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди. У період дії Угоди Сторони можуть, за взаємною домовленістю, вносити до неї зміни й доповнення.Усі положення Угоди відповідають чинному законодавству. Ті положення, що будуть суперечити чинному законодавству у зв’язку з його змінами під час дії Угоди, будуть вважатися недійсними.

При здійсненні структурної перебудови економіки області, реорганізації окремих підприємств, повноваження та обов’язки щодо виконання положень Угоди переходять до правонаступника.


Сторони домовилися під час дії Угоди проводити моніторинг дії законодавства України з визначених Угодою питань, сприяти у реалізації чинних законодавчих та договірних прав і гарантій працюючих і населення, ініціювати їх затребування та захист, а також формувати пропозиції з його удосконалення, виходячи з практики впровадження.


Сторони домовилися під час дії Угоди забезпечувати здійснення заходів щодо попередження колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення прагнути до їх вирішення відповідно до чинного законодавства.

І. У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН


Сторони визнають, що головною метою соціально-економічної політики в області є забезпечення відтворення й розвитку трудового, інтелектуального та людського потенціалу шляхом соціальної орієнтації економічних реформ, удосконалення економічних, виробничих, соціальних, трудових відносин.


^ Сторони домовилися:


1.1. Сприяти у реалізації державної регіональної політики, визначеної відповідними законодавчими і нормативними актами, та її координації з власною регіональною політикою.


Зорієнтувати регіональну промислову політику на збереження, підтримку й розвиток вітчизняного виробництва та пріоритетних галузей економіки.


1.2. Забезпечувати щорічне зростання обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва відповідно до затвердженої Програми економічного і соціального розвитку області. Розробити та здійснити заходи щодо забезпечення розвитку таких базових галузей, як добувна, легка, харчова, виробництво неметалевих мінеральних виробів.


1.3. Два рази на рік на спільних засіданнях Сторін аналізувати стан економіки області, тенденції її розвитку, соціальні наслідки; виявляти проблеми та намічати заходи щодо їх вирішення.

Сприяти у соціальній та політичній стабільності в регіоні.


1.4. З метою підвищення професійної майстерності та ефективності праці спільно організовувати конкурси, огляди й інші заходи для вшанування кращих за професією працівників на підприємствах та у галузях економіки області з виділенням коштів, на підставі затверджених Сторонами умов проведення конкурсів.


1.5. Включати представників профспілок до складу конкурсних комісій з продажу об’єктів приватизації. Здійснювати контроль за дотриманням законів України, що регулюють соціальні наслідки приватизації щодо захисту прав громадян, які стали співвласниками роздержавлених підприємств.


1.6. Здійснювати заходи щодо захисту внутрішнього ринку та вітчизняних товаровиробників відповідно до вимог СОТ.


1.7. Сприяти у запровадженні на підприємствах області міжнародного соціального стандарту "Соціальна відповідальність 8000" та приєднанні їх до Глобального договору ООН, для чого передбачити проведення відповідного навчання керівників та профактиву підприємств.


^ Обласна державна адміністрація:

1.8. Щоквартально аналізує підсумки роботи галузей господарського комплексу, підприємств та організацій різних форм власності і в межах своїх повноважень вживає необхідних заходів щодо підвищення ефективності їх роботи.


1.9. Забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів області. За участю об’єднань роботодавців та профспілок щороку розробляє програми економічного і соціального розвитку області та заходи щодо виконання Стратегії розвитку області на період до 2015 року, забезпечує їх виконання, сприяє у подоланні інфляційних процесів в економіці області.


1.10. Вживає за участю об’єднань роботодавців відповідних заходів впливу, спрямованих на стабілізацію та розширене відтворення вітчизняного виробництва, сфери послуг, інших форм діяльності, що стимулюють попит на працю.


1.11. Спільно з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє об’єднанням роботодавців в отриманні та виконанні державних і регіональних замовлень, робіт та послуг і проведенні розрахунків з ними, в удосконаленні виробничо-технічної кооперації та міжгалузевих зв’язків з підприємствами України та інших держав.


1.12. Забезпечує реалізацію державної регуляторної політики з питань підприємництва; розробляє прозору та ефективну систему підтримки підприємницьких структур, діяльність яких відповідає пріоритетним напрямам розвитку економіки області або має важливе соціальне спрямування.


На виконання обласної програми підтримки малого підприємництва:


забезпечує фінансування регіонального фонду підтримки підприємництва у межах бюджетних призначень, передбачених місцевими бюджетами;


сприяє малим підприємствам у виділенні або передачі у довгострокову оренду незадіяних та вільних виробничих і службових приміщень, які відносяться до комунальної власності.


1.13.Забезпечує виконання заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та відповідної обласної програми.


1.14. Здійснює за участю об’єднань роботодавців комплекс заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, вносить до державних органів вищого рівня пропозиції щодо реорганізації і санації неплатоспроможних підприємств, залучення іноземних чи вітчизняних інвесторів для їх фінансового оздоровлення.


1.15. Сприяє у більш широкому залученні підприємств області до участі у тендерних торгах по закупівлі товарів, робіт та послуг для потреб закладів освіти, охорони здоров’я, шкіл-інтернатів, будинків для людей похилого віку, придбання яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.


1.16. Забезпечує гласність у виборі підрядних організацій за конкурсом, надаючи пріоритет при цьому будівельним організаціям, що здійснюють будівництво об’єктів на території області за бюджетні кошти.


1.17. Спільно з регіональним відділенням Фонду державного майна України в області, об’єднаннями роботодавців контролює на приватизованих підприємствах виконання новими власниками договірних зобов’язань щодо збереження спеціалізації, робочих місць, проведення модернізації, переоснащення виробництва, залучення реальних інвестицій, кредитів, позик тощо.


1.18. Регулярно аналізує причини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва та порушує перед органами, уповноваженими управляти цими підприємствами, питання про вжиття заходів щодо поліпшення їх діяльності, підвищення вимогливості до керівників цих підприємств, контрольний пакет акцій яких належить державі, заміни їх новими шляхом виваженого підбору, з урахуванням фаховості, досвіду роботи та інших ділових якостей.


1.19. Рекомендує органам місцевого самоврядування передбачати у місцевих бюджетах кошти на утримання об’єктів соціальної сфери, які планується прийняти у комунальну власність, та забезпечувати контроль за їх цільовим використанням.


1.20. У разі необхідності подає профспілкам та організаціям роботодавців інформацію про результати експертизи цін і тарифів на продукцію та послуги природних монополій, що реалізуються та надаються підприємствам.


1.21. Здійснює реалізацію державної аграрної політики, зокрема у питаннях прискорення реформування та розвитку аграрного сектору економіки області. Забезпечує ефективне використання та охорону земель.


Сторона власників:


1.22. Розробляє та впроваджує програми розвитку своїх підприємств, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, програми виходу із кризи.


1.23. Спільно з облдержадміністрацією вивчає потреби регіонального споживчого ринку у товарах та послугах, розробляє й реалізує програми випуску та насичення ринку вітчизняними товарами народного споживання.


1.24. Здійснює виконання вимог законів, Указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України та розпоряджень голови обласної державної адміністрації у сфері економічних та виробничих відносин.


1.25. Дотримується вимог фінансової дисципліни, обліку, звітності, забезпечує виконання державних і регіональних контрактів (замовлень), зобов’язань перед бюджетом та державними позабюджетними фондами.

1.26. Дотримується правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.


1.27. Аналізує причини зупинення роботи підприємств, зменшення обсягів виробництва та здійснює заходи щодо забезпечення подальшої ритмічної роботи підприємств.


Профспілки:


1.28. Беруть участь у реалізації соціально-економічних програм (розробці і виконанні програм реструктуризації підприємств, виходу із кризи, стабілізації і розвитку виробництва, підвищення продуктивності праці тощо).


1.29. Пропонують шляхом укладання колективних договорів і угод прийняття заходів щодо розвитку виробництва, виходу неплатоспроможних підприємств з кризи, зміцнення трудової та виробничої дисципліни, зростання продуктивності праці.


1.30. Надають безкоштовно юридичну допомогу членам профспілок, трудовим колективам з питань трудового законодавства, проводять навчання профактиву. При потребі, відстоюють їх права в судах, органах державного управління.


2. Забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття


Сторони домовилися:


2.1. Забезпечувати розширення сфери застосування праці шляхом створення юридичними та фізичними особами в усіх сферах економічної діяльності щороку не менш як 30 тис. робочих місць.


2.2. Вживати заходів до забезпечення зниження рівня безробіття, визначеного за методологією Міжнародної організації праці, порівняно з попереднім роком ( недопущення різкого підвищення рівня безробіття в умовах вступу України до СОТ).


2.3. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на подолання довготривалого безробіття, що дасть змогу щороку зменшувати середню тривалість зареєстрованого безробіття, визначеного за методологією Міжнародної організації праці не менше ніж на один місяць.


2.4. Щороку здійснювати заходи активної політики зайнятості для незайнятого населення та безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, передбачивши охоплення ними не менше ніж 60 тис. громадян, що сприятиме зменшенню зареєстрованого безробіття.


2.5. Рекомендувати підприємствам і організаціям передбачати в колективних договорах зобов’язання сторін щодо:

скорочення непродуктивних втрат робочого часу;

стабілізації зайнятості (скорочення плинності кадрів);

визначення обсягів професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства у цій сфері.


2.6. Передбачати в обласній, районних і міських програмах економічного і соціального розвитку та програмах реструктуризації підприємств окремий розділ із вирішення соціальних питань, зокрема зайнятості, збереження та створення нових робочих місць, працевлаштування осіб, що вивільняються, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом.


2.7. Здійснювати заходи щодо підвищення ефективності системи професійного навчання безробітних з метою забезпечення подальшої їх зайнятості та конкурентоспроможності на ринку праці.


2.8. Забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів для підприємств легкої, добувної, машинобудівної промисловості та інших галузей.


Обласна державна адміністрація:


2.9. Щороку за участю роботодавців та профспілок розробляє і реалізує програму зайнятості населення області, в якій передбачає заходи до врегулювання процесів, що проходять на ринку праці, надання законодавчих гарантій для населення.


2.10. Забезпечує щоквартальне інформування населення про стан ринку праці та використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а також про можливості служби зайнятості щодо працевлаштування, професійного навчання безробітних та їх участі в оплачуваних громадських роботах.


2.11. Визначає сфери можливого застосування незайнятого населення в загальнодержавних оплачуваних роботах згідно з потребами підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.


2.12. Передбачає та вживає додаткові заходи щодо забезпечення зайнятості і соціального захисту громадян у випадку, якщо масштаби безробіття перевищують рівень, визначений програмою зайнятості.


Сторона власників зобов’язується:


2.13. Щороку забезпечувати виконання заходів обласної програми зайнятості населення на 2008-2009 та наступні роки щодо підвищення рівня зайнятості населення у сільській місцевості.


2.14. Підвищувати ефективність використання заброньованих робочих місць. Забезпечувати працевлаштування на ці місця за направленнями служби зайнятості всіх громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.


2.15. Узгоджувати з регіональними службами зайнятості та профспілковими комітетами рішення щодо змін в організації виробництва і праці, форм власності, скорочення чисельності працюючих не пізніше, як за три місяці до намічених заходів.


2.16. При вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці забезпечувати надання їм пільг та компенсацій, передбачених діючим законодавством і колективними договорами. Вивільнення працівників проводити із дотриманням вимог ст.116 КЗпП України.


2.17. Разом із профспілковими об’єднаннями, комітетами забезпечувати наявність у колективних договорах, угодах заходів, спрямованих на збільшення обсягів робіт, чисельності робочих місць, перепідготовку вивільнених працівників, надання їм пільг і компенсацій понад установлені законодавством норми, збереження за вивільнюваними працівниками черги на житло протягом трьох років після вивільнення, а також права на користування гуртожитками, дитячими дошкільними закладами та оздоровчими таборами і передбачає фінансування цих заходів.


2.18. Сприяє в організації оплачуваних громадських робіт та залученні на ці роботи незайнятих та безробітних громадян.


2.19. З метою удосконалення професійної підготовки студентів спільно з профспілками надавати допомогу в проведенні виробничих та переддипломних практик на виробництві, розподілі та працевлаштуванні випускників, які навчаються за державним замовленням.


Профспілки:


2.20. Беруть участь у розробці та реалізації програм зайнятості населення області, а також у роботі обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.


2.21. Спільно з державними органами здійснюють постійний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість, вживають заходів до усунення порушень трудового законодавства при звільненні працівників та інформують трудові колективи і профспілковий актив про зміни в законодавчих актах про зайнятість.


^ 3. Оплата праці, трудові відносини


Сторони домовилися:


3.1. Передбачити форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат у колективному договорі підприємствами з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством, Генеральною, галузевими та даною угодами.


3.2. Забезпечити щорічне підвищення рівня середньої заробітної плати в цілому по області не менше ніж на 25 відсотків.


3.3. Розмір тарифної ставки робітника 1 розряду (за винятком бюджетних установ) визначати у колективних договорах відповідно до мінімальних галузевих стандартів оплати праці працівників, передбачених у галузевих угодах.


3.4. Вважати оптимальним співвідношення посадового окладу (тарифної ставки) у середній заробітній платі працівників не менше 70 відсотків.


Передбачати у територіальних угодах та колективних договорах:

встановлення частки основної заробітної плати у середній на рівні, не менше досягнутого на І січня поточного року;


збільшення частки витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції (робіт, послуг) та випереджаюче зростання продуктивності праці відносно темпів зростання рівня середньої заробітної плати.


3.5. Передбачати в територіальних угодах, колективних договорах зобов’язання щодо спрямування коштів підприємств та організацій на підвищення рівня заробітної плати з установленням частки цієї суми у колективному договорі.


3.6. Під час укладання територіальних угод, колективних договорів рекомендувати Сторонам передбачати створення спільних представницьких комісій з метою ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати, недопущення її виникнення у подальшому, складення щомісячних графіків її погашення та встановлення контролю за їх виконанням.


3.7. Установити для застосування на підприємствах, в організаціях перелік і розміри доплат, надбавок, що мають міжгалузевий характер, згідно з додатком. Підприємства можуть розширювати перелік та розміри доплат і надбавок, а також встановлювати інші заохочувальні виплати за рахунок власних коштів.

В організаціях, установах, закладах бюджетної сфери зазначений перелік і розміри доплат, надбавок, компенсацій встановлюється Кабінетом Міністрів України.


3.8. Надавати методичну і консультативну допомогу підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам щодо застосування законодавчих і нормативних актів та відповідних наказів галузевих міністерств з питань оплати праці.


3.9. Здійснювати у межах наданих повноважень постійний контроль за дотриманням законодавства про оплату праці, норм і гарантій, встановлених Генеральною, галузевими і даною Угодами; вживати заходів до усунення порушень.


3.10. Не допускати заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств усіх форм власності.


У разі виникнення на підприємстві, в установі, організації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Сторони відповідно до своїх повноважень застосовують до керівника передбачені законодавством заходи впливу з метою забезпечення її ліквідації.


Дотримуватися норм чинного законодавства щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств (установ, організацій), де сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, протягом наступного місяця не зменшується.


3.11. Оприлюднювати в засобах масової інформації матеріали щодо:


вжиття заходів впливу до керівників підприємств та організацій, в яких не забезпечується реалізація установлених гарантій з оплати праці;


кількості та результатів проведених територіальною державною інспекцією праці області перевірок щодо дотримання законодавства з оплати праці на підприємствах усіх форм власності та господарювання.


3.12. Трудові відносини на підприємствах, в установах і організаціях області будувати на засадах їх державного і договірного регулювання. Пропонувати укладення колективних договорів упродовж першого кварталу на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та контролювати їх виконання.


3.13. Підписаний Сторонами колективний договір у місячний термін направляти для повідомної реєстрації до районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад.


3.14. З метою підвищення рівня правової підготовки Сторін, що підписали колективні договори і угоди, та ефективного контролю за їх виконанням щороку проводити для представників власників і профспілок навчання протягом 2-4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

^ Сторона власників зобов’язується:


3.15. Визначати в колективних договорах порядок регулювання фонду оплати праці з урахуванням збільшення обсягів виробництва (послуг), підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції (послуг), індексу зростання цін тощо.


3.16. При встановленні розмірів посадових окладів і тарифних ставок дотримуватися міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, що діяли у відповідних галузях у 1990 році, або тих, що передбачені у відповідних галузевих угодах.


Для аптечних закладів та інших госпрозрахункових підприємств соціальної сфери вважати за мінімальні гарантії з оплати праці аналогічних працівників бюджетної сфери, встановлені Кабінетом Міністрів України і наказами відповідних Міністерств.


3.17. Для працівників підприємств, виробництв, цехів та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги) не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлювати в колективних договорах з дотриманням гарантій, визначених для тих галузей, до яких вони належать за характером діяльності (виробництва).


3.18. Усі зміни систем і норм оплати праці погоджувати з профспілками відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.


3.19. Забезпечити ведення первинного обліку виконання норм праці. Доводити нормовані завдання до робітників з погодинною оплатою праці, розраховані на основі науково обгрунтованих норм праці, за умови повного завантаження і стабільності виробництва.


Передбачати в колективних договорах зобов’язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників та календарні графіки перегляду застарілих норм праці.


Забезпечити підвищення кваліфікації фахівців з нормування праці.


3.20. Забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. При наявності заборгованості з виплати заробітної плати та інших гарантованих виплат обов’язково мати розроблені та затверджені графіки і заходи щодо її погашення, дотримуватися пропорційності у здійсненні цих виплат для всіх категорій працюючих, включаючи керівників.


3.21.Забезпечити збільшення кількості працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір двох прожиткових мінімумів.


3.22. Надавати позички і кредити працівникам лише за умови відсутності боргів із виплати заробітної плати.


3.23. Включити в колективні договори відповідальність керівників щодо додержання гарантій в оплаті праці, обсягів та строків погашення заборгованості із заробітної плати, остаточних розрахунків у разі звільнення працівників, відрахувань до Пенсійного та інших страхових соціальних фондів, встановлення їх відповідальності за невиконання останніх.


3.24. При укладенні (погодженні) контрактів з керівниками підприємств та організацій передбачати їх персональну відповідальність за несвоєчасність виплати заробітної плати, невиконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, стан нормування праці та охорони праці на підприємстві (в організації).


Звільняти керівників з посад, розривати контракти з ініціативи органу управління майном, у тому числі за пропозиціями місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, до закінчення терміну їх дії, у випадках, передбачених п.26 Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності та у разі невиконання умов щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств.


3.25.Спільно з профспілками створювати комісії по трудових спорах на підприємствах з кількістю працюючих 15 осіб і більше та сприяти у підвищенні ефективності розгляду ними трудових спорів.


Обласна державна адміністрація:


3.26. Здійснює фінансування установ та організацій, які утримуються за рахунок обласного бюджету, у межах передбачених асигнувань і фактичного надходження доходів. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати в бюджетних організаціях.


Спільно з профспілками здійснює перевірки своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях і установах усіх форм власності, вивчає причини виникнення заборгованості. Вимагає від власників та уповноважених ними органів здійснення ефективних заходів щодо її погашення.


Здійснює моніторинг стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях області. Запобігає виникненню та сприяє у своєчасному вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), здійснює посередництво та примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів).


3.27. Бере участь у реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.


Профспілки:


3.28. Ініціюють укладення колективних договорів на підприємствах усіх форм власності і здійснюють контроль за періодичним інформуванням трудових колективів про виконання умов договорів і угод відповідно до Закону України " Про колективні договори і угоди”.


3.29. Надають допомогу членам профспілок з питань оплати праці, сплати податків та відрахувань, при необхідності захищають їх права у судах.


3.30. Здійснюють контроль за дотриманням підприємствами законодавчих актів з питань оплати праці, трудових відносин і відповідних положень угоди.


Разом з територіальною державною інспекцією праці проводять перевірки підприємств, на яких порушені строки виплати заробітної плати, не виконуються графіки погашення заборгованості, в межах своєї компетенції вживають заходи щодо усунення порушень.


3.31. Застосовують повноваження, передбачені ст.45 КЗпП України, щодо розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю.


^ 4. Охорона праці та здоров’я працюючих


Сторони домовилися:


4.1. З метою широкого залучення роботодавців, трудових колективів та профспілкових організацій до здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, створення нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників забезпечити щорічне відзначення Всесвітнього дня охорони праці.


Обласна державна адміністрація:


4.2.Забезпечує виконання обласної програми щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.


4.3. Розглядає на засіданні обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення стан безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності, вживає необхідних заходів до його поліпшення.


4.4. Надає методично-консультативну допомогу підприємствам, установам та організаціям у проведенні атестації робочих місць за умовами праці, у розробці та впровадженні системи управління охороною праці, реалізації комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.


4.5. Здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць та віднесення їх до категорії з шкідливими і важкими умовами праці, наданням пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах, за правильністю застосування Списків, за якими встановлюються пільгові пенсії, надаються додаткові відпустки та встановлюється скорочений робочий тиждень.


4.6. Організовує проведення навчання і перевірку знань з охорони праці керівних працівників та спеціалістів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, забезпечує їх нормативно-правовою літературою з охорони праці.


4.7. Забезпечує щоквартальний розгляд випадків виробничого травматизму із смертельним наслідком в області на засіданні обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.


Сторона власників:


4.8. Забезпечує додержання законодавства про працю та охорону праці на підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у сфері їх управління, та своєчасно повідомляє відповідні органи про усунення виявлених порушень.


4.9. Створює служби охорони праці на підприємствах виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік, призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань безпеки праці на підприємствах усіх форм власності, розробляє та затверджує посадові інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій. Забезпечує в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів.


4.10. Здійснює контроль та аналізує стан охорони праці, аварійності та травматизму на підприємствах, в організаціях і установах. За результатами аналізу розробляє разом з профспілками заходи, спрямовані на поліпшення умов та охорони праці.


4.11. Здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, використанням засобів індивідуального та колективного захисту. Забезпечує вивільнення із експлуатації будівель і споруд, що знаходяться в аварійному стані, машин, механізмів, транспортних засобів, які не відповідають нормативним актам про охорону праці, робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.


4.12. Передбачає в галузевих угодах, колективних договорах зобов’язання щодо впровадження у виробництво безпечних технологій, нової техніки з метою створення здорових і безпечних умов праці.


4.13. Проводить атестацію робочих місць за умовами праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за її підсумками заходів щодо усунення шкідливих для здоров’я виробничих факторів, визначає пільги і компенсації працівникам за роботу в несприятливих умовах.


4.14. Забезпечує виконання комплексних заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на кожному підприємстві.


4.15. Забезпечує на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності, пов'язаним із ВІЛ/СНІДом, його впливом на здоров'я та економіку, а також підвищення ефективності профілактичних заходів.


4.16. Визначає під час укладення колективних договорів перелік робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд.


4.17. Розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, забезпечує працюючих санітарно-побутовими приміщеннями, засобами колективного та індивідуального захисту відповідно до встановлених норм.


Профспілки:


4.18. Здійснюють громадський контроль за додержанням власником законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов для працівників та забезпеченням засобами індивідуального та колективного захисту. Проводять роз’яснювальну роботу серед працівників про надані їм права Законами України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань, які спричинили втрату працездатності” та “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.


4.19. Спільно з роботодавцями включають у колективні договори і угоди зобов’язання щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці та реалізації працюючими своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. Здійснюють контроль за використанням коштів, виділених на виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці.


4.20. Наполягають на включенні до колективних договорів та угод заходів щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі, не допускати дискримінації працівників за ВІЛ-статусом.


4.21. Забезпечують участь представників профспілок з питань охорони праці в роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань та в комплексних перевірках стану умов і безпеки праці, які організовують державні органи управління і нагляду за охороною праці.


4.22. Контролюють на підприємствах, в організаціях впровадження заходів щодо поліпшення медико-санітарного обслуговування, оздоровлення умов праці й побуту трудящих, своєчасне проведення медичних оглядів працюючих.


4.23. Разом із юридичними службами надають працівникам безкоштовну правову допомогу з питань охорони праці, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом. В необхідних випадках представляють інтереси працівників в судових та державних органах при вирішенні спірних питань.


^ 5.Соціальний захист та задоволення духовних потреб


Сторони домовилися:


5.1. Передбачати в регіональній, територіальних угодах, колективних договорах зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку.


5.2. Залучати бюджетні, спонсорські, кошти суб’єктів господарювання, профспілок для організації активних систематичних занять масово-оздоровчими формами фізичної культури та спорту працівників та членів їх сімей.


^ Обласна державна адміністрація:


5.3. Забезпечує постійний контроль за порядком формування та застосування в області цін і тарифів на товари та послуги у межах чинного законодавства.


Регулює розміри торговельних надбавок на дитяче харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення (відповідно до діючого переліку вказаної продукції, ціни на яку підлягають державному регулюванню), та продукцію, яка реалізується підприємствами громадського харчування у загальноосвітніх школах північних районів області, для безкоштовного харчування учнів.


5.4. Рекомендує органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування погоджувати з профспілковою стороною рішення про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, норм споживання води, тепла, твердого палива та тарифів на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті, що затверджуються місцевими органами влади. Сприяє у встановленні економічно обгрунтованого розміру тарифу на перевезення пасажирів на приміському і міжміському внутрішньо- обласному сполученнях.

5.5. Забезпечує фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів із виконання державних програм соціального захисту населення щодо пільг ветеранам війни і праці, надання допомоги сім’ям з дітьми, проведення додаткових виплат населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок і в межах відповідних субвенцій з державного бюджету. Контролює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі, що відповідає економічно обгрунтованому рівню і відшкодування різниці між фактично прийнятими і економічно обґрунтованими відповідно до Закону України " Про житлово-комунальні послуги". Здійснює заходи щодо соціального захисту населення шляхом вдосконалення порядку надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.


5.6. Не допускає скорочення обсягів фінансування та працюючих закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, відпочинку та дозвілля особливо в сільській місцевості, та здійснює їх утримання в межах коштів, передбачених для їх функціонування у відповідних бюджетах. Вживає заходів для забезпечення розвитку дошкільної освіти, переведення працівників соціально-культурної сфери на повну ставку за рахунок коштів місцевих бюджетів.


5.7. Проводить разом із профспілками постійний моніторинг дотримання вимог статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Рекомендує включати в територіальні угоди, колективні договори зобов’язання щодо дотримання вимог статті 44 зазначеного Закону стосовно відрахування роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям виробничої та бюджетної сфери на культурно-масову і фізкультурну роботу в обсягах, передбачених колективним договором і угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці, з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства.

5.8. Вживає дієвих заходів для забезпечення своєчасної виплати пенсій, стипендій та допомог сім’ям з дітьми, індексації грошових доходів населення відповідно до чинного законодавства.


5.9. Забезпечує згідно з чинним законодавством надання гарантованої безкоштовної і пільгової медичної допомоги населенню області відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Переліку, доводить через засоби масової інформації перелік надання гарантованих видів медичної допомоги, що фінансуються з бюджету, а також перелік платних послуг.


Сприяє у впровадженні соціального медичного страхування, розвитку приватної медицини, створює умови для здорової конкуренції між закладами охорони здоров’я усіх форм власності.


5.10. Забезпечує безкоштовне харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів в обсягах, затверджених в місцевих бюджетах.


5.11. Рекомендує органам місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів забезпечувати у повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами.


5.12. Рекомендує приймати у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст житловий фонд різних форм власності.


5.13. Пропонує органам влади при формуванні місцевих бюджетів передбачати видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів.


5.14. Забезпечує контроль за виконанням законодавства щодо захисту прав споживачів, сертифікації та якості продукції, дотриманням належного санітарно-епідеміологічного стану в області.


5.15. Разом з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування передбачає кошти на оздоровлення і новорічні подарунки дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків, дітям-інвалідам, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей.


5.16. Забезпечує виконання вимог законодавчих актів та заходів, передбачених регіональною програмою щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.


Організовує спільно з райдержадміністраціями та міськвиконкомами безкоштовне харчування учнів у школах, що знаходяться на радіоактивно забруднених територіях області згідно з чинним законодавством.


Організовує санаторно-курортне лікування потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення області, в першу чергу віднесеного до категорії І та ІІ (із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році), дітей-сиріт, дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітей з хронічними захворюваннями, які проживають на забрудненій території, в межах ліміту коштів, виділених Урядом України на ці цілі.


5.17. Забезпечує відпочинок та оздоровлення в межах передбачених бюджетних асигнувань дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; талановитих та обдарованих дітей ( переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінників навчання); бездоглядних та безпритульних дітей; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

5.18. Забезпечує лікувально-профілактичні заклади області тест- системами для діагностики ВІЛ- інфекції, дітей, народжених від ВІЛ –інфікованих матерів, харчуванням.


5.19. Всебічно сприяє в індивідуальному і кооперативному будівництві житла, його здешевленні шляхом централізованого спорудження комунальних мереж і систем інженерного забезпечення.


Ініціює передбачення в обласному бюджеті коштів для надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.


5.20. Рекомендує органам місцевого самоврядування та іншим організаціям безкоштовно надавати службові приміщення для роботи районних, міських об’єднаних профспілкових комітетів.


5.21. Сприяє в організації додаткових автобусних маршрутів у напрямках розташування колективних садів і городів у весняно-осінній період.


5.22. Здійснює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення належного відпочинку та оздоровлення дітей, розвитку фізкультури і спорту, збереження матеріальної бази дитячих оздоровчих закладів, мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл.


5.23. Разом із місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування сприяє у вирішенні питань щодо регулярного безоплатного підвезення педагогічних працівників у сільський місцевості до місця роботи і додому.


5.24. Надає допомогу фізкультурно-спортивним товариствам у проведенні галузевих та міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем їх роботи, дітей і молоді, та забезпеченні їх діяльності.

^ Сторона власників:


5.25. Не допускає прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власнику об’єктів соціально-культурної сфери, які належать підприємствам, установам і організаціям, без погодження з відповідними профспілковими органами.


5.26. Надає шефську та спонсорську допомогу закладам освіти, охорони здоров’я, культури в утриманні приміщень, зміцненні їх бази, організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл, дітей у дошкільних закладах, хворих у лікарнях.


5.27. Надає на рівні з працюючими соціальні пільги і допомоги пенсіонерам, які працювали на даних підприємствах, інвалідам виробництва, а також жінкам, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми.


5.28. Відраховує кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати.


Профспілки:


5.29. Разом із роботодавцями вирішують питання соціального розвитку підприємств.


5.30. Надають безкоштовну консультативну допомогу громадянам, профспілковим комітетам, трудовим колективам з питань соціального захисту, надання допомоги сім’ям з дітьми, квартирного та кооперативного обліку, виділення та приватизації житла, оплати за комунальні послуги.


5.31. Здійснюють контроль за дотриманням житлового законодавства, Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, законодавства про охорону здоров’я та нормативних актів і колективних договорів з питання соціального захисту громадян.


5.32. Проводять огляди, конкурси, фестивалі колективів самодіяльної народної творчості, забезпечують культурне обслуговування районів, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.

Беруть участь у проведенні обласних спартакіад робітничої молоді.


5.33. Разом із обласною державною адміністрацією, з залученням контрольно-ревізійних органів, проводять перевірки стану дотримання вимог законодавства і порядку формування тарифів на житлово-комунальні послуги в області, цін і тарифів на соціально значущі види продукції.


^ Заключні положення


З метою координації діяльності щодо колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин та вдосконалення соціального партнерства Сторони домовилися:


проводити взаємні консультації з питань, що стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, та розглядати їх за участю Сторін;


сприяти у діяльності профспілок і організацій роботодавців, їх консолідації в об’єднання з метою формування Сторін соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин, при цьому не допускаючи дій, що мають за мету заснування профспілок під впливом роботодавців чи організацій роботодавців, або підтримання профспілок шляхом фінансування чи іншим шляхом з метою здійснення їх контролю роботодавцями чи організаціями роботодавців;

включати до територіальних угод, колективних договорів положення щодо створення умов для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, визначених законодавством;


сприяти у залученні профспілок та організацій роботодавців до участі у переговорному процесі, виробленні і реалізації програм соціально-економічної політики;


сприяти в укладенні угод на галузевому і регіональному рівнях в області та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, що перебувають у сфері дії Сторін, а також приведення їх положень у відповідність з Генеральною та цією Угодою;


у місячний строк після здійснення повідомної реєстрації забезпечити розміщення на офіційній веб-сторінці облдержадміністрації тексту регіональної угоди;


звертатися до вищих державних органів законодавчої та виконавчої влади з пропозиціями щодо реалізації окремих соціальних, економічних питань, вирішення яких не входить у компетенцію обласних органів влади.


У період дії Угоди, за умови виконання Сторонами взаємних зобов’язань, профспілки будуть утримуватися від організації страйків, масових виступів з питань, вирішення яких передбачено Угодою.


З метою забезпечення реалізації положень цієї Угоди, здійснення контролю за її виконанням Сторони зобов’язуються:


протягом місяця після підписання Угоди розробити, затвердити і передати одна одній заходи щодо її реалізації;


раз на півроку розглядати хід виконання цієї Угоди на засіданні регіональної ради соціального партнерства, про що складати протокол і визначати додаткові заходи щодо реалізації невиконаних положень;


не приймати в односторонньому порядку, протягом терміну дії Угоди, рішення що погіршують її положення або припиняти їх виконання, спірні питання, що виникають під час реалізації цієї Угоди, узгоджувати шляхом проведення консультацій і переговорів;


через засоби масової інформації забезпечити інформування громадськості про хід виконання цієї Угоди;


зміни і доповнення до цієї Угоди вносити за взаємною згодою Сторін після попередніх переговорів;


опублікувати цю Угоду в газеті “Житомирщина”.


Ця Угода підписана у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.


Угоду підписали:


Від сторони власників та Від профспілкової сторони:

уповноважених ними органів:


Голова обласної державної Голова Федерації

адміністрації профспілок області

Ю.В. Забела

М.І. Матвійчук

Голова Правління обласної організації

роботодавців

М.М. Коренєв


“_03___” грудня 2008р.
Схожі:

Загальні положення iconЗагальні положення безпеки дослідницьких ядерних реакторів зміст
Загальні положення безпеки дослідницьких ядерних реакторів (далі – Загальні положення) розроблені на підставі вимог законодавства...
Загальні положення iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про стандартизацію" Розділ I загальні положення розділ I загальні положення стаття Основні терміни та їх визначення
Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови"
Загальні положення iconЗагальні положення безпеки ядерної підкритичної установки загальні положення, скорочення, терміни та визначення
Япу: вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація та зняття з експлуатації
Загальні положення iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Загальні положення Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей
Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі підприємства) усіх форм власності...
Загальні положення iconЗакон України Про рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин Глава Загальні положення Стаття Загальні положення
...
Загальні положення iconПоложення про ідентифікацію та реєстрацію коней загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення ідентифікації І реєстрації коней
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 6 квітня 2005 року за №362/10642 положення
Загальні положення iconЗакон україни про банки І банківську діяльність Розділ І. Загальні положення Глава Загальні положення Стаття Предмет та мета Закону
Стаття Предмет та мета Закону
Загальні положення iconПоложення про тендерний комітет Державного комітету фінансового моніторингу України Загальні положення
Це Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Державного комітету...
Загальні положення iconПро Колегію Державної авіаційної служби України Загальні положення
Це Положення визначає загальні засади утворення І діяльності Колегії Державної авіаційної служби України
Загальні положення iconПоложення про ідентифікацію та реєстрацію коней загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення ідентифікації І реєстра-ції коней

Загальні положення iconПоложення про Консультативно-узгоджувальну раду з питань автомобільного транспорту при Державній адміністрації автомобільного транспорту Загальні положення
Це Положення визначає правовий статус, склад, функції, загальні організаційні та процедурні засади діяльності Консультативно-узгоджувальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©govuadocs.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи